หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-ssk1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายเทอด เลิศล้ำโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นางอรุณวัฒนา สงค์พิมพ์โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุกัญญา ติละบาลโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวนันทิยา จิตตะโคตร์โรงเรียนกำแพงกรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ บุญทน โรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
6. นางสาวดาวรรณ วงค์กระโซ่ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม กรรมการ
7. นางสาวจันทร์จิรา ฉัตรวิไลโรงเรียนขุขันธ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางอาภรณ์ บุญมากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางณัฐนภา ต้นงามโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
3. นางขวัญชีวา ศิริมา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
4. นางสาววนิดา พบบุญโรงเรียนละทายวิทยากรรมการ
5. นางสมจิต พ่วงจีน โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการ
6. นายไพโรจน์ แสนพันธ์โรงเรียนละลมวิทยากรรมการ
7. นายสุริยน บุญเหมาะโรงเรียนขุขันธ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสุภรัตน์ ยิ่งดี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไรวรรณ ชำนิกุล โรงเรียนกำแพงกรรมการ
3. นางสาวอักษราภัค หาดคำ โรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทิยา ประสารทองโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอุทัย สิงหาภูโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
6. นางสาวพนิดา ทองเสี่ยนโรงเรียนโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
7. นางจิราพร อสิพงษ์โรงเรียนขุขันธ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นายสุรพงษ์ ก้อนจันทร์โรงเรียนกำแพงประธานกรรมการ
2. นางอำนวย ใจหวัง โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางสาวปิ่นหล้า ศิลาบุตรโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
4. นางศุภัชญา จันทะเขตร์โรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
5. นางสาวณัฏฐากุลยา จันทร์เปรียงโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
6. นางบุษญพรรษ ริมหนองอ่างโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการ
7. นางอัญชลี รอบคอบโรงเรียนขุขันธ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางกุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ โรงเรียนกันทรารมณ์ ประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ ศรีผ่องโรงเรียนกำแพงกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ นามบุตรดีโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
4. นางสุจิตรา สุพรมโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ โพธิธร โรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการ
6. นางเพียรพรรณ อรรคบุตร โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมกรรมการ
7. นางนิตยา โภคาพันธ์โรงเรียนขุขันธ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสิรินาฏ รชตธำมรงค์ โรงเรียนปรางค์กู่ ประธานกรรมการ
2. นายนพพร ศรปัญญาโรงเรียนกำแพงกรรมการ
3. นางจรูญศรี ศรีธรรมโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
4. นางสาวรพีพรรณ บุญเย็ญโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
5. นายจิรายุ มโนธรรมโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
6. นางชาตรี คำโสภา โรงเรียนบัวเจริญวิทยา กรรมการ
7. นางอัมฤทธิ์ วงษ์วานิชโรงเรียนขุขันธ์ กรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ บุตรชัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ประธานกรรมการ
2. นายอภิวุฒิ ทองไทยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
3. นางอัญชลี สามสีโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
4. นางสาวกัลย์กมล โรจนนัครวงศ์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
5. นางจันทนา อภิพุทธิกุล โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา กรรมการ
6. นายอภิสันต์ งามพรหมโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคมกรรมการ
7. นายเรวัตร อสิพงษ์โรงเรียนขุขันธ์ กรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางนัยนา ธรรมศิริ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นางธนาวรรณ แผ่นศิลา โรงเรียนยางชุมน้อยวิทยาคมกรรมการ
3. นางลำใย ศรีนุกูล โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
4. นายอลงกรณ์ สาระบุตรโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสิริสมบัติ บุญพอโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา กรรมการ
6. นางวิไลวรรณ รวมสิทธิ์โรงเรียนบัวเจริญวิทยา กรรมการ
7. นายมงคล พันธ์แก่นโรงเรียนขุขันธ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ทิวา อบทองโรงเรียนกันทรารมณ์ ประธานกรรมการ
2. นางศรุตา ชมพูเขา โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการ
3. นางสาวบัวคี สิงห์ลีโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้ากรรมการ
4. นายธนธัญ บัวเครือโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กรรมการ
5. นางอัญชลี ม่วงมิตรโรงเรียนกำแพงกรรมการ
6. นางสาวจุธาภัค วรโครตโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการ
7. นางกัญญารัตน์ เพ็งแจ่มโรงเรียนขุขันธ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายกฤติเดช พลเยี่ยม โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายไพรยุทธ สะกีพันธ์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการ
3. นายธีรยุทธ บุษบงค์โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม กรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ หงษ์ศิลา โรงเรียนกำแพงกรรมการ
5. นางสาวภัทรินันท์ สมบัติโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
6. นางสุนันท์ มีศิริโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
7. นายทวีศิลป์ อสิพงษ์โรงเรียนขุขันธ์ กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอรพัน ไชยสินธ์โรงเรียนกำแพงประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎ์ แก้วคำรอดโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
3. นางสาววิภาพร ทิพย์รักษาโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยากรรมการ
4. นายเรวัต อาวะรุณโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
5. นางสุพรรณณี จันทเขตโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
6. นางสาวพเยาว์ แก้วตาโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
7. นางฐานิตา วัฒนพฤกษชาติโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
8. นางสุพัตรา ไชยโชติโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
9. นางสาวนุชนาถ หอมหุนโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
10. นางอุบลรัตน์ วรรณวงษ์โรงเรียนราษีไศลกรรมการ
11. นายจักรพันธ์ คำจันทร์โรงเรียนราษีไศลกรรมการ
12. นางธัญรัศม์ ประเสริฐศรีโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวจารุพร แก้วลาโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายชัยโย เสาเวียงโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางเย็นจิต กุฎีรักษ์โรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
3. นางกัลยา ชนบุตรโรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นายแสงจันทร์ ศรีเสนโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาววชิราภรณ์ กิ่งคำโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยากรรมการ
6. นางสาวประไพศรี พุฒพวงโรงเรียนประสานมิตรวิทยากรรมการ
7. นางสาวทองพันธ์ ยงกุลโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
8. นางศรีสุข แย้มสง่าโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
9. นายสมภาน เที่ยงธรรมโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
10. นายประภูศักดิ์ มีศิริโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
11. นายพิทักษ์ พงษ์วิเศษโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
12. นางบังอร นาห่อมโรงเรียนราษีไศลกรรมการ
13. นางสาวอรษา นนทะเสนโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา กรรมการ
14. นางสาววรรณวิภา สุทธิสนโรงเรียนราษีไศลกรรมการ
15. นางเยาวลักษณ์ พุทธเสนโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
16. นางวไลพร สุตพันธ์โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
17. นายพิศมัย ไกรสุขโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
18. นายสิวิพรรณ์ บุญอินทร์โรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางดาวเรือง ยุพินโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ เกียรติเจริญเสรีโรงเรียนกำแพงกรรมการ
3. นางอุมาภรณ์ เชื้อนักโรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นางสาวเมษยา สารภาพโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิจิตร ผสมวงศ์โรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
6. นายนรินทร์ วงศ์บาโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
7. นายนิธิธานินทร์ ธนเดชธาดากรณ์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
8. นายธนพร สำลีโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
9. นางนิภาพร ทาวงษ์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
10. นางสาวจิตรทิวา นามวงษ์โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยากรรมการ
11. นายรุ่งนิรัตน์ ศรีนามโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยากรรมการ
12. นางกิ่งแก้ว แดงงามโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
13. นางสาวนิภาพร เรืองคำโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
14. นางกิตติยา ส่งสุขโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
15. นางสาววีระยา บุญพามาโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
16. นางสาวณัฐยาพร คำแพงโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
17. นางธัณย์ประภา ดวงกุลวรเสฏฐ์โรงเรียนราษีไศลกรรมการ
18. นางสาวสุลัดดา ศรีโทโรงเรียนราษีไศลกรรมการ
19. นายสรวิทย์ สว่างภพโรงเรียนละลมวิทยากรรมการ
20. นางสาวศิวัชญา ศรีทำเลาโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
21. นางสุภาวดี สมบูรณ์โรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายวัลลภ สหธรรมมิกะชาติโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. ดร.ปาริสา อร่ามเรืองโรงเรียนกำแพงกรรมการ
3. นางธัยมัย มลัยไธสงโรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นายจิรายุ โจระสาโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
5. นางสุรารักษ์ สุรเสนธ์โรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
6. นายถาวร ทองลือโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
7. นางเพ็ชรัตน์ ประทีปะเสนโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
8. นางศรินทิพย์ นามศรีโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
9. นายอัทธ์ คำอุดมโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
10. นางสถาพร ศักดิ์ชัยพานิชกุลโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
11. นางไสว ทองเพ็ชรโรงเรียนพยุห์วิทยากรรมการ
12. นางทิพย์ชริน โพธิ์ทิพย์โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยากรรมการ
13. นายสำรอง ปักปิ่นโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมกรรมการ
14. นางเทพา สระแก้วโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
15. นางพรวิรุณ ประเสริฐสังข์โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
16. นายรัตน์ฐาภัทร ยาเคนโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
17. นายเฉลิมวุฒิ หอมจิตโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
18. นางสาวรุจิกาญจน์ ปัทม์ตายะพงศ์โรงเรียนราษีไศลกรรมการ
19. นางหฤทัย เชื้อชาญโรงเรียนราษีไศลกรรมการ
20. นายจาตุพักตร์ พากเพียร โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา กรรมการ
21. นางวรรณภา ศรีใสย์โรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
22. นางสาวทัศนียภรณ์ ชินวงศ์โรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางดาวเรือง ยุพินโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมกรรมการ
2. นางทิพวรรณ เกียรติเจริญเสรีโรงเรียนกำแพงกรรมการ
3. นางอุมาภรณ์ เชื้อนักโรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นางสาวเมษยา สารภาพโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิจิตร ผสมวงศ์โรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
6. นายนรินทร์ วงศ์บาโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
7. นายนิธิธานินทร์ ธนเดชธาดากรณ์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
8. นางธนพร สำลีโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
9. นางนิภาพร ทาวงษ์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
10. นางสาวจิตรทิวา นามวงษ์โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยากรรมการ
11. นายรุ่งนิรัตน์ ศรีนามโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยากรรมการ
12. นางกิ่งแก้ว แดงงามโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
13. นางสาวนิภาพร เรืองคำโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
14. นางกิตติยา ส่งสุขโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
15. นางสาววีระยา บุญพามาโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
16. นางสาวณัฐยาพร คำแพงโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
17. นางธัณย์ประภา ดวงกุลวรเสฏฐ์โรงเรียนราษีไศลกรรมการ
18. นางสาวสุลัดดา ศรีโทโรงเรียนราษีไศลกรรมการ
19. นายสรวิทย์ สว่างภพโรงเรียนละลมวิทยากรรมการ
20. นางสาวศิวัชญา ศรีทำเลาโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
21. นางสุภาวดี สมบูรณ์โรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายวัลลภ สหธรรมมิกะชาติโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. ดร.ปาริสา อร่ามเรืองโรงเรียนกำแพงกรรมการ
3. นางธัยมัย มลัยไธสงโรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นายจิรายุ โจระสาโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
5. นางสุรารักษ์ สุรเสนธ์โรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
6. นายถาวร ทองลือโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
7. นางเพ็ชรัตน์ ประทีปะเสนโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
8. นางศรินทิพย์ นามศรีโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
9. นายอัทธ์ คำอุดมโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
10. นางสถาพร ศักดิ์ชัยพานิชกุลโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
11. นางไสว ทองเพ็ชรโรงเรียนพยุห์วิทยากรรมการ
12. นางทิพย์ชริน โพธิ์ทิพย์โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยากรรมการ
13. นายสำรอง ปักปิ่นโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมกรรมการ
14. นางพรวิรุณ ประเสริฐสังข์โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
15. นางเทพา สระแก้วโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
16. นางสาวรัตน์ฐาภัทร ยาเคนโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
17. นายเฉลิมวุฒิ หอมจิตโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
18. นางสาวรุจิกาญจน์ ปัทม์ตายะพงศ์โรงเรียนราษีไศลกรรมการ
19. นางหฤทัย เชื้อชาญโรงเรียนราษีไศลกรรมการ
20. นายจาตุพักตร์ พากเพียร โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา กรรมการ
21. นางวรรณภา ศรีใสย์โรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
22. นางสาวทัศนียภรณ์ ชินวงศ์โรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวพิชามญชุ์ อัครธีรพงศ์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางยุพาพร วิเศษสังข์โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
3. นางสาวชนนิกานต์ เชื้อทองโรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ พิมพ์วันโรงเรียนกำแพงกรรมการ
5. นางสาวศตนันท์ จันทรโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคารกรรมการ
6. นายสุทธิ์ศักดิ์ เกตษาโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์กรรมการ
7. นางพวงรัตน์ เรืองมณีโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
8. นางสาววลีรัตน์ จันทร์เลาะโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
9. นางสาวมะติกา สุธาบุญโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
10. นางจิราภรณ์ ยืนนานโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
11. นางสาวศรีวิมล สังขวงษ์ โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา กรรมการ
12. นายไผ่ดำรงณ์ อินธรรมโรงเรียนราษีไศลกรรมการ
13. นายธนากร โยธิคาร์โรงเรียนละลมวิทยากรรมการ
14. นายสมพงษ์ ละชั่วโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
15. นายศรีฉัตรมงคล เชื้อนักโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
16. นางสาวสุชาดา อมรสินโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางดารา สร้อยเงินโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นางสาวประไพรัตน์ บุญไทยโรงเรียนกำแพงกรรมการ
3. นางกฤษณา คุณมาศโรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นางสาววรรณา เพชรดีโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง แซ่กังโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์กรรมการ
6. นางกาญจนา หาดคำโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
7. นางนัยนา กิ่งผาโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
8. นางสาวมณีจันทร์ ธาตุทองโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
9. นางสาวพิชญาภา สีนามะโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
10. นายรัชภูมิ แพงมาโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
11. นายสุพจน์ สอนศรีโรงเรียนราษีไศลกรรมการ
12. นายศักดิ์ดา พายุพัดโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
13. นายอภิชาติ ดวงสีดาโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
14. นางสาวกิตยาภรณ์ แน่นดีโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางไพฑูรย์ บัวศรีโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทนา เกษมณีโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
3. นางสาวสมหมาย ศรีสมพรโรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นางสาวนลินี พานะรมย์โรงเรียนกำแพงกรรมการ
5. นางสาวมยุรี ห้วยจันทร์โรงเรียนบึงบูรพ์กรรมการ
6. นางจินห์จุฑา มิ่งมิตรวิบูลย์โรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
7. นางสาวอาภาพร สีทาโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวจิรนันท์ งามศรีโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคารกรรมการ
9. นางสุกัญญา สมสะอาดโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
10. นางสาวแจ่มจันทร์ พลบำเรอโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมกรรมการ
11. นายธัญวิชญ์ สาลีวงศ์โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
12. นางศิริลักษณ์ วิทยาภินันท์โรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
13. นางสาวถนอมนวล ชูเชื้อโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
14. นางจุฑารัตน์ บัวหุ่งโรงเรียนราษีไศลกรรมการ
15. นางสาวบานเย็น ดวงไชยโรงเรียนราษีไศลกรรมการ
16. นางณัฐกฤตา แก้วโบราณโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
17. นายเจนวิทย์ แก่นศรีโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
18. นางสาวจำเนียร เหมาะสมานโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายพรชัย วิทยาภินันท์โรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายบุญชิต คุณมาศโรงเรียนกำแพงกรรมการ
3. นางไพรวัลย์ นิลโชติโรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นางจำเนียร บุญมั่นโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญจริงโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยากรรมการ
6. นางอำมาลา เกตษาโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์กรรมการ
7. นางฉวีวรรณ มาลีโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
8. นายชาติชัย ธาณีโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการ
9. นางธีร์ชิตา เพ่งเล็งดีโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวอลิชา สมบูรณ์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
11. นายประดิษฐ์ ส่งสุขโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
12. นายวิทยา อินธิมาศโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
13. นางพรวิรุณ ประเสริฐสังข์โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
14. นายพลวัตน์ ประเสริฐศรีโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
15. นางสาววรรณิภา อุตมะโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
16. นางจุฑารัตน์ บัวหุ่งโรงเรียนราษีไศลกรรมการ
17. นางปรียานุช สงสารโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
18. นางจุฬาวัลย์ ชนะมะเริงโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
19. นางพิมพ์พักตร์ ไชยเนตรโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุพล วรรณจูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรวีวรรณ สุขสารโรงเรียนบัวน้อยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ บุญเชิญโรงเรียนนครศรีลาดวนวิทยากรรมการ
4. นายสุรชัย ดอกแก้วโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
5. นางจตุพร พรเกียรติคุณโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
6. นางทิวาพร จันทร์หมื่นโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมกรรมการ
7. นายธนกฤต ศรีทัศน์โรงเรียนกำแพงกรรมการ
8. นางวิราภรณ์ กุลพัฒน์โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวณัฏฐพัชร ธนาเพ็งจันทร์โรงเรียนราษีไศลกรรมการ
10. นายจรัส อนุพันธ์โรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
11. นางสำเร็จ ก้อนฝ้ายโรงเรียนโนนกระสังวิทยาคมกรรมการ
12. นางจันทร์ทิพย์ เจียมพงษ์โรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
13. นางจินตนา ปราบเสียงโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์กรรมการ
14. นางพัชรี ประจญโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์กรรมการ
15. นางวนิดา ศรีสุพัฒนะกุลโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์กรรมการ
16. นางรัตนา ประสงค์ทรัพย์โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยากรรมการ
17. นางสาวพีรญา มานะศรีสุริยันโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
18. นางคมคิด ศรีสุขโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
19. นายสิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
20. นางสาวอรุณี สายวงศ์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
21. นางยุพดี พรหมทาโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
22. นางสาวพรรณนิภา ศรีสถานโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอุทัย สาคาภีร์โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้าประธานกรรมการ
2. นายปรีชา สายเชื้อโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย๒รองประธานกรรมการ
3. นางพวงผกา ไชยพงษ์โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
4. นายชยพล คำสิงห์โรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
5. นางเกษสุดา กำจัดโรงเรียนนครศรีลาดวนวิทยากรรมการ
6. นางสาวณัฐมณฑน์ ทาโสมโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย๒กรรมการ
7. นางสุภาวดี วุฒิยาสารโรงเรียนกำแพงกรรมการ
8. นางพิกุล ใจดีโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวระวิวรรณ ธนาเพ็งจันทร์โรงเรียนราษีไศลกรรมการ
10. นางสาวสาคร ลาภูตะมะโรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวดวงนภา สุพรรณ์โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวสาธิมน พลรักษ์โรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
13. นายประเสริฐ รักพงษ์โรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
14. นางสาววีนา โมทะจิตรโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคมกรรมการ
15. นายวีระพงศ์ ศรีอินทร์โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวศิริพรรณ แก่นสาร์โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์กรรมการ
17. นางณภาภัช ธนาภูมิพัฒน์โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยากรรมการ
18. นางชัญญานี เที่ยงธรรมโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
19. นายสมาน เรืองศรีตระกูลโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
20. นางภานุมาศ ไชยสารโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
21. นางพิสมัย งามเจริญโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
22. นายบุญมาก ทีฆาโรงเรียนราษีไศลกรรมการ
23. นายรังสรรค์ พลอาจโรงเรียนราษีไศลกรรมการ
24. นางสาวเนตรนภา บัวเกษโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
25. นายอุกฤต ทีงามโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสุริยะ มนิรพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ประธานกรรมการ
2. นายอดิสร สุมโนจิตราภรณ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้ารองประธานกรรมการ
3. นางสาววันดี วิถีโรงเรียนนครศรีลาดวนวิทยากรรมการ
4. นางสาวพัลยมน เย็นสมุทรโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
5. นางสาวอินทร์ สีหะวงษ์โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมกรรมการ
6. นางอาภรณ์ ศรีวิลัยโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้ากรรมการ
7. นางธันยาภัทร์ เธียรทองอินทร์โรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
8. นางสาวอิญนรา สมอินทร์โรงเรียนราษีไศลกรรมการ
9. นางนงลักษณ์ สีหาบุตรโรงเรียนกำแพงกรรมการ
10. นางสาวดาราณี ห้วยจันทร์โรงเรียนบึงบูรพ์กรรมการ
11. นางปราณี ปลัดสงครามโรงเรียนราษีไศลกรรมการ
12. นางศิริวรรณ ดาวเรืองโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวกนกวรรณ ศรชัยโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
14. นายพลรวี รัตนพันธ์โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์กรรมการ
15. นายเฉลิมศักดิ์ มะลิงามโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวปนัดดา บริบูรณ์โรงเรียนพรานวิบูลวิทยากรรมการ
17. นายบุญเลิศ บุญมาโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
18. นางนารีรัฐ หล้าธรรมโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
19. นางวีรัชยานันท์ แก่นแก้วโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
20. นางสาวณิชาภัทร ขันคำโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
21. นางสาวผ่องศรี บุญกู่โรงเรียนละลมวิทยากรรมการ
22. นางสาวณัฎฐณิชา โพธิ์งามโรงเรียนฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
23. นางอมรรัตน์ ศรีแก้วโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
24. นางรัชนี กมลโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
25. นางซ่อนกลิ่น พิมเทพาโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
26. นางอำพัน สลักคำโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายศักดา มุขขันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนค้อประธานกรรมการ
2. นายทวี มณีนิลโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางวิรงรอง วิเศษโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
4. นางสาวดวงตา อัมภรณ์โรงเรียนมัธยมโพนค้อกรรมการ
5. นางสาวกรประภา สระแก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
6. นายปิยะนัฐ เสาเวียงโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้ากรรมการ
7. นางสุพัตรา ดาวหนโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
8. นางสาวปราณี ภูอาลัยโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวธาริณี สิทธิโรงเรียนกำแพงกรรมการ
10. นางปราณี ปลัดสงครามโรงเรียนราษีไศลกรรมการ
11. นางสุพรรณี สองศรโรงเรียนบึงบูรพ์กรรมการ
12. นายธีระศักดิ์ พรมลายโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมกรรมการ
13. นายวีระพล ภาระเวชโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
14. นางวิภาพร แก้วรักษาโรงเรียนละลมวิทยากรรมการ
15. นางเครือมาศ ทองงามโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
16. นายกริชเพชร บังพิมายโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์กรรมการ
17. นายพงศธร สิ่งสำราญโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์กรรมการ
18. นางพรฉวี ชูจิตร์โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยากรรมการ
19. นางสาวนัทญาภรณ์ ยอดสิงห์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
20. นายอรรถวุฒิ บริบูรณ์โรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
21. นายอดิศักดิ์ ผิวทนโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
22. นางถวิล วรรณวงศ์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
23. นายพิทักษ์พงษ์ นามวงศ์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร บุญมากผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยาพร อำนวยรองผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธีรพล คำหล้าโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยากรรมการ
4. นางสุกัญญา ทีงามโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
5. นายถนอม แก้วแดงโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมกรรมการ
6. นายอาวิรุทธ์ สีดาโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
7. นางมณีวรรณ บัวพันธ์โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมกรรมการ
8. นายมีนา วิเศษชาติโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวปราณรี ศรีสมุทรโรงเรียนราษีไศลกรรมการ
10. นายวิทยา รัตนพันธ์โรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
11. นายวรวุฒิ ศรีโพธิ์โรงเรียนละลมกรรมการ
12. นางปนัดดา หล้าคำโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมกรรมการ
13. นายทรงศักดิ์ พลศักดิ์โรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
14. นางจันทร์เพ็ญ ชนะปลอดโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
15. นางจิราวรรณ เทาศิริโรงเรียนกันทรอมวิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวมาริษา พานจันทร์โรงเรียนเบญจลักษณ์วิทยากรรมการ
17. นายประสิทธิ์ ชมพูเขาโรงเรียนพอกพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
18. นางสาววิลาสิณีย์ ชูกลิ่นโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์กรรมการ
19. นางสาวพรปวีณ์ โกศลศิรศักดิ์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
20. นายเจตนิพิฐ แท่นทองโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
21. นายรัฐพล คำแก่นโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายธนกฤต เกตุไชยเลิศผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ สอนอาจโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางธัญลักษณ์ จิรานันท์สิริโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวสุพิศ ศิริบูรณ์โรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
5. นายปิยะณัฐ เสาเวียงโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้ากรรมการ
6. นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวชโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
7. นายถิรวัฒน์ ละเลิศโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
8. นางจงกล บัวสิงห์โรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
9. นายสิทธิชัย สีราชโรงเรียนกำแพงกรรมการ
10. นายสุนทร ใจภักดีโรงเรียนราษีไศลกรรมการ
11. นายสมพงษ์ บุตรสิงห์โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
12. นายอภิสิทธิ์ บุญเกลี้ยงโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมกรรมการ
13. นายพงศกร มรรยาทโรงเรียนไตรมิตรกรรมการ
14. นายปรีชา โต๊ะงามโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์กรรมการ
15. นางจุฑารัตน์ เสนาะศัพย์โรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
16. นางสาวไพรินทร์ นามวงษ์โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์กรรมการ
17. นายสมอง กันเทพาโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคีกรรมการ
18. นางนิภาพร ยุพาโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
19. นางกวินทราภรณ์ โกศลโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
20. นายพีรณัฐ วันดีรัตน์โรงเรียนละลมวิทยากรรมการ
21. นายอุดร การะเกษโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
22. นางสาวสมสกุล นึกชอบโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
23. นางวิมลพรรณ บุตรสิงห์โรงเรียนนครศรีลาดวนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ จันทะรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวน้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเปรม ศักดิ์เทวิทร์โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกันยาณี บุญเหลื่อมโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปราญชลี นนทะวันโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ สดมพฤกษ์โรงเรียนประสานมิตรวิทยากรรมการ
6. นางสาวรัตนธร ชุปวาโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
7. นางสาวจตุรพร พันธ์งามโรงเรียนกำแพงกรรมการ
8. นางทิพมอญ มณีวงษ์โรงเรียนบึงบูรพ์กรรมการ
9. นางสาวอิสรา สมอินทร์โรงเรียนราษีไศลกรรมการ
10. นายจำเนียร ใจนวนโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
11. นางนารีรัตน์ ขันเงินโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
12. นางณัฐฐิญา ทะโทโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
13. นางนภาพร อักษรเจริญสุขโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวแก้วตา พรมบุตรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
15. นางบุญฐิตา ศรีภาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
16. นางสาวศิริพร นามวงษ์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
17. นางสาวนวรัตน์ โสตศิริโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
18. นายสุชีพ เกษียรพรมราชโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายสมพร อาษาผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสังวร สุนันท์ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคมเพชร อ้วนพรโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยากรรมการ
4. นายวิทธิพงษ์ วันทาโรงเรียนกำแพงกรรมการ
5. นางมาลินี สมทรัพย์โรงเรียนราษีไศลกรรมการ
6. นายภูริภัทร ทิพย์รักษาโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
7. นางวาสนา สุราวุธโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
8. นางศิลารัตน์ สุริยวงศ์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
9. นางสาววิไลวัลย์ ไชยชาญโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
10. นางสาวสัญติยา แก้วกัณหาโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์กรรมการ
11. นางอมราภรณ์ มณีวงษ์โรงเรียนพรานวิบูลวิทยากรรมการ
12. นางกนกอร ณิชกุลโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
13. นางมนัสนันท์ ละเลิศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
14. นายปัญญา พิมพ์หมื่นโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
15. นางวิไลรัตน์ มณีนิลโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
16. นางสาวภรณี จันทรชิตโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
17. นางรุ่งระวีวรรณ ญาณวารีโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายมาณพ ศิรินัยผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายดนัยยุทธ พรรษาวนัสรองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเนวินทร์ วสุกาญจนานนท์โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยากรรมการ
4. นายขุนพล พวงพันธ์โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมกรรมการ
5. นายวัชรา สิงห์ชะฎาโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
6. นางสาวศิริพร พันธ์เพ็ชรโรงเรียนประสานมิตรวิทยากรรมการ
7. นางสาวนัฐกานต์ รุจาคมโรงเรียนบัวเจริญวิทยากรรมการ
8. นางธนาภา คำผุยโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
9. นายพินิจ ดวงสวัสดิ์โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคมกรรมการ
10. นายศราวุฒิ พิมพ์ชัยศรีโรงเรียนราษีไศลกรรมการ
11. นายถวิล บุญศรีโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาววนิดา ศรีสุขโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมกรรมการ
13. นางภฤดา เลียบสูงเนินโรงเรียนกำแพงกรรมการ
14. นางสาวขนิจฐา ไชยนิคมโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
15. นางวิลาวัลย์ พั่วระยะโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
16. นางพิชญา สืบนุการณ์โรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
17. นางจิตติมา ใจเครือโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
18. นายรุ่งอรุณ ศรีสุธรรมโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
19. นางศิริรัตน์ แสนใหม่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
20. นางนุจรี ศรีประใหมโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายเยี่ยม ธรรมบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทิพย์มงคล สอนอาจรองผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ สัตย์ซื่อโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
4. นางณัฐธยาน์ ดวงแก้วโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์กรรมการ
5. นายอุทัย จึงสมานโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
6. นายไพบูลย์ สนเท่ห์โรงเรียนกำแพงกรรมการ
7. นางสุดาวัลย์ ใจภักดีโรงเรียนราษีไศลกรรมการ
8. นายธนาธิป กระจายศรีโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวดวงเดือน ชนะงามโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมกรรมการ
10. นายสาคร สุแก้วโรงเรียนประชาพัฒนศึกษากรรมการ
11. นายประเสริฐ เติมใจโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
12. นางสาววรรณธนา วงศ์พิทักษ์โรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
13. นายธนโชติ ขุนโทนิลโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
14. นางสาวณัฐสุดา กล้าหาญโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
15. นายพเยาว์ แหลมไธสงค์โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์กรรมการ
16. นายธนากร ศรีดาราโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
17. นายสมศักดิ์ วันสุดลโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
18. นายวิชัย ลาลุนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
19. นายบรรจง สิทธิโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ บุญสมยาโรงเรียนขุขันธ์ประธานกรรมการ
2. นายชูชีพ สีนอเนตรโรงเรียนคูซอดรองประธานกรรมการ
3. นายณฐนน ธีรกาญจนากุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙กรรมการ
4. นายสังวร วรรณทวีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙กรรมการ
5. นายบุญล้อม ทองอาบ โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาธรกรรมการ
6. นายบรรพชิต โพธิ์บอนโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายคำพี อินทร์พงษ์โรงเรียนกันทร์ลักษ์วิทยากรรมการ
8. นายวิสันต์ หงษ์วิเศษโรงเรียนกันทร์ลักษ์วิทยากรรมการ
9. นายธวัชชัย ลือชาโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
10. นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์โรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
11. นายวิทธิพงษ์ วันทาโรงเรียนกำแพงกรรมการ
12. นายสุรเดช สิงโทโรงเรียนกำแพงกรรมการ
13. นางสาวนันทพร กตะศิลา โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
14. นายชัยวัฒน์ ประพาฬโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอภิขาติ บุญสมยาโรงเรียนขุขันธ์ประธานกรรมการ
2. นายชูชีพ สีนอเนตรโรงเรียนบ้านคูซอดรองประธานกรรมการ
3. นายณฐนน ธีรกาญจนากุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙กรรมการ
4. นายสังวร วรรณทวีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙กรรมการ
5. นายบุญล้อม ทองอาบ โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาธรกรรมการ
6. นายบรรพชิต โพธิ์บอนโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายคำพี อินทร์พงษ์โรงเรียนกันทร์ลักษ์วิทยากรรมการ
8. นายวิสันต์ หงษ์วิเศษโรงเรียนกันทร์ลักษ์วิทยากรรมการ
9. นายธวัชชัย ลือชาโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
10. นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์โรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
11. นายวิทธิพงษ์ วันทาโรงเรียนกำแพงกรรมการ
12. นายสุรเดช สิงโทโรงเรียนกำแพงกรรมการ
13. นางสาวนันทพร กตะศิลา โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
14. นายชัยวัฒน์ ประพาฬโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอุบลรัตน์ จันทร์ประวิตรโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางจุรีรัตน์ วรรณวงศ์โรงเรียนสตรีสิริเกศรองประธานกรรมการ
3. นางสวลี บุญมูลโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
4. นางสาวบุษบา เขียวดีโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
5. นางศุภกาญน์ ศรีโสดาพลโรงเรียนราษีไศลกรรมการ
6. นางสาวจับจิต พิมพรโรงเรียนกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางผัสนี พานพรหมโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นายเกษมสันต์ แพงมาโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนรินทร์ แสงสุวรรณโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
4. นางนิพาพร ตังสุขโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
5. นางบุณณ์ญาณัฏฐ์ มุขขันธ์โรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
6. นายชยพล จันทร์แจ้งโรงเรียนกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ แหวนเงินโรงเรียนปรางค์กู่ประธานกรรมการ
2. นายสถิต ประสารโรงเรียนสตรีสิริเกศรองประธานกรรมการ
3. นายสมหมาย คุ้มศรีวัยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสุรเกียรติ บัวแก้วโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
5. นางชณัฐดา ผาคำโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการ
6. นางศรีสุดา นารีโรงเรียนรวมสินวิทยากรรมการ
7. นายเดชา นวลรักษาโรงเรียนกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสิรังยานุกูล บุญค้ำมาโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตวิไล คำภาโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายประจักษ์ พันธสีมาโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
4. นางสาวทศพร คูณทวีโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
5. นายชัยพิพัฒน์ แหวนหล่อโรงเรียนราษีไศลกรรมการ
6. นางสาวทิพวรรณ ไชยศรีษะโรงเรียนพอกพิทยา (รัชมังคลาภิเษก)กรรมการ
7. นายนิติศาสตร์ สำราญโรงเรียนกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายคำนวณ คำวงศ์โรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายวรพจน์ นาคถมยาโรงเรียนสตรีสิริเกศรองประธานกรรมการ
3. นายประดลเดช ใยเมืองโรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นางสาวทีฆรภัค ดวงสาโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายวีระพันธ์ พรมคำน้อยโรงเรียนกำแพงประธานกรรมการ
2. นายเพียร ภูทิพย์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
3. นายอัครพงศ์ ณรงค์ชัยโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางละเอียด จุลมินโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางประเคียร สีหะวงศ์โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจำเนียร บัวแก้วโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
4. นางปราณีต ใจพรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการ
5. นางสาวฐิติมาวรรณ แก้วน้อยโรงเรียนพยุห์วิทยากรรมการ
6. นางบุษกรณ์ พรหมพิลาโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสุดารัตน์ วุฒิตระกูลไชยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางชิสามาตา กัณหาโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
3. นางสุดาจันทร์ รัตนโกสินทร์โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ้งลาวัลย์ พัฒนาจริยาโรงเรียนกำแพงประธานกรรมการ
2. นายวีระยุทธ เชื้อชมโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ หอมนวลโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
4. นายบุญมา เวียงคำโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
5. นางไพลี จันทร์นิยมโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
6. นายดำรง ตากิ่มนอกโรงเรียนราษีไศลกรรมการ
7. นางสาวปณิตา พันธสีมาโรงเรียนกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายเด็ดดวง ก้อนทองโรงเรียนกำแพงประธานกรรมการ
2. นางนิตยา วิเศษสังข์โรงเรียนสตรีสิริเกศรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยาภรณ์ ใจเรืองโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
4. นางสิรินุช สุขกายโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ น้อยมิ่งโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการ
6. นายทวี แพงเพชรโรงเรียนราษีไศลกรรมการ
7. นางวิไลลักษณ์ เหล็กเอี้ยงโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
8. นางพชรมน วิริยะโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวสมถวิล สุหร่ายโรงเรียนกำแพงประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัทร เชิงหอมโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางกรชุลี ศรีสุขโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
4. นางอุทัยวรรณ พรหมทาโรงเรียนรวมสินวิทยากรรมการ
5. นางนิธินันท์ ธนะจิตต์สินโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
6. นางสาวนภามาศ ธานีโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
7. นางสาวอัญวีณ์ พิชิตจันทศักดิ์โรงเรียนกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสุวพิชญ์ คำเพราะโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา มณีนิลโรงเรียนสตรีสิริเกศรองประธานกรรมการ
3. นางธัญธนิตย์ ทิพย์จิตจรูญโรงเรียนบึงบูรพ์กรรมการ
4. นางสมพร นาคถมยาโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการ
5. นางทิพย์วรรณ บุญสมโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
6. นางเพ็ญนภา ใจสุขโรงเรียนราษีไศลกรรมการ
7. นางอรวรรณ หลอมทองโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
8. นางขรพรรษ สุรนารถโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
9. นางสาวณัฐชญา เกตุชัยชวาลโรงเรียนพอกพิทยา (รัชมังคลาภิเษก)กรรมการ
10. นางสาวสุพัตรา บุญยิ่งโรงเรียนกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายคำภา ดำพะธิกโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายมงคล ไชยเทพโรงเรียนสตรีสิริเกศรองประธานกรรมการ
3. นางจุฬาภรณ์ พรหมบุตรโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
4. นางสาวธิษณา อ่อนบึงโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
5. นางนิรันดร์ สุภาทิพย์โรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
6. นายสมศรี ปราศจากโรงเรียนกำแพงกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายโฆษิต คำไสย์โรงเรียนโนนค้อวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร สืบวงศ์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
3. นายฉัตรชัย สุวรรณพรหมโรงเรียนสตรีศิริเกศกรรมการ
4. นายฉัฐมะ ทัดเทียมโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
5. นายมงคล สมานโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมัชชา วุฒิพลไชยโรงเรียนภูมิซรอลวิทยากรรมการ
7. นายอดุลย์ แก้วภัคดีโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
8. นางกรรณิการ์ จันทะดวงโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
9. นางสาววิไลรัตน์ แต้มทองโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
10. นายวิจิต ดวนใหญ่โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยากรรมการ
11. นายกัมปนาท เข็มท้าวโรงเรียนรวมสินวิทยากรรมการ
12. นางปริชาติ วงค์เจริญโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
13. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณี เขตนิมิตรโรงเรียนพอกพิทยากรรมการ
14. นางปองกมล แก้วคูณโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 (ห้วยคล้า)กรรมการ
15. นายอนุวัตร สายเสนโรงเรียนประสานมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
16. ว่าที่ร้อยโทนคร ชิดชมโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
17. นางสาวสุวิสา บุญศรโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายโฆษิต คำไสย์โรงเรียนโนนค้อวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฉัฐมะ ทัดเทียมโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
3. นายมงคล สมานโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิเชียร สืบวงศ์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
5. นายฉัตรชัย สุวรรณพรหมโรงเรียนสตรีศิริเกศกรรมการ
6. นายสมัชชา วุฒิพลไชยโรงเรียนภูมิซรอลวิทยากรรมการ
7. นายอดุลย์ แก้วภัคดีโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
8. นางกรรณิการ์ จันทะดวงโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
9. นางสาววิไลรัตน์ แต้มทองโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
10. นายวิจิต ดวนใหญ่โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยากรรมการ
11. นายกัมปนาท เข็มท้าวโรงเรียนรวมสินวิทยากรรมการ
12. นางปริชาติ วงค์เจริญโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
13. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณี เขตนิมิตรโรงเรียนพอกพิทยากรรมการ
14. นางปองกมล แก้วคูณโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 (ห้วยคล้า)กรรมการ
15. นายอนุวัตร สายเสนโรงเรียนประสานมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
16. ว่าที่ร้อยโทนคร ชิดชมโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
17. นางสาวสุวิสา บุญศรโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายโฆษิต คำไสย์โรงเรียนโนนค้อวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร สืบวงศ์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
3. นายฉัตรชัย สุวรรณพรหมโรงเรียนสตรีศิริเกศกรรมการ
4. นายฉัฐมะ ทัดเทียมโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
5. นายมงคล สมานโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมัชชา วุฒิพลไชยโรงเรียนภูมิซรอลวิทยากรรมการ
7. นายอดุลย์ แก้วภัคดีโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
8. นางกรรณิการ์ จันทะดวงโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
9. นางสาววิไลรัตน์ แต้มทองโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
10. นายวิจิต ดวนใหญ่โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยากรรมการ
11. นายกัมปนาท เข็มท้าวโรงเรียนรวมสินวิทยากรรมการ
12. นางปริชาติ วงค์เจริญโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
13. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณี เขตนิมิตรโรงเรียนพอกพิทยากรรมการ
14. นางปองกมล แก้วคูณโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 (ห้วยคล้า)กรรมการ
15. นายอนุวัตร สายเสนโรงเรียนประสานมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
16. ว่าที่ร้อยโทนคร ชิดชมโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
17. นางสาวสุวิสา บุญศรโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายโฆษิต คำไสย์โรงเรียนโนนค้อวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร สืบวงศ์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
3. นายฉัตรชัย สุวรรณพรหมโรงเรียนสตรีศิริเกศกรรมการ
4. นายฉัฐมะ ทัดเทียมโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
5. นายมงคล สมานโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมัชชา วุฒิพลไชยโรงเรียนภูมิซรอลวิทยากรรมการ
7. นายอดุลย์ แก้วภัคดีโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
8. นางกรรณิการ์ จันทะดวงโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
9. นางสาววิไลรัตน์ แต้มทองโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
10. นายวิจิต ดวนใหญ่โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยากรรมการ
11. นายกัมปนาท เข็มท้าวโรงเรียนรวมสินวิทยากรรมการ
12. นางปริชาติ วงค์เจริญโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
13. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณี เขตนิมิตรโรงเรียนพอกพิทยากรรมการ
14. นางปองกมล แก้วคูณโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 (ห้วยคล้า)กรรมการและเลขานุการ
15. นายอนุวัตร สายเสนโรงเรียนประสานมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
16. ว่าที่ร้อยโทนคร ชิดชมโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายโฆษิต คำไสย์โรงเรียนโนนค้อวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร สืบวงศ์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
3. นายฉัตรชัย สุวรรณพรหมโรงเรียนสตรีศิริเกศกรรมการ
4. นายฉัฐมะ ทัดเทียมโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
5. นายมงคล สมานโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมัชชา วุฒิพลไชยโรงเรียนภูมิซรอลวิทยากรรมการ
7. นายอดุลย์ แก้วภัคดีโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
8. นางกรรณิการ์ จันทะดวงโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
9. นางสาววิไลรัตน์ แต้มทองโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
10. นายวิจิต ดวนใหญ่โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยากรรมการ
11. นายกัมปนาท เข็มท้าวโรงเรียนรวมสินวิทยากรรมการ
12. นางปริชาติ วงค์เจริญโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
13. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณี เขตนิมิตรโรงเรียนพอกพิทยากรรมการ
14. นางปองกมล แก้วคูณโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 (ห้วยคล้า)กรรมการ
15. นายอนุวัตร สายเสนโรงเรียนประสานมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
16. ว่าที่ร้อยโทนคร ชิดชมโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
17. นางสาวสุวิสา บุญศรโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายโฆษิต คำไสย์โรงเรียนโนนค้อวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร สืบวงศ์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
3. นายฉัตรชัย สุวรรณพรหมโรงเรียนสตรีศิริเกศกรรมการ
4. นายฉัฐมะ ทัดเทียมโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
5. นายมงคล สมานโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมัชชา วุฒิพลไชยโรงเรียนภูมิซรอลวิทยากรรมการ
7. นายอดุลย์ แก้วภัคดีโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
8. นางกรรณิการ์ จันทะดวงโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
9. นางสาววิไลรัตน์ แต้มทองโรงเรียนศรีรัตนวิทยาฃกรรมการ
10. นายวิจิต ดวนใหญ่โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยากรรมการ
11. นายกัมปนาท เข็มท้าวโรงเรียนรวมสินวิทยากรรมการ
12. นางปริชาติ วงค์เจริญโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
13. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณี เขตนิมิตรโรงเรียนพอกพิทยากรรมการ
14. นางปองกมล แก้วคูณโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 (ห้วยคล้า)กรรมการ
15. นายอนุวัตร สายเสนโรงเรียนประสานมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
16. ว่าที่ร้อยโทนคร ชิดชมโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
17. นางสาวสุวิสา บุญศรโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ อาษาราชโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ สายลุนโรงเรียนยางชุมน้อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ สืบเสนโรงเรียนบัวเจริญวิทยากรรมการ
4. นายเตวิทย์ แสนสิ่งโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยากรรมการ
5. นายชูชัย พรหมคุณโรงเรียนบึงบูรณ์กรรมการ
6. นายประเสริฐ บุญพอโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
7. นายสุริยา วิชิตโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
8. นางสุวลักษณ์ จักขุจันทรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
9. นายแสงทอง บริสารโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
10. นางสาวสุภนันท์ ศุภณัฐวัชรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
11. นายณรงค์ศักดิ์ หาญกล้าโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
12. นายธีรยุทธ์ วิเศษสังข์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
13. นางสาวกนิษฐา เกียรติเจริญเสรีโรงเรียนโคกหล่ามวิทยากรรมการ
14. นายเฉลียม ศิริดลโรงเรียนสตรีศิริเกศกรรมการ
15. นายอภิชาติ ประสิทธิชัยโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
16. นางสาวจารุณี เชื้อแก้วโรงเรียนโนนกระสังวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
17. นางสาวศิลินนา ศรีนวลโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายอดิศักดิ์ อาษาราชโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ สายลุนโรงเรียนยางชุมน้อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ สืบเสนโรงเรียนบัวเจริญวิทยากรรมการ
4. นายเตวิทย์ แสนสิ่งโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยากรรมการ
5. นายชูชัย พรหมคุณโรงเรียนบึงบูรณ์กรรมการ
6. นายประเสริฐ บุญพอโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
7. นายสุริยา วิชิตโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
8. นางสุวลักษณ์ จักขุจันทรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
9. นายแสงทอง บริสารโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
10. นางสาวสุภนันท์ ศุภณัฐวัชรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
11. นายณรงค์ศักดิ์ หาญกล้าโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
12. นายธีรยุทธ์ วิเศษสังข์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
13. นางสาวกนิษฐา เกียรติเจริญเสรีโรงเรียนโคกหล่ามวิทยากรรมการ
14. นายเฉลียม ศิริดลโรงเรียนสตรีศิริเกศกรรมการ
15. นายอภิชาติ ประสิทธิชัยโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
16. นางสาวจารุณี เชื้อแก้วโรงเรียนโนนกระสังวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
17. นางสาวศิลินนา ศรีนวลโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายโฆษิต คำไสย์โรงเรียนโนนค้อวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร สืบวงศ์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
3. นายฉัตรชัย สุวรรณพรหมโรงเรียนสตรีศิริเกศกรรมการ
4. นายฉัฐมะ ทัดเทียมโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
5. นายมงคล สมานโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมัชชา วุฒิพลไชยโรงเรียนภูมิซรอลวิทยากรรมการ
7. นายอดุลย์ แก้วภัคดีโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
8. นางกรรณิการ์ จันทะดวงโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
9. นางสาววิไลรัตน์ แต้มทองโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
10. นายวิจิต ดวนใหญ่โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยากรรมการ
11. นายกัมปนาท เข็มท้าวโรงเรียนรวมสินวิทยากรรมการ
12. นางปริชาติ วงค์เจริญโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
13. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณี เขตนิมิตรโรงเรียนพอกพิทยากรรมการ
14. นางปองกมล แก้วคูณโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 (ห้วยคล้า)กรรมการ
15. นายอนุวัตร สายเสนโรงเรียนประสานมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
16. ว่าที่ร้อยโทนคร ชิดชมโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
17. นางสาวสุวิสา บุญศรโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ อาษาราชโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ สายลุนโรงเรียนยางชุมน้อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ สืบเสนโรงเรียนบัวเจริญวิทยากรรมการ
4. นายเตวิทย์ แสนสิ่งโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยากรรมการ
5. นายชูชัย พรหมคุณโรงเรียนบึงบูรณ์กรรมการ
6. นายประเสริฐ บุญพอโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
7. นายสุริยา วิชิตโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
8. นางสุวลักษณ์ จักขุจันทรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
9. นายแสงทอง บริสารโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
10. นางสาวสุภนันท์ ศุภณัฐวัชรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
11. นายณรงค์ศักดิ์ หาญกล้าโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
12. นายธีรยุทธ์ วิเศษสังข์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
13. นางสาวกนิษฐา เกียรติเจริญเสรีโรงเรียนโคกหล่ามวิทยากรรมการ
14. นายเฉลียม ศิริดลโรงเรียนสตรีศิริเกศกรรมการ
15. นายอภิชาติ ประสิทธิชัยโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
16. นางสาวจารุณี เชื้อแก้วโรงเรียนโนนกระสังวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
17. นางสาวศิลินนา ศรีนวลโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายอดิศักดิ์ อาษาราชโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ สายลุนโรงเรียนยางชุมน้อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ สืบเสนโรงเรียนบัวเจริญวิทยากรรมการ
4. นายเตวิทย์ แสนสิ่งโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยากรรมการ
5. นายชูชัย พรหมคุณโรงเรียนบึงบูรณ์กรรมการ
6. นายประเสริฐ บุญพอโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
7. นายสุริยา วิชิตโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
8. นางสุวลักษณ์ จักขุจันทรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
9. นายแสงทอง บริสารโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
10. นางสาวสุภนันท์ ศุภณัฐวัชรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
11. นายณรงค์ศักดิ์ หาญกล้าโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
12. นายธีรยุทธ์ วิเศษสังข์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
13. นางสาวกนิษฐา เกียรติเจริญเสรีโรงเรียนโคกหล่ามวิทยากรรมการ
14. นายเฉลียม ศิริดลโรงเรียนสตรีศิริเกศกรรมการ
15. นายอภิชาติ ประสิทธิชัยโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
16. นางสาวจารุณี เชื้อแก้วโรงเรียนโนนกระสังวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
17. นางสาวศิลินนา ศรีนวลโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ อาษาราชโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ สายลุนโรงเรียนยางชุมน้อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ สืบเสนโรงเรียนบัวเจริญวิทยากรรมการ
4. นายเตวิทย์ แสนสิ่งโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยากรรมการ
5. นายชูชัย พรหมคุณโรงเรียนบึงบูรณ์กรรมการ
6. นายประเสริฐ บุญพอโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
7. นายสุริยา วิชิตโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
8. นางสุวลักษณ์ จักขุจันทรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
9. นายแสงทอง บริสารโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
10. นางสาวสุภนันท์ ศุภณัฐวัชรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
11. นายณรงค์ศักดิ์ หาญกล้าโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
12. นายธีรยุทธ์ วิเศษสังข์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
13. นางสาวกนิษฐา เกียรติเจริญเสรีโรงเรียนโคกหล่ามวิทยากรรมการ
14. นายเฉลียม ศิริดลโรงเรียนสตรีศิริเกศกรรมการ
15. นายอภิชาติ ประสิทธิชัยโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
16. นางสาวจารุณี เชื้อแก้วโรงเรียนโนนกระสังวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
17. นางสาวศิลินนา ศรีนวลโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายอดิศักดิ์ อาษาราชโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ สายลุนโรงเรียนยางชุมน้อยวิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ สืบเสนโรงเรียนบัวเจริญวิทยากรรมการ
4. นายเตวิทย์ แสนสิ่งโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยากรรมการ
5. นายชูชัย พรหมคุณโรงเรียนบึงบูรณ์กรรมการ
6. นายประเสริฐ บุญพอโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
7. นายสุริยา วิชิตโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
8. นางสุวลักษณ์ จักขุจันทรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
9. นายแสงทอง บริสารโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
10. นางสาวสุภนันท์ ศุภณัฐวัชรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
11. นายณรงค์ศักดิ์ หาญกล้าโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
12. นายธีรยุทธ์ วิเศษสังข์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
13. นางสาวกนิษฐา เกียรติเจริญเสรีโรงเรียนโคกหล่ามวิทยากรรมการ
14. นายเฉลียม ศิริดลโรงเรียนสตรีศิริเกศกรรมการ
15. นายอภิชาติ ประสิทธิชัยโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
16. นางสาวจารุณี เชื้อแก้วโรงเรียนโนนกระสังวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
17. นางสาวศิลินนา ศรีนวลโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางเด่นดวง ยศวิจิตรโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ นิลดำโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววิไลรัตน์ สุวรรณพงศ์โรงเรียนพยุห์วิทยากรรมการ
4. นายอนันต์ สัตยาพันธุ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญสิกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ปั้นทองโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นายนิกร จันทะสามโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวสุทธาสินี โอฐงามโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นางเด่นดวง ยศวิจิตรโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ นิลดำโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววิไลรัตน สุวรรณพงศ์โรงเรียนพยุห์วิทยากรรมการ
4. นายอนันต์ สัตยาพันธุ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญสิกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ปั้นทองโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นายนิกร จันทะสามโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางเด่นดวง ยศวิจิตรโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ นิลดำโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววิไลรัตน์ สุวรรณพงศ์โรงเรียนพยุห์วิทยากรรมการ
4. นายอนันต์ สัตยาพันธุ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญสิกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ปั้นทองโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นายนิกร จันทะสามโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุทธาสินี โอฐงามโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นางเด่นดวง ยศวิจิตรโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ นิลดำโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายอนันต์ สัตยาพันธุ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญสิกรรมการ
4. นายนิวัฒน์ ปั้นทองโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
5. นายนิกร จันทะสามโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววิไลรัตน สุวรรณพงศ์โรงเรียนพยุห์วิทยากรรมการ
7. นางสาวสุทธาสินี โอฐงามโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางเด่นดวง ยศวิจิตรโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ นิลดำโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายอนันต์ สัตยาพันธุ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญสิกรรมการ
4. นายนิวัฒน์ ปั้นทองโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
5. นายนิกร จันทะสามโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววิไลรัตน สุวรรณพงศ์โรงเรียนพยุห์วิทยากรรมการ
7. นางสาวสุทธาสินี โอฐงามโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นางเด่นดวง ยศวิจิตรโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ นิลดำโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายอนันต์ สัตยาพันธุ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญสิกรรมการ
4. นายนิวัฒน์ ปั้นทองโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
5. นายนิกร จันทะสามโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววิไลรัตน์ สุวรรณพงศ์โรงเรียนพยุห์วิทยากรรมการ
7. นางสาวสุทธาสินี โอฐงามโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางเด่นดวง ยศวิจิตรโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ นิลดำโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววิไลรัตน์ สุวรรณพงศ์โรงเรียนพยุห์วิทยากรรมการ
4. นายนิวัฒน์ ปั้นทองโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
5. นายนิกร จันทะสามโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
6. นายอนันต์ สัตยาพันธุ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญสิกรรมการ
7. นางสาวสุทธาสินี โอฐงามโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นางเด่นดวง ยศวิจิตรโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ นิลดำโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววิไลรัตน์ สุวรรณพงศ์โรงเรียนพยุห์วิทยากรรมการ
4. นายอนันต์ สัตยาพันธุ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญสิกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ปั้นทองโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นายนิกร จันทะสามโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุทธาสินี โอฐงามโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางเด่นดวง ยศวิจิตรโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ นิลดำโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววิไลรัตน์ สุวรรณพงศ์โรงเรียนพยุห์วิทยากรรมการ
4. นายอนันต์ สัตยาพันธุ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญสิกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ปั้นทองโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นายนิกร จันทะสามโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุทธาสินี โอฐงามโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางเด่นดวง ยศวิจิตรโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ นิลดำโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววิไลรัตน์ สุวรรณพงศ์โรงเรียนพยุห์วิทยากรรมการ
4. นายอนันต์ สัตยาพันธุ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญสิกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ปั้นทองโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นายนิกร จันทะสามโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุทธาสินี โอฐงามโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางเด่นดวง ยศวิจิตรโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ นิลดำโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววิไลรัตน์ สุวรรณพงศ์โรงเรียนพยุห์วิทยากรรมการ
4. นายอนันต์ สัตยาพันธุ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญสิกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ปั้นทองโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นายนิกร จันทะสามโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุทธาสินี โอฐงามโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางเด่นดวง ยศวิจิตรโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ นิลดำโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววิไลรัตน์ สุวรรณพงศ์โรงเรียนพยุห์วิทยากรรมการ
4. นายอนันต์ สัตยาพันธุ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญสิกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ปั้นทองโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นายนิกร จันทะสามโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุทธาสินี โอฐงามโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางเด่นดวง ยศวิจิตรโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ นิลดำโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววิไลรัตน์ สุวรรณพงศ์โรงเรียนพยุห์วิทยากรรมการ
4. นายอนันต์ สัตยาพันธุ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญสิกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ปั้นทองโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นายนิกร จันทะสามโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุทธาสินี โอฐงามโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางเด่นดวง ยศวิจิตรโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ นิลดำโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววิไลรัตน์ สุวรรณพงศ์โรงเรียนพยุห์วิทยากรรมการ
4. นายอนันต์ สัตยาพันธุ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญสิกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ปั้นทองโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นายนิกร จันทะสามโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุทธาสินี โอฐงามโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางเด่นดวง ยศวิจิตรโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ นิลดำโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววิไลรัตน์ สุวรรณพงศ์โรงเรียนพยุห์วิทยากรรมการ
4. นายอนันต์ สัตยาพันธุ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญสิกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ปั้นทองโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นายนิกร จันทะสามโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุทธาสินี โอฐงามโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางเด่นดวง ยศวิจิตรโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ นิลดำโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววิไลรัตน์ สุวรรณพงศ์โรงเรียนพยุห์วิทยากรรมการ
4. นายอนันต์ สัตยาพันธุ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญสิกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ปั้นทองโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นายนิกร จันทะสามโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุทธาสินี โอฐงามโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางเด่นดวง ยศวิจิตรโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ นิลดำโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววิไลรัตน์ สุวรรณพงศ์โรงเรียนพยุห์วิทยากรรมการ
4. นายอนันต์ สัตยาพันธุ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญสิกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ปั้นทองโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นายนิกร จันทะสามโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุทธาสินี โอฐงามโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นางเด่นดวง ยศวิจิตรโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ นิลดำโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววิไลรัตน์ สุวรรณพงศ์โรงเรียนพยุห์วิทยากรรมการ
4. นายอนันต์ สัตยาพันธุ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญสิกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ปั้นทองโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นายนิกร จันทะสามโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุทธาสินี โอฐงามโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางเด่นดวง ยศวิจิตรโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ นิลดำโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววิไลรัตน์ สุวรรณพงศ์โรงเรียนพยุห์วิทยากรรมการ
4. นายอนันต์ สัตยาพันธุ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญสิกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ทองปั้นโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นายนิกร จันทะสามโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุทธาสินี โอฐงามโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางเด่นดวง ยศวิจิตรโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ นิลดำโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววิไลรัตน์ สุวรรณพงศ์โรงเรียนพยุห์วิทยากรรมการ
4. นายอนันต์ สัตยาพันธุ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญสิกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ปั้นทองโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นายนิกร จันทะสามโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุทธาสินี โอฐงามโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางเด่นดวง ยศวิจิตรโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ นิลดำโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววิไลรัตน์ สุวรรณพงศ์โรงเรียนพยุห์วิทยากรรมการ
4. นายอนันต์ สัตยาพันธุ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญสิกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ปั้นทองโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นายนิกร จันทะสามโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุทธาสินี โอฐงามโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นางเด่นดวง ยศวิจิตรโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ นิลดำโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววิไลรัตน์ สุวรรณพงศ์โรงเรียนพยุห์วิทยากรรมการ
4. นายอนันต์ สัตยาพันธุ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญสิกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ปั้นทองโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นายนิกร จันทะสามโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุทธาสินี โอฐงามโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นางเด่นดวง ยศวิจิตรโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ นิลดำโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววิไลรัตน์ สุวรรณพงศ์โรงเรียนพยุห์วิทยากรรมการ
4. นายอนันต์ สัตยาพันธุ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญสิกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ปั้นทองโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นายนิกร จันทะสามโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุทธาสินี โอฐงามโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางเด่นดวง ยศวิจิตรโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ นิลดำโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววิไลรัตน์ สุวรรณพงศ์โรงเรียนพยุห์วิทยากรรมการ
4. นายอนันต์ สัตยาพันธุ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญสิกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ปั้นทองโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นายนิกร จันทะสามโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุทธาสินี โอฐงามโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ ประสมศรีโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายจำนง ศรีกะชาโรงเรียนบ้านปรือใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ บุญยังโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
4. นายเอกศักดิ์ ศุภประเสริฐโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์กรรมการ
5. นายณรงค์ฤทธิ์ ดาวงศ์โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายอภิชาต เนตรจันทร์โรงเรียนกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ ประสมศรีโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายจำนง ศรีกะชาโรงเรียนบ้านปรือใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ บุญยังโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
4. นายณรงค์ฤทธิ์ ดาวงศ์โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายเอกศักดิ์ ศุภประเสริฐโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์กรรมการ
6. นายอภิชาต เนตรจันทร์โรงเรียนกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายเอกรัตน์ ลักโกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นายกำพล บัวแก้วโรงเรียนกันทรารมณ์รองประธานกรรมการ
3. นายเมธาวี สิงห์นาคโรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นายสมเกียรติ ประสมศรีโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
5. นายปรีชา ฝังสิมมาโรงเรียนเขื่อนข้างวิทยาคารกรรมการ
6. นายณัฐพล ธรรมสัตย์โรงเรียนวรคุณอุปถัมป์กรรมการ
7. นายจักรกริช ปะโปตินังโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
8. นายสมโภชน์ สุวรรณโรงเรียนบ้านกันทรารมย์กรรมการ
9. นายสมหมาย เวียงสิมาโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
10. นายกิตตินันท์ ศิลละวงศ์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
11. นางราตรี ชาติดรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายเอกรัตน์ ลักโกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นายกำพล บัวแก้วโรงเรียนกันทรารมณ์รองประธานกรรมการ
3. นายเมธาวี สิงห์นาคโรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นายสมเกียรติ ประสมศรีโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
5. นายปรีชา ฝังสิมมาโรงเรียนเขื่อนข้างวิทยาคารกรรมการ
6. นายณัฐพล ธรรมสัตย์โรงเรียนวรคุณอุปถัมป์กรรมการ
7. นายจักกริช ปะโปตินังโรงเรียนเขื่อนข้างวิทยาคารกรรมการ
8. นายสมโภชน์ สุวรรณโรงเรียนบ้านกันทรารมย์กรรมการ
9. นายสมหมาย เวียงสิมาโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
10. นายกิตตินันท์ ศิลละวงศ์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
11. นางราตรี ชาติดรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ จินาวัลย์โรงเรียนบึงบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายธนานุรักษ์ นาจำปาโรงเรียนกำแพงรองประธานกรรมการ
3. นายปิยพงษ์ โสมาลีย์โรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
4. นายเดชา พรมมาสุขโรงเรียนบึงมะลูกรรมการ
5. นายศักดา พันธ์ศรีโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายสุรวิทย์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านไทรกรรมการ
7. นายนาวา โสภาลีโรงเรียนเบญจประชาสรรค์กรรมการ
8. นายจักกริช ปะโปตินังโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
9. นายศรัล จำเริญสุขโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
10. นายสุพรรณ์ ยอดสิงห์โรงเรียนกรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช บุษบงก์โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ จินาวัลย์โรงเรียนบึงบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายธนานุรักษ์ นาจำปาโรงเรียนกำแพงรองประธานกรรมการ
3. นายปิยพงษ์ โสมาลีย์โรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
4. นายเดชา พรมมาสุขโรงเรียนบึงมะลูกรรมการ
5. นายศักดา พันธ์ศรีผักไหมวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายสุรวิทย์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านไทรกรรมการ
7. นายนาวา โสภาลีโรงเรียนเบญจประชาสรรค์กรรมการ
8. นายจักกริช ปะโปตินังโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
9. นายศรัล จำเริญสุขโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
10. นายสุพรรณ์ ยอดสิงห์โรงเรียนกรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช บุษบงก์โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ จินาวัลย์โรงเรียนบึงบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายธนานุรักษ์ นาจำปาโรงเรียนกำแพงรองประธานกรรมการ
3. นายปิยพงษ์ โสมาลีย์โรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
4. นายเดชา พรมมาสุขโรงเรียนบึงมะลูกรรมการ
5. นายศักดา พันธ์ศรีโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายสุรวิทย์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านไทรกรรมการ
7. นายนาวา โสภาลีโรงเรียนเบญจประชาสรรค์กรรมการ
8. นายจักกริช ปะโปตินังโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช บุษบงก์โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมกรรมการ
10. นายสุพรรณ์ ยอดสิงห์โรงเรียนกรรมการ
11. นายศรัล จำเริญสุขโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ จินาวัลย์โรงเรียนบึงบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายธนานุรักษ์ นาจำปาโรงเรียนกำแพงรองประธานกรรมการ
3. นายปิยพงษ์ โสมาลีย์โรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
4. นายเดชา พรมมาสุขโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
5. นายศักดา พันธ์ศรีโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายสุรวิทย์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านไทรกรรมการ
7. นายนาวา โสภาลีโรงเรียนเบญจประชาสรรค์กรรมการ
8. นายศรัล จำเริญสุขโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
9. นายสุพรรณ์ ยอดสิงห์โรงเรียนกรรมการ
10. สิบเอกภานุวัฒน์ ออกวิจิตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29กรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช บุษบงก์โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศิลา มีสุขโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายมนต์ชัย ใสกระจ่างโรงเรียนขุขันธ์รองประธานกรรมการ
3. นายกวี ซุยทองโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
4. นายศักดิ์โชค ใจนวลโรงเรียนศรีตระกูลวิทยากรรมการ
5. นายอาทิตย์ ยั่วจิตรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
6. นายดิลก หิปะนัดโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
7. นางสุดารัตน์ ดาทองโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
8. นายภราดร ชุมนุมโรงเรียนกรรมการ
9. นางธนาภา คำผุยโรงเรียนกัันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายศิลา มีสุขโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายมนต์ชัย ใสกระจ่างโรงเรียนขุขันธ์รองประธานกรรมการ
3. นายกวี ซุยทองโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
4. นายศักดิ์โชค ใจนวลโรงเรียนศรีตระกูลวิทยากรรมการ
5. นายอาทิตย์ ยั่วจิตรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
6. นายดิลก หิปะนัดโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
7. นางสุดารัตน์ ดาทองโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
8. นายภราดร ชุมนุมโรงเรียนกรรมการ
9. นางธนาภา คำผุยโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศิลา มีสุขโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายมนต์ชัย ใสกระจ่างโรงเรียนขุขันธ์รองประธานกรรมการ
3. นายกวี ซุยทองโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
4. นายศักดิ์โชค ใจนวลโรงเรียนศรีตระกูลวิทยากรรมการ
5. นายอาทิตย์ ยั่วจิตรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
6. นายดิลก หิปะนัดโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
7. นางสุดารัตน์ ดาทองโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
8. นายภราดร ชุมนุมโรงเรียนกรรมการ
9. นางธนาภา คำผุยโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายศิลา มีสุขโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายมนต์ชัย ใสกระจ่างโรงเรียนขุขันธ์รองประธานกรรมการ
3. นายกวี ซุยทองโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
4. นายศักดิ์โชค ใจนวลโรงเรียนศรีตระกูลวิทยากรรมการ
5. นายอาทิตย์ ยั่วจิตรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
6. นายดิลก หิปะนัดโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
7. นางสุดารัตน์ ดาทองโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
8. นายภราดร ชุมนุมโรงเรียนกรรมการ
9. นางธนาภา คำผุยโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกงจักร บัวลาโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย เวียงสิมาโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปกาศิต ศรแก้วโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
4. นายเดชา พรมมาสุขโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
5. นายจิระศักดิ ์ ธนเกียรติไพศาลโรงเรียนบ้านตาอุดกรรมการ
6. สิบเอกภานุวัตน์ ออกจิวัตรโรงเรียนกรรมการ
7. นางกชพร สมสะอาดโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกงจักร บัวลาโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย เวียงสิมาโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปกาศิต ศรแก้วโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
4. นายเดชา พรมมาสุขโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
5. สิบเอกภานุวัตน์ ออกจิวัตรโรงเรียนกรรมการ
6. นางกชพร สมสะอาดโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกงจักร บัวลาโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย เวียงสิมาโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปกาศิต ศรแก้วโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
4. นายเดชา พรมมาสุขโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
5. นายจิระศักดิ์ ธนเกียรติไพศาลโรงเรียนบ้านตาอุดกรรมการ
6. สิบเอกภานุวัตน์ ออกจิวัตรโรงเรียนกรรมการ
7. นางกชพร สมสะอาดโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกงจักร บัวลาโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย เวียงสิมาโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปกาศิต ศรแก้วโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
4. นายเดชา พรมมาสุขโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
5. นายจิระศักดิ์ ธนเกียรติไพศาลโรงเรียนบ้านตาอุดกรรมการ
6. สิบเอกภานุวัตน์ ออกจิวัตรโรงเรียนกรรมการ
7. นางกชพร สมสะอาดโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเศรษฐ์ บุญข่ายโรงเรียนทุ่งไชยพิทยารัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ดาวงศ์โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิไกร โพธิ์งามโรงเรียนประสานมิตรวิทยากรรมการ
4. นายสุดใจ บุญข่ายโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
5. นายกิจจา เตารัตน์โรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
6. นายณรงค์ฤทธิ์ ดาวงศ์โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเศรษฐ์ บุญข่ายโรงเรียนทุ่งไชยพิทยารัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ดาวงศ์โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิไกร โพธิ์งามโรงเรียนประสานมิตรวิทยากรรมการ
4. นายสุดใจ บุญข่ายโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
5. นายกิจจา เตารัตน์โรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
6. นายณรงค์ฤทธิ์ ดาวงศ์โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเศรษฐ์ บุญข่ายโรงเรียนทุ่งไชยพิทยารัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ดาวงศ์โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิไกร โพธิ์งามโรงเรียนประสานมิตรวิทยากรรมการ
4. นายสุดใจ บุญข่ายโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
5. นายกิจจา เตารัตน์โรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
6. นายณรงค์ฤทธิ์ ดาวงศ์โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเศรษฐ์ บุญข่ายโรงเรียนทุ่งไชยพิทยารัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ดาวงศ์โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิไกร โพธิ์งามโรงเรียนประสานมิตรวิทยากรรมการ
4. นายสุดใจ บุญข่ายโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
5. นายกิจจา เตารัตน์โรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
6. นายณรงค์ฤทธิ์ ดาวงศ์โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายประสาท มโนวงศ์โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้าประธานกรรมการ
2. นายกิจจา เตารัตน์โรงเรียนปรางค์กู่รองประธานกรรมการ
3. นายดำริห์ ก้อนคำโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
4. นายสุดใจ บุญข่ายโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
5. นายปกาศิต ศรแก้วโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายประสาท มโนวงศ์โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้าประธานกรรมการ
2. นายกิจจา เตารัตน์โรงเรียนปรางค์กู่รองประธานกรรมการ
3. นายดำริห์ ก้อนคำโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
4. นายสุดใจ บุญข่ายโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
5. นายปกาศิต ศรแก้วโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสุธรรมา สัญญาถนอมรัช โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสมหมาย พูนทา โรงเรียนกันทรารมณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรำไพพรรณ เครือชัย โรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
4. นางสุดาวรรณ โคตรเนตรโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กรรมการ
5. นางกชพรรณ มีสิทธิ์ โรงเรียนกำแพงกรรมการ
6. นางรุ่งนภา นาจำปา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวนลินีนาฏ ดวนใหญ่โรงเรียนบึงบูรพ์กรรมการ
8. นายพันธ์ศักดิ์ แสวงผลโรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการ
9. Mrs.Irish Jean Lopesโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการ
10. Mr.Damien Mooreโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
11. นางนันท์นภัส ชะบาโรงเรียนราษีไศลกรรมการ
12. นางสาวจินต์ภาณี กองจินดา โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางสาวขวัญใจ ภาพันธ์โรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นางสาวพุฒพร รัตนวันโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคุณาวุฒิ ร้านจันทร์โรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นางสาวสุลารีวัลย์ วรครุธโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
5. นางธนพร อาทิเวช โรงเรียนกันทรารมย์กรรมการ
6. นางสาวนวลลออ สังข์นุชโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการ
7. Mr.Robert Gonsalves โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
8. Mr.Sammy Milan โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
9. นายวรวุฒิ ประจุทรัพย์โรงเรียนราษีไศลกรรมการ
10. นายณัฐกิตต์ ลมสูงเนินโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสงวน ศรีกุลโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นางอัมพร รุจิรารังสรรค์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสมสุข ลาสุนนท์โรงเรียนกันทรารมย์กรรมการ
4. นางประภาพร เกษศิริโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
5. นางปุญญารัศมิ์ ธนเดชชัยมงคล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
6. MissCharmaine Ann B. Salasa โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
7. Mrs.Naomi Hudsonโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
8. Mr.Ian Fittonโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
9. นายยิ่งวัฒน์ พิสุทธิ์จิระธาดาโรงเรียนราษีไศลกรรมการ
10. นางอรุณรัตน์ ศรีสมุทรโรงเรียนกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางเดือนเพ็ญ แสนทวีสุขโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณี ชัยปัญญาโรงเรียนกำแพงรองประธานกรรมการ
3. นางเรณู คำวงศ์โรงเรียนกันทรารมย์กรรมการ
4. นางสุชัญญา เตียวพานิชย์กิจโรงเรียนบึงบูรพ์กรรมการ
5. นายภูวดล วนขุนทดโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
6. Mr.Richard Grant โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
7. MissManji Martheโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
8. Mr.Alex Hueteโรงเรียนกำแพงกรรมการ
9. Mr.Steve Priceโรงเรียนราษีไศลกรรมการ
10. นางพรทิพย์ นิลมัยโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสุวคนธ์ รุ้งแก้ว โรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นางจินตนา วรเลิศโรงเรียนกำแพงรองประธานกรรมการ
3. นางดาววิชา หิปะนัด โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
4. นายธวัชชัย พานแก้วโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
5. นายภรภัทร เจริญธงโรงเรียนกันทรารมย์กรรมการ
6. MissHershie A. Lopezโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
7. Mr.Robert Westโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
8. Mr.Wilson Baipheiโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
9. MissMercedita Espada โรงเรียนราษีไศลกรรมการ
10. นางสาวสุนิษา แก้วเล็กโรงเรียนขุขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางปิยาพร พรหมทาโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นางสุเพ็ญพรรณ ลับโกษาโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
3. นางชัญญภัทร ศุภวัชระสาร โรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. Mrs.Lorna B. Salasaโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
5. Mrs.Brenda Campherโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
6. Mr.Nyok Maurine Ekun โรงเรียนกันทรารมย์กรรมการ
7. นางนางชรัลภัสร์ พิสุทธิ์จิระธาดาโรงเรียนราษีไศลกรรมการ
8. นางสาวภารดี พันธุ์ไทยโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางเบญจมาภรณ์ จันทรชิตโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ น้อยพลายโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญศิริ ธุลีจันทร์โรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นางสุจิตรา อุทธิเสนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสุคนธ์ทิพย์ ใจอ่อนโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการ
6. นางพัชรินทร์ อรทัยโรงเรียนพยุห์วิทยากรรมการ
7. Mr.Julio Widwidanโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
8. Mr.Chris Strydomโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
9. MissAdalin E. Barrancoโรงเรียนกันทรารมย์กรรมการ
10. นางสาวปรัศนี เกษสรโรงเรียนราษีไศลกรรมการ
11. นางศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์โรงเรียนกันทรารมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางอ้อยทิพย์ แพทยาโยธิน โรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฎฐ์ฑิกานต์ แก้วภักดีโรงเรียนกำแพงรองประธานกรรมการ
3. นางสมพิศ คงสิมโรงเรียนกันทรารมย์กรรมการ
4. นางสาวมัทนา แย้มใสโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
5. นางสาวบุญตา โพธิ์งามโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
6. นายบุญนิสา ผักไหม โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
7. MissJackelyn T. Sudaypanโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
8. Mrs.Louisa Crafterโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
9. Mr.David Cogginsโรงเรียนกันทรารมย์กรรมการ
10. นางสาวสกุลกานต์ แย้มแก้วโรงเรียนราษีไศลกรรมการ
11. นางสาวพรทิพย์ ตันติประภาดาร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวเมธาวี เผื่อแผ่โรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ พฤกษาโรงเรียนขุขันธ์รองประธานกรรมการ
3. นางดวงเพ็ญ มีบุญโรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นายสุดเขตต์ สินธุรัตน์โรงเรียนกันทรารมย์กรรมการ
5. นางสมจิต มีธรรม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
6. นายปอร์ฐวีย์ หนองบัวโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
7. Mr.Rex P. Baguiโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
8. Mr.Jesse Knight โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
9. นางปุณยวีร์ จิรวิริยพงษ์โรงเรียนราษีไศลกรรมการ
10. นางสาวพรพรรณ วรรณวงศ์ วรรณวงศ์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางยิหวา ผุดผา พิฉินทธารีโรงเรียนขุขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางอรุณรัตน์ รอดเนียมโรงเรียนกำแพงรองประธานกรรมการ
3. นายจิระวัฒน์ ศรีสุข โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
4. นางเยาวรักษ์ ยลโสภณโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
5. นายสุรชัย ไชยโชติโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
6. นางรุ่งทิพย์ ยงเพชร โรงเรียนกระแชงวิทยา กรรมการ
7. Mr.Frans Cornelis De Villiers โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
8. MissRoda Amoโรงเรียนกันทรารมย์กรรมการ
9. Mr.Sorin Pavelโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
10. นางสาวศิริพรรณ ตะเพียนทองโรงเรียนราษีไศลกรรมการ
11. นายศักดิ์ชัย มะโรณีย์โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางพรงาม ชารีนิวัฒน์โรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นางอรพินท์ จวงพันธ์โรงเรียนกันทรารมย์รองประธานกรรมการ
3. นางอัจฉราวรรณ คงคูณโรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นางมณฑา สถิตพิพัฒน์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
5. Mr.Freddy M.Baguilatโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
6. MissLaarny B.Lab-isaโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
7. Mr.Luke Lezasโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
8. นางกัลย์ศรุตา สากระจายโรงเรียนราษีไศลกรรมการ
9. นางสาวจันทร์จุรี บุญสมศรีโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางทิพวรรณ ยศวิจิตรโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นางจันทิมา โกมลศรีโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาประธานกรรมการ
3. นางวาสนา คำมาโรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นางนุชรี เชื้อทองพิทักษ์โรงเรียนกันทรารมย์กรรมการ
5. MissMarilyn Tilosโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
6. Mr.Eric Ashenfelterโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
7. นางปราณี สีดาโรงเรียนราษีไศลกรรมการ
8. นางสาวประสบพร ไชยสารโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเกียรติศักดิ์ โพธิวัฒน์โรงเรียนบึงบูรพ์ประธานกรรมการ
2. นายวรเทพ บุญจันทร์โรงเรียนศรีรัตนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมหมาย พิทักษาโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสุทิน คำพองโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคมกรรมการ
5. นายปรีชา บุญศักดิ์โรงเรียนละทายวิทยากรรมการ
6. นายรังสรรค์ จันธิมาโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมกรรมการ
7. นายสาเกียรติ แก้วปักษาโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
8. นายสมพาน เที่ยงธรรมโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
9. นายทรงศักดิ์ พลศักดิ์โรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสมพร อาษาโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจำนงศักดิ์ ธุลีจันทร์โรงเรียนกำแพงรองประธานกรรมการ
3. นางกมลพรรณ คำขันธ์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
4. นายสุทธิศักดิ์ เกตษาโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายศักดิ์โชค ใจนวลโรงเรียนศรีตระกูลวิทยากรรมการ
6. นายสุวัฒน์ เทศสนั่นโรงเรียนบึงบูรพ์กรรมการ
7. นายพัชระ วงศ์เจริญโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
8. นายจิรศักดิ์ ใจเรืองโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
9. นายปรีชา ทองดีโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายพงษ์อนันต์ ธรรมศิริโรงเรียนปรางค์กู่ประธานกรรมการ
2. นายอาคม วงศ์บาโรงเรียนศรีรัตนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ เนื่องแนวน้อยโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
4. นายสมคิด แสงอรุณโรงเรียนกำแพงกรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ ผิวงามโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
6. นางเสาวคนธ์ เชื้อดีโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายทวีศักดิ์ บุญสร้อยโรงเรียนศรีรัตนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพุฒพร รัตนวันโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพิฌา สีหะวงษ์โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมกรรมการ
4. นายชวลิต ไชยสินธ์โรงเรียนกำแพงกรรมการ
5. นางณัฐฐิญา หะโทโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
6. นายเพียรไพร เคารพโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายประมูล แสวงผลโรงเรียนภูมิซรอลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเศษ น้อยมิ่งโรงเรียนศรีรัตนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวรนุช หน่างเกษมโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ วรรณชาลีโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
5. นางสาวบุษยภัค ธรรมสัตย์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นางพรทิพย์ นาเรืองโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
7. นางรุ่งอโณทัย อ้อมแก้วโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
8. นางกัญญาภัทร สุทธิมรรคโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
9. นางสาวเพ็ญนภา ยางนอกนักวิชาการศึกษา สพม. 28กรรมการ
10. นางสาวมาลินี แก้วยงค์โรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายดาวหยาด ขันธ์เพชรโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศรีรัตนา ฝอยทองโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวรัญญา คำภาบุตรโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
4. นางเรณู สีหะวงษ์โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมกรรมการ
5. นายทองชัย กอแก้วโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
6. นายดิลก คำเพราะโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
7. นางวิไล กุยแก้วโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
8. นางสาวขวัญปรียา ชิณวงศ์นักจิตเวชโรงพยาบาลยางชุมน้อยกรรมการ
9. นางสาวพิกุลแก้ว มีศิลป์โรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
10. นายวงค์ชัย ประทุมวงษ์โรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
11. นายโชติมันต์ คมใสย์โรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอุดม ดำริห์โรงเรียนกระแชงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญเลิศ พลชลีโรงเรียนศรีรัตนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสมพร กสิพันธ์โรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นางอิศราวรรณ ใจแจ้งโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสุปัญญา มณีรัตน์โรงเรียนทุ่งสิมพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศรมนีย์ หาญสิงห์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
7. นางนีรนุช บริสัยโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวพนิดา ทองเสี่ยนโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
9. นางสาวกานต์ศินี เดชหาญโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายถวัลย์ สุนทราโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางพัชรี มั่นทองพิทักษ์โรงเรียนศรีรัตนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสมพร นวลรักษาโรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นางประไพ ผาคำโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
5. นางตรีทิพย์นิภา เทียมทัศน์โรงเรียนทุ่งสิมพิทยาคมกรรมการ
6. นางอรนุช นามเขียวโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
7. นางมัชติกาล ทะวะบุตรโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
8. นางเบญจมาส เข็มพงษ์โรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
9. นางสาวภาติยา จิรังดาโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายสิทธิสมุทร เพ็งชัยโรงเรียนบึงมะลูวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสำเร็จ สุนทราโรงเรียนศรีรัตนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัตนาภรณ์ สมพงษ์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวณิชาภัส ประจญโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
5. นางสาวยุภา คำแพงโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
6. นางสุรัชนา โพธินาแคโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
7. นางสาวสุวรรณี แก้วบัวเคนโรงเรียนกำแพงกรรมการ
8. นางสาวนิตยพร ภาวิเศษโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
9. นางสาวไพริน คำศรีโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายเทวิน ชินบุตรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกธนัท เหลาสิงห์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพิชญา สืบนุการณ์โรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
4. นางสาวมยุรี ภักดีเหลาโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
5. นางเอื้อจิต วรรณวงศ์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นางสุนันทา บุญเอนกโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวเพ็ญแข คำนันต์โรงเรียนกำแพงกรรมการ
8. นางกรรณิการ์ เครือมาศโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
9. นางพูลศรี โสภาโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางอรนุช นามเขียวกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายธนาวุธ แสงใสแก้วโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษประธานกรรมการ
2. นางสาวพยัตติกา ห้วยจันทร์โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษรองประธานกรรมการ
3. นายอัครวัชร เพ็งทาโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวพเยีย ห้วยจันทร์โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษกรรมการ
5. นายกงจักร บัวลาโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
6. นายนิกร จันทะสารโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
7. นายสมรชัย สุวรรณพงศ์โรงเรียนพยุห์วิทยากรรมการ
8. นายบุญมา เสนคะโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงษ์ แฝงบุญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการ
10. นายปิยพงษ์ โสมาลีย์โรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวพรทิวา รสสุนทรโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. นายปกาศิต ศรแก้วโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอำนวย ปราบเสียงโรงเรียนภูมิซรอลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกู้เกียรติ ละอองดีโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
4. นายธนานุรักษ์ นาจำปาโรงเรียนกำแพงกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ หิปะนัดโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษกรรมการ
6. นายสุรัตน์ สายสินธ์โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยากรรมการ
7. นายดำริห์ ก้อนคำโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
8. นายปิยพงษ์ โสมาลีย์โรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวพรทิวา รสสุนทรโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายปกาศิต ศรแก้วโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอำนวย ปราบเสียงโรงเรียนภูมิซรอลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกู้เกียรติ ละอองดีโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
4. นายธนานุรักษ์ นาจำปาโรงเรียนกำแพงกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ หิปะนัดโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษกรรมการ
6. นายสุรัตน์ สายสินธ์โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยากรรมการ
7. นายดำริห์ ก้อนคำโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
8. นายปิยพงษ์ โสมาลีย์โรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวพรทิวา รสสุนทรโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
1. นายธนาวุธ แสงใสแก้วโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษประธานกรรมการ
2. นางสาวพยัตติกา ห้วยจันทร์โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษรองประธานกรรมการ
3. นายอัครวัชร เพ็งทาโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวพเยีย ห้วยจันทร์โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษกรรมการ
5. นายกงจักร บัวลาโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
6. นายนิกร จันทะสารโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
7. นายสมรชัย สุวรรณพงศ์โรงเรียนพยุห์วิทยากรรมการ
8. นายบุญมา เสนคะโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูลกรรมการ
9. นายสุทธิพงษ์ แฝงบุญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการ
10. นายปิยพงษ์ โสมาลีย์โรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวพรทิวา รสสุนทรโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายสุพิศ เล็บขาวโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้าประธานกรรมการ
2. นางกนกอร เบียดนอกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ประธานกรรมการ
3. นายศิลา มีสุขโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสุพรรณ์ ยอดสิงห์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙กรรมการ
5. นายเกื้อกูล กาลพฤกษ์โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์กรรมการ
6. นายอนุชา บุญเย็นโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
7. นางสาวพรทิวา รสสุนทรโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการ
8. นายธนานันต์ ศรีประภาพงศ์โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อยกรรมการ
9. นายปิยพงษ์ โสมาลีย์โรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ
10. นายปกาศิต ศรแก้วโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยที่ปรึกษา
11. นางสาวพัชรี แซ่ตังโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมที่ปรึกษา

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวรชาติ คันศรโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ ชัยสุวรรณโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุกัณยา สอนพุดโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา โนนสูงโรงเรียนกำแพงกรรมการ
5. นายวุฒิศักดิ์ วราห์สินโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยากรรมการ
6. นายขวัญชัย จันทร์แดงโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
7. นางสาววิภาพร ชิณะแขวโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
8. นายกฤษชนะ ฤาชาโรงเรียนบึงบูรพ์กรรมการ
9. นางสาวจิราณี เมืองจันทร์โรงเรียนห้วยทับทันวิทยากรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีวชิระวิชญ์ โกศลศิรศักดิ์โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
11. นายอุดม ประสารโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอาณากร บุญศิลป์โรงเรียนขุขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา น้อมเกล้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์ดงโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
4. นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์โรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
5. นางจารุวรรณ แสงส่องโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ วงศ์ภักดีโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
7. นายณรงค์ศักดิ์ ราศีโรงเรียนบึงบูรพ์กรรมการและเลขานุการ
8. นายประมูล นามวิชาโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางคำรวม ทรัพย์ศิริโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายจรัส ศิริชนะโรงเรียนกระแซงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนราธิป บุญรมย์โรงเรียนละทายวิทยากรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์ดงโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
5. นายศุภานัน บำรุงธนรัชต์โรงเรียนกำแพงกรรมการ
6. นายวสุรงค์ พรหมคุณโรงเรียนบึงบูรพ์กรรมการ
7. นายดวงแดน วงเดือนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
8. นางสมพร ศรีจำปาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29กรรมการและเลขานุการ
9. นายประมูล นามวิชาโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวฎายิน ลีลา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษประธานกรรมการ
2. นายโกสิทธิ์ ทองคำเจริญโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ อสิพงษ์โรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
4. นางสาวสุพพตา สิทธิรักษ์โรงเรียนปรางค์กู่กรรมการและเลขานุการ
5. นายอาคม กองธรรมโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสมจิตร กอปรทศธรรมโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเหรียญ ดาทองโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุจิตรา น้อมเกล้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
4. นายมนูญ วิญญายงค์โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
5. นายอาคม กองธรรมโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ สอนอาจโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางมณีกานต์ บุญเสริมโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวหงส์ทอง ฟันทะโรงเรียนพยุห์วิทยากรรมการ
4. นายราเชนทร์ พะวงษ์โรงเรียนกำแพงกรรมการ
5. นางสาวสมบูรณ์ ดวงพลโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
6. นายดุริยางค์ ก้อนคำโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
7. นางสาวน้ำค้าง อุ่นแก้วโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยากรรมการ
8. นางสาวชนกนันท์ พลภักดีโรงเรียนละลมวิทยากรรมการ
9. นายกัมปนาท วังสันต์โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทรกรรมการ
10. นายทำนุ ชาภักดี โรงเรียนประสานมิตรวิทยากรรมการ
11. นายชัชวาล ศรีสุวรรณ์โรงเรียนเบญจประชาสรรค์กรรมการ
12. นายจิรศักดิ์ วงศ์จอมโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์กรรมการ
13. นางสาวรสริน จินดาวงศ์โรงเรียนละทายวิทยา กรรมการ
14. นายนัฐกร เจริญศรีโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
15. นางสาวดารณี วัฒนปาณีโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
16. นางนันทิยา พรหมทาโรงเรียนบึงบูรพ์กรรมการและเลขานุการ
17. นายกิตติ สุนทรกุลภัทรโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสมชาย พุทธเสนโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นายธงชัย อสิพงษ์โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศักดิ์ชาย วรรณวงศ์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
4. นายขวัญชัย จันทร์แดงโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
5. นางสาวจารุพร พิมพาโรงเรียนกำแพงกรรมการ
6. นายวรชาติ คันศรโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
7. นายณัฐพงษ์ ศิริวงษ์โรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
8. นางสาวอารีรัตน์ ธานีโรงเรียนราศีไศลกรรมการ
9. นางสาวพัชรสุดา อ่างมณีโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
10. นายอุดม ประสารโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสมจิตร กอปรทศธรรมโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา ศรีธัญรัตน์โรงเรียนมัธยมโพนค้อรองประธานกรรมการ
3. นายระพีพัฒน์ สอนพูดโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
4. นายเชิดชัย ปัญญาโรงเรียนราศีไศลกรรมการ
5. นายบรรหยัด สุริพลโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นางสาวรัตติยา มากพยับโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการและเลขานุการ
7. นายไกรลาศ จิบจันทร์โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายณัฐพล บัวพันธ์โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ศิริวงษ์โรงเรียนขุขันธ์รองประธานกรรมการ
3. นางพัฒนา ศรีวิบูลย์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ ห้วยคล้า กรรมการ
4. นายบัญชา พรหมทาโรงเรียนทุ่งไชยพิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ อรรคชาติโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมกรรมการ
6. นางวิไลพร จิตต์มั่นการโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
7. นายเชิดชัย ปัญญาโรงเรียนราศีไศลกรรมการ
8. นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติโรงเรียนบ้านกันทรารมย์กรรมการ
9. นายเดชาศักดิ์ หอมหวนโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นายไกรลาศ จิบจันทร์โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายทองพูน แพงมาโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายภูเบศ เศรษฐบุตรโรงเรียนสตรีสิริเกศรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิตตวดี จิตรประเสริฐโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ศิริวงษ์โรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
5. นายเสฎฐวิทย์ จันทร์กองโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
6. นางคำรวม ทรัพย์ศิริโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
7. นางสาวสุภาพัช สระโสมโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์กรรมการ
8. นายกิตติ สุนทรกุลภัทรโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายณัฐวุฒิ ปอโนนสูงโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสมยศ พิมณุวงค์โรงเรียนกำแพงรองประธานกรรมการ
3. นายธุวลักษณ์ แก้วคูณโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
4. นายสังเวียน ไสวโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
5. นายอาคม กองธรรมโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางศรัลญา ขันทองโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัทรา ชูสายโรงเรียนสตรีสิริเกศรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิภาภรณ์ ยุวะบุตรโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
4. นางณภาย์ ทนงค์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
5. นายวิลาสิณี คิ้วสุวรรณโรงเรียนขุขันธ์กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวพรนภาพรรณ สีหะวงษ์โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางโสภา พิเชฐโสภณโรงเรียนสตรีสิริเกศ ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพร จำลองโรงเรียนไผ่งามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสาวิณี สตารัตน์โรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฑิฆัมพร ก้อนคำโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวพรนภาพรรณ สีหะวงษ์โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายวีระศักดิ์ สอนอาจโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ อาษากิจโรงเรียนกันทรารมณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันจิรา จงรักษ์โรงเรียนไพรบึงวิทยาคมกรรมการ
4. นายประพาฬพงษ์ คำศรีโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
5. นางสาวิตรี นามวงศ์โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการ
6. นายขันติ เสาร์ปรัชญาโรงเรียนกำแพงกรรมการ
7. นายจิรศักดิ์ ใจเรืองโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
8. นายสุกรี ศรีวงษาโรงเรียนละทายวิทยา กรรมการ
9. นางรสสุคนธ์ แก้วคูณโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
10. นางนันทิยา พรหมทาโรงเรียนบึงบูรพ์กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวพรนภาพรรณ สีหะวงษ์โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมที่ปรึกษา

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางวริฐา มานะศรีสุริยัน ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวดานุวัลย์ ชุณหวงศ์สนิทครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการ
3. นายทศพล แก้วอาษาครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
4. นายทองพูน งามเจริญครูโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์กรรมการ
5. นายภานุวัฒน์ ปิ่นหอมครูโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
6. นางลัดดาวัลย์ ชูแก้วครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางศศินันท์ พงษ์จรัสจิรเดชครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกพร จันตะครูโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
3. นายพัฒนา พานจำนงค์ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการ
4. นายจักรกฤษณ์ โพธิวัฒน์ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
5. นางยุพิน จันทร์ศรีครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการ
6. นางนิสาชล พันธ์ขาวครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวิชิต มั่นใจครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ ประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย พละศักดิ์ครูโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นางจรรยา เลิศล้ำ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการ
4. นายสมใจ สุทธสนธ์ครูโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ ทัดประไพรครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายบัณฑิต เขตสกุลครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ ประธานกรรมการ
2. นายภุมเรศ ใจเมืองครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ กรรมการ
3. นายกัมปนารถ คันศรครูโรงเรียนน้ำคำวิทยากรรมการ
4. นายตรีญรัตน์ สิมมาครูโรงเรียนกำแพงกรรมการ
5. นายทัศพันธ์ จันประทัดครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนันท์นภัส อุบลพงษ์ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ ประธานกรรมการ
2. นางปัชชา รัตนพรครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
3. นางพัชรินทร์ เทียบคุณครูโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
4. นายวิจัย พวงอกโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวอนัญญา ยอดจักร์ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางพรเพ็ญ ทัดเทียมครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ประธานกรรมการ
2. นางชณัฐมาส เพชรน้อยครูโรงเรียนละลมวิทยากรรมการ
3. นางนฤมล แก่นท้าวครูโรงเรียนบึงบูรพ์กรรมการ
4. นางจินตนา สาลีครูโรงเรียนโคกหล่ามวิทยากรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ อรรคชาติครูโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมกรรมการ
6. นางนันท์นภัส อุบลพงษ์ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการ
7. นางสาวสุนิสา สีหอมกลิ่นครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวสร้อยทอง ท่าโพธิ์ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ ประธานกรรมการ
2. นางสาวประยงค์ ใจสว่างครูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุดใจ วงศ์คูณครูโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการ
4. นายนำพล จุมพิศครูโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
5. นางสาวสุภาวรรณ ชัยบุตรครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาววิไล อุกาพรหมครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวสถิดาภรณ์ ขันคำครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการ
3. นางสุปราณีย์ เพ็งธรรมครูโรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการ
4. นางบดินทร์ นึกชอบ ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้ากรรมการ
5. นายกัมพล ลุนไธสงค์ครูโรงเรียนบึงบูรพ์ กรรมการ
6. นางปราณีต ใจพรครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. ดร.อนรรฆศักดิ์ ยศวิจิตร ครูโรงเรียนขุขันธ์ประธานกรรมการ
2. นายเอกมันต์ ศุภสารครูโรงเรียนกำแพง กรรมการ
3. นางอรพิน วงศ์ปัดสาครูโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการ
4. นายสมคิด บุญมะครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการ
5. นางรวงทอง คุณาสวัสดิ์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นางสุนันทา สิมพันธ์โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
7. นายพงษ์ศักดิ์ ดอกพองครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางสาวผอบทอง สุจินพรหมครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ ประธานกรรมการ
2. นายสมชัย สิงห์ชะฎาครูโรงเรียนกำแพงกรรมการ
3. นายบันลือ สิทธิศรครูโรงเรียนขุขันธ์ กรรมการ
4. นายสมลักษณ์ พรเกียรติคุณครูโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
5. นางสาวอรุณนี แก้วคำครูโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
6. นายทวีป เชาว์วรีรัตน์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวจิราพร มั่นคงดีครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ เพื้อก่ำครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ ประธานกรรมการ
2. นางวรุณธิดา ศรีโสภาครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการ
3. นางสาวโสพิน สุธรรมครูโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
4. นางนริศรา บุตรไชยครูโรงเรียนน้ำคำวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุทธิวรรณ กองจันทาครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางจันทร์อรุณ พนาลัยครูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประสพสุข ระยับศรีครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการ
3. นางรวงทอง คุณสวัสดิ์ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการ
4. นางชเนตตา ชูสิทธิ์ ครูโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยากรรมการ
5. นางบุญฐิตา ศรีภาครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางณฐอร ตังนิธภัทรครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการ
2. นายประสิทธิ์ แสงสิงห์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
3. นางชุดาภา เงาศรีครูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ เพ็งชัยครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการ
5. นางณัฐมณฑน์ บุญลีครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ กรรมการ
6. นางสาวรัตตินันท์ ศรีทองโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
7. นางสาวขวัญหทัย พรหมลาครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสุนันทา เรืองทุมครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอำไพ สาระบุตรครูโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กรรมการ
3. นางวรรณา ศิริดลครูโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ
4. นางอนัญญา หลาวทองครูโรงเรียนกำแพง กรรมการ
5. นางฉวีวรรณ สำราญครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการ
6. นางณฐอร ตังนิธภัทรครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการ
7. นางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวยุวดี คุณสมครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร คำประไพครูโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
3. นางสาวอัมพรรัตน์ กุคำทอนครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการ
4. นางรัตติยา ราษเจริญครูโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
5. นางสาวดาวเรือง ศรีระษาครูโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจามจุรี ซำบุญมีครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางกัลยาณี ไชยธรรมครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสายฝน ขนันไทยครูโรงเรียนไผ่งามพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวยุวดี คุณสมครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการ
4. นางกษมณฑ์ แสงสิทธิกุลชัยครูโรงเรียนกำแพง กรรมการ
5. นางนิธิกานต์ สีชมพูครูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมกรรมการ
6. นางระเบียบ พากเพียรครูโรงเรียนบึงบูรพ์กรรมการ
7. นางศิรินทร์ทิพย์ มงคลรุ่งทรัพย์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางจรรยา อิ่มวุฒิครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ ประธานกรรมการ
2. นางสาวจำเรียง ทองไหมครูโรงเรียนกำแพง กรรมการ
3. นางอำพัน ทองพีระครูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กรรมการ
4. นางสมใจ คำศรีโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
5. นางมนัสนันท์ ละเลิศ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางจรรยา อิ่มวุฒิครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ ประธานกรรมการ
2. นางสาวชญาทิพย์ กุณฑีทองครูโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
3. นางบัวทอง เบญมาศครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการ
4. นางปณิชา ศรีมาธรณ์ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ หัดโถครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ esan.spm28@gmail.com Facebook : http://www.facebook.com/esan.spm28
ผู้ประสานงาน : ศน.ไมตรี บุญเรือง (086) 868-2344 , ศน.วิมลวรรณ เปี่ยมจาด (085) 102-3109
ผู้ดูแลระบบ : นายภูเบศ เศรษฐบุตร (082) 751-6003 , นายไกรลาศ จิบจันทร์ (085) 764-2520
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]