รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกิดาการ  ตนกลาย
 
1. นางสุดใจ  คำเกลี้ยง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 1. นางสาววนิดา  การกระสัง
 
1. นางศุภลักษณ์  แข่งขัน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงพิยดา  พูนเฉลียว
 
1. นางพวงพันธ์  บุญใบ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวอารียา   วิวาสุข
 
1. นายภัทรพล  บุตรดา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงชาลิตรตา  พูนเกิด
 
1. นางสุมนา  บุญมั่น
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวปรางค์ทิพย์  ลือไทย
 
1. นางนิราพร  มีเจริญ
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงจันทนิภา   ทองขาว
2. เด็กหญิงศิรินธร  เหมาะสมาน
3. เด็กหญิงสิรินทรา   นุเสน
 
1. นายฐานวัฒน์  อัญภัทร์อริยกุล
2. นางมะลิ  ศาลางาม
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นายธนพล  ศรีเทพ
2. นางสาวนงนุช  ยามดี
3. นางสาวปาริชาติ  ดีรอบ
 
1. นายฐานวัฒน์  อัญภัทร์อริยกุล
2. นายจำปา  สุขยา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   อุ่นจันทร์
2. เด็กหญิงมุกดา   นาดี
 
1. นางมะลิ   ศาลางาม
2. นายบุญยง   สระอิงทอง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวชนานันท์  คำดี
2. นายพลวัฒน์  สมใจ
 
1. นางจารีรัตน์  พลศรี
2. นางสำราญ  จันทร์ประเสริฐ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสหวรรษ  โคตรปัญญา
 
1. นางบรรพตี  สิทธิสมบูรณ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นายศิรางกูร  ศรสันต์
 
1. นายบุญสิทธิ์  วานุนาม
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกสิณา  ตินานพ
2. เด็กหญิงจิรัชชา  สายศรีแก้ว
3. เด็กหญิงน้ำเพชร  บุญใหญ่
 
1. นางสาวสุภา  คิดนุนาม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนิดา  สุระศร
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นายปอวรรณ  พรหมบุตร
2. นายรุ่งเกียรติ  วาโฉม
3. นายวิทยา  นุกาศรัมย์
 
1. นางสาวสุมณฑา  มีสุข
2. นายนฤพนธ์  สายเสมา
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงดวงธิดา   ศรีสันงาม
2. เด็กชายนนทวัฒน์   ภาสดา
3. เด็กหญิงมนต์ธิกา   ภูตาเลิศ
 
1. นายกฤษสาคร   รันทร
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. นางสาวขวัญนภา  นามม่วง
2. นายจักรกฤษฏิ์  ตุ้มทอง
3. นางสาวอมรรัตน์  ไทยปรีชา
 
1. นางณัฐณิชาภัทร  คิดดีจริง
2. นายสุวิชิต  สมยิ่ง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กชายปิติพงศ์  ควรดี
2. เด็กชายผดุงเกียรติ  ทองคำ
 
1. นายอำนวย  ประไวย์
2. นายนราวุธ  วิยาสิงห์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวรุจจิรา  สุขล้น
2. นายสุรเดช  ขาขุนทด
 
1. นายสุริเยศวร์  พิศิลป์
2. นางน้ำผึ้ง  พิศิลป์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ   เล็งหา
 
1. นายถนัด   มงคลสาร
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวธัญลักษณ์  ดำเนิน
 
1. นางสาวสมฤดี  โนนใหญ่
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พละหาร
2. เด็กชายวัชระ  ทวีอินทร์
3. เด็กหญิงศุภานัน  ตรงแก้ว
 
1. นางอนัญญา  สุขไกร
2. นางสุพิน  สุมิตรดี
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นายกิตติพันธ์  ท่อนแก้ว
2. นายจิตรทิวัส  แก้วดี
3. นายวีรชาติ  ดีมาก
 
1. นายจักรพงศ์  เครือมั่น
2. นางสาวชุติกาญจน์  รุ่งเรือง
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงชลดา  อุตส่าห์
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  บัวแสน
3. เด็กหญิงวิจิตรา  ไชยพันธ์
 
1. นายชุมพล  ประกอบดี
2. นายสมบัติ  มงคลสาร
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นางสาวกุลธิดา  แสงเมือง
2. นางสาวมยุรา  ทาดำ
3. นางสาวเสาวภา  ศรพรม
 
1. นางสาวณัฐณิชากร  ศรีบริบูรณ์
2. นางสาวศรีสุดา  เวือนประโคน
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ตินานพ
2. เด็กหญิงศิริญากร  ผุยพันธ์
3. เด็กหญิงอริสา  รุขะจี
 
1. นายอาทิตย์  แก้วสังข์
2. นายสมบูรณ์  กะการดี
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายจักรพงศ์   ชัยชาญ
2. นายฐานันด์   เพ็ญไพฑูรย์
3. นายพีระพงศ์   ทาสี
 
1. นางขนิษฐา   ศรีสุวรรณ
2. นางสุพิศ   จันทร์สุข
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. เด็กชายชยุตย์  กำจัดภัย
2. เด็กหญิงปาริชาติ  เรืองโรจน์
3. เด็กชายสหรัฐ  บุญเจริญ
 
1. นางสาวพัทธ์ธีรา  ทูลดี
2. นางสาวสุพิน  สุมิตดี
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นางสาวธารีรัตน์  คำศรี
2. นายอนุภาพ  ผ่องพูน
3. นางสาวอรญา  อุราฤทธิ์
 
1. นางสสินา  ปี๊บกลาง
2. นางสาวลีลา  สมบุญเรือง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กชายจิรวัฒน์   วินทะไชย
2. เด็กชายภาณุวิชญ์  พูนทรัพย์
 
1. นายปกรณ์  บัวแย้ม
2. นายชยุตพงศ์  สามิตร
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นายนนทวัฒน์  อะทะจา
2. นายอภิสิทธิ์   วิชาชัย
 
1. นายปกรณ์  บัวแย้ม
2. นางดวงดาว  ทาระสาร
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตานีวิทยา 1. นายธนาพงษ์   พอกสนิท
2. นายธวัชชัย   พลฤทธิ์
 
1. นายศิริเกียรติ  บุตะเคียน
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตานีวิทยา 1. นายธนายุทธ   สืบเพ็ง
2. นายอาทิตย์   บำรุงมี
 
1. นางสาวดวงใจ  บุตรดี
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนัฐหทัย  เหมือนรัตน์
2. เด็กหญิงประกายดาว   ขันทอง
3. เด็กหญิงรจนา  สังสมานันท์
4. เด็กหญิงสิริการย์  นพคุณชัยกาญจน์
5. เด็กหญิงเอมวิกา  คูณสว่าง
 
1. นางสาวกัญญา  วงษ์เกิด
2. นางทิพวรรณ  ยืนยง
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวจันทกานต์   สารคิด
2. นางสาวธีรดา   อินทรนุช
3. นางสาววราภรณ์   นามวิเศษ
4. นางสาวอรทัย   บุญหนัก
5. นางสาวอินทุอร  โสมี
 
1. นางสาวบุรี   โปรยกลาง
2. นางสาวสวลักษณ์   บุญญะสิริสิทธิ์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงนิตยา   อรุณถิน
2. เด็กหญิงบุญยวีร์   แซ่เตียว
3. เด็กหญิงปราณี   ผาลุธรรม
4. เด็กหญิงวาสนา   พรมเวียง
5. เด็กหญิงสุดารัตน์   สุระการ
 
1. นางกันธิมา    ยวงแก้ว
2. นายธรรศ์พงษ์   นานวล
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. นางสาวปราถนา  นาคหัสดี
2. นางสาวลำปอ  บุญเกื้อ
3. นางสาววัชรีภรณ์  ปุ่มแก้ว
4. นางสาววาสนา  มีรี
5. นางสาววิว  ชูเตชะ
 
1. นางสาระภา  เนียมทอง
2. นายศาสตราวุธ  มีดี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงตรีนุช  สุวิเศษ
2. เด็กชายต่อลาภ  จันทร์สามารถ
3. เด็กหญิงนุชธิดา  นิลาราช
4. เด็กหญิงพนิดา  มลิวัลย์
5. เด็กหญิงพรพิมล  ศิลณรงค์
 
1. สิบเอกวรศักดิ์  อัดโดดดอน
2. นางสาวบุรี  โปรยกลาง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกัณฑิมา  เปลี่ยนขำ
2. นายณัฐพล  รามณี
3. นางสาวศรัณย์พร  ดอนเหลือม
4. นางสาวอจิตญา  ทวีแสง
5. นางสาวอารีรัตน์  ศิลา
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  พรมภักดี
2. นายทศพร  จันทรา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวกนกวรรณ  โถทอง
2. นายกฤษณพล  โถทอง
3. นางสาวจิตลดา  นามวัฒน์
4. นางสาวจิราพร   ศรีเสมอ
5. นางสาวจุฑานุมาศ  แซ่อึ้ง
6. นางสาวฐิติญาพร   สายทองทิพย์
7. นายทศพร  สุขหมั่น
8. นางสาวธีรธิดา   แก้วดี
9. นางสาวนรีกานต์   บัวกิ่ง
10. เด็กชายนิชดา  คำดี
11. นางสาวปาจรีย์  ท่อนแก้ว
12. นางสาวพรดารา   พุทธกำเหนิด
13. นายภาคภูมิ   จูกระโทก
14. นางสาววรรณภา  แสนขวา
15. นางสาววิจิตรา  ไชยสา
16. นางสาวศรียูพา  กระแสโสม
17. นางสาวสุกฤตา   เกษรบัว
18. นางสาวสุดารัตน์  ทองอ้ม
19. นางสาวเบญญาภา  จาดคำ
20. นางสาวเวลา   เพลินสุข
 
1. นางกิ่งดาว  วิเศษศิลป์
2. นางสำเรียง  สุขพันธ์
3. นายบรรจง  ถิ่นแถว
4. นายสุทัศน์  ใจศีล
5. นายประภาส  กรวยทอง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. นายคมกฤษ ศรีนิล  
2. นายจีรวัฒน์   โสมศรี
3. นายฐากูร บุราคร  
4. นายณัชพล อนุกูล  
5. นายณัฐพงษ์ ค้ำคูณ  
6. นางสาวณัฐพร ร่วมทวี  
7. นายธนชัย ซงราษี  
8. นายธนากร ฝ่ายสัจจา  
9. นายพงษ์ธนิต นาดี  
10. นายภควัฒน์ สวนงาม  
11. นายภาณุวัฒน์ พัฒสิงห์  
12. นายวัชระ   เชียงแรง
13. นายวันชัย เพิ่มแก้ว  
14. นายวิทยา วิเศษวงษา  
15. นางสาวสิรินธิดา   สุขพูน
16. นายอนุรักษ์   ดับชัย
17. นายอภิทักษ์ แอ่งสุข  
18. นางสาวอรพินทร์ สอนแสง  
19. นายอุดมศักดิ์ มุมดี  
20. นางสาวไผ่เงิน เหลี่ยมดี  
 
1. นายดิสทัต   ทองดา
2. นางสาวหทัยกานต์   ปลุกใจหาญ
3. นางสาวชญานี   สาระวิถี
4. นางสาวขนิษฐา   คิดงาม
5. นางสาวอาริด   แข็งแรง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กชายกิตติธัช   นนต์เต
 
1. นางสาวสารินี   วิเศษโพธิ์ศรี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นายราเชนทร์   เสมาชัย
 
1. นายธรรศ์พงษ์   นานวล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กชายกองทัพ   น้ำคำ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   สีวงออน
 
1. นางสาวบุรี  โปรยกลาง
2. นางสาวสวลักษณ์  บุญญะสิริสิทธิ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นายธีรพันธ์  พลศรี
2. นางสาวอรพิมพ์  ค้ำชู
 
1. นางลำดับ  คำเสมอ
2. นายแฉล้ม  ขจัดโรคา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 94.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวกมลชนก  เสนาะเลิศ
2. นางสาวฉันทนา  มิชำนาญ
3. นางสาวชฎาพร  กางหอม
4. นางสาวฐิติญา  อยู่นาน
5. นางสาวณัฐวิภา  กงแก้ว
6. นางสาวทิพย์นภา  วงษ์มี
7. นางสาวธันย์ชนก จันดาเพ็ง   
8. นางสาวปาริชาติ  จังอินทร์
9. นางสาวพรรณี  อินทร์นุช
10. นางสาวพุทธินันท์  พันธ์ชัย
 
1. นายธีรัตม์   ใจกล้า
2. นางสำเนียง  สุขพันธ์
3. นางปะวินา  ใจกล้า
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกันตนา  ระยับศรี
2. เด็กหญิงกัลยา   ผิวละออง
3. เด็กหญิงขวัญดาว  เสาวรส
4. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ศิลา
5. เด็กหญิงประภัสสร  อินทนู
6. เด็กหญิงประภาภรณ์   วงศ์เนตร
7. เด็กหญิงฝนทิพย์   วุฒิยา
8. เด็กหญิงพจณีย์   อินทร์ดี
9. เด็กหญิงพินิจตา  พาเจริญ
10. เด็กหญิงวราลี  เหลาศรี
11. เด็กหญิงวริษฐา  เหลาศรี
12. เด็กหญิงสุกัญญา  ดาระหงษ์
13. เด็กหญิงสุนิษา  ภาโนมัย
14. เด็กหญิงอรัญญา  สอนงาม
15. เด็กหญิงอลิษา  นิเวศน์
 
1. นายเจตนิพัทธ์  หวังชอบ
2. นายสุทธิพงศ์   ศรีสุวรรณ
3. นางขนิษฐา   ศรีสุวรรณ
4. นายอุเทน  สมจิต
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ชื่นใจ
2. เด็กหญิงสิญารัตน์  เกตุทอง
 
1. นางสาวอรนุช  สุดแสง
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. นางสาวนภัสสร  พันธ์เพ็ง
2. นายบุญญฤทธิ์  กะการดี
 
1. นางสมปอง  สายกลิ่น
2. นายตลานนท์  เวทไธสง
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจันทนาพร  จันทร์ครบ
 
1. นายสุทิตย์  สันทัยพร
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. นางสาวณิชนันทน์  รูปสูง
 
1. นายสุทิตย์  สันทัยพร
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. เด็กชายสมศักดิ์  ดังประสงค์
 
1. นายสุทิตย์  สันทัยพร
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้ววิทยา 1. นางสาวสุจิตรา  เสมอดี
 
1. นายสุธี  แดงงาม
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. นางสาวสุวนันท์  เพ่งพิศ
 
1. นายศราวุธ  มุลสุมาลย์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. นางสาววรรณิภา  สืบศรี
 
1. นายศราวุธ  มุลสุมาลย์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะภรณ์  พงศ์สุข
 
1. นางณัฐกัญญา  มูลพานิช
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นายณัฐวุฒิ  สาระรัมย์
 
1. นางสาวสมพร  เรืองสุขสุด
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงรัตต์ติญา  เที่ยงทัศน์
2. เด็กชายศราวุฒิ  ไชยศรีษะ
 
1. นางอุปการี  มณีนิล
2. นางสุพิศ  จันทร์สุข
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ยังคง
 
1. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นายชัยกาญจน์  บุญตะไนย์
 
1. นางสาวทองใบ  ตลับทอง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายธนโชค  มะลิวรรณ์
2. เด็กชายนาวิน  สรรพบุญ
3. เด็กชายวิโรจน์  จันธิราช
 
1. นางอุปการี  มณีนิล
2. นางขนิษฐา  ศรีสุวรรณ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นายธนากร  บุญอุ่น
2. นายปรเมศวร์  บุญละออง
3. นายภาณุวัฒน์  ลำดวนหอม
 
1. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
2. นางสาวทองใบ  ตลับทอง
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณษา  จิตงาม
 
1. นายสุพจน์  บุญแย้ม
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา 1. นางสาวจุรีรัตน์  ปลงใจ
 
1. พระเอกชัย  ชยเมธี
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 1. เด็กหญิงปาลิดา  วันนา
 
1. นายสุพจน์  บุญแย้ม
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาววิลาสินี  ทมตระกูล
 
1. นายกิตติพงษ์  เงางาม
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นางสาวอาทิตยา  จงหาร
 
1. นางสาวจริยาพร  อุตรวิเชียร
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  สหุนาลุ
 
1. นายสุทิตย์  สันทัยพร
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงวรวรรณ  เดือนขาว
 
1. นางณัฐภาส์  วัชรจรัสพงศ์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาเบาวิทยา 1. นายธีรศักดิ์  สร้างสอบ
 
1. นายสฎาษิต  สุนทรดี
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงอทิตยา  พรมท้วม
 
1. นางณัฐภาส์  วัชรจรัสพงศ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวสุพรรณิการ์  สีบานเย็น
 
1. นายจีระ  ศรีชัย
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้ววิทยา 1. นางสาวจิฬาภรณ์  ฤาชัย
 
1. นายสมศักดิ์  โสมทอง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  มากมี
 
1. นางสาวจริยาพร  อุตรวิเชียร
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้ววิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์  นวลละออง
 
1. นายสมศักดิ์  โสมทอง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาเบาวิทยา 1. เด็กชายสรพงษ์  ชัยสุภา
 
1. นายสฎาษิต  สุนทรดี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาววิภารัตน์  เวียงจันทร์
 
1. นายทนงศักดิ์   เจียรนัย
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพัชรา  บุญโสดากร
 
1. นายกิตติพงษ์  เงางาม
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นายจักรพันธ์  บุญแต้ม
 
1. นางสาวจริยาพร  อุตรวิเชียร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  มากมี
2. นายจักรพันธ์  บุญแต้ม
3. นางสาวณัฐธยาน์  วิลาวัลย์
4. เด็กหญิงพัชรา  พันสาย
5. นายศุภชัย  แสงเพชร
6. เด็กหญิงสร้อยสุดา  สาวนาค
7. นางสาวสุดารัตน์  สุดสวาท
8. นางสาวอาทิตยา  จงหาร
 
1. นางสาวจริยาพร  อุุตรวิเชียร
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กชายทัตเทพ  เชนุยาว
2. เด็กชายธนศักดิ์  เบิรชสุวรรณ์
3. เด็กชายนันทกร  ปัญญา
4. เด็กชายนิติพงษ์  เสาะสนธ์
5. เด็กชายปวีร์  บุตรทน
6. เด็กชายอณิศร  แก้วแฉล้ม
 
1. นายยรรยงค์  โสติยา
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นายณรงค์เดช  รามพัด
2. นายนายชนิน  จันทร์ศิลป์
3. เด็กหญิงภัทรวดี   สุริใหญ่
4. นายภูมินทร์  นามขันธ์
5. นายฤทธิ์เกียรติ   พรมชุลี
6. นายอภิชาติ  บุดดาวงษ์
 
1. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
2. นายคีตะ  กระจายศิลป์
3. นางนางนิตยาพร   พิมพ์ศรี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวกวินทรา  ศาลางาม
2. นายกายสิทธิ์   ดียิ่ง
3. นางสาวจุฑามาศ   ล่ำสัน
4. นายชัยวุฒิ  บุตรงาม
5. เด็กชายณัฐพงศ์  กันนิดา
6. นายธนากร  แก้วหลวง
7. นายธนิน  จันทร์ศิลป์
8. นางสาวธรรณชนก  แสงศรี
9. นายธิคุณ  วงษ์ปลั่ง
10. เด็กหญิงนภาพร   บุญมาก
11. นางสาวนิราพร  สมกุดเรือ
12. นายบุญเกียรติ  ชาวนา
13. นางสาวปานเลขา  มณีนารถ
14. เด็กหญิงพนิตนันท์   แสงศรี
15. เด็กหญิงพรทิพย์  บันลือทรัพย์
16. นางสาวพรปวีร์  ลาล่องคำ
17. นายพัฒนชัย  สายคูณ
18. นายภัคพงษ์  รำจวน
19. เด็กหญิงภัทรวดี  สุริใหญ่
20. นายภูมินทร์  นามขันธ์
21. นางสาวยุภาพร  พลทา
22. นางสาวรัตนาภรณ์   จันทร์เต็ม
23. นางสาวรุ่งนภา  จันสีชา
24. นายฤทธิเกียรติ  พรมชลี
25. นายวรศักดิ์  บุญธรรม
26. นางสาววรินทร์ธาร  ใสยิ่ง
27. นางสาวศันสนีย์   ยาจิตร
28. นายสมพงษ์  นิ่มซ่อง
29. เด็กหญิงสุดารัตน์  ประเจริญ
30. นางสาวสุทธิดา  อยู่ปูน
31. เด็กหญิงสุทธิดา  แดงชำรัมย์
32. เด็กหญิงสุทธิดา  วงศ์จันทร์
33. นางสาวสุพัตรา  คำพา
34. เด็กชายสุรเดช  บุญธรรม
35. เด็กชายอนิวัตติ์  แก้มทอง
36. นายอภิชน  โสรัจ
37. นายอภิชาติ   บุดดาวงศ์
38. นายอัครเดช  ยิ่งสุด
39. นายอาทิตย์  รัตนธิวัต
40. นางสาวเบญจวรรณ  ทองอ้ม
 
1. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
2. นางนิตยาพร  พิมพ์ศรี
3. นายคีตะ  กระจายศิลป์
4. นางสาวดรุณี   เหมาะหมาย
5. นายปรัชญาวัฒน์   ป้องญาติ
6. นายอนุสรณ์  ดวงแก้ว
7. นางสาวยุพา  จันทร์แก้ว
8. นางสาวอัมพวรรณ  อุรารื่น
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้ววิทยา 1. นางสาวกาญจนา  พอกผลดี
2. นายจีรยุทธ  เชี่ยวชาญ
3. นายชนะชัย  วิบูลอรรถ
4. เด็กชายณัฐพงษ์  โยโพธิ์
5. นายณัฐวร  จันทร์เขียว
6. นายณัฐวีร์  วิมลใส
7. นางสาวดวงกมล  สมบัติวงค์
8. นางสาวดาวทิพย์  พวงจิตร
9. นายทศพล  จันทร์ศิริ
10. นายธนพล  สงค์พิมพ์
11. นายธนาสิน  สืบเพ็ง
12. เด็กชายนพดล  พึ่งโพธิ์
13. นางสาวบัวแก้ว  ยาดี
14. นางสาวภิญดา  พรหมวงศ์
15. นางสาวยลดา  ต้นทอง
16. นางสาวรัสมี  หมื่นเเสน
17. นายราชัน  ดวงจันทร์
18. นางสาวรุ่งทิวา  บรรพตเขียว
19. นางสาวลัดดา  วิเศษชาติ
20. นางสาวลัดดารัตน์  บุญเลิศ
21. นางสาววรรณิสา  สวนมี
22. นางสาววาสนา  คำแพง
23. นายวิทวัส  วงค์ละคร
24. นางสาววิภาดา  ดวงอาจ
25. นางสาววิมลรัตน์  ผ้าผิวดี
26. นางสาววิรดา  สาตสิน
27. นายศราวุฒิ  โคนาบาล
28. นางสาวสิริรัตน์  มุสีพันธ์
29. นายสุพรรณพงษ์  ดลจำเริญ
30. นางสาวสุรีรัตน์  แก้วโภค
31. นายอภิรัตน์  ผมทอง
32. เด็กชายอภิเดช  ศรีใส
33. นางสาวอรยา  วงศ์ษา
34. นางสาวอรวรรณ  โพธิ์แก้ว
35. นางสาวอิสรีย์  ดัชถุยาวัตร
36. นายเกรียงไกร  สมบัติวงศ์
37. นางสาวเจนจิรา  เสมอดี
38. นางสาวเมทินี  พรานแม่น
39. นางสาวไอลดา  แพทย์มด
 
1. นายสมศักดิ์  โสมทอง
2. นายสุธี  แดงงาม
3. นางสาวชัชดา  กิ่งแก้ว
4. นางปวันรัตน์  แดงงาม
5. นางสาวกาญจนา  จิตรพิมาย
6. นายสุรศักดิ์  กิตติกรองทอง
7. นายวิจิตร  นามเวช
8. นางสาวนิภาวรรณ  สุขน้อย
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กชายอติชาต  ว่องไว
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. นายยุทธการ  สายยศ
 
1. นางสาวกรรณิกา  ขันทอง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. เด็กหญิงอาภากร  สังเกตกิจ
 
1. นายนพัฒน์  สมัญญา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวอรอุมา  เทพศรี
 
1. นายยรรยงค์  โสติยา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาเบาวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  อุ้มดีไวย์
 
1. นายสฎาษิต  สุนทรดี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นายเมธาสิทธิ์  บุขุนทด
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงอรอุมา  พันศิริ
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวนิตยา  กำจัดภัย
 
1. นายยรรยงค์  โสติยา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. เด็กชายนิธิโรจน์  รุ่งเรืองขวัญ
 
1. นายประเสริฐ  บุญมาก
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นายอภิสิทธิ์  สืบเทพ
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณา  สิริมั่น
 
1. นายวุฒิวัฒน์  รัตนิล
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.73 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวสุธีรา  บุญจง
 
1. นายทนงศักดิ์  เจียรนัย
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 1. เด็กชายวันเฉลิม  แรงจบ
 
1. นายชาตรี  วรรณโย
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นายกรรทร  สียางนอก
 
1. นายยรรยงค์  โสติยา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  สมเพราะ
 
1. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตานีวิทยา 1. นางสาวปิยารัตน์   ประไวย์
 
1. นายทราวุฒิ   ปุ่นประโคน
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จำจด
2. เด็กชายกฤษฎา  ชนะสงคราม
3. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  ศรีจักร
4. เด็กหญิงกาญจนา  จันทร์ดำ
5. เด็กหญิงกุสุมา  ก้อนทอง
6. เด็กชายชานวิทย์  แปะเขียว
7. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ปิ่นเพ็ชร
8. เด็กชายณัฐพงษ์  โยโพธิ์
9. เด็กหญิงณัฐยา  ลี้เจริญ
10. เด็กชายทนงศักดิ์  ดัชถุยาวัตร
11. เด็กชายธนัญชัย  สิงธุดม
12. เด็กชายธีระพงษ์  หล้าล้ำ
13. เด็กชายปริญญา  วงศ์คำ
14. เด็กชายปวีณา  ใยบัว
15. เด็กหญิงปิยธิดา  การินทร์
16. เด็กหญิงปิยพร  เชื้อทอง
17. เด็กหญิงภาวิณี  นะเนตร
18. เด็กหญิงรัตนา  เสือแก้ว
19. เด็กหญิงรุ่งนภา  ดีลุ่น
20. เด็กชายวรพล  เพชรงา
21. เด็กชายวัชรพล  วังนุช
22. เด็กชายวายุ  ศาลางาม
23. เด็กหญิงวาสนา  ระยับศรี
24. เด็กชายวีระชัย  สุขคุ้ม
25. เด็กชายวุฒิชัย  วรธงชัย
26. เด็กชายวุฒิชัย  สาละติ
27. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อุทโท
28. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จงกุล
29. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทะพันธ์
30. เด็กหญิงสุประภา  กาหลง
31. เด็กชายอภินันท์  บุญแม้น
32. เด็กหญิงอรพินท์  สมใจ
33. เด็กหญิงอุทุมพร  สวัสดี
34. เด็กหญิงเมธิณี  แก้วหลวง
35. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เกษกุล
36. เด็กชายเอกราช  บุญเกิด
37. เด็กชายแจ่มนภา  ทองมาก
38. เด็กชายโชคทวี  พวงจิตร
 
1. นายสมศักดิ์  โสมทอง
2. นายสุธี  แดงงาม
3. นางปวันรัตน์  แดงงาม
4. นางสาวชัชดา  กิ่งแก้ว
5. นางสาวกาญจนา  จิตรพิมาย
6. นายศุภกร  บุญเผย
7. นางสาวปพิชญา  คิดดี
8. นางวรรณี  พูนเสงี่ยมศิลป์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวกาญจนา  ประโลม
2. นางสาวกาญจนา  เครือแก้ว
3. นางสาวกิติยา  พาสวัสดิ์
4. นางสาวกุสุมา  ควรเสก
5. นายจักรพงศ์  ราชรักษ์
6. นายจารึก  สระแก้ว
7. นางสาวจิตประสงค์  อินทรนุช
8. นางสาวชนานันท์  คำดี
9. นางสาวชลธิชา  จำปาทิพย์
10. นางสาวณัฐณิชา  โฉมหาญ
11. นางสาวธนิสร  ใจเพียร
12. นางสาวนฤพร  ภาสวัสดิ์
13. นางสาวบงกช  พันธุ์งาม
14. นายบุญพิทักษ์  เพชรมาก
15. นางสาวบุษราคัม  ทาทอง
16. นางสาวปัทมพร  ลัดดาไสว
17. นายพลวัต  ธรรมมะ
18. นายพัฒนศักดิ์  ผลแม่น
19. นางสาวพัทธีรา  สุขสุวรรณ์
20. นางสาวพิมพ์ฤทัย  เจริญใหญ่
21. นางสาวรัชดาพร  ทองก่ำ
22. นางสาวลักขณา  ละอุ่น
23. นางสาววศินี  งามเปรี่ยม
24. นางสาววิลาวรรณ  พลเยี่ยม
25. นางสาวศศิธร  วัดตรง
26. นางสาวสาธิกา  ยิ่งชื่น
27. นางสาวสิริวรรณ  มโนศรี
28. นางสาวอนงนาฎ  ผุยอุธา
29. นางสาวอภัสสรา  ปากประโคน
30. นางสาวอัจฉราภรณ์  คำหวาย
31. นางสาวอำภา  ชูศรีสุข
32. นางสาวเกตุนภา  คำเภา
33. นางสาวเบญจมาศ  พลศรี
34. นางสาวเปรมิกา  ปัญญางาม
 
1. นางภักษร  มหาเทียนธำรง
2. นางกัญญาภัค  แก้วกลางเมือง
3. นางปณิดา  แก้วหอม
4. นางสาวสุภีลดา  แต้มทอง
5. นายคีตะ  กระจายศิลป์
6. นางรุ้งนภา  ดวงพร
7. นายอัครวุฒิ  ตนฉลาด
8. นายนายจามิกร   ณ กาฬสินธุ์
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตานีวิทยา 1. เด็กหญิงคันธวรรณ   กาษร
2. เด็กชายฉัตรดนัย   ขันศรี
3. เด็กชายธีรเดช   นันประโคน
4. เด็กชายนราธิป    คิดประโคน
5. เด็กหญิงนีรนุช   แก้วยก
6. เด็กชายบุญฤทธิ์   สาแก้ว
7. เด็กชายปฏิพาน  ไกรทอง
8. เด็กหญิงมะลิวัลย์   แถบทอง
9. เด็กหญิงวีรยา   งามทวี
10. เด็กหญิงสุภาศิณี  อาจทวีกุล
 
1. นางสาวจันทิมา  เคล้าจันทร์
2. นางสาวสุรีรัตน์  สุทธิโส
3. นางสาววรรณา  กมุติรา
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตานีวิทยา 1. นายณัฐพงษ์  แผ่นทอง
2. นางสาวนงลักษณ์  เห็นทั่ว
3. นางสาวพัชรี   เพรียวพรม
4. นายภวัต  เจนประโคน
5. นายมานิต  จงพินิจ
6. นายสิทธิศักดิ์   ปรึกทอง
7. นางสาวสุชัญญา   กุนาสา
8. นายอนุชา   ทรงราษี
9. นางสาวอนุสรา   อร่ามเรือง
10. นางสาวอรวรรณ   อนุทูล
 
1. นางสาวจันทิมา  เคล้าจันทร์
2. นางสาวทิตยาภา  บานเย็น
3. นางสาวปิยธิดา  ปราณีบุตร
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงกรณิลา  ศรพรม
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  สมทอง
3. เด็กหญิงกิมหงส์  ใสแก้ว
4. เด็กหญิงขณัฐดา  วงศ์ใหญ่
5. เด็กหญิงณัฐวดี  งามล้ำ
6. เด็กหญิงประทุมทอง  อินทร์สุระ
7. เด็กหญิงภัทรียา  ดวงดี
8. เด็กหญิงสินีนาฏ  กิตติขจร
9. เด็กหญิงสุพัตรา  โชคดี
10. เด็กหญิงหิรัญญา  ไสลสุข
11. เด็กหญิงอธิติมา  บุญมี
12. เด็กหญิงอรสา  ดวงศรี
 
1. นายรัศมี  สินประโคน
2. นางสาวจริยาพร  อุตรวิเชียร
3. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
4. นายชัยวัฒน์  เอกลาภ
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวชฎาวรรณ  ลาบึง
2. นางสาวพรรณรวี  ศรีระอุดม
3. นางสาวพิมพ์นารา  ศรีประเสริฐ
4. นางสาวภาวิตา  วันดี
5. นางสาววนิดา  เพชรบันทึก
6. นางสาวอินธิราภรณ์  บำรุง
 
1. นางสาวรัชดาพร  ทนทาน
2. นายอนุสรณ์  ดวงแก้ว
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงกิตติยากร  สำรวมกิจ
2. เด็กหญิงนภัสสร  บัวหอม
3. เด็กหญิงนัฐฐา  ทองอ้ม
4. เด็กหญิงพนัชกร  กิจชำนาญ
5. เด็กหญิงพิชญาภา  เรือนพรม
6. เด็กหญิงศศิธร  ยานิวงษ์
7. เด็กหญิงสุพิชญา  สมานทอง
 
1. นางสาวรัชดาพร  ทนทาน
2. นายอนุสรณ์  ดวงแก้ว
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  บุญต่าง
2. นางสาวกัญญารัตน์  มากมั่ง
3. นางสาวณัฐพร  ตันเสถียร
4. เด็กหญิงดวงจันทร์  สมชื่อ
5. นางสาวดวงใจ  สมชื่อ
6. นางสาวทิวา จันที  
7. นางสาวนภาภรณ์  ใจมัง
8. นางสาววราลักษณ์  วรางกูล
9. นางสาวอนัญญา  ชัยสวัสดิ์
10. นางสาวอินธิรา บุญจิตต์   
 
1. นางสาวรัชดาพร  ทนทาน
2. นายอนุสรณ์  ดวงแก้ว
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 1. เด็กหญิงกนกพร    มีศรี
2. เด็กหญิงกาญจนา    แสงคำ
3. เด็กหญิงจิตสุภา    ทองแย้ม
4. เด็กชายธวัชชัย    นันติโค
5. เด็กหญิงผกามาศ    ทองแย้ม
6. เด็กหญิงวจี    สารสุข
7. เด็กหญิงวรกมล    สามกุล
8. เด็กหญิงสุพิษ    ศิริชัย
9. เด็กหญิงสุรางคณา    เลียวประโคน
 
1. นายปรเมศวร์  กัมพูโรจนมงคล
2. นางจารุดา  จิตสะอาด
3. นางจุฑาภัณฑ์  บุญพร้อม
4. นางสุวิมล  ประดับประดา
5. นายนรินทร์  ผิวทอง
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 1. นางสาวกรรณิกา  เหล่าเก้า
2. นางสาวจิตสุภา    นิลดำ
3. นางสาวทัดดาว   วงษ์มี
4. นางสาวประภัสสร    แปะปริง
5. นางสาวภาวิดา   คำมุงคุณ
6. นางสาววนิดา    ปุ่มแม่น
7. นางสาววาสนา    ผาสุข
8. นางสาววีราพร    สูญสุข
9. นายศรชัย    ยิ่งหาญ
10. นางสาวสุวรรณา   วิรัตน์
11. นางสาวเบญจวรรณ   เกตวิจิตต
 
1. นายปรเมศวร์  กัมพูโรจนมงคล
2. นางจุฑาภัณฑ์  บุญพร้อม
3. นางจารุดา  จิตสะอาด
4. นางสาวจิฬาภัณฑ  แซมโต
5. นายสายันต์  สัตตะโส
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 1. เด็กชายจักรพันธ์  ดาทอง
2. นางสาวนภาพร  สิงห์หลาบ
3. นายปรีชา  ซ่อนกลิ่น
4. นางสาวละอองดาว  สังสมานันท์
5. เด็กชายสุรศักดิ์  สาคเรศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประวัติ  บุตรกันหา
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรวจ 1. นายคุณากร  หวังอยู่
2. นายพงศธร  พรหมลา
 
1. นางประทุม  ทองปัญญา
2. นางปราณี  หวังอยู่
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงนิลาวัลย์   เสาวคนธ์
 
1. นางดวงตา   มอนดี้
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นายพีระพล   แสนคำ
 
1. นางดวงตา    มอนดี้
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุระคนธ์
 
1. นางสาววรรณวิสา  วงษ์ศักดิ์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวรัตติกร  ดวงพร
 
1. นางรุ้งนภา  ดวงพร
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กชายอานนท์  บุญส่ง
 
1. นางสาวพรรษสรณ์  ดาสั่ว
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวทัศนีย์   ไชยพิมพา
 
1. นางวีนัสชนันต์   รันทร
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชุติมา  จันทร์โท
 
1. นางชุติมา  จันทร์สิทธิกร
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวชิชญา  นามม่วง
 
1. นางสาวอารียา  บุญยงค์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวบุญฑริกา   เกตขจร
2. เด็กหญิงพบพาพร  จันนุบิน
3. นางสาวศิริวรรณ   กลิ่นฟุ้ง
4. นางสาวเสาวภา   ทองนรินทร์
5. เด็กหญิงไพลิน    เย็นสุข
 
1. นางวีนัสชนันต์   รันทร
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวชนิดา   มั่นยืน
2. นางสาวนัตธิตา   วอแพง
3. นางสาวนาถยา   นามวิเศษ
4. นางสาววิจิตรา   คลังฤทธิ์
5. นางสาวแก้วกัลยา   ชาชม
 
1. นางวีนัสชนันต์    รันทร
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  กระแสบัว
 
1. Mr.yang  Guangbo
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวเหมือนแพร  ปีกขุนทด
 
1. นางสาววจี  ศรีจรัญ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. เด็กหญิงรสิตา  เชิดโฉม
 
1. นายวิรัตน์  สีตะแกะ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวธันชนก  เกิดเหลี่ยม
 
1. นางสาวสรชา  เครือคำ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  กมล
2. เด็กหญิงศศิกานต์  คงยิ่งหาญ
 
1. นางสาวนิโลบล  พุทธานุรักษ์
2. นายบุญเพ็ง  สีหาราช
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกยางวิทยา 1. นางสาวภัทราภรณ์  เสาวลัย
2. นางสาวเอื้อมพร  เมินดี
 
1. นางสาวจินตนาภรณ์  ภาษาดี
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกยางวิทยา 1. เด็กชายคัมภีร์  พอกสนิท
2. เด็กชายพงศภัค  ผลพูน
3. เด็กชายภาณุพงศ์  บรรเทา
4. เด็กชายภานุวัฒน์  ไชยสิทธิ์
5. เด็กชายวทัญญู  เข็มเอี่ยม
6. เด็กชายวัชรพงศ์  ซาล่ำ
7. เด็กชายสรศักดิ์  หนองดี
8. เด็กชายไชยพัฒน์  หลงเคน
 
1. นายนฤพันธ์  ภักดี
2. นายยุทธภูมิ  ดวงเด่น
3. นายสิทธิพร  พวงสด
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. นายนภดล  ผิวหนองอ่าง
2. นายปฏิญาณ  มณีศรี
3. นายปฐพี  นามมูลตรี
4. นายรณฤทธิ์  หนูสิงห์
5. นายวิวัฒน์  ประเมินชัย
6. นายศุภชัย  บรรจุงาม
 
1. นายเรืองณวิน  มีดินดำ
2. นายพงษ์ธร  จันทร์โสภา
3. นายธวัชชัย  มีสะอาด
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 1. นางสาวจันทกานต์  จงพินิจ
2. นางสาวจุรีรัตน์  เสาวรส
3. นางสาวทัศนีย์  ยืนยง
4. นางสาวนิภาพร  พรมแดน
5. นางสาวนิลดา  จำปาทอง
6. นางสาวบัวไข  สุขใส
7. นางสาวปนัดดา  เอคนาสิงห์
8. นางสาวพรนิภา  ชาภูวิง
9. นางสาวสิริพร  ศรีสวัสดิ์
10. นางสาวอาริญา  แก้วหอม
 
1. นายวชิรวิชญ์  ทองอุดม
2. นายสุพจน์  กะการดี
3. นางวรภิญญา  ทองอุดม
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงบัวขาว  หวังให้สุข
2. เด็กหญิงพนาวัน  ยงยิ่งพูน
3. เด็กหญิงวารุณีย์  แสนเมือง
4. เด็กหญิงอนัญญา  สมบูรณ์การณ์
5. เด็กชายเสงี่ยม  ทองกระจาย
 
1. นางธิดารัตน์  พรมดี
2. นางสาวอมรรัตน์  เรืองฉาย
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. นางสาวฑติยา  แสนเมือง
2. นางสาวณิชากานต์  หงษา
3. นางสาวพาขวัญ  ชาวเมืองดี
4. นางสาวสุธิดา  สายเล็ก
5. นางสาวสุภัสสร  นิราศภัย
 
1. นางธิดารัตน์  พรมดี
2. นางสาวนุชจิรา  ชาวเมืองดี
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตานีวิทยา 1. นางสาวฆนาลัย   เข็มเอี่ยม
2. นางสาวตวงรัตน์   ทัศน์ศรีสกุล
3. นางสาวมัสยา   สังขเปีย
 
1. นางสาวอภิญญา  สุธรรม
2. นางสาวศิริรัตน์  ธรรมวิเศษ
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดา 1. นางสาวกานดา  โทบุดดี
2. นางสาวขวัญฤดี  จันทร์แสง
3. นางสาวน้ำฝน  เพิ่มฉลาด
 
1. นางสาวชญาลักษณ์  โม่ทอง
2. นางจุฬาวรรณ  พิลาบ
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญประภา  สุขอนันต์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์   เสาชัย
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  พลณรงค์
 
1. นางนิตยา   เตยอ่อน
2. นางสาวนิตยา   กองทรัพย์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรวจ 1. นางสาวปวีณา  สุภนาม
2. นางสาวปวีณา  กระสังข์
3. นายสมพร  บุบผา
 
1. นางสาวลดาวัลย์  วรรณคำ
2. นางสาวจุฑารัตน์  บุญเติม
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 1. นางสาวศิริวรรณ  เสกแสร้ง
 
1. นางสาววัชริน  ขันธะพานิชย์
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นายยศกร  สีสันงาม
2. นางสาวอรปรียา   มณีไสย์
 
1. นางสาวสมฤดี   โนนใหญ่
2. นายธนวัฏ   สิงห์แป
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวรุจจิรา   สุขล้น
 
1. นางน้ำผึ้ง   พิศิลป์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 87.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กชายปริญญา  จันทร์ชื่น
2. เด็กชายอดิศักดิ์  แสงเมือง
 
1. นางสุมนา  บุญมั่น
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 83.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นายสิทธิศักดิ์  แผนไธสง
 
1. นางสุมนา  บุญมั่น
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 1. เด็กชายวีระศักดิ์  ภูมิสุข
 
1. นางสาววีนัสรา  ชาวนา
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวพุทธรักษา   จินดาวงศ์
 
1. นางสาวอัมพวรรณ   อุรารื่น
 
144 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้ววิทยา 1. นายเด่นชัย  น้อยโคตร
 
1. นายสมศักดิ์  โสมทอง
 
145 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นายมนตรี  จงหาญ
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
 
146 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นายวุฒิชัย  ตำทอง
 
1. นายจามิกร  ณ กาฬสินธุ์
 
147 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นายเกียรติศักดิ์  ตะโย
 
1. นางสุภัตรา  อัญภัทร์อริยกุล
 
148 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรวจ 1. นางสาวจุฑามาศ  ตาเลิศ
2. เด็กหญิงชนิกานต์  คำแพ
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  วิบุลอรรถ
4. นายณัฐพล  สุขแต้ม
5. เด็กชายตะวัน  หาญยิ่ง
6. นางสาวธิตยา  ทองอ้ม
7. เด็กชายธีรภัทร์  สระแก้ว
8. เด็กหญิงนัฐมล  คุสิตา
9. นางสาวนันทยา  ศรีบุญ
10. เด็กหญิงบังอร  เกสร
11. เด็กหญิงปณิตา  พร้อมเพรียง
12. เด็กหญิงปนัดดา  วุฒิยา
13. เด็กหญิงปิยนันท์  ปกชื่อ
14. นางสาวพรณภา  มีแก้ว
15. นางสาวพรรณี  เกตุสีทอง
16. นางสาวรัตนาภรณ์  จันทา
17. เด็กหญิงวริศรา  สิงห์กาโม้
18. นางสาววาสนา  กรงทอง
19. นางสาววิภาพร  ปัญญาฉลาด
20. นางสาวสมพร  พันพม่า
21. นางสาวสมใจ  พันพม่า
22. เด็กชายสรวิศ  ประภาสัย
23. นางสาวสุพัตรา  ให้คำ
24. เด็กชายสุภัทร์  งามสวัสดิ์
25. เด็กหญิงสุภัสสร  สารสุข
26. นางสาวสุรางคณา  ยาจิตร
27. นางสาวหทัยรัตน์  ธรรมเจริญ
28. เด็กชายอัครพล  ลดกระโทก
29. นางสาวเพชรา  นิลทัย
30. เด็กชายเสกสรรค์  ดำนาน
 
1. นายธนากร  จันดาดี
2. นายประทีป  คงวัน
3. นายเกรียงศักดิ์  วงมณี
4. นางสาววิยะดา  จันทร์นวล
5. นายศตวรรษ  ภาวิสิทธิ์
6. นายวุฒิชัย  ตระการไทย
7. นายวงศกร  พิมพ์จันทร์
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. เด็กหญิงจันทมณี  ภูมิภา
2. เด็กชายศุภสัณห์  สาขะยัง
 
1. นางสาวจิรัฐชญา  ปาแปง
2. นางสาวจิดาภา  แผ่นทอง
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กชายดุลยวัต    อินหล้า
2. เด็กชายภูตะวัน   ขุนพรรคดี
 
1. นางสาวชาภา    จันทเขต
2. นางสาวพิมพิไล  สุวสี
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นายสิทธิชัย  สกุลแก้ว
2. นายเนติพงศ์  ทองอ้ม
 
1. นางสาวอิงอร   ผลจันทร์งาม
2. นางสาวชมพูนุท  ฉลาดเฉลียว
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงฉันทนา  ยืนยาว
2. เด็กหญิงรัชฎา  พรมมา
 
1. นายกฤษณา  กิตติลาภ
2. นางนภัสวัลย์  สายรัตน์
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นายจักรินทร์   เสริมจันทร์
2. นายอัครเดช   เหลี่ยมดี
 
1. นายสมภพ    ประดับสุข
2. นางสาวชาภา    จันทเขต
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. เด็กหญิงภาวิริน  สารี
2. เด็กหญิงสุรัตน์ดา  วิลัยเลิศ
 
1. นางสาวจิรัฐชญา  ปาแปง
2. นางสาวจิดาภา  แผ่นทอง
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายสิทธิชัย  ดินดำ
 
1. นายวัชรินทร์  ผลจันทร์งาม
2. นายอนุพงศ์  บูรณ์เจริญ
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงปัญญาพัฒน์   แดงงาม
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  แดงงาม
 
1. นายอนุพงศ์  บูรณ์เจริญ
2. นายวัชรินทร์  ผลจันทร์งาม
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นายปราโมท  วิถี
2. นายอัญญาวี  ถีระทัน
 
1. นายวัชรินทร์  ผลจันทร์งาม
2. นางอิงอร   ผลจันทร์งาม
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวภัทรนิษฐ์   พรพัฒน์พิชญะ
2. นางสาวอภิชญา  พิศวง
 
1. นายวัชรินทร์  ผลจันทร์งาม
2. นายอนุพงศ์  บูรณ์เจริญ
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นางสาวนันทิยา  สามพิมพ์
2. นายสันติสุข  ตุ้มทอง
 
1. นายสมปราชญ์  ยิ่งหาญ
2. นางปานรวี  มั่นยืน
 
160 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เสกงาม
2. เด็กหญิงวาสนา  ที่ดี
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  เพียซุย
 
1. นายปิยะพงษ์  พรหมบุตร
2. นายนรินทร์  อนงค์ชัย
 
161 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 1. นางสาวธัญลักษณ์  มาลาศรี
2. นายวีรวัฒน์  โสมทอง
3. นางสาวอรพรรณ  บุญตาน้อย
 
1. นายนรินทร์  อนงค์ชัย
2. นายปิยะพงษ์  พรหมบุตร
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. นายฤทธิชัย  ประจวบสุข
2. นางสาวอังษิญา  รักษาอินทร์
 
1. นางสาวจิรัฐชญา  ปาแปง
2. นายณัฐดนัย  สุภาสัย
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกยางวิทยา 1. เด็กชายศตวรรษ  เชิดดอก
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  อินทนน
3. เด็กชายสุวรรณ  คลายโศก
 
1. นายนิรุช  เสาประโคน
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 1. นายถาวร  ละม้ายวัน
2. นายสุริยา  ทองผง
3. นายอภิสิทธิ์  บุญทูน
 
1. นายมนตรี  อกอุ่น
2. นางสุวิมล  ประดับประดา
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงศ์  กุลนาจันทร์
2. เด็กชายสมพงษ์  เยิงรัมย์
3. เด็กชายสินทนา  จันทะคาม
 
1. นายเรืองยศ  สารกิจ
2. นายพิษณุ  คำภู
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. นายตฤณ  ผิวหนองอ่าง
2. นายศักดิ์ศิพงษ์  ศรีบุญเรือง
3. นายศุภลักษณ์  ยิ่งเชิดงาม
 
1. นายเรืองยศ  สารกิจ
2. นางจันทรา  สารกิจ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. เด็กชายชาญวิทย์  รุ่งเรือง
2. เด็กชายทิวานนท์  ปานทอง
3. เด็กชายพลวัต  แหวนทอง
 
1. นายเรืองยศ  สารกิจ
2. นายจักรพงศ์  พรมสิทธิ์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. นายมาวิน  ไชยรบ
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  วรรณชูชิด
3. นายอนุวัฒน์  รักคำมูล
 
1. นายเรืองยศ  สารกิจ
2. นางจันทรา  สารกิจ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์น้อย
2. เด็กหญิงพวงผกา  ผูกดวง
3. เด็กหญิงภีรดา  ครบส่วน
4. เด็กชายวราเทพ  อยู่สบาย
5. เด็กชายวุฒิชัย  แก้วฉาย
6. เด็กหญิงอรหทัย  สมนิยาม
 
1. นางอำภร  สุทธิมูล
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกยางวิทยา 1. นางสาววัชรินทร์  เป็นตามวา
2. นายสมรักษ์  บุญเสร็จ
3. นางสาวสุนันทา  ดีพาชู
4. นางสาวอลิษา  จำนงมี
5. นายอำนาจ  บุญเสร็จ
6. นางสาวแพรวพรรณ  ชุ่มสูงเนิน
 
1. นางดาเรศ  อยู่สบาย
2. นายขวัญชัย  ปรักเจริญ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงฐิติวรรณ  สมใจเรา
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  แพงพรมมา
3. เด็กหญิงสุชาดา  ล้อมนาค
 
1. นางอัจฉราวดี  บุญแสน
2. นางกมลทิพย์  ทองหย่อน
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 1. นางสาวปิยภรณ์  ซื่อสัตย์
2. นางสาวยุพิน  บุญมา
3. นางสาวเดือนเพ็ญ  ไม่น้อย
 
1. นางสำราญ  สร้อยจิตร
2. นางสาวแก่นมณี  พิมพ์ศรี
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   พรมแดน
2. เด็กหญิงชุติมา   แก้วก่อง
3. เด็กชายธนากร   สิทธิ์ศักดิ์
 
1. นายจำรูญ  สุขอุ้ม
2. นางปัทยาวดี  ขวัญรัมย์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94.74 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาเบาวิทยา 1. นางสาวจันนิภา  จันทา
2. นางสาวบัวหลวง  เสาใย
3. นายสมชาย  สุขแสวง
 
1. นางนิตยา  บุญมา
2. นายอิสระ  นันทจักร์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 1. เด็กหญิงฐิติพร    ซ่อนจันทร์
2. เด็กหญิงภานุมาศ    มากแสน
3. เด็กหญิงสรัญญา    เนียมงาม
 
1. นางจุฑาภัณฑ์   บุญพร้อม
2. นางสาวธนัญญา  ชาวสวน
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. นางสาวกฤษณา  สายยศ
2. นางสาวกัญญารัตน์  โยงรัมย์
3. นางสาวกันยา  คำนึงเป็น
 
1. นางสาวนิตยา  ไชยมหา
2. นายวิมาน  บูรณ์เจริญ
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงภานุมาศ  ศักดิ์สูง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  สีลาวงษ์
3. เด็กหญิงไข่มุก  หอมดวงศรี
 
1. นางยุพาพรรณ  เกษเมือง
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. นางสาวธารีรัตน์  บุญยอ
2. นางสาวรุ่งทิวา  ผลเจริญ
3. นางสาวสุจิตรา  นานอก
 
1. นางสาวคำเบา  เที่ยงธรรม
2. นางสาวชมนาท  พรหมโคตร
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. เด็กหญิงมุกดารัตน์  วรรณคำ
2. เด็กหญิงวาสศิณา  สงวนนาม
3. เด็กหญิงศศิวิมล  กล้าแข็ง
 
1. นางสาวชมนาท  พรหมโคตร
2. นางสาวคำเบา  เที่ยงธรรม
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. นางสาววิภาวี  สีทอง
2. นางสาวสุดารัตน์  ปิยะไพร
3. นางสาวเจนจิรา  เจริญสกุล
 
1. นางสาวชมนาท  พรหมโคตร
2. นางสาวคำเบา  เที่ยงธรรม
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงนิโลบล  สมใจ
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  จันทยุง
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ศาลางาม
 
1. นางนิตยา  ทองสระคู
2. นางปัทยาวดี   ขวัญรัมย์
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. นางสาวสายสุนีย์  สาระ
2. นางสาวสุภาพร  สุขเกษม
3. นางสาวโยธิกา  เกษรบัว
 
1. นางสาวสสินันท์  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวนิตยา  ไชยมหา
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  สะเก็บมะวา
 
1. นางสาววีนัสรา  ชาวนา
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. เด็กชายสุริยะ   มะลิแก้ว
 
1. นางสาวภาวิณี  ไขกระโทก
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 1. เด็กหญิงปาลิตา  ซองเซา
 
1. นายวราวุธ  อุส่าห์ดี
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กชายนรินทร์  ทองย้อย
2. เด็กหญิงสุนิสา  ทองลาย
3. เด็กหญิงเบญญาภา  มุมทอง
 
1. นางปริญา  จุลทัศน์
2. นางนพวรรณ  พรหมประโคน
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นายพรชัย  โพธิสาร
2. นางสาวภัสรา  ลิพันธ์
3. นายภานุมาศ  นวลเปีย
 
1. นางสาวดำเนิน  ยิ่งหาญ
 
188 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจงาม
2. เด็กชายสถาพร  ฟองอารินทร์
 
1. นางปริญญา  จุลทัศน์
2. นางสุดารัตน์  แซ่ฉั่ว
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 1. เด็กหญิงสุวรรณี  พรมศร
 
1. นายวราวุธ  อุส่าห์ดี
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงปรียาวรรณ  ทองเบื้อง
 
1. นายธีระพล  อุ่นศิลป์
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. เด็กชายทัตพล  เล็งตามดี
 
1. นางสาวปัญญารัฐ  พรหมภูวัลย์
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันดี
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาเบาวิทยา 1. นางสาวสมพร  อุลิตประโคน
 
1. นายสฎาษิต  สุนทรดี
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. นางสาวลักษมี  ทองโยง
2. เด็กชายวัชรินทร์  เอ็มประโคน
 
1. นายณัฐพล  สารปรัง
2. นางอัจฉราวดี  บุญแสน
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กชายณัฐวุติ  ทิพย์โสภณ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  สำรวมจิตร
 
1. นายพิสิทธ์  สุดฤทธิ์ยาธร
2. นางสาวชมพูนุท  ฉลาดเฉลียว