สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตาเบาวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.25 ทอง 7 1. เด็กหญิงฐิติมา  บุตรอำคา
2. เด็กหญิงพรนภา  สัมพุทธ
3. เด็กหญิงพรพิมล  พงษ์ญาติ
 
1. นางคำพอง  ประสงค์สุข
2. นางสาวชญานิษฐ์  สุรสอน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  เกิดชื่น
2. นางสาวชฎาพร  มูลมั่งคั่ง
3. นายชนินท์  สมานทอง
4. นางสาวชยาภรณ์  ไม้จันทร์ดี
5. เด็กชายชัยณรงค์  คิดดีจริง
6. นางสาวปานชนก  เมินดี
7. เด็กชายพงษ์เทพ  อินทร์แป้น
8. นางสาวยุวดี  ยอดเสาดี
9. เด็กชายวัชระ  ศรีตะวัน
10. เด็กชายวีรยุทธ  สารนิม
11. นางสาวสุวรรณา  แจ้งสว่าง
12. เด็กชายอภิรักษ์  เปล่งฉวี
13. นางสาวอรพิน  ศรีมาลา
14. เด็กชายเจตนา  ทวีฉลาด
15. นางสาวโสภา  ปิติ
 
1. นางกวิศา  สุนทรดี
2. นายวรศาสตร์  เสาร์ทอย
3. นางสาวกาญจนา  รักธง
4. นางสาวกนกรัตน์  ใจน้อย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปนัดดา  เกิดชื่น
2. เด็กชายภูวนัย  ประเมินชัย
 
1. นางกวิศา  สุนทรดี
2. นายวรศาสตร์  เสาร์ทอย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายรัชชานนท์  สามสี
2. นางสาววิไลวรรณ  สุกใส
 
1. นางกวิศา  สุนทรดี
2. นายวรศาสตร์  เสาร์ทอย
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพจมาน  อุ้มดีไว
2. เด็กชายสหรัฐ  ชอบเสร็จ
 
1. นางสาวพิชยา  สวัสดิ์ผล
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรศักดิ์  สร้างสอบ
 
1. นายสฎาษิต  สุนทรดี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสรพงษ์  ชัยสุภา
 
1. นายสฎาษิต  สุนทรดี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ชมชัยรัตน์
 
1. นายสฎาษิต  สุนทรดี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  อุ้มดีไวย์
 
1. นายสฎาษิต  สุนทรดี
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 6 1. นางสาวจันทิมา  โชคเกิด
 
1. นายสฎาษิต  สุนทรดี
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.5 ทอง 10 1. นางสาวสุวิสา  สารเพชร
 
1. นางสาวเอื้องฟ้า  บัวชุม
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83.33 ทอง 7 1. นางสาวนาญิกา  ถึงดี
2. นายสุธี  แรงจบ
 
1. นายอิสระ  นันทจักร์
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ห้องแก้ว
2. เด็กหญิงมณฑิรา  โยธินทะ
3. เด็กหญิงอภิญญา  เชี่ยวรอบดี
 
1. นางสาวพิชยา  สวัสดิ์ผล
2. นายอิสระ  นันทจักร์
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนิรันดร์  ไม่น้อย
2. นายอติชาติ  ภาคะ
3. นายอาทิตย์  วงศ์ฝ่ายแดง
 
1. นางสาวพิชยา  สวัสดิ์ผล
2. นายอิสระ  นันทจักร์
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กลุ่มยา
2. เด็กชายธนวันต์  หรรษา
3. เด็กชายภาคภูมิ  ธานีพูน
 
1. นางนิตยา  บุญมา
2. นายอิสระ  นันทจักร์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94.74 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันนิภา  จันทา
2. นางสาวบัวหลวง  เสาใย
3. นายสมชาย  สุขแสวง
 
1. นางนิตยา  บุญมา
2. นายอิสระ  นันทจักร์
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสมพร  อุลิตประโคน
 
1. นายสฎาษิต  สุนทรดี