สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตาเบาวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 14 1. นางสาวสุธิกา  ประทุมทอง
 
1. นางวรรณพร  หนูเสน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77 เงิน 9 1. นางสาวเกศกนก  คิดดีจริง
 
1. นางวรรณพร  หนูเสน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71.25 เงิน 11 1. นางสาววิลาวัณย์  ธิโนชัย
 
1. นางวรรณพร  หนูเสน
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 72 เงิน 12 1. นายพรศักดิ์  ผ่องใส
2. นางสาวฟ้ารุ่ง  บุญบรรจง
3. นายอภิสิทธิ์  ฝ่ายกลาง
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  อ่อนทรวง
2. นางสาวประภาพรรณ  สนสี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัธมล  งามเจริญ
 
1. นายสฎาษิต  สุนทรดี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทศพร  ติราวรัมย์
 
1. นางสาวเอื้องฟ้า  บัวชุม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวชนากานต์  ติราวรัมย์
 
1. นายสฎาษิต  สุนทรดี
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กชายกอบชัย  มั่นไทย
2. เด็กชายสุเมธ  ศรีทองสุข
 
1. นายอิสระ  นันทจักร์
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายสุรสิทธิ์  ตินานพ
 
1. นายสฎาษิต  สุนทรดี