สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตานีวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัชนัญชิดา   วรรณุอุปถัมภ์
 
1. นางอรอุมา  ไชยศรีษะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 16.5 เข้าร่วม 22 1. นางสาวอภิญญา   ถูกจิตต์
 
1. นางอรอุมา  ไชยศรีษะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. นางสาวกนกอร   หอมขจร
 
1. นางปัณพิชชา  บรรเลง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 12 1. นางสาวมณฑาทิพย์   สำราญดี
 
1. นางปัณพิชชา  บรรเลง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 10 1. เด็กหญิงยอดหญิง   นาคเขียว
 
1. นางอรอุมา  ไชยศรีษะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 61.5 ทองแดง 13 1. นางสาวกัญยานี    อินธิสาร
 
1. นางอรอุมา  ไชยศรีษะ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัลยาณี   อภัยรุณ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   ศรีเสน
 
1. นางสาวทิตยาภา  บานเย็น
2. นางปัณพิชชา  บรรเลง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวฐิติมา   ทุนดี
2. นางสาวสุธาสิณี   แสนกล้า
 
1. นางสาวทิตยาภา  บานเย็น
2. นางปัณพิชชา  บรรเลง
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงจันทิมา   แถบเดียว
 
1. นางสาวกาญจนา  สายวิเศษ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 12 1. นางสาวสายชล   ใยยอง
 
1. นางสาววรรณภา  หวังผล
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ   พูนล้น
2. นางสาวสิณัฐดา   หมายสูนย์คำ
3. นางสาวไพลิน   ประวัน
 
1. นางสาววรรณา  กมุติรา
2. นายวินัย  เหมือนแก้ว
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 74.2 เงิน 4 1. เด็กหญิงธารวิมล   เห็นทั่ว
2. เด็กหญิงสารธาร    เห็นทั่ว
3. เด็กหญิงสุวรรณา   พาชูสุข
 
1. นางสาวกาญจนา  สายวิเศษ
2. นางสาววรรณภา  หวังผล
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   คำพิจารณ์
2. เด็กหญิงนุชนาถ  ทิวคู่
 
1. นายวินัย  เหมือนแก้ว
2. นางสาววรรณภา  หวังผล
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิริการดา   เรืองสุข
2. นางสาวอัจฉรา   สุรศร
 
1. นายวินัย  เหมือนแก้ว
2. นางสาววรรณภา  หวังผล
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายภูวนาจ   จำปางาม
 
1. นางสาววรรณา  กมุติรา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 11 1. นายภานุพงศ์   ทัศน์ศรีสกุล
 
1. นางสาววรรณา  กมุติรา
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 12 1. เด็กชายคมสันต์   สมัครสมาน
2. เด็กหญิงรัชดาภา   บูรณะ
3. เด็กหญิงสุภาวดี   เพียรเสร็จ
 
1. นางสาวสิริพร   สุขยานุดิษฐ
2. นางสาวสุนิสา   ท่าฉลาด
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นางสาวกัญญาวีร์   วันสุข
2. นางสาวธีราพร   ผลสมหวัง
3. นางสาววราภรณ์   สาแก้ว
 
1. นางสาวดวงใจ   บุตรดี
2. นางสุวนันท์   นินสะคู
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงบุญเทวา   พิงภูงา
2. เด็กหญิงวันนิพา   โหมฮึก
3. เด็กหญิงโมรี   คิดกล้า
 
1. นางสาวเกสรา   สาแก้ว
2. นางสาวพรรณิภา   สาแก้ว
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 64.8 ทองแดง 12 1. นางสาวนงลักษณ์   สุขวิทย์
2. นางสาวพิมพ์วิภา   มีงามดี
3. นางสาวภานุชนารถ   แสงใส
 
1. นายศรัณญู   ศรีธัญรัตน์
2. นายณัฐกรณ์   ช่อมะลิ
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 -    
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นางสาวพัชรา   พรหมนุช
2. นางสาวสุกัญญา  จบศรี
3. นางสาวเมษา   วงค์แม้น
 
1. นางสาวดวงใจ   บุตรดี
2. นางสาวภาวิณี   เค้ามูล
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นางสาวฐิติกา   กิ่งแก้ว
2. นางสาวสุนิสา   ยามพูน
3. นางสาวอัญธิกา   บำรุงมี
 
1. นางสุวนันท์   นินสะคู
2. นายณัฐกรณ์   ช่อมะลิ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกนกกร   สุภิมารส
2. เด็กหญิงชิดชนก   ภูฆัง
 
1. นางสาวเกสรา   สาแก้ว
2. นางสาวพรรณิภา  สาแก้ว
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 62.4 ทองแดง 8 1. นายธีรเดช   ขามผาลา
2. นายศุภชัย   ไชยพิศ
 
1. นายศรัณญู  ศรีธัญรัตน์
2. นายณัฐกรณ์  ช่อมะลิ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนาพงษ์   พอกสนิท
2. นายธวัชชัย   พลฤทธิ์
 
1. นายศิริเกียรติ  บุตะเคียน
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนายุทธ   สืบเพ็ง
2. นายอาทิตย์   บำรุงมี
 
1. นางสาวดวงใจ  บุตรดี
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.33 ทอง 10 1. เด็กชายพนา  กลุ่มยา
2. เด็กชายภูมิรินทร์   วงศ์กนก
3. เด็กชายวาทิตย์   วายโศก
4. เด็กชายอนุวัตร   มีคุณเหมาะ
5. เด็กชายเมธี    ประวัน
 
1. นางสาววิตรีรัตน์  เกื้อประโคน
2. นางสาวกฤษณา  เพิ่มดี
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จินดาศรี
2. เด็กหญิงชนาพรรณ์   แพทย์นาดี
3. เด็กชายธีรภัทร  ภู่ทอง
4. เด็กหญิงสุภาพร  ผิวจันทร์สด
5. เด็กหญิงอภิชญา  เวชมงคล
 
1. นายภูมินทร์  เจริญสุข
2. นายธนพล  ทองหล่อ
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง 9 1. เด็กหญิงสุทาทิพย์   แสนสุข
 
1. นางสาวกฤษณา  เพิ่มดี
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรรณจิตรา   พรหมประสิทธิ์
 
1. นางสาวปวีรา  ตุ้มจอหอ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 19 1. เด็กชายพงษ์เพชร   ศรีสด
2. เด็กหญิงสายธาร   แสนดี
 
1. นางสาวกฤษณา  เพิ่มดี
2. นางสาววิตรีรัตน์  เกื้อประโคน
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.6 ทอง 23 1. นายณัฐพล  เสาะสนธ์
2. นางสาวประภัสสร  คงบริบูรณ์
 
1. นางสาวกฤษณา  เพิ่มดี
2. นางสาววิตรีรัตน์  เกื้อประโคน
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สิงสู่
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  พันเลียว
 
1. นายพรชัย  ซ่ำศาสตร์
2. นายมนูชัย   เวือนประโคน
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน 10 1. นางสาวรัชนีกร   ซ่ำศาสตร์
2. นางสาวเพ็ญศิริ  มะลิหอม
 
1. นายพรชัย  ซ่ำศาสตร์
2. นายมนูชัย  เวือนประโคน
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวอนงค์นาถ  จันฑมาต
 
1. นางสาวอวยพร   ผลาเหิม
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นางสาวประพิมพ์พรรณ  เพ่งพิศ
 
1. นางสาวอวยพร   ผลาเหิม
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวขวัญวิไล   เลาไชย
 
1. นางสาวอวยพร   ผลาเหิม
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงสิริพร  นันประโคน
 
1. นางสาวอวยพร   ผลาเหิม
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 73 เงิน 12 1. นางสาวดวงใจ   ชุ่มสูงเนิน
 
1. นางสาวอวยพร  ผลาเหิม
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรายุส   ใยแดง
 
1. นายทราวุฒิ   ปุ่นประโคน
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง 8 1. เด็กหญิงสิริขวัญ   ใยแดง
 
1. นายทราวุฒิ   ปุ่นประโคน
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นางสาวชนัญชิดา   มียิ่ง
 
1. นายทราวุฒิ   ปุ่นประโคน
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธวัชชัย   สุจริต
 
1. นายทราวุฒิ   ปุ่นประโคน
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปิยารัตน์   ประไวย์
 
1. นายทราวุฒิ   ปุ่นประโคน
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคันธวรรณ   กาษร
2. เด็กชายฉัตรดนัย   ขันศรี
3. เด็กชายธีรเดช   นันประโคน
4. เด็กชายนราธิป    คิดประโคน
5. เด็กหญิงนีรนุช   แก้วยก
6. เด็กชายบุญฤทธิ์   สาแก้ว
7. เด็กชายปฏิพาน  ไกรทอง
8. เด็กหญิงมะลิวัลย์   แถบทอง
9. เด็กหญิงวีรยา   งามทวี
10. เด็กหญิงสุภาศิณี  อาจทวีกุล
 
1. นางสาวจันทิมา  เคล้าจันทร์
2. นางสาวสุรีรัตน์  สุทธิโส
3. นางสาววรรณา  กมุติรา
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพงษ์  แผ่นทอง
2. นางสาวนงลักษณ์  เห็นทั่ว
3. นางสาวพัชรี   เพรียวพรม
4. นายภวัต  เจนประโคน
5. นายมานิต  จงพินิจ
6. นายสิทธิศักดิ์   ปรึกทอง
7. นางสาวสุชัญญา   กุนาสา
8. นายอนุชา   ทรงราษี
9. นางสาวอนุสรา   อร่ามเรือง
10. นางสาวอรวรรณ   อนุทูล
 
1. นางสาวจันทิมา  เคล้าจันทร์
2. นางสาวทิตยาภา  บานเย็น
3. นางสาวปิยธิดา  ปราณีบุตร
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงพวงผกา   ครองชื่น
 
1. นายบรรจง  สดสี
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายณัฐพล   ครองชื่น
 
1. นายบรรจง  สดสี
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76.6 เงิน 8 1. เด็กหญิงวิภาวี   ทัศน์ศรีสกุล
 
1. นางสาวปวีณ์ริศา  แท่งทอง
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.25 ทอง 9 1. นางสาวทรรศนีย์   โจมรัมย์
 
1. นางสาวปวีณ์ริศา  แท่งทอง
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   สุรศร
 
1. นางสาวรุ่งแสง   ศรีตัมภวา
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 53.2 เข้าร่วม 14 1. นางสาวนุชรี   หอมชื่น
 
1. นางสาวรุ่งแสง  ศรีตัมภวา
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 72.2 เงิน 5 1. นางสาวชลิดา   หาญอาษา
2. นางสาวรัชนีกร   พยุงดี
3. นางสาวรุจิรา   หลอมนาค
4. นางสาวสุธกานณ์   ชัยวิเศษ
5. นางสาวสุธาดา   ยามประโคน
 
1. นางสาวปิยธิดา  ปราณีบุตร
2. นางสาวปวีณ์ริศา  แท่งทอง
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงฉัชดาพร  ยะปะตัง
2. เด็กชายพริสร   สุขสิทธิ์
 
1. นายบรรจง  สดสี
2. นางรุ่งศรี  สิทธิยศ
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชนินทร์    สืบสนธิ์
2. เด็กชายเจษฎา   อเนกศรี
 
1. นายบรรจง  สดสี
2. นางรุ่งศรี  สิทธิยศ
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82.1 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฆนาลัย   เข็มเอี่ยม
2. นางสาวตวงรัตน์   ทัศน์ศรีสกุล
3. นางสาวมัสยา   สังขเปีย
 
1. นางสาวอภิญญา  สุธรรม
2. นางสาวศิริรัตน์  ธรรมวิเศษ
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุวรรณา    เสาะสนธิ์
2. นางสาวอภิญญา   บุญเศษ
3. นางสาวเสาวภา   ทรงราษี
 
1. นางสาวอภิญญา  สุธรรม
2. นางสาวศิริรัตน์  ธรรมวิเศษ
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายถิรวุฒิ   วันดี
2. นางสาววรรณทนี   ลายสนธ์
 
1. นางสาวอภิญญา  สุธรรม
2. นางสาวศิริรัตน์  ธรรมวิเศษ
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววนิดา  จารุณะ
 
1. นางสาวอภิญญา  สุธรรม
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงน้ำอ้อย    ใยยอง
2. เด็กหญิงบุญยวีร์   คำภานุ
 
1. นายศิริเกียรติ   บุตะเคียน
2. นางสาวสุพัฒน์   สาคเรศ
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นายจิรายุทธ   ละลี
2. นายปัทพงษ์   สมใจหวัง
 
1. นายศิริเกียรติ   บุตะเคียน
2. นางสาวสุพัฒน์   สาคเรศ
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   เสียงวังเวง
2. เด็กหญิงโชตินภา   โหมฮึก
 
1. นางสาวทัศรินทร์  บุญพร้อม
2. นางสาวสุพัฒน์  สาคเรศ
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายมีรัก เควิน   ชตุทซ์เค
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  จันทร์ประโคน
 
1. นายศิริเกียรติ  บุตะเคียน
2. นางสาวสุพัฒน์  สาคเรศ
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิริพร   บุญน่วม
2. นางสาวสุนันทา   ชื่นจิตร
 
1. นายศิริเกียรติ  บุตะเคียน
2. นางสาวสุพัฒน์  สาคเรศ
 
66 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรภัทร  คงบริบูรณ์
2. เด็กชายศักดา  สามลา
3. เด็กชายอนุพงษ์  เรืองเกษม
 
1. นายศิริเกียรติ  บุตะเคียน
2. นางสาวดวงใจ  บุตรดี
 
67 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฐิติกุล   ดียิ่ง
2. นายพงศกร   บรรณาลักษณ์
3. นายพงษ์สิทธิ์   นาคเขียว
 
1. นายศิริเกียรติ  บุตะเคียน
2. นางสาวดวงใจ  บุตรดี
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงประภัสสร   แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงพรรณพัสสา  มาเต็มใจ
3. เด็กหญิงพิมลพรรณ   สุรพจน์
4. เด็กหญิงศิรินาฎ  ยงยิ่งยืน
5. เด็กหญิงสาวิตรี   ศรีไสว
6. เด็กหญิงสุชาดา  บุญย้อย
 
1. นางสุนทราพร  รุ่งเรื่องศรี
2. นางรุ่งศรี  สิทธิยศ
3. นางสาวปวีณ์ริศา  แท่งทอง