สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตาเบาวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 18 1. นางสาวกัญยาณี  ครบพร
 
1. นางวรรณพร  หนูเสน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 16 1. นางสาวสุนันทา  สุขแซก
 
1. นางวรรณพร  หนูเสน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 50.5 เข้าร่วม 16 1. นางสาวช่อผกา  มีบุตรดี
 
1. นางวรรณพร  หนูเสน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 1. นางสาวกุลยา  คิดดีจริง
2. นางสาวอริสา  คิดดีจริง
 
1. นางวรรณพร  หนูเสน
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงนงคราญ  สมดอก
 
1. นางกนกพร  สาคเรศ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปนัดดา  สอนดี
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ชมชัยรัตน์
3. เด็กหญิงวาสินี  สัญจรดี
 
1. นางคำพอง  ประสงค์สุข
2. นางสาวชญานิษฐ์  สุรสอน
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวศิริรัตน์  น่าชม
2. นางสาวอรพรรณ  จันทร์โต
3. นางสาวอรสา  ศรแก้ว
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  อ่อนทรวง
2. นางสาวศิรภัสสร  ตะเคียนเกลี้ยง
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงคุณากร  กล่ำสระน้อย
2. เด็กหญิงสุลักขณา  พอกฉลาด
 
1. นายอภิรักษ์  สุภิษะ
2. นายภาติยะ  สายรัตน์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 50.2 เข้าร่วม 10 1. นางสาวสุธิตา  สอดศรีจันทร์
 
1. นางสาวเอื้องฟ้า  บัวชุม
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 39.87 เข้าร่วม 16 1. นางสาวจินทภา  น่าชม
 
1. นางสาวเอื้องฟ้า  บัวชุม
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 43.4 เข้าร่วม 16 1. นางสาวทานตะวัน  ดวงประทีป
 
1. นางสาวเอื้องฟ้า  บัวชุม
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงปวรัตน์  ยิ่งทุนดี
2. เด็กหญิงรจนา  สุดยอดสุข
 
1. สิบเอกวัจนาภรณ์  พื้นผา
2. นางกวิศา  สุนทรดี
 
13 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตตินันท์  ไม้จันทร์ดี
2. เด็กหญิงปภาพร  มาตย์แพง
 
1. นางกนกพร  สาคเรศ