สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตาเบาวิทยา สพม. เขต ๓๓ (สุรินทร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 18 1. นางสาวกัญยาณี  ครบพร
 
1. นางวรรณพร  หนูเสน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 16 1. นางสาวสุนันทา  สุขแซก
 
1. นางวรรณพร  หนูเสน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 14 1. นางสาวสุธิกา  ประทุมทอง
 
1. นางวรรณพร  หนูเสน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77 เงิน 9 1. นางสาวเกศกนก  คิดดีจริง
 
1. นางวรรณพร  หนูเสน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71.25 เงิน 11 1. นางสาววิลาวัณย์  ธิโนชัย
 
1. นางวรรณพร  หนูเสน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 50.5 เข้าร่วม 16 1. นางสาวช่อผกา  มีบุตรดี
 
1. นางวรรณพร  หนูเสน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวทิพย์อุทัย  น่าชม
2. นางสาวนิสารัตน์  คิดนุนาม
 
1. นางวรรณพร  หนูเสน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 1. นางสาวกุลยา  คิดดีจริง
2. นางสาวอริสา  คิดดีจริง
 
1. นางวรรณพร  หนูเสน
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงนงคราญ  สมดอก
 
1. นางกนกพร  สาคเรศ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปนัดดา  สอนดี
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ชมชัยรัตน์
3. เด็กหญิงวาสินี  สัญจรดี
 
1. นางคำพอง  ประสงค์สุข
2. นางสาวชญานิษฐ์  สุรสอน
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวศิริรัตน์  น่าชม
2. นางสาวอรพรรณ  จันทร์โต
3. นางสาวอรสา  ศรแก้ว
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  อ่อนทรวง
2. นางสาวศิรภัสสร  ตะเคียนเกลี้ยง
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 69.6 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปาลิดา  เสนาปรุ
2. เด็กหญิงพรรษา  นิลแท้
3. เด็กหญิงพุทธรักษา  หาญสุด
 
1. นางคำพอง  ประสงค์สุข
2. นางสาวชญานิษฐ์  สุรสอน
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68.2 ทองแดง 9 1. นางสาวบุญรักษา  เรืองมีสุข
2. นางสาววรรณิดา  จันทะสิงห์
3. นางสาวอาภัสรา  น่าชม
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  อ่อนทรวง
2. นางสาวประภาพรรณ  สนสี
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.25 ทอง 7 1. เด็กหญิงฐิติมา  บุตรอำคา
2. เด็กหญิงพรนภา  สัมพุทธ
3. เด็กหญิงพรพิมล  พงษ์ญาติ
 
1. นางคำพอง  ประสงค์สุข
2. นางสาวชญานิษฐ์  สุรสอน
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 72 เงิน 12 1. นายพรศักดิ์  ผ่องใส
2. นางสาวฟ้ารุ่ง  บุญบรรจง
3. นายอภิสิทธิ์  ฝ่ายกลาง
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  อ่อนทรวง
2. นางสาวประภาพรรณ  สนสี
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  เกิดชื่น
2. นางสาวชฎาพร  มูลมั่งคั่ง
3. นายชนินท์  สมานทอง
4. นางสาวชยาภรณ์  ไม้จันทร์ดี
5. เด็กชายชัยณรงค์  คิดดีจริง
6. นางสาวปานชนก  เมินดี
7. เด็กชายพงษ์เทพ  อินทร์แป้น
8. นางสาวยุวดี  ยอดเสาดี
9. เด็กชายวัชระ  ศรีตะวัน
10. เด็กชายวีรยุทธ  สารนิม
11. นางสาวสุวรรณา  แจ้งสว่าง
12. เด็กชายอภิรักษ์  เปล่งฉวี
13. นางสาวอรพิน  ศรีมาลา
14. เด็กชายเจตนา  ทวีฉลาด
15. นางสาวโสภา  ปิติ
 
1. นางกวิศา  สุนทรดี
2. นายวรศาสตร์  เสาร์ทอย
3. นางสาวกาญจนา  รักธง
4. นางสาวกนกรัตน์  ใจน้อย
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปนัดดา  เกิดชื่น
2. เด็กชายภูวนัย  ประเมินชัย
 
1. นางกวิศา  สุนทรดี
2. นายวรศาสตร์  เสาร์ทอย
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายรัชชานนท์  สามสี
2. นางสาววิไลวรรณ  สุกใส
 
1. นางกวิศา  สุนทรดี
2. นายวรศาสตร์  เสาร์ทอย
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงคุณากร  กล่ำสระน้อย
2. เด็กหญิงสุลักขณา  พอกฉลาด
 
1. นายอภิรักษ์  สุภิษะ
2. นายภาติยะ  สายรัตน์
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 21 1. นางสาวกุลชา  คิดดีจริง
2. นางสาวแก้วตา  สำราญล้ำ
 
1. นายภาติยะ  สายรัตน์
2. นายอภิรักษ์  สุภิษะ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายธวัชชัย  ไม้จันทร์ดี
 
1. นายสฎาษิต  สุนทรดี
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพจมาน  อุ้มดีไว
2. เด็กชายสหรัฐ  ชอบเสร็จ
 
1. นางสาวพิชยา  สวัสดิ์ผล
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงภัคจีรา  ศรีไสล
 
1. นายสฎาษิต  สุนทรดี
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัธมล  งามเจริญ
 
1. นายสฎาษิต  สุนทรดี
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรศักดิ์  สร้างสอบ
 
1. นายสฎาษิต  สุนทรดี
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ใยแดง
 
1. นายสฎาษิต  สุนทรดี
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธีรศักดิ์  สร้างสอบ
 
1. นายสฎาษิต  สุนทรดี
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสรพงษ์  ชัยสุภา
 
1. นายสฎาษิต  สุนทรดี
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสุภัทรชัย  สำราญล้ำ
 
1. นายสฎาษิต  สุนทรดี
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ชมชัยรัตน์
 
1. นายสฎาษิต  สุนทรดี
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  อุ้มดีไวย์
 
1. นายสฎาษิต  สุนทรดี
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 6 1. นางสาวจันทิมา  โชคเกิด
 
1. นายสฎาษิต  สุนทรดี
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทศพร  ติราวรัมย์
 
1. นางสาวเอื้องฟ้า  บัวชุม
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.5 ทอง 10 1. นางสาวสุวิสา  สารเพชร
 
1. นางสาวเอื้องฟ้า  บัวชุม
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชลนิชา  พุถนนนอก
 
1. นายสฎาษิต  สุนทรดี
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวชนากานต์  ติราวรัมย์
 
1. นายสฎาษิต  สุนทรดี
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวันดี  ศรีเนาว์รัตน์
 
1. สิบเอกวัจนาภรณ์  พื้นผา
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 50.2 เข้าร่วม 10 1. นางสาวสุธิตา  สอดศรีจันทร์
 
1. นางสาวเอื้องฟ้า  บัวชุม
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิราพร  หิ่งห้อย
 
1. นางสาวเอื้องฟ้า  บัวชุม
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงสุนิสา  สุขลิต
 
1. สิบเอกวัจนาภรณ์  พื้นผา
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 39.87 เข้าร่วม 16 1. นางสาวจินทภา  น่าชม
 
1. นางสาวเอื้องฟ้า  บัวชุม
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 43.4 เข้าร่วม 16 1. นางสาวทานตะวัน  ดวงประทีป
 
1. นางสาวเอื้องฟ้า  บัวชุม
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจารุกรณ์  จันทะสิงห์
 
1. นายปิ่นทอง  ปราสาทภิญโญ
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 63.85 ทองแดง 7 1. นางสาวพิชชาภา  คิดดีจริง
 
1. นายปิ่นทอง  ปราสาทภิญโญ
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงปวรัตน์  ยิ่งทุนดี
2. เด็กหญิงรจนา  สุดยอดสุข
 
1. สิบเอกวัจนาภรณ์  พื้นผา
2. นางกวิศา  สุนทรดี
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 13 1. นางสาวตรีวิภา  งามเจริญ
2. นางสาวอัญชลี  คิดนุนาม
 
1. นางสาวเอื้องฟ้า  บัวชุม
2. นางสาวพิชยา  สวัสดิ์ผล
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวเจนจิรา  ขำหลักร้อย
 
1. นางสาวเอื้องฟ้า  บัวชุม
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพรพิชัย  พาขุนทด
2. เด็กหญิงอรุณกมล  สอดศรีจันทร์
 
1. นางกนกพร  สาคเรศ
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอภิญญา  ประสมสุด
 
1. นางกนกพร  สาคเรศ
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กชายกอบชัย  มั่นไทย
2. เด็กชายสุเมธ  ศรีทองสุข
 
1. นายอิสระ  นันทจักร์
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83.33 ทอง 7 1. นางสาวนาญิกา  ถึงดี
2. นายสุธี  แรงจบ
 
1. นายอิสระ  นันทจักร์
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ห้องแก้ว
2. เด็กหญิงมณฑิรา  โยธินทะ
3. เด็กหญิงอภิญญา  เชี่ยวรอบดี
 
1. นางสาวพิชยา  สวัสดิ์ผล
2. นายอิสระ  นันทจักร์
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนิรันดร์  ไม่น้อย
2. นายอติชาติ  ภาคะ
3. นายอาทิตย์  วงศ์ฝ่ายแดง
 
1. นางสาวพิชยา  สวัสดิ์ผล
2. นายอิสระ  นันทจักร์
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กลุ่มยา
2. เด็กชายธนวันต์  หรรษา
3. เด็กชายภาคภูมิ  ธานีพูน
 
1. นางนิตยา  บุญมา
2. นายอิสระ  นันทจักร์
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94.74 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันนิภา  จันทา
2. นางสาวบัวหลวง  เสาใย
3. นายสมชาย  สุขแสวง
 
1. นางนิตยา  บุญมา
2. นายอิสระ  นันทจักร์
 
56 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตตินันท์  ไม้จันทร์ดี
2. เด็กหญิงปภาพร  มาตย์แพง
 
1. นางกนกพร  สาคเรศ
 
57 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายสุรสิทธิ์  ตินานพ
 
1. นายสฎาษิต  สุนทรดี
 
58 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสมพร  อุลิตประโคน
 
1. นายสฎาษิต  สุนทรดี