หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรารมณ์ อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 221,222 10 ก.ย. 2557 09.00-11.00 1.ใช้ข้อทดสอบกลาง 2.รายงานตัวเข้าแข่งขันเวลา07.00-09.00 3.ห้องอำนวยการ 226 4. แผนผังสถานที่แข่งขัน www.kr.ac.th
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรารมณ์ อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 223,224 10 ก.ย. 2557 09.00-11.00 1.ใช้ข้อทดสอบกลาง 2.รายงานตัวนักเรียนเข้าแข่งขันเวลา 07.30-09.00 3.ห้องอำนวยการ 226 4.แผนผังสถานที่แข่งขัน www.kr.ac.th
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรารมณ์ KR.DOME 10 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป 1.ส่งรายงานโครงงานภายในวันที่ 8 ก.ย.57 จำนวน 6 เล่ม ที่โรงเรียนกันทรารมณ์ 2.รายงานตัว 07.30 - 08.30 น. 3.เตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ เช่น ปลั๊กไฟ 4.แผงโครงงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ถ้ามีด้านบนให้ใส่เฉพาะชื่อเรื่อง 5.แผนผังสถานที่แข่งขัน www.kr.ac.th
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรารมณ์ อาคาร2 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 10 ก.ย. 2557 09.00 เป็นตันไป 1.ส่งรายงานโครงงานภายในวันที่ 8 ก.ย.57 จำนวน 6 เล่ม ที่โรงเรียนกันทรารมณ์ 2.รายงานตัว 07.30 - 08.30 น. 3.เตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ เช่น ปลั๊กไฟ 4.แผงโครงงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ถ้ามีด้านบนให้ใส่เฉพาะชื่อเรื่อง 5.แผนผังสถานที่แข่งขัน www.kr.ac.th
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรารมณ์ KR.DOME 10 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป 1.ส่งรายงานโครงงานภายในวันที่ 8 ก.ย.57 จำนวน 6 เล่ม ที่โรงเรียนกันทรารมณ์ 2.รายงานตัว 07.30 - 08.30 น. 3.เตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ เช่น ปลั๊กไฟ 4.แผงโครงงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ถ้ามีด้านบนให้ใส่เฉพาะชื่อเรื่อง 5.แผนผังสถานที่แข่งขัน www.kr.ac.th
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรารมณ์ อาคาร2 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 10 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป 1.ส่งรายงานโครงงานภายในวันที่ 8 ก.ย.57 จำนวน 6 เล่ม ที่โรงเรียนกันทรารมณ์ 2.รายงานตัว 07.30 - 08.30 น. 3.เตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ เช่น ปลั๊กไฟ 4.แผงโครงงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ถ้ามีด้านบนให้ใส่เฉพาะชื่อเรื่อง 5.แผนผังสถานที่แข่งขัน www.kr.ac.th
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรารมณ์ KRICT 10 ก.ย. 2557 09.00-11.30 1.ใช้ข้อทดสอบกลาง 2.ผู้ฝึกสอนต้องเตรียม Handy drive เปล่าให้นักเรียนในวันแข่งขัน 3.รายงานตัว 07.30-08.30 4.แผนผังสถานที่แข่งขัน www.kr.ac.th
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรารมณ์ อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 311 10 ก.ย. 2557 09.00-11.30 1.ใช้ข้อทดสอบกลาง 2. ผู้ฝึกสอนต้องเตรียม Handy drive เปล่าให้นักเรียนในวันแข่งขัน 3.ห้องอำนวยการ 312 4.รายงานตัว 07.30-08.30 5.แผนผังสถานที่แข่งขัน www.kr.ac.th
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรารมณ์ หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์ 10 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป 1.รายงานตัว 07.30-08.30 2.แผนผังสถานที่แข่งขัน www.kr.ac.th
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรารมณ์ หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์ 10 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป 1.รายงานตัว 07.30 - 08.30 น. 2.แผนผังสถานที่แข่งขัน www.kr.ac.th


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ esan.spm28@gmail.com Facebook : http://www.facebook.com/esan.spm28
ผู้ประสานงาน : ศน.ไมตรี บุญเรือง (086) 868-2344 , ศน.วิมลวรรณ เปี่ยมจาด (085) 102-3109
ผู้ดูแลระบบ : นายภูเบศ เศรษฐบุตร (082) 751-6003 , นายไกรลาศ จิบจันทร์ (085) 764-2520
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]