สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตานีวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 16.5 เข้าร่วม 22 1. นางสาวอภิญญา   ถูกจิตต์
 
1. นางอรอุมา  ไชยศรีษะ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงจันทิมา   แถบเดียว
 
1. นางสาวกาญจนา  สายวิเศษ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 12 1. นางสาวสายชล   ใยยอง
 
1. นางสาววรรณภา  หวังผล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   คำพิจารณ์
2. เด็กหญิงนุชนาถ  ทิวคู่
 
1. นายวินัย  เหมือนแก้ว
2. นางสาววรรณภา  หวังผล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายภูวนาจ   จำปางาม
 
1. นางสาววรรณา  กมุติรา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 11 1. นายภานุพงศ์   ทัศน์ศรีสกุล
 
1. นางสาววรรณา  กมุติรา
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สิงสู่
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  พันเลียว
 
1. นายพรชัย  ซ่ำศาสตร์
2. นายมนูชัย   เวือนประโคน
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงพวงผกา   ครองชื่น
 
1. นายบรรจง  สดสี
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายณัฐพล   ครองชื่น
 
1. นายบรรจง  สดสี
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 53.2 เข้าร่วม 14 1. นางสาวนุชรี   หอมชื่น
 
1. นางสาวรุ่งแสง  ศรีตัมภวา
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายมีรัก เควิน   ชตุทซ์เค
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  จันทร์ประโคน
 
1. นายศิริเกียรติ  บุตะเคียน
2. นางสาวสุพัฒน์  สาคเรศ