สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตาเบาวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 69.6 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปาลิดา  เสนาปรุ
2. เด็กหญิงพรรษา  นิลแท้
3. เด็กหญิงพุทธรักษา  หาญสุด
 
1. นางคำพอง  ประสงค์สุข
2. นางสาวชญานิษฐ์  สุรสอน
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68.2 ทองแดง 9 1. นางสาวบุญรักษา  เรืองมีสุข
2. นางสาววรรณิดา  จันทะสิงห์
3. นางสาวอาภัสรา  น่าชม
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  อ่อนทรวง
2. นางสาวประภาพรรณ  สนสี
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 21 1. นางสาวกุลชา  คิดดีจริง
2. นางสาวแก้วตา  สำราญล้ำ
 
1. นายภาติยะ  สายรัตน์
2. นายอภิรักษ์  สุภิษะ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายธวัชชัย  ไม้จันทร์ดี
 
1. นายสฎาษิต  สุนทรดี
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวันดี  ศรีเนาว์รัตน์
 
1. สิบเอกวัจนาภรณ์  พื้นผา
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงสุนิสา  สุขลิต
 
1. สิบเอกวัจนาภรณ์  พื้นผา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจารุกรณ์  จันทะสิงห์
 
1. นายปิ่นทอง  ปราสาทภิญโญ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 63.85 ทองแดง 7 1. นางสาวพิชชาภา  คิดดีจริง
 
1. นายปิ่นทอง  ปราสาทภิญโญ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 13 1. นางสาวตรีวิภา  งามเจริญ
2. นางสาวอัญชลี  คิดนุนาม
 
1. นางสาวเอื้องฟ้า  บัวชุม
2. นางสาวพิชยา  สวัสดิ์ผล