หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสนั่น ศิริกุล ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายสถานที่
2 นายเดช ผิวอ่อน ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายสถานที่
3 นางวริฐา มานะศรีสุริยัน ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายสถานที่
4 นางสุดใจ วงศ์คูณ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายสถานที่
5 นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายสถานที่
6 นางพัชรสุดา อ่างมณี ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายสถานที่
7 นายดุริยางค์ ก้อนคำ พนักงานราชการโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายสถานที่
8 นางกนกวรรณ ก้อนคำ พนักงานราชการโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายสถานที่
9 นางสาวจิตตวดี จิตรประเสริฐ พนักงานราชการโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายสถานที่
10 นายชัยชนะ โสภา พนักงานราชการโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายสถานที่
11 นายวุฒิพงษ์ พิมพ์พร พนักงานราชการโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายสถานที่
12 ว่าที่ร้อยตรีหญิงฑิฆัมพร ก้อนคำ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายสถานที่
13 นายภานุวัฒน์ อาษากิจ ครูอัตราจ้างโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายสถานที่
14 นายภักดี แววดี นักการโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายสถานที่
15 นายประมูล อัมภรัตน์ นักการโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายสถานที่
16 นายบันเทิง สิริโท นักการโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายสถานที่
17 นายสรศักดิ์ สุทธิกรม นักการโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายสถานที่
18 นายสุวิชาญ กรไกร นักการโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายสถานที่
19 นายไชยนต์ คูหา นักการโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายสถานที่
20 นายจำเนียร บัวแก้ว ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายสถานที่
21 นางเพชรรัตน์ วงศ์ชา ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายสถานที่
22 นางวรรธนา บัวแก้ว ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายสถานที่
23 นางขนิษฐา เจริญกิจ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายสถานที่
24 นายรุ่งอรุณ ศรีสุธรรม ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายสถานที่
25 นายพิทักษ์พงษ์ นามวงษ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายสถานที่
26 นายเจตนิพิฐ แท่นทอง ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายสถานที่
27 นายรัฐพล คำแก่น ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายสถานที่
28 นายพยอม สงวนแก้ว นักการ ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายสถานที่
29 นายวีระชัย มเหศักดิ์ นักการ ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายสถานที่
30 นายจตุพร อมรวัฒนานนท์ นักการ ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายสถานที่
31 นายศุภชัย ทองทัพ นักการ ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายสถานที่
32 นายชำนาญ ธรรมธร นักการ ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายสถานที่
33 นายนฤนาถ บริบูรณ์ นักการ ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายสถานที่
34 นายนฤนาถ บริบูรณ์ นักการ ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายสถานที่
35 นายสงวน ไชยพิมพ์ นักการ ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายสถานที่
36 นายศักดิ์ชัย สะอาด นักการ ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายสถานที่
37 นายบุญเนื่อง โพธิ์สัง นักการ ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายสถานที่
38 นายณรงค์ฤทธิ์ บุญภา นักการ ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายสถานที่
39 นายศิริ กิ่งเกษ นักการ ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายสถานที่
40 นายสมคิด สุวรรณสุข นักการ ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายสถานที่
41 นายทศพร สุภาพวง นักการ ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายสถานที่
42 นายสนุดใจ บุญวาส นักการ ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายสถานที่
43 นายมั่น จันดา นักการ ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายสถานที่
44 นายวิชัย ทองเทพ นักการ ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายสถานที่
45 นายณรงค์ฤทธิ์ ผู้ท่วม นักการ ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายสถานที่
46 นางนารี นาจาน แม่บ้าน ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายสถานที่
47 นางสมจิตร ทองย้อย แม่บ้าน ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายสถานที่
48 นางอุไร พุ่มพันธ์ แม่บ้าน ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายสถานที่
49 นางบุญชื่น บรรลัง แม่บ้าน ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายสถานที่
50 นางชลธิชา คณะรัตน์ แม่บ้าน ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายสถานที่
51 นางสังวาลย์ เฉลิม แม่บ้าน ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายสถานที่
52 นายอุกฤต ทีงาม ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายสถานที่
53 นายวิชัย ลาลุน ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายสถานที่
54 นายวีระศักดิ์ สอนอาจ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายสถานที่
55 นายณัฐกรณ์ สิงห์คา ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายสถานที่
56 นายนิรันดร จิตสาราญ นักการ ร.ร. ศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายสถานที่
57 นายสุธี ชิงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ฝ่ายสถานที่
58 นายทองดี ทองผาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ฝ่ายสถานที่
59 นายบุญถึง ต้นงาม ครู โรงเรียนปรางค์กู่ ฝ่ายสถานที่
60 นางสาวปิยลดา มีเกษ ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ ฝ่ายสถานที่
61 นางพิศมัย นันทวิสิทธิ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ กรรมการและเลขานุการ
62 นางอารุวรรณ ธิบูรณ์บุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
63 นางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
64 นายวัชรินทร์ หอมคำ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
65 นางนิภาภรณ์ จันทร์สว่าง ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
66 นางสาวธัญญ์ จำรูญศรี ครู โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม กรรมการตัดสินการพูดภาษาญี่ปุ่น
67 นางสาวศรัญญา รัตนทวีชัยพร ครู โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการตัดสินการพูดภาษาญี่ปุ่น
68 นางสาวเรืองจุฬา มาคูณตน ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการตัดสินการพูดภาษาญี่ปุ่น
69 Ms. Satoe Haga ครูอาสาสมัคร โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการตัดสินการพูดภาษาญี่ปุ่น
70 Ms. Tomoko Araki ครูอาสาสมัคร โรงเรียนขุขันธ์ กรรมการตัดสินการพูดภาษาญี่ปุ่น
71 นางสาวธนาภรณ์ สิมนาม ครู โรงเรียนกำแพง กรรมการตัดสินการพูดภาษาญี่ปุ่น
72 นางสาวขนาพร โชคดำริวิเศษ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการตัดสินการพูดภาษาญี่ปุ่น
73 นางสาวชุติมา ชัยนา ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการตัดสินการพูดภาษาญี่ปุ่น
74 นางสาวธีราพร สืบหล้า ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการตัดสินการพูดภาษาญี่ปุ่น
75 นายอำนาจ เส้นคราม ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการตัดสินการพูดภาษาญี่ปุ่น
76 นายปราโมทย์ กออัศวโกวิทย์ ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการตัดสินการพูดภาษาญี่ปุ่น
77 นางพิสมัย รักษาผล ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการตัดสินการพูดภาษาจีน
78 นายอิสระ คำนนท์ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการตัดสินการพูดภาษาจีน
79 นางสาวกาญจนา ทุ่มโมง ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการตัดสินการพูดภาษาจีน
80 นางสาวศุภรางค์ แสงหิรัญ ครู โรงเรียนขุขันธ์ กรรมการตัดสินการพูดภาษาจีน
81 Ms. Liu Ying ครูอาสาสมัคร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ กรรมการตัดสินการพูดภาษาจีน
82 Ms. Gao Yang Zi ครูอาสาสมัคร โรงเรียนกำแพง กรรมการตัดสินการพูดภาษาจีน
83 Ms. Jiang Wen Hui ครูอาสาสมัคร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการตัดสินการพูดภาษาจีน
84 Ms. You Guiping ครูอาสาสมัคร โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการตัดสินการพูดภาษาจีน
85 Ms. Xu Peiwei ครูอาสาสมัคร โรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการตัดสินการพูดภาษาจีน
86 นางสาวพิมพ์พรรณ พิมพาสวัสดิ์ ครู โรงเรียนกำแพง กรรมการตัดสินการพูดภาษาจีน
87 นางสาวปิยลดา มีเกษ ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการตัดสินการพูดภาษาจีน
88 นางสาววิจิตรา เทียมใส ครู โรงเรียนกำแพง กรรมการตัดสินการพูดภาษาจีน
89 นางสาวปุณณดา บัวทุม ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการตัดสินการพูดภาษาจีน
90 นางสาวประภา พิทักษ์ตติวงศ์ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการตัดสินการพูดภาษาจีน
91 นางสาวรวิสรารัศมิ์ เลิศกุศลธรรม ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม กรรมการตัดสินการพูดภาษาจีน
92 Ms. Wang Yingjie ครูอาสาสมัคร โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม กรรมการตัดสินการพูดภาษาจีน
93 Ms. Xie Yunyun ครูอาสาสมัคร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการตัดสินการพูดภาษาจีน
94 Ms. Mei Cui ครูอาสาสมัคร โรงเรียนบึงบูรพ์ กรรมการตัดสินการพูดภาษาจีน
95 Ms. Si Qi ครูอาสาสมัคร โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการตัดสินการพูดภาษาจีน
96 Ms. Jiang Jingru ครูอาสาสมัคร โรงเรียนขุขันธ์ กรรมการตัดสินการพูดภาษาจีน
97 นางสาวพรรษ์นลัท กาญจนาภา ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการตัดสินการพูดภาษาจีน
98 นางรวีวรรณ ดวงโสภา ครู โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการตัดสินการพูดภาษาจีน
99 Miss Nian Lijun ครูอาสาสมัคร โรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการตัดสินการพูดภาษาจีน
100 นางสาวอารดา สายทอง ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการตัดสินการพูดภาษาจีน
101 Ms. Long Pei ครูอาสาสมัคร โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม กรรมการตัดสินการพูดภาษาจีน
102 นางอรไท อิสาน ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการตัดสินการพูดภาษาฝรั่งเศส
103 นายพันธ์ศักดิ์ แสวงผล ครู โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการตัดสินการพูดภาษาฝรั่งเศส
104 นางจารุวรรณ น้อยพลาย ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการตัดสินการพูดภาษาฝรั่งเศส
105 นายปริญญา ผาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ประธานศูนย์จัดการแข่งขัน
106 นายนิยม รอดเนียม รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย รองประธานศูนย์จัดการแข่งขัน
107 ว่าที่ร้อยโทไพศัลย์ สีลวานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย รองประธานศูนย์จัดการแข่งขัน
108 นายกิตติพล ยศธแสนย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย รองประธานศูนย์จัดการแข่งขัน
109 นายพิศิษฐ์ ผลาชิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย รองประธานศูนย์จัดการแข่งขัน
110 นางเกศินี สารพันธุ์ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ ฝ่ายปฏฺิคม
111 นางสาวสมสกุล นึกชอบ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายปฏฺิคม
112 นางนิสา ศรีแก้ว ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายปฏฺิคม
113 นางสังวาลย์ เฉลิม แม่บ้านโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายปฏฺิคม
114 นางอุไร พุ่มพันธ์ แม่บ้าน ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายปฏฺิคม
115 นางบุญชื่น บรรลัง แม่บ้าน ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายปฏฺิคม
116 นางชลธิชา คณะรัตน์ แม่บ้าน ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายปฏฺิคม
117 นางแอนนา จันทร์เทพา แม่บ้าน ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายปฏฺิคม
118 นางสมจิตร ทองย้อย แม่บ้าน ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายปฏฺิคม
119 นางนารี นาจาน แม่บ้าน ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายปฏฺิคม
120 นางสาวดาราวัลย์ พิมสมาน ครูอัตราพิเศษร.ร. ศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายปฏฺิคม
121 นางสาวนวรัตน์ โสตศิริ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายปฏฺิคม
122 นางสาวเนตรนภา บัวเกษ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายปฏฺิคม
123 นางสาวอรุณี สายวงศ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายปฏฺิคม
124 นางสาวพรปวีณ์ โกศลศิรศักดิ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายปฏฺิคม
125 นางวิไลรัตน์ มณีนิล ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายปฏฺิคม
126 นางซ่อนกลิ่น พิมเทพา ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายปฏฺิคม
127 นายสิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
128 นางภานุมาศ ไชยสาร ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
129 นางสาวอรุณี สายวงศ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
130 นางยุพดี พรหมทา ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
131 นางสาวพรรณนิภา ศรีสถาน ครูอัตราพิเศษโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
132 นางสาวเนตรนภา บัวเกษ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
133 นายอุกฤต ทีงาม ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
134 นายศรัณย์ ยวงจันทร์ ครูอัตราพิเศษโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
135 นายสุริยะ มนิรพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย2 (ห้วยคล้า) ประธานกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น
136 นายอดิศร สุมโนจิตราภรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า รองประธานกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น
137 นางสาววันดี วิถี ครูโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น
138 นางสาวพัลยมน เย็นสมุทร ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น
139 นางสาวอินทร์ สีหะวงษ์ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น
140 นางอาภรณ์ ศรีวิลัย ครู โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น
141 นางธันยาภัทร์ เธียรทองอินทร์ ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น
142 นางสาวอิญนรา สมอินทร์ ครูโรงเรียนราษีไศล กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น
143 นางนงลักษณ์ สีหาบุตร ครูโรงเรียนกำแพง กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น
144 นางสาวนิชาภัทร ขันคา ครูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น
145 นางสาวดาราณี ห้วยจันทร์ ครู โรงเรียนบึงบูรพ์ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น
146 นางปราณี ปลัดสงคราม ครู โรงเรียนราษีไศล กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น
147 นางศิริวรรณ ดาวเรือง ครู โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น
148 นางอมรรัตน์ ศรีแก้ว ครู โรงเรียนขุขันธ์ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น
149 นางสาวกนกวรรณ ศรชัย ครู โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น
150 นายพลรวี รัตนพันธ์ ครู โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น
151 นาสาวผ่องศรี บุญก่อ ครู โรงเรียนละลมวิทยา กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น
152 นายเฉลิมศักดิ์ มะลิงาม ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น
153 นางสาวปนัดดา บริบูรณ์ ครู โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น
154 นายบุญเลิศ บุญมา ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น
155 นางนารีรัฐ หล้าธรรม ครู โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น
156 นางวีรัชยานันท์ แก่นแก้ว ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น
157 นายศักดา มุขขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนค้อ ประธานกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ปลาย
158 นายทวี มณีนิล ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย รองประธานกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ปลาย
159 นางวิรงรอง วิเศษ ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ปลาย
160 นางสาวดวงตา อัมภรณ์ ครู โรงเรียนมัธยมโพนค้อ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ปลาย
161 นางสาวกรประภา สระแก้ว ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสเกษ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ปลาย
162 นายปิยะนัฐ เสาเวียง ครู โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ปลาย
163 นางสุพัตรา ดาวหน ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ปลาย
164 นางสาวปราณี ภูอาลัย ครู โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ปลาย
165 นางสาวธาริณี สิทธิ ครู โรงเรียนกำแพง กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ปลาย
166 นางปราณี ปลัดสงคราม ครู โรงเรียนราษีไศล กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ปลาย
167 นางสุพรรณี สองศร ครู โรงเรียนบึงบูรพ์ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ปลาย
168 นายธีระศักดิ์ พรมลาย ครู โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ปลาย
169 นายวีระพล ภาระเวช ครู โรงเรียนขุขันธ์ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ปลาย
170 นางวิภาพร แก้วรักษา ครู โรงเรียนละลมวิทยา กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ปลาย
171 นางเครือมาศ ทองงาม ครู โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ปลาย
172 นายกริชเพชร บังพิมาย ครู โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ปลาย
173 นายพงศธร สิ่งสำราญ ครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ปลาย
174 นางพรฉวี ชูจิตร์ ครู โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ปลาย
175 นางสาวนัทญาภรณ์ ยอดสิงห์ ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ปลาย
176 นายอรรถวุฒิ บริบูรณ์ ครู โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ปลาย
177 นายอดิศักดิ์ ผิวทน ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ปลาย
178 นางรัชนี กมล ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น
179 นางถวิล วรรณวงศ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ปลาย
180 นางซ่อนกลิ่น พิมเทพา ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น
181 นางอำพัน สลักคา ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น
182 นายพิทักษ์พงษ์ นามวงศ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ปลาย
183 นายวิเชียร บุญมาก ผู้อำนวยการ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ประธานกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น
184 นางสาวนิตยาพร อำนวย รองผู้อำนวยการ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม รองประธานกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น
185 นางสาวพรปวีณ์ โกศลศิรศักดิ์ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น
186 นายเจตนิพิฐ แท่นทอง ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น
187 นายรัฐพล คำแก่น ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น
188 นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ ผู้อำนวยการ โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม ประธานกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย
189 นางธัญลักษณ์ จิรานันท์สิริ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย รองประธานกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย
190 นางสาวสมสกุล นึกชอบ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย
191 นางวิมลพรรณ บุตรสิงห์ ครู โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย
192 นายธีรพล คำหล้า ครู โรงเรียนนครศรีลาดวนวิทยา กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น
193 นางสุกัญญา ทีงาม ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น
194 นายถนอม แก้วแดง ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น
195 ว่าที่ร้อยตรีประหยัด หัดโถ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสเกษ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น
196 นายอาวิรุทธ์ สีดา ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น
197 นางมณีวรรณ บัวพันธ์ ครู โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น
198 นายมีนา วิเศษชาติ ครู โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น
199 นางสาวปราณรี ศรีสมุทร ครู โรงเรียนราษีไศล กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น
200 นายสมคิด แสงอรุณ ครู โรงเรียนกำแพง กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น
201 นางสาวนัชนก กรองแก้ว ครู โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น
202 นางนันทิกานต์ มาลี ครู โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น
203 นางสาวณัฏฐ์กฤตา บึงไกร ครู โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น
204 นายวิทยา รัตนพันธ์ ครู โรงเรียนขุขันธ์ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น
205 นายณัฐพล บำรุงเกตุอุดม ครู โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น
206 นายวรวุฒิ ศรีโพธิ์ ครู โรงเรียนละลม กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น
207 นางปนัดดา หล้าคำ ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น
208 นายประสิทธิ์ ชมพูเขียว ครู โรงเรียนพอกพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น
209 นายทรงศักดิ์ พลศักดิ์ ครู โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น
210 นางสาวมาริษา พานจันทร์ ครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น
211 นางจันทร์เพ็ญ ชนะปลอด ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น
212 นางจิราวรรณ เทาศิริ ครู โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น
213 นายวีระศักดิ์ สอนอาจ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย
214 นางสาวสุพิศ ศิริบูรณ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย
215 นายปิยะณัฐ เสาเวียง ครู โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย
216 นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวช ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสเกษ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย
217 นายถิรวัฒน์ ละเลิศ ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย
218 นางจงกล บัวสิงห์ ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย
219 นายสิทธิชัย สีราช ครู โรงเรียนกำแพง กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย
220 นายสุนทร ใจภักดี ครู โรงเรียนราษีไศล กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย
221 นายสมพงษ์ บุตรสิงห์ ครู โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย
222 นายอภิสิทธิ์ บุญเกลี้ยง ครู โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย
223 นายพงศกร มรรยาท ครู โรงเรียนไตรมิตร กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย
224 นายปรีชา โต๊ะงาม ครู โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย
225 นายพีรนัฐ วันดีรัตน์ ครู โรงเรียนละลมวิทยา กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย
226 นางจุฑารัตน์ เสนาะศัพย์ ครู โรงเรียนขุขันธ์ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย
227 นางสาวไพรินทร์ นามวงษ์ ครู โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย
228 นายสมอง กันเทพา ครู โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย
229 นางนิภาพร ยุพา ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย
230 นางกวินทราภรณ์ โกศล ครู โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย
231 นายอุดร การะเกด ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย
232 นายวีระศักดิ์ จันทะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวน้อยวิทยา ประธานกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
233 นายเปรม ศักดิ์เทวิทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม รองประธานกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
234 นางสาวกันยาณี บุญเหลื่อม ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
235 นางสาวปราญชลี นนทะวัน ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
236 นางพัชรินทร์ สดมพฤกษ์ ครู โรงเรียนประสานมิตรวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
237 นางสาวรัตนธร ชุปวา ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
238 นางสาวจตุรพร พันธ์งาม ครู โรงเรียนกำแพง กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
239 นางทิพมอญ มณีวงษ์ ครู โรงเรียนบึงบูรพ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
240 นางสาวอิสรา สมอินทร์ ครู โรงเรียนราษีไศล กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
241 นายจำเนียร ใจนวน ครู โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
242 นางนารีรัตน์ ขันเงิน ครู โรงเรียนขุขันธ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
243 นางณัฐฐิญา ทะโท ครู โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
244 นางนภาพร อักษรเจริญสุข ครู โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
245 นางสาวแก้วตา พรมบุตร ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
246 นางสาวศิริพร นามวงษ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
247 นางสาวนวรัตน์ โสตศิริ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
248 นายสุชีพ เกษียรพรมราช ครูอัตราพิเศษโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
249 นายสมพร อาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา ประธานกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
250 นายสังวร สุนันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา รองประธานกรรมการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
251 นายคมเพชร อ้วนพร ครู โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
252 นางกนกอร ณิชกุล ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
253 นางนฤมล สินธุรัตน์ ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
254 นายวิทธิพงษ์ วันทา ครู โรงเรียนกำแพง กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
255 นางมาลินี สมทรัพย์ ครู โรงเรียนราษีไศล กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
256 นายภูริภัทร ทิพย์รักษา ครู โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
257 นางวาสนา สุราวุธ ครู โรงเรียนขุขันธ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
258 นางศิลารัตน์ สุริยวงศ์ ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
259 นางสาววิไลวัลย์ ไชยชาญ ครู โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
260 นางสาวสัญติยา แก้วกัณหา ครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
261 นางอมราภรณ์ มณีวงษ์ ครู โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
262 นางวิไลรัตน์ มณีนิล ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
263 นางสาวภรณี จันทรชิต ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
264 นางรุ่งระวีวรรณ ญาณวารี ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
265 นายมาณพ ศิรินัย ผู้อำนวยการ โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา ประธานกรรมการการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
266 นายดนัยยุทธ พรรษาวนัส รองผู้อำนวยการ โรงเรียนนำ้เกลี้ยงวิทยา รองประธานกรรมการการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
267 นายเนวินทร์ วสุกาญจนานนท์ ครู โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
268 นายขุนพล พวงพันธ์ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
269 นายวัชรา สิงห์ชะฎา ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการตัดสินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
270 นางสาวศิริพร พันธ์เพ็ชร ครู โรงเรียนประสานมิตรวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
271 นางสาวนัฐกานต์ รุจาคม ครู โรงเรียนบัวเจริญวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
272 นางธนาภา คำผุย ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
273 นายพินิจ ดวงสวัสดิ์ ครู โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
274 นายศราวุฒิ พิมพ์ชัยศรี ครู โรงเรียนราษีไศล กรรมการตัดสินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
275 นางสาววนิดา ศรีสุข ครู โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
276 นางภฤดา เลียบสูงเนิน ครู โรงเรียนกำแพง กรรมการตัดสินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
277 นางสาวขนิจฐา ไชยนิคม ครู โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการตัดสินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
278 นางวิลาวัลย์ พั่วระยะ ครู โรงเรียนขุขันธ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
279 นางพิชญา สืบนุการณ์ ครู โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
280 นางจิตติมา ใจเครือ ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
281 นายถวิล บุญศรี ครู โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กรรมการและเลขานุการการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
282 นายรุ่งอรุณ ศรีสุธรรม ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
283 นางนุจรี ศรีประใหม ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
284 นางศิริรัตน์ แสนใหม่ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
285 นายเยี่ยม ธรรมบุตร ผู้อำนวยการ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ประธานกรรมการการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
286 นายทิพย์มงคล สอนอาจ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร รองประธานกรรมการการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
287 นายวีรวัฒน์ สัตย์ซื่อ ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
288 นางณัฐธยาน์ ดวงแก้ว ครู โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
289 นายอุทัย จึงสมาน ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการตัดสินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
290 นายไพบูลย์ สนเท่ห์ ครู โรงเรียนกำแพง กรรมการตัดสินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
291 นางสุดาวัลย์ ใจภักดี ครู โรงเรียนราษีไศล กรรมการตัดสินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
292 นายธนาธิป กระจายศรี ครู โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
293 นางสาวดวงเดือน ชนะงาม ครู โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
294 นายสาคร สุแก้ว ครู โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา กรรมการตัดสินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
295 นายประเสริฐ เติมใจ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการตัดสินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
296 นางสาววรรณธนา วงศ์พิทักษ์ ครู โรงเรียนขุขันธ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
297 นายธนโชติ ขุนโทนิล ครู โรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
298 นางสาวณัฐสุดา กล้าหาญ ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
299 นายพเยาว์ แหลมไธสงค์ ครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
300 นายธนากร ศรีดารา ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
301 นายสมศักดิ์ วันสุดล ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
302 นายวิชัย ลาลุน ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
303 นายบรรจง สิทธิ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
304 นางนิจรินทร์ วรรณวงศ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายปฐมพยาบาล
305 นางสาวดาราวัลย์ พิมสมาน ครูอัตราพิเศษโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายปฐมพยาบาล
306 นางรัชนี กมล ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายปฐมพยาบาล
307 นางรุ่งระวีวรรณ ญาณวารี ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายปฐมพยาบาล
308 นางอำพัน สลักคา ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายปฐมพยาบาล
309 นายเรวัต อาวะรุณ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ ฝ่ายประเมินผล
310 นางพุ่มพวง ผ่านพินิจ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ ฝ่ายประเมินผล
311 นางสาวทองพันธ์ ยงกุล ครู โรงเรียนปรางค์กู่ ฝ่ายประเมินผล
312 นางสาวจินตนา อสิพงษ์ พนักงานราชการ โรงเรียนปรางค์กู่ ฝ่ายประเมินผล
313 นางสาวกนกวรรณ พันธมาศ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ ฝ่ายประเมินผล
314 นายสำนวน เพ็งชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
315 นางอัมฤทธิ์ วงษ์วานิช ครู โรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและปฏิคม ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
316 นางจิราพร อสิพงษ์ ครู โรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและปฏิคม ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
317 นางวราภรณ์ โสมาสุข ครู โรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและปฏิคม ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
318 นางกัญญารัตน์ เพ็งแจ่ม ครู โรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและปฏิคม ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
319 นายเฉลิมพงษ์ จันทรเสน ครู โรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและปฏิคม ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
320 นางสาวสุจิตตรา ศรีสุรักษ์ ครู โรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและปฏิคม ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
321 นางอัญชลี รอบคอบ ครู โรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและปฏิคม ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
322 นางทัศนีย์ ประจำ ครู โรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและปฏิคม ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
323 นายสุริยน บุญเหมาะ ครู โรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและปฏิคม ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
324 นางนิตยา โภคาพันธ์ ครู โรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรายงานผล ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
325 นายมงคล พันธ์แก่น ครู โรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรายงานผล ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
326 นายเรวัตร อสิพงษ์ ครู โรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรายงานผล ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
327 นางสาวจันทร์จิรา ฉัตรวิไล ครู โรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรายงานผล ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
328 นางสาวพัชรวลัย บรรเทา ครู โรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรายงานผล ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
329 นายทวีศิลป์ อสิพงษ์ ครู โรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรายงานผล ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
330 ธีรารัตน์ กำจัด รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรายงานผล ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
331 สุภลักษณ์ มารยาท ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรายงานผล ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
332 บดินทร์ นึกชอบ ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรายงานผล ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
333 หทัยรัตน์ วรเลิศ ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรายงานผล ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
334 วรรณิศา ผกาบุตร นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรายงานผล ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
335 ขนิษฐา หนองเหล็ก นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรายงานผล ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
336 นงชนก เรืองมั่น นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรายงานผล ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
337 เมทินี โพธิวัฒน์ นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรายงานผล ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
338 รวิวรรณ จันทรัตน์ นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรายงานผล ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
339 พัชรินทร์ ศีลให้อยู่สุข ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรายงานผล ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
340 ปฏิมา วงษ์แสวง ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรายงานผล ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
341 นายประสาน เพ็งทอง ครู โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
342 นายประสาท มโนวงศ์ ครู โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
343 นางนิภาภรณ์ ศิรินัย ครู โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
344 นางนภาภรณ์ แก้วตาปี ครู โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
345 นายเชษฐ์ เกษกุล ครู โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
346 ว่าที่พันตรีสมศักดิ์ ชมจันทร์ ครู โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
347 นางศศิภรณ์ สุมโนจิตราภรณ์ ครู โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
348 นางสาวสุภาภรณ์ นวลใส ครู โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
349 นายบดินทร์ นึกชอบ ครู โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
350 นางพรพิมล แสงสว่าง ครู โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
351 นายชัยกฤต มารยาท ครู โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
352 นางวรรณวิภา วิจบ ครู โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
353 นางปาณิสรา เดือนเมษ ครู โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
354 นางจันทร์เพ็ญ วรจักร์ ครู โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
355 นางสุภลักษณ์ มารยาท ครู โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
356 นายปิยะนัฐ เสาเวียง ครู โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
357 นางจินตนา สายป้อง ครู โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
358 นางสาวหทัยรัตน์ วรเลิศ ครู โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
359 นางจุลกีฬา อาษาบาล ครู โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
360 นางสาวภัชรินทร์ แก้วบุดดา ครู โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
361 นางสิริทร คงคูณ ครู โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
362 นางสาวพัชรินทร์ ศีลให้อยู่สุข ครู โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
363 นางจริญญา ศิลาบุตร ครู โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
364 นางสาวประภาพันธ์ เมืองจันทร์ ครู โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
365 นางสาวประพัฒศรี เทพวงศ์ ครู โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
366 นางสาวจุฑารัตน์ ยิ้มเกิด ครู โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
367 นางวัฒนา คูคำ ครู โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
368 นางสาวบัวคี สิงห์ลี ครู โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
369 นางสาวประนอง โพธิวัฒน์ ประธานกรรมการ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายสวัสดิการและอาหาร
370 นางรุ่งนภา สีหะวงษ์ กรรมการ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายสวัสดิการและอาหาร
371 นางธนาวรรณ แผ่นศิลา กรรมการ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายสวัสดิการและอาหาร
372 นางสาวนันทิยา สีหะวงษ์ กรรมการ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายสวัสดิการและอาหาร
373 นางปวีณา แสงกล้า กรรมการและเลขานุการ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายสวัสดิการและอาหาร
374 นายสมชัย เย็นสมุทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
375 อุท้ย สาคำภีร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
376 นางยุพิน กองรักษา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม.๒๘ กรรมการที่ปรึกษา
377 นางพรเพ็ญ ดอกไม้ ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๘ กรรมการที่ปรึกษา
378 นางสาวมโนรี อดทน ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๘ กรรมการที่ปรึกษา
379 นางสุนทราภรณ์ ธรรมวิเศษ ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๘ กรรมการที่ปรึกษา
380 นางสาวอุไรพร ดำรงศิริ ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๘ กรรมการที่ปรึกษา
381 นายยงยุทธ เมธาวีวินิจ ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๘ กรรมการที่ปรึกษา
382 นายศักดิ์นิรุทร สุขประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๘ กรรมการที่ปรึกษา
383 นายศักดิ์นิรุทร สุขประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๘ กรรมการที่ปรึกษา
384 นายไมตรี บุญเรือง ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๘ กรรมการที่ปรึกษา
385 นางสาวกัญญาภัค มูลศรีแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๘ กรรมการที่ปรึกษา
386 นางวิมลวรรณ เปี่ยมจาด ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๘ กรรมการที่ปรึกษา
387 นายประเสริฐ กษมาพิศาล รองผู้อำนวยการ สพม.28 กรรมการที่ปรึกษา
388 นางยุพิน กองรักษา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม.28 กรรมการที่ปรึกษา
389 นางพรเพ็ญ ดอกไม้ ศึกษานิเทศก์ สพม.28 กรรมการที่ปรึกษา
390 นางสาวมโนรี อดทน ศึกษานิเทศก์ สพม.28 กรรมการที่ปรึกษา
391 นางสุนทรภรณ์ ธรรมวิเศษ ศึกษานิเทศก์ สพม.28 กรรมการที่ปรึกษา
392 นางสาวอุไรพร ดำรงค์ศิริ ศึกษานิเทศก์ สพม.28 กรรมการที่ปรึกษา
393 นายยงยุทธ เมธาวีวินิจ ศึกษานิเทศก์ สพม.28 กรรมการที่ปรึกษา
394 นายศักดิ์นิรุทธ สุขประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพม.28 กรรมการที่ปรึกษา
395 นายไมตรี บุญเรือง ศึกษานิเทศก์ สพม.28 กรรมการที่ปรึกษา
396 นางสาวกัญญาภัค มูลศรีแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพม.28 กรรมการที่ปรึกษา
397 นางวิมลวรรณ เปี่ยมจาด ศึกษานิเทศก์ สพม.28 กรรมการที่ปรึกษา
398 นายโฆษิต คำไสย ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
399 ปิยะนัฐ เสาเวียง ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า กรรมการฝ่ายสถานที่
400 สุพิษ เล็บขาว ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า กรรมการฝ่ายสถานที่
401 ขนิษฐา หนองเหล็ก นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน กรรมการฝ่ายสถานที่
402 บดินทร์ นึกชอบ ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า กรรมการฝ่ายสถานที่
403 ชัยกฤต มารยาท ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า กรรมการฝ่ายสถานที่
404 เชษฐ์ เกษกุล ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า กรรมการฝ่ายสถานที่
405 พรพิมล แสงสว่าง ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า กรรมการฝ่ายสถานที่
406 สิริทร คงคูณ ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า กรรมการฝ่ายสถานที่
407 อาภรณ์ ศรีวิลัย ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า กรรมการฝ่ายสถานที่
408 จินตนา สายป้อง ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า กรรมการฝ่ายสถานที่
409 วรรณวิภา วิจบ ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า กรรมการฝ่ายสถานที่
410 จตุพร สังธิกุล ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า กรรมการฝ่ายสถานที่
411 จริญญา ศิลาบุตร ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า กรรมการฝ่ายสถานที่
412 จันทร์เพ็ญ วรจักร์ ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า กรรมการฝ่ายสถานที่
413 สุภาภรณ์ นวลใส ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า กรรมการฝ่ายสถานที่
414 จุลกีฬา อาษาบาล ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า กรรมการฝ่ายสถานที่
415 นายประหยัด แถลงสุข ครูโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่
416 นายละออง สายสิงห์ ช่างไม้ชั้น ๔ ร.ร.โนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่
417 นายธีรพงศ์ อินตา ครู ร.ร.โนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่
418 นายวิทยา นิยมพันธ์ ครู ร.ร.โนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่
419 นายกำชัย บุญสาลี ลูกจ้างพิเศษโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่
420 นายธีรพงษ์ อินตา ครู ร.ร.โนนค้อวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางเว็บไซต์และทางเอกสาร ประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
421 นายฤทธา นันทพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประธานกรรมการที่ปรึกษา
422 ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ประธานกรรมการที่ปรึกษา
423 นายภัทธศาสน์ มาสกุล รองผู้อำนวยการ สพม.๒๘ รองประธานกรรมการที่ปรึกษา
424 นายประเสริฐ กษมาพิศาล รองผู้อำนวยการ สพม.๒๘ รองประธานกรรมการที่ปรึกษา
425 นายภัทธศาสน์ มาสกุล รองผู้อำนวยการ สพม.28 รองประธานกรรมการที่ปรึกษา
426 นายโฆษิต คำไสย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการและเลขานุการที่ปรึกษา
427 วัฒนา คูคำ ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
428 บัวคี สิงห์ลี ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
429 นายธีรชัย ไพบูลย์สวัสดิ์ ครู ร.ร.โนนค้อวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
430 อดิสร สุมโนจิตราภรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
431 จิรวรรณ นันทพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
432 นายอดิศักดิ์ อาษาราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
433 นายอภิชาติ ประสิทธิชัย ครู ร.ร.โนนค้อวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการที่ปรึกษา
434 ประสาน เพ็งทอง ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า กรรมการฝ่ายอำนวยการ
435 พันธ์ศักดิ์ แถวปัตถา ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า กรรมการฝ่ายอำนวยการ
436 บุรุษ ดาวงษ์ ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า กรรมการฝ่ายอำนวยการ
437 ปาณิสรา เดือนเมษ ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า กรรมการฝ่ายอำนวยการ
438 นางสาวรัศมี แสนดี ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ
439 นายวิทยา นิยมพันธ์ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ
440 นางสาวดาวเรือง ศรีระษา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ
441 นางทิพวรรณ คำยนต์ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ
442 นางศุภาวรรณ กันยามิน ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ
443 นางวันดี หล้าวิเศษ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ
444 ว่าที่ร้อยโทนคร ชิดชม พนักงานราชการ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ
445 นางสาวเกสร วงค์ใหญ พนักงานราชการ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ
446 ธีรารัตน์ กำจัด รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
447 นายอภิชาติ ประสิทธิชัย ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
448 สมพงษ์ คงกระพันธ์ ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
449 พัชรินทร์ ศีลให้อยู่สุข ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
450 นางวรนุช ศรีภา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
451 นางสาวรัศมี แสนดี ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
452 นางศุภาวรรณ กันยามิน ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
453 นางวันดี หล้าวิเศษ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
454 นางสาวเกสร วงค์ใหญ่ พนักงานราชการ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
455 นายนิธิพงษ์ ครสาย ครููธุรการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
456 นายกฤตเมธ ชัยกวงชา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
457 นางทิพวรรณ คำยนต์ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
458 นางสาววิไลลักษณ์ ไกรษี ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
459 นายทศพร มนตรีวงษ์ ครู ร.ร.โนนค้อวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
460 นายอดิศักด์ อาษาราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
461 สมพงษ์ คงกระพันธ์ ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ประธานกรรมการฝ่ายสถานที
462 ประสาน เพ็งทอง ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ประธานกรรมการฝ่ายสถานที
463 นายอภิชาติ ประสิทธิชัย ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายสถานที
464 บุรุษ ดาวงษ์ ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
465 ว่าที่ร้อยโทนคร ชิดชม พนักงานราชการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
466 นายอดิศักดิ์ อาษาราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการที่ปรึกษา
467 นางวรนุช ศรีภา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
468 นางศิริลักษณ์ อรรคชาติ ครู ร.ร.โนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางเว็บไซต์และทางเอกสาร ประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
469 นางพรพิศ วิชาชัย ครู ร.ร.โนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางเว็บไซต์และทางเอกสาร ประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
470 นางนันทกา ดลปัดชา ครู ร.ร.โนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางเว็บไซต์และทางเอกสาร ประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
471 นางจิรัญญา รบกล้า ครูพี้เลี้ยง ร.ร.โนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางเว็บไซต์และทางเอกสาร ประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
472 นางสาวปิยะบุตร จันทร์ธรรม ครู ร.ร.โนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางเว็บไซต์และทางเอกสาร ประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
473 นายเมฆินทร์ ดลปัดชา ครู ร.ร.โนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางเว็บไซต์และทางเอกสาร ประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
474 นายประหยัด แถลงสุข ครู ร.ร.โนนค้อวิทยาคม เลขานุการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันทางเว็บไซต์และทางเอกสาร ประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
475 นายนิธิพงษ์ ครสาย ครู ธุรการ ร.ร.โนนค้อวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรายงานผลทางเว็บไซต์และทางเอกสาร ประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพกิจกรรม
476 นางวเรศ สาระพิชญ์ ครู ร.ร.โนนค้อวิทยาคม ประธานฝ่ายปฏิคมอาหารและอาหารว่าง
477 นางวรนุช ศรีภา ครู ร.ร.โนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมอาหารและอาหารว่าง
478 นางทิพวรรณ คำยนต์ ครู ร.ร.โนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมอาหารและอาหารว่าง
479 นางสาวอัญญาณี สายสั้น ครู ร.ร.โนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมอาหารและอาหารว่าง
480 นางสาวณัฐินา เบ้าคำ ครู ร.ร.โนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมอาหารและอาหารว่าง
481 นางวันดี หล้าวิเศษ ครู ร.ร.โนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมอาหารและอาหารว่าง
482 นางสาวดารารัตน์ นาห่อม ครู ร.ร.โนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมอาหารและอาหารว่าง
483 นางเกษร แสนเพชร พนักงานราชการ ร.ร.โนนค้อวิทยาคม เลขานุการฝ่ายปฏิคมอาหารและอาหารว่าง
484 นางนันทกา ดลปัดชา ครู ร.ร.โนนค้อวิทยาคม เลขานุการฝ่ายปฏิคมอาหารและอาหารว่าง
485 นางสาวดาวเรือง ศรีระษา ครู ร.ร.โนนค้อวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
486 นางพรทิพย์ เกียรติวีรวัฒนา ครู ร.ร.โนนค้อวิทยาคม เลขานุการฝ่ายการเงิน
487 นางศุภาวรรณ กันยามิน ครู ร.ร.โนนค้อวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงิน
488 นางนันทกา ดลปัดชา ครู ร.ร.โนนค้อวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงิน
489 นางวรนุช ศรีภา ครู ร.ร.โนนค้อวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
490 นางศิริลักษณ์ อรรคชาติ ครู ร.ร.โนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
491 นายประหยัด แถลงสุข ครู ร.ร.โนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
492 นางจิรัญญา รบกล้า ครูพี้เลี้ยง ร.ร.โนนค้อวิทยาคม เลขานุการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
493 นางทิพวรรณ คำยนต์ ครู ร.ร.โนนค้อวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
494 นางสาวสุภรัตน์ แก้วพวง ครู ร.ร.โนนค้อวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
495 นางสาวรัศมี แสนดี ครู ร.ร.โนนค้อวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล
496 นางพรพิศ วิชาชัย ครู ร.ร.โนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล
497 นางสาววิไลลักษณ์ ไกรษี ครูอัตราจ้าง ร.ร.โนนค้อวิทยาคม เลขานุการฝ่ายประเมินผล
498 นายสมชาย สิงห์แจ่ม ครู ร.ร.โนนค้อวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผล
499 นางสาวศรีจันทร์ ฝอยทอง ครู ร.ร.โนนค้อวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
500 นางพรทิพย์ เกียรติวัฒนา ครู ร.ร.โนนค้อวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
501 นางสาวดารารัตน์ นาห่อม ครู ร.ร.โนนค้อวิทยาคม เลขานุการฝ่ายปฐมพยาบาล
502 นางรัตติยา ตุ้มอ่อน ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง กิจกรรมการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
503 นางประภัสสร โทแสง ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง กิจกรรมการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
504 นางสุขกัญญา ถุงทรัพย์ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง กิจกรรมการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
505 นางบุษบา แสงศิริ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง กิจกรรมการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
506 นางสาวจารุวรรณ จิระนวคุณ พนักงานราชการ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง กิจกรรมการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
507 นายถวัลย์ สุนทรา ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ประธานกรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง กิจกรรมการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
508 นายศักดิิ์ชัย คำยนต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง กิจกรรมการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
509 นางวิชุดา ตำหนง ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง กิจกรรมการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
510 นายชนะพล เนตรแก้ว พนักงานราชการ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
511 นายถาวร พันธ์ดี ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
512 นายปรีชา พูลเพิ่ม ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
513 นายวัชระ กรมพะไมย รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ประธานกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
514 นายอนุศิษฏ์ โกศล ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการดำเนินการและเลขานุการ ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
515 นางสาวกนกวรรณ เคนสิน ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้แข่งขัน กิจกรรมการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
516 นางสาวนาถยา ไชยคุณ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้แข่งขัน กิจกรรมการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
517 นางสาวมาริษา พานจันทร์ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้แข่งขัน กิจกรรมการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
518 นางปริชาติ วงค์เจริญ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้แข่งขัน กิจกรรมการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
519 นางสาวดวงตา ท้าวด่อน พนักงานราชการ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้แข่งขัน กิจกรรมการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
520 นายศักดิิ์ชัย คำยนต์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ประธานกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้แข่งขัน กิจกรรมการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
521 นางวิชุดา ตำหนง ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการดำเนินการและเลขานุการ ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้แข่งขัน กิจกรรมการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
522 นางสาคร จันดาบุตร ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการดำเนินการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
523 ว่าที่ร้อยตรีวชิระวิทย์ โกศลศริรศักดิ์ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ประธานกรรมการดำเนินการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
524 นายสุจิน คูณเมือง พนักงานราชการ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการดำเนินการและเลขานุการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
525 นางสาวสริดา จำปาหอม ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการดำเนินการ ฝ่ายการเงินและเอกสาร กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
526 นางอำไพ สายเบาะ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ประธานกรรมการดำเนินการ ฝ่ายการเงินและเอกสาร กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
527 นางสาวทิชากร อาจเอี่ยม ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการดำเนินการและเลขานุการ ฝ่ายการเงินและเอกสาร กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
528 นางสาวจารุวรรณ จิระนวคุณ พนักงานราชการ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการดำเนินการ ฝ่ายสวัสดิการและอาหาร กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
529 นางสาวดวงตา ท้าวด่อน พนักงานราชการ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการดำเนินการ ฝ่ายสวัสดิการและอาหาร กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
530 นางสาวนาถยา ไชยคุณ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการดำเนินการ ฝ่ายสวัสดิการและอาหาร กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
531 นางวิชุดา ตำหนง ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ประธานกรรมการดำเนินการ ฝ่ายสวัสดิการและอาหาร กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
532 นางปริชาติ วงค์เจริญ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการดำเนินการและเลขานุการ ฝ่ายสวัสดิการและอาหาร กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
533 นายนิวัฒน์ ประสานพันธ์ ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ประธานกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
534 นายชนะพล เนตรแก้ว พนักงานราชการ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการดำเนินการและเลขานุการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
535 นางสาวดวงตา ท้าวด่อน พนักงานราชการ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการดำเนินการ ฝ่ายปฐมพยาบาล กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
536 นางสาวจารุวรรณ จิระนวคุณ พนักงานราชการ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการดำเนินการ ฝ่ายปฐมพยาบาล กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
537 นางปริชาติ วงค์เจริญ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ประธานกรรมการดำเนินการ ฝ่ายปฐมพยาบาล กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
538 นางสาวนาถยา ไชยคุณ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการดำเนินการและเลขานุการ ฝ่ายปฐมพยาบาล กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
539 นายยอด บุญเสนอ นักครุภัณฑ์ชั้น 3 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการดำเนินการ ฝ่ายจราจรและยานพาหนะ กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
540 นายถาวร พันธ์ดี ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการดำเนินการ ฝ่ายจราจรและยานพาหนะ กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
541 นายปรีชา พูลเพิ่ม ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการดำเนินการ ฝ่ายจราจรและยานพาหนะ กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
542 นายวัชระ กรมพะไมย รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ประธานกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจราจรและยานพาหนะ กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
543 นายอนุศิษฏ์ โกศล ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการดำเนินการและเลขานุการ ฝ่ายจราจรและยานพาหนะ กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
544 นายนิวัฒน์ ประสานพันธ์ ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการอำนวยการ กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
545 นางประไพ หาไชย ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการอำนวยการ กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
546 นายสัญญา ศรีสุข ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการอำนวยการ กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
547 นายสุปรีชา จำปารัตน์ ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการอำนวยการ กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
548 นายศักดิิ์ชัย คำยนต์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการอำนวยการ และเลขานุการ กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
549 นางวิชุดา ตำหนง ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการอำนวยการ และผู้ช่วยเลขานุการ กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
550 นางปริชาติ วงค์เจริญ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการอำนวยการ และผู้ช่วยเลขานุการ กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
551 นางสาวดวงตา ท้าวด่อน พนักงานราชการ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการอำนวยการ และผู้ช่วยเลขานุการ กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
552 นางศศิวิมล พุทธวงศ์ ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม กรรมการตัดสิน การประกวดเล่านิทาน ระดับ ม.ต้น (ประเภทเดี่ยว) กิจกรรมกลุ่มการศึกษาพิเศษ (พิการเรียนร่วม)
553 นางคนึงนิจ เดชะคำภู ครู โรงเรียนบึงมะลูวิทยา กรรมการตัดสิน การประกวดเล่านิทาน ระดับ ม.ต้น (ประเภทเดี่ยว) กิจกรรมกลุ่มการศึกษาพิเศษ (พิการเรียนร่วม)
554 นางนภาพร พรคะนึง ครู โรงเรียนกระแชงวิทยา กรรมการตัดสิน การประกวดเล่านิทาน ระดับ ม.ต้น (ประเภทเดี่ยว) กิจกรรมกลุ่มการศึกษาพิเศษ (พิการเรียนร่วม)
555 นางสาคร จันดาบุตร ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ประธานกรรมการตัดสิน การประกวดเล่านิทาน ระดับ ม.ต้น (ประเภทเดี่ยว) กิจกรรมกลุ่มการศึกษาพิเศษ (พิการเรียนร่วม)
556 นายณัฐพล วรรณทอง ครู โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา กรรมการตัดสิน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับม.ต้น กิจกรรมกลุ่มการศึกษาพิเศษ (พิการเรียนร่วม)
557 นางสาวสุภินันท์ ศุภณัฐวัชร ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม กรรมการตัดสิน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับม.ต้น กิจกรรมกลุ่มการศึกษาพิเศษ (พิการเรียนร่วม)
558 นายสมชาติ ทะนันชัย ครู โรงเรียนกระแชงวิทยา ประธานกรรมการตัดสิน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับม.ต้น กิจกรรมกลุ่มการศึกษาพิเศษ (พิการเรียนร่วม)
559 นางปริชาติ วงค์เจริญ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการตัดสินและเลขานุการ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับม.ต้น กิจกรรมกลุ่มการศึกษาพิเศษ (พิการเรียนร่วม)
560 นางสาวขนิษฐา สิทธิพันธ์ พนักงานราชการ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา กรรมการตัดสิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.ต้น กิจกรรมกลุ่มการศึกษาพิเศษ (พิการเรียนร่วม)
561 นางณัฐฏาวรรณ ทองแดง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนกระแชงวิทยา กรรมการตัดสิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.ต้น กิจกรรมกลุ่มการศึกษาพิเศษ (พิการเรียนร่วม)
562 นางสาวศิริญญา สุตันตั้งใจ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ประธานกรรมการตัดสิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.ต้น กิจกรรมกลุ่มการศึกษาพิเศษ (พิการเรียนร่วม)
563 นายพิทยา จันดาบุตร พนักงานราชการ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการตัดสินและเลขานุการ การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.ต้น กิจกรรมกลุ่มการศึกษาพิเศษ (พิการเรียนร่วม)
564 นางสาวสัณธิฌา สายจันทร์ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการตัดสินและเลขานุการ การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.ปลาย กิจกรรมกลุ่มการศึกษาพิเศษ (พิการเรียนร่วม)
565 นางทักษินา อินทรพันธ์ ครู โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา กรรมการตัดสิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.ปลาย กิจกรรมกลุ่มการศึกษาพิเศษ (พิการเรียนร่วม)
566 นางสาวเกษแก้ว โพธิวัฒน์ ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม กรรมการตัดสิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.ปลาย กิจกรรมกลุ่มการศึกษาพิเศษ (พิการเรียนร่วม)
567 นางสมจิต พ่วงจีน ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ประธานกรรมการตัดสิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.ปลาย กิจกรรมกลุ่มการศึกษาพิเศษ (พิการเรียนร่วม)
568 นายศักดิิ์ชัย คำยนต์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ประธานกรรมการดำเนินการ ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
569 นางวิชุดา ตำหนง ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการดำเนินการ ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
570 นางปริชาติ วงค์เจริญ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการดำเนินการ ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
571 นางสาวจารุวรรณ จิระนวคุณ พนักงานราชการ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการดำเนินการ ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
572 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ วงศ์ภักดี พนักงานราชการ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการดำเนินการและเลขานุการ ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
573 นางสาวกุลธิดา ดวงแก้ว ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการตัดสินและเลขานุการ การประกวดเล่านิทาน ระดับ ม.ต้น กิจกรรมกลุ่มการศึกษาพิเศษ (พิการเรียนร่วม)
574 นายสวาท ศักดิ์วิจารณ์ ครู โรงเรียนบึงมะลูวิทยา กรรมการตัดสิน การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ระดับ ม.ต้น กิจกรรมกลุ่มการศึกษาพิเศษ (พิการเรียนร่วม)
575 นางสุนันท์ คำปลิว ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม กรรมการตัดสิน การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ระดับ ม.ต้น กิจกรรมกลุ่มการศึกษาพิเศษ (พิการเรียนร่วม)
576 นายราม โสวัน ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการตัดสิน การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ระดับ ม.ต้น กิจกรรมกลุ่มการศึกษาพิเศษ (พิการเรียนร่วม)
577 นางนิพา แสงกล้า ครู โรงเรียนบึงมะลูวิทยา กรรมการตัดสิน การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กิจกรรมกลุ่มการศึกษาพิเศษ
578 นายบุญร่วม ราษี ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม กรรมการตัดสิน การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กิจกรรมกลุ่มการศึกษาพิเศษ
579 ว่าที่ร้อยตรีวชิระวิทย์ โกศลศิรศักดิ์ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ประธานกรรมการตัดสิน การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กิจกรรมกลุ่มการศึกษาพิเศษ
580 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ วงศ์ภักดี พนักงานราชการ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการตัดสินและเลขานุการ การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กิจกรรมกลุ่มการศึกษาพิเศษ
581 นายวฤหัส รุ่งเรือง ครู โรงเรียนกระแชงวิทยา กรรมการตัดสิน การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง กิจกรรมกลุ่มการศึกษาพิเศษ (พิการเรียนร่วม)
582 นางสุรีรัตน์ ศักดิ์วิจารณ์ ครู โรงเรียนบึงมะลูวิทยา กรรมการตัดสิน การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง กิจกรรมกลุ่มการศึกษาพิเศษ (พิการเรียนร่วม)
583 นางสาวเสาวรีย์ วงชารี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา กรรมการตัดสิน การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง กิจกรรมกลุ่มการศึกษาพิเศษ (พิการเรียนร่วม)
584 นายประเสริฐ บุญพอ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ประธานกรรมการตัดสิน การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง กิจกรรมกลุ่มการศึกษาพิเศษ (พิการเรียนร่วม)
585 นายสุวิทย์ มีฤทธิ์ พนักงานราชการ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการตัดสินและเลขานุการ การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง กิจกรรมกลุ่มการศึกษาพิเศษ (พิการเรียนร่วม)
586 นางสาวสริดา จำปาหอม ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการตัดสินและเลขานุการ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน กิจกรรมกลุ่มการศึกษาพิเศษ
587 นางวิชุดา ตำหนง ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ประธานกรรมการตัดสิน การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน กิจกรรมกลุ่มการศึกษาพิเศษ
588 นายจำนงศักดิ์ ธุลีจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
589 นายวิเศษ น้อยมิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
590 นายอาคม วงศ์บา รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
591 นายสมหมาย พิทักษา ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
592 นายเยี่ยม ธรรมบุตร ประธานกรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
593 นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ รองประธานกรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
594 นายบุรินทร์ สุดใจ รองประธานกรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
595 นายสถิตย์ เสาเวียง กรรมการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
596 นายศรไชย เพ็ชรสิทธิ์ กรรมการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
597 นายอุดม ประสาร กรรมการ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
598 นายอุดม ยุพิณ กรรมการ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
599 นายผจญภัย เครื่องจำปา กรรมการ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
600 นายเฉลียว บุษบงก์ กรรมการ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
601 นางวัชราภรณ์ อ่อนสนิท กรรมการ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
602 นางสาวนิตยาพร อำนวย กรรมการและเลขานุการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
603 นายถนอม แก้วแดง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
604 นายบรรจบ ไชยสาร ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
605 นางพิสมัย งามเจริญ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
606 นางงามตา ลีธีระประเสริฐ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
607 นายพงษ์อนันต์ ธรรมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
608 นายจรัญ สิทธิรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
609 นายณรงค์ ศรไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
610 นางบุญเรือน คูณทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
611 นางกิษรา เทสันตะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
612 นายบุญถึง ต้นงาม ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
613 นางสาวอุบล ขาวสะอาด ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
614 นายอัษกร ตัณฑกูล รอง ผอ.กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
615 นายพิชัย ผ่องแผ้ว รอง ผอ.กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
616 ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย จันครา รอง ผอ.กลุ่มบริหารอำนวยการ โรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
617 นายเอกลักษณ์ พลศักดิ์ รอง ผอ.กลุ่มบริหารนโยบายและแผน โรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
618 นายอนรรฆศักดิ์ ยศวิจิตร รก.รอง ผอ.กลุ่มบริหารบริการ โรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
619 นางสาวสายสมร ภิญโญภานุวัฒน์ รก.รอง ผอ.กลุ่มบริหารชุมชนสัมพันธ์ โรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
620 นายทวีศิลป์ อสิพงษ์ ครู โรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
621 นายพงษ์อนันต์ ธรรมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ รองประธานกรรมการ
622 นายเกียรติศักดิ์ โพธิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบูรพ์ รองประธานกรรมการ
623 นายสมพร อาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา รองประธานกรรมการ
624 นางภัทยา นามวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิิริเกศ รองประธานกรรมการ
625 นายประดิษฐ์ นวลใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ รองประธานกรรมการ
626 นายสุรสิทธิ์ ไพรวรรณ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย รองประธานกรรมการ
627 นายอรุณศักดิ์ เริงนิรันดร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา รองประธานกรรมการ
628 นางวลัย นามวงศ์ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
629 นายบรรจบ ไชยสาร ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
630 นายสิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
631 นางวรลักษณ์ คิ้วสุวรรณ ครู ร.ร. ขุขันธ์ ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
632 นางมลิวัลย์ เลาหะสูตร ครู ร.ร.กันทรลักษ์วิทยา ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
633 นางกชพร รัตนธนากาญจน์ ครู ร.ร.สตรีสิริเกศ ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
634 นายทวี มณีนิล ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
635 นางสาวศิริพร นามวงษ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
636 นางยุพดี พรหมทา ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
637 นางนุจรี ศรีประใหม ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
638 นางสาวอุบล ขาวสะอาด ครู โรงเรียนปรางค์กู่ ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
639 นางรวีวรรณ ดวงโสภา ครู โรงเรียนปรางค์กู่ ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
640 นางสาวประภัสสร อสิพงษ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
641 นางสาวนิตยาพร อำนวย ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
642 นายนิยม เหล่าโคตร กรรมการ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
643 นางสาวพรนภาพรรณ สีหะวงษ์ กรรมการ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
644 นางสาวทิพย์ชริน โพธิ์ทิพย์ กรรมการ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
645 นายถนอม แก้วแดง กรรมการและเลขานุการ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
646 นายสุพล วรรณจู ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ประธานกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
647 นายอุทัย สาคำภีร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ประธานกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
648 นางสาววันเพ็ญ วงษ์จันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ประธานคณะกรรมการตัดสินหุ่นยนต์บังคับมือ ม.ต้น
649 นายประดิษฐ์ ทองเกลี้ยง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ประธานคณะกรรมการตัดสินหุ่นยนต์บังคับมือ ม.ปลาย
650 นายติณณภพ พรมดี ครูโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินหุ่นยนต์บังคับมือ ม.ต้น
651 นายสมปอง วงศ์วิฉาย ครูโรงเรียนรวมสินวิทยา คณะกรรมการตัดสินหุ่นยนต์บังคับมือ ม.ต้น
652 นายกิตติ สุนทรกุลภัทร ครูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินหุ่นยนต์บังคับมือ ม.ต้น
653 นายณรงค์ศักดิ์ ราศรี ครูโรงเรียนบึงบูรพ์ คณะกรรมการตัดสินหุ่นยนต์บังคับมือ ม.ต้น
654 นางทิพมอญ มณีวงศ์ ครูโรงเรียนบึงบูรพ์ คณะกรรมการตัดสินหุ่นยนต์บังคับมือ ม.ต้น
655 นายสืบพงษ์ ยุพา ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการตัดสินหุ่นยนต์บังคับมือ ม.ต้น
656 นายเฉลิม บัวสิงห์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการตัดสินหุ่นยนต์บังคับมือ ม.ต้น
657 นายวีระวัฒน์ สัตย์ซื่อ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการตัดสินหุ่นยนต์บังคับมือ ม.ต้น
658 นางสาวจินตรา สายสาน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการตัดสินหุ่นยนต์บังคับมือ ม.ต้น
659 นายไพบูลย์ ประจำ ครูโรงเรียนเคียวนำ คณะกรรมการตัดสินหุ่นยนต์บังคับมือ ม.ปลาย
660 นายองอาจ พงษ์อารีย์ ครูโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินหุ่นยนต์บังคับมือ ม.ปลาย
661 นายบรรหยัด สุริพล ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการตัดสินหุ่นยนต์บังคับมือ ม.ปลาย
662 นายอาณากร บุญศิลป์ ครูโรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการตัดสินหุ่นยนต์บังคับมือ ม.ปลาย
663 นายคงกะพัน ชัยพร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรศรีสะเกษ คณะกรรมการตัดสินหุ่นยนต์บังคับมือ ม.ปลาย
664 นายวสุรงค์ พรหมคุณ ครูโรงเรียนบึงบูรพ์ คณะกรรมการตัดสินหุ่นยนต์บังคับมือ ม.ปลาย
665 นายปกรณ์ เสน่หา ครูโรงเรียนบึงบูรพ์ คณะกรรมการตัดสินหุ่นยนต์บังคับมือ ม.ปลาย
666 นายศตภิษัช ไกรษี ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการตัดสินหุ่นยนต์บังคับมือ ม.ปลาย
667 นายชยพล คำสิงห์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการตัดสินหุ่นยนต์บังคับมือ ม.ปลาย
668 นางสาวอาภาภรณ์ บัวงาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการตัดสินหุ่นยนต์บังคับมือ ม.ปลาย
669 นางสาววันเพ็ญ วงษ์จันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
670 นายประดิษฐ์ ทองเกลี้ยง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
671 นายทรงพล นนทา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
672 นายภาคภูมิ ทวีชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
673 นางบุณณ์ญาณัฏฐ์ มุขขันธ์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
674 นายสมลักษณ์ พรเกียรติคุณ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
675 นายอาวิรุทธ์ สีดา ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
676 นายศตภิษัช ไกรษี ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
677 นายเฉลิม บัวสิงห์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
678 นางจงกล บัวสิงห์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
679 นางศิริวรรณ สาธุพันธ์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
680 นางสาววิมลมาศ มุ่งสิน ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
681 นางวริฐา มานะศรีสุริยัน ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
682 นายศักดนัย สืบเสน ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
683 นายเดช ผิวอ่อน ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
684 นางสาวรัตนธร ชุปวา ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
685 นายนุชิต ศุภพินิจ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
686 นายเกรียงศักดิ์ ทองศรี ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
687 นายวีระวัฒน์ สัตย์ซื่อ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
688 นายนิรันดร์ สาธุพันธ์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
689 นายชยพล คำสิงห์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
690 นายปัญญา พิมพ์หมื่น ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
691 นายวุฒิพงษ์ พิมพ์พร ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
692 นางธนาภา คำผุย ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
693 นางสมรักษ์ เพชรผา ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
694 นางสุพัตรา ดาวหน ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
695 นางจตุพร พรเกียรติคุณ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
696 นางปวีณา สุรำไพ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
697 นางสาววรรณสา แก้วพวง ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
698 นางธันยาภัทร์ เธียรทองอินทร์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
699 นางสาวชิดชนก พวงคต ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
700 นางพัชนีย์ เชื้อชม ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
701 นางเพชราภรณ์ พิมพา ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
702 นางนิออนด์ รอบคอบ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
703 นางนฤมล สินธุรัตน์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
704 นางนุชญนันท์ ศรเจริญฐิติกุล ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
705 นางสาวสุธาทิพย์ บุญส่ง ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
706 นางเพชรรัตน์ วงศ์ชา ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
707 นางสาวไอยเรศ โดดชัย ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
708 นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
709 นางสาวอาภาภรณ์ บัวงาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
710 นางสาวจินตรา สายสาน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
711 นายเดชชัย ดวงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
712 นายกฤษกร นามวงศ์ นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
713 นายก้องเกียรติ ไกรษี นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
714 นายกันตนพ คำจีนศรี นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
715 นายจักรเพชร วงศ์มณี นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
716 นายณัฐชนน สุขหล้า นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
717 นายบูชาศักดิ์บิดร บุญนำ นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
718 นายกิตติกร สอนหอม นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
719 นางนวลอนงค์ วุฒิเสลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ กรรมการ
720 นางสาวจิตรลดา แจ่มปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ กรรมการ
721 นางสาวฐิติพร มีเดช ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ กรรมการ
722 นางสาวฎายิน ลีลา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ กรรมการ
723 นางอละสา เถาวรินทร์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ กรรมการ
724 นายวิจักษณ์ ทองเพชร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ กรรมการ
725 นายสุรศักดิ์ บุญมางาม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ กรรมการ
726 นายจำนงค์ พันธ์รัมย์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ กรรมการ
727 นายพงษ์ดนัย อุทุมเพ็ญ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ กรรมการ
728 นายอนุสรณ์ มิจกาศ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ กรรมการ
729 นางสุพัฒนา เจตินัย ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการ
730 พันจ่าตรีพิสิฐ รักพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการ
731 นายเอกธนัช เหลาสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการ
732 นายอุดม ประสาร ประธานกรรมการ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
733 นายอาคม กองธรรม กรรมการ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
734 นางสาวพรนภาพรรณ สีหะวงษ์ กรรมการ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
735 นายกิตติ สุนทรกุลภัทร กรรมการ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
736 นายประมูล นามวิชา กรรมการ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
737 นายไกรลาศ จิบจันทร์ กรรมการและเลขานุการ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
738 นางรวีวรรณ สุขสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบัวน้อยวิทยา รองประธานกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
739 นายปรีชา สายเชื้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 (ห้วยคล้า) รองประธานกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
740 นางงามตา ลีธีระประเสริฐ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
741 นางอำพัน สลักคา ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
742 นางสาวเดือนฉาย แซ่จึง ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
743 นางศิริรัตน์ แสนใหม่ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
744 นางรุ่งระวีวรรณ ญาณวารี ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
745 นางสาวนวรัตน์ โสตศิริ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
746 นางสาวอุบล ขาวสะอาด ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
747 นางใจสมาน สิทธิรักษ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
748 นายสถิตย์ เสาเวียง ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
749 นางสาวอลิษา นามวงษ์ กรรมการ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
750 นางสาวศิริลักษณ์ สุวรรณพงษ์ กรรมการ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
751 นางสาวสุปรียา กล่อมเสียง กรรมการ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
752 นางสาวจตุพร แก้วพวง กรรมการและเลขานุการ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
753 นางสาวอรุณี สายวงศ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
754 นางยุพดี พรหมทา ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
755 นางภานุมาศ ไชยสาร ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
756 นางสาวเนตรนภา บัวเกษ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
757 นางซ่อนกลิ่น พิมเทพา ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
758 นางรัชนี กมล ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
759 นางถวิล วรรณวงศ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
760 นายพิทักษ์พงษ์ นามวงศ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
761 นางสาวพรปวีณ์ โกศลศิรศักดิ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
762 นายเจตนิพิฐ แท่นทอง ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
763 นางสาวสมสกุล นึกชอบ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
764 นายรัฐพล คำแก่น ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
765 นางสาวศิริพร นามวงษ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
766 นางสาวนวรัตน์ โสตศิริ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
767 นางวิไลรัตน์ มณีนิล ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
768 นางสาวภรณี จันทรชิต ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
769 นางศิริรัตน์ แสนใหม่ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
770 นายรุ่งอรุณ ศรีสุธรรม ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
771 นายวิชัย ลาลุน ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
772 นายสมศักดิ์ วันสุดล ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
773 นางสาวสุพตตา สิทธิรักษ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
774 นางสาวศิริขวัญ สมานมิตร ครู โรงเรียนปรางค์กู่ ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
775 นางสาวกฤติมา สุภาทิพย์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
776 นางสาวสุภัสสร คำมา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
777 นายถนอม แก้วแดง ประธานกรรมการ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
778 นายนิยม เหล่าโคตร กรรมการ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
779 นางดวงกาญจน์ เครื่องจำปา กรรมการ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
780 นางสาวทิพย์ชริน โพธิ์ทิพย์ กรรมการ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
781 นายกิตติ สุนทรกุลภัทร กรรมการ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
782 นายอาคม กองธรรม กรรมการ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
783 นางสาวพรนภาพรรณ สีหะวงษ์ กรรมการและเลขานุการ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
784 นายธีรยุทธ บุษบงค์ กรรมการและเลขานุการ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
785 นางสาวกนกวรรณ บุญเชิญ ครูโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
786 นายสุรชัย ดอกแก้ว ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
787 นางจตุพร พรเกียรติคุณ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
788 นางทิวาพร จันทร์หมื่น ครูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
789 นายธนกฤต ศรีทัศน์ ครูโรงเรียนกำแพง กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
790 นางวิราภรณ์ กุลพัฒน์ ครูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
791 นางสาวณัฏฐพัชร ธนาเพ็งจันทร์ ครูโรงเรียนราษีไศล กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
792 นายจรัส อนุพันธ์ ครูโรงเรียนขุขันธ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
793 นางสำเร็จ ก้อนฝ้าย ครูโรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
794 นางจันทร์ทิพย์ เจียมพงษ์ ครูโรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
795 นางจินตนา ปราบเสียง ครูโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
796 นางพัชรี ประจญ ครูโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
797 นางวันเพ็ญ โสมมา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
798 นางสาวพีรญา มานะศรีสุริยันต์ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
799 นางคมคิด ศรีสุข ครูโรงเรียนเบญจลักษณ์วิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
800 นางวนิดา ศรีสุพัฒนะกุล ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
801 นางรัตนา ประสงค์ทรัพย์ ครูโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
802 นางพวงผกา ไชยพงษ์ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
803 นายชยพล คำสิงห์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
804 นางเกษสุดา กำจัด ครูโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
805 นางสาวณัฐมณฑน์ ทาโสม ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย2 (ห้วยคล้า) กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
806 นางสุภาวดี วุฒิยาสาร ครูโรงเรียนกำแพง กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
807 นางพิกุล ใจดี ครูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
808 นางสาวระวิวรรณ ธนาเพ็งจันทร์ ครูโรงเรียนราษีไศล กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
809 นางสาวสาคร ลาภูตะมะ ครูโรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
810 นางสาวดวงนภา สุพรรณ์ ครูโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
811 นางสาวสาธิมน พลรักษ์ ครูโรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
812 นายประเสริฐ รักพงษ์ ครูโรงเรียนขุขันธ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
813 นางสาววีนา โมทะจิตร ครูโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
814 นายวีระพงศ์ ศรีอินทร์ ครูโรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
815 นางสาวศิริพรรณ แก่นสาร์ ครูโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
816 นางณภาภัช ธนาภูมิพัฒน์ ครูโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
817 นางชัญญานี เที่ยงธรรม ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
818 นายสมาน เรืองศรีตระกูล ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
819 ประสาท มโนวงศ์ ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
820 ว่าที่พันตรีสมศักดิ์ ชมจันทร์ ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
821 ถาวร พันธ์ทอง นักการภารโรงโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
822 ชาญชัย อาจสาลี นักการภารโรงโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพ การจราจรและรักษาความปลอดภัย
823 นายวรเทพ บุญจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา เลขา
824 นายสมพาน เที่ยงธรรม ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา เลขา
825 นายทรงศักดิ์ พลศักดิ์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา เลขา
826 นายปรีชา ทองดี ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา เลขา
827 นางสนธยา ธานี ผู้จัดการศูนย์ ERIC เลขา
828 นางวลัย นามวงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ ผู้ช่วยเลขา
829 นางพิสมัย รักษาผล ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
830 นายนิพนธ์ อ่วมพันธ์เจริญ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
831 นางสาวศิริพร นามวงษ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
832 นายสมศักดิ์ วันสุดล ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
833 นายเจตนิพิฐ แท่นทอง ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
834 นายอุกฤต ทีงาม ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
835 นางสาวนวรัตน์ โสตสิริ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
836 นายพยอม สงวนแก้ว ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
837 นายณรงค์ฤทธิ์ ผู้ท่วม นักการ ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
838 นายทองพูน แพงมา ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
839 นายรุ่งอรุณ ศรีสุธรรม ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
840 นายผจญภัย เครื่องจำปา ประธานกรรมการ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
841 นายประมูล นามวิชา กรรมการ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
842 นายกิตติ สุนทรกุลภัทร กรรมการ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
843 นางสาวแจ่มจันทร์ พลบำเรอ กรรมการ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
844 อนิรุทธิ์ สิงหนาท ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแอโรบิก
845 ปฏิวัติ บุญเย็น ครูโรงเรียนน้ำคำวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดแอโรบิก
846 ประสพ รัตรีพันธ์ ครูโรงเรียนกำแพง คณะกรรมการตัดสินการประกวดแอโรบิก
847 ทนง สืบนุการณ์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดแอโรบิก
848 พรมมา บุญหล้า ครูโรงเรียนมัธยมโพนค้อ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแอโรบิก
849 ธงชัย อภิพุทธิกุล ครูโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดแอโรบิก
850 ธนาวิทย์ ผาธรรม ครูโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการประกวดแอโรบิก
851 ธีระยุทธ พึ่งตา ครูโรงเรียนรวมสินวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดแอโรบิก
852 มุกสิกมาศ อาษาศรี ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแอโรบิก
853 สมพงษ์ คงกระพันธ์ ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการตัดสินการประกวดแอโรบิก
854 นางวลัย นามวงศ์ ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
855 นางสาวจิตต์ภาณี กองจินดา ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
856 นางสาวนิรันดา สระโสม ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
857 นางสาวกุสุมา ผะเดิม ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
858 นางภานุมาศ ไชยสาร ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
859 นายสมศักดิ์ วันสุดล ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
860 นางสาวพรปวีณ์ โกศลศิรศักดิ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
861 นางธัญลักษณ์ จิรานันท์สิริ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
862 นางสาวเฉลิมรัก สดไสย ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
863 นางสาวนวรัตน์ โสตศิริ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
864 นางถวิล วรรณวงศ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
865 นางสาวศิริพร นามวงษ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
866 นางรุ่งระวีวรรณ ญาณวารี ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
867 นายเจตนิพิฐ แท่นทอง ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
868 นายสุชีพ เกษียรพรมราช ครูอัตราพิเศษร.ร. ศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
869 นางสาวพรรณนิภา ศรีสถาน ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
870 นางสาวประภัสสร อสิพงษ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
871 นางรวีวรรณ ดวงโสภา ครู โรงเรียนปรางค์กู่ ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
872 นายถนอม แก้วแดง ประธานกรรมการ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
873 นางสาวรวิสรารัศมิ์ เลิศกุศลธรรม กรรมการ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
874 นางสาวพรนภาพรรณ สีหะวงษ์ กรรมการ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
875 นางสาวทิพย์ชริน โพธิ์ทิพย์ กรรมการ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
876 นายกิตติ สุนทรกุลภัทร กรรมการ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
877 นายนิยม เหล่าโคตร กรรมการและเลขานุการ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
878 นายฉัตรชัย สุวรรณพรหม ครู ร.ร.สตรีสิริเกศ ประธานกรรมการกิจกรรมรวมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
879 นายอนุวัตร สายเสน พนักงานราชการ ร.ร.ประสานมิตรวิทยา เลขานุการกิจกรรมรวมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
880 นางสาวกนิษฐา เกียรติเจริญเสรี พนักงานราชการ ร.ร.โคกหล่ามวิทยา ผู้ช่วยเลขานุการกิจกรรมรวมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
881 นายสุเทพ นามชัยโคตร ครู ร.ร.โนนค้อวิทยาคม ประธานกรรมการกิจกรรมรวมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
882 ว่าที่ร้อยโทนคร ชิดชม พนักงานราชการ ร.ร.โนนค้อวิทยาคม เลขานุการกิจกรรมรวมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
883 นางสาวสุภินันท์ศุภณัฐวัชร ครู ร.ร.กันทรลักษ์วิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการกิจกรรมรวมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
884 นายรังสี เลาหสูต ครูร.ร.กันทรลักษ์วิทยา ประธานกรรมการกิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
885 นายพรศิริ สมอินทร์ ครู ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย เลขานุการกิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
886 นางสุวลักษณ์ จักขุจันทร ครู ร.ร.กันทรลักษ์วิทยา ผู้ช่วยเลขานุการกิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
887 นายฉัฐมะ ทัดเทียม ครู ร.ร.กันทรารมณ์ ประธานกรรมการกิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
888 นายกัมปนาท เข็มท้าว ครู ร.ร.รวมสินวิทยา เลขานุการกิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
889 นางปองกมล แก้วคูณ ครู ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ ห้วยคล้า ผู้ช่วยเลขานุการกิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
890 นายสุขนิรันดร์ ทองมาก ครู ร.ร.กันทรลักษ์วิทยา ประธานกรรมการกิจกรรมภาพไทยประเพณี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
891 นายธงชัย ใจมนต์ พนักงานราชการ ร.ร.ห้วยทับทันวิทยาคม เลขานุการกิจกรรมภาพไทยประเพณี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
892 นายธีรยุทธ วิเศษสังข์ ครู ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการกิจกรรมภาพไทยประเพณี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
893 นายวิเชียร สืบวงศ์ ครู ร.ร.กันทรลักษ์วิทยา ประธานกรรมการกิจกรรมภาพไทยประเพณี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
894 นางสาววิไลรัตน์ แต้มทอง ครู ร.ร.ศรีรัตนวิทยา เลขานุการกิจกรรมภาพไทยประเพณี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
895 นายธีรวัฒน์ สืบเสน ครู ร.ร.บัวเจริญวิทยา ผู้ช่วยเลขานุการกิจกรรมภาพไทยประเพณี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
896 นายมงคล สมาน ครู ร.ร.ไกรภักดีวิทยาคม ประธานกรรมการกิจกรรมภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
897 นายนิธิพงษ์ ครสาย ครูธุรการร.ร.โนนค้อวิทยาคม เลขานุการกิจกรรมภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
898 นายเฉลียว ศิริดล ครู ร.ร.สตรีสิริเกศ ผู้ช่วยเลขานุการกิจกรรมภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
899 นายเฉลียว ศิริดล ครู ร.ร.สตรีสิริเกศ ผู้ช่วยเลขานุการกิจกรรมภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
900 นายอภิชาติ ประสิทธิชัย ครู ร.ร.โนนค้อวิทยาคม ประธานกรรมการกิจกรรมภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
901 นางสาวจารุณี เชื้อแก้ว ครู ร.ร.โนนกระสังวิทยาคม เลขานุการกิจกรรมภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
902 นางปาริชาติ วงค์เจริญ ครู ร.ร.เบญลักษ์พิทยา ผู้ช่วยเลขานุการกิจกรรมภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
903 นายนิธิกานต์ สมทิพย์ ครู ร.ร.กันทรลักษ์วิทยา ประธานกรรมการกิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
904 นายศราวุธ แสงสุนานนท์ ครู ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย เลขานุการกิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
905 นางพรทิพย์ เกียรติวีรวัฒนา ครู ร.ร.โนนค้อวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการกิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
906 นายประเสริฐ สายลุน ครู ร.ร.ยางชุมน้อยวิทยาคม ประธานกรรมการกิจกรรมวาดภาพลายเส้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
907 นางกรรณิการ์ จันทะดวง ครู ร.ร.ปรางค์กู่ เลขานุการกิจกรรมวาดภาพลายเส้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
908 นายวิจิตร ดวนใหญ่ พนักงานราชการ ร.ร.น้ำเกลี้ยงวิทยา ผู้ช่วยเลขานุการกิจกรรมวาดภาพลายเส้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
909 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณี เขตนิมิตร ครู ร.ร.พอกพิทวิทยาคม ประธานกรรมการกิจกรรมวาดภาพลายเส้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
910 นางสาวนารี สุดแน่น ครู ร.ร.ปรางค์กู่ เลขานุการกิจกรรมวาดภาพลายเส้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
911 นางสาวสาวิตรี วังตะเคน ครูร.ร.โนนค้อวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการกิจกรรมวาดภาพลายเส้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
912 นายเตวิทย์ แสนสิ่ง ครู ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร ประธานกรรมการกิจกรรมประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษตอนต้น
913 นายประเสริฐ บุญพอ ครู ร.ร.เบญลักษ์พิทยา เลขานุการกิจกรรมประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
914 นายสมัชชา วุฒิพลไชย ครู ร.ร.ภูมิซรอลวิทยา ผู้ช่วยเลขานุการกิจกรรมประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
915 นายอดุลย์ แก้วภัคดี ครู ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการกิจกรรมประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
916 นายชูชัย พรหมคุณ ครู ร.ร.บึงบูรพ์ ประธานกรรมการกิจกรรมประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษตอนปลาย
917 นายณรงค์ศักดิ์ กล้าหาญ ครู ร.ร.ศรีรัตนวิทยา เลขานุการกิจกรรมประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
918 นายแสงทอง บริสาร ครู ร.ร.กันทรารมณ์ ผู้ช่วยเลขานุการกิจกรรมประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
919 นายโชคชัย บุญเสนอ ครู ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการกิจกรรมประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
920 จตุรงค์ ศรีรส ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ต้น
921 ยุทธศักดิ์ พรหมคุณ ครูโรงเรียนบึงบูรพ์ คณะกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ต้น
922 วาสนา เป็นสุข ครูโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม คณะกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ต้น
923 คำสิงห์ บูรณะศรี ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ต้น
924 พ.อ.อ.อรรถพล เข็มแดง ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ต้น
925 กิตติชัย อุดทุม ครูโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร คณะกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ต้น
926 ทวีศักดิ์ ศรีกุล ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม คณะกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ต้น
927 ณัฐรดา ศิลาชัย ครูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม คณะกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ต้น
928 อัมพร สีหะวงษ์ ครูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม คณะกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ต้น
929 ปาณิสรา เดือนเมษ ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ต้น
930 สนิทพงษ์ จันทรชิต ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ปลาย
931 วิรัช กะตะศิลา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ปลาย
932 ปราณี บุญประเสริฐ ครูโรงเรียนกำแพง คณะกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ปลาย
933 พิชัย หาวิชิต ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ปลาย
934 พันธ์ศักดิ์ แถวปัดถา ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ปลาย
935 วิทูล จันทร์เพ็ญ ครูโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ คณะกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ปลาย
936 วินัย คำจีนศรี ครูโรงเรียนละทายวิทยา คณะกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ปลาย
937 กฤษณชล ไผ่จิตร ครูโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ คณะกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ปลาย
938 ยอดกัลยาณี ลับแล ครูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม คณะกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ปลาย
939 สำราญ เจริญชัย ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ปลาย
940 นิภาภรณ์ ศิรินัย ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหารว่าง
941 สุมนฑกาญจน์ ศรีธนาวิโรจน์ ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหารว่าง
942 ภัชรินทร์ แก้วบุตรตา ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหารว่าง
943 ประภาพันธ์ เมืองจันทร์ นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหารว่าง
944 จุฑารัตน์ ยิ้มเกิด นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหารว่าง
945 ประพัฒศรี เทพวงศ์ นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหารว่าง
946 ศศิภรณ์ สุมโนจิตราภรณ์ ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหารว่าง
947 นายอรุณศักดิ์ บรรจงจิตร ยาม ร.ร. ศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
948 นายประสิทธิ์ เฉลิมชัย ยาม ร.ร. ศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
949 นายบรรจง สิทธิ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
950 นายชูชาติ สุขเกษม ยาม ร.ร. ศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
951 นายสมชาย บุญจันทร์ ยาม ร.ร. ศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
952 นายอภิสิทธิ์ คำเอี่ยม ยาม ร.ร. ศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
953 นายพิทักษ์พงษ์ นามวงษ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
954 จิรวรรณ นันทพันธ์ รองผอ.โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
955 นภาภรณ์ แก้วตาปี ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
956 บัวคี สิงห์ลี ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
957 นายอภิชาติ บุญสมยา ครูโรงเรียนขุขันธ์ ประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมเครื่องบินพลังยางบินนานและบินไกล
958 นายชูชีพ สีนอเนตร ครูโรงเรียนบ้านคูซอด รองประธานกรรมการตัดสินกิจกรรมเครื่องบินพลังยางบินนานและบินไกล
959 นายณฐนน ธีรกาญจนากุล ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ กรรมการตัดสินกิจกรรมเครื่องบินพลังยางบินนานและบินไกล
960 นายสังวร วรรณทวี ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ กรรมการตัดสินกิจกรรมเครื่องบินพลังยางบินนานและบินไกล
961 นายบุญล้อม ทองอาบ ครูโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาธร กรรมการตัดสินกิจกรรมเครื่องบินพลังยางบินนานและบินไกล
962 นายบรรพชิต โพธิ์บอน ครูโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล กรรมการตัดสินกิจกรรมเครื่องบินพลังยางบินนานและบินไกล
963 นายคำพี อินทร์พงษ์ ครู โรงเรียนกันทร์ลักษ์วิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมเครื่องบินพลังยางบินนานและบินไกล
964 นายวิสันต์ หงษ์วิเศษ ครู โรงเรียนกันทร์ลักษ์วิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมเครื่องบินพลังยางบินนานและบินไกล
965 นายธวัชชัย ลือชา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมเครื่องบินพลังยางบินนานและบินไกล
966 นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมเครื่องบินพลังยางบินนานและบินไกล
967 นายวิทธิพงษ์ วันทา ครูโรงเรียนกำแพง กรรมการตัดสินกิจกรรมเครื่องบินพลังยางบินนานและบินไกล
968 นายสุรเดช สิงโท ครูโรงเรียนกำแพง กรรมการตัดสินกิจกรรมเครื่องบินพลังยางบินนานและบินไกล
969 นางสาวนันทพร กตะศิลา ครูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการตัดสินกิจกรรมเครื่องบินพลังยางบินนานและบินไกล
970 นายชัยวัฒน์ ประพาฬ พนักงานราชการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสินกิจกรรมเครื่องบินพลังยางบินนานและบินไกล
971 นายคณาวุฒิ พรหมทา ผู้อำนวยการ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย
972 นายประจักษ์ นาจำปา รองผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย
973 นายอภิชาติ บุญสมยา ครูโรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย
974 นายชัยวัฒน์ ประพาฬ พนักงานราชการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย
975 นางสาวนันทพร กตะศิลา ครูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย
976 นางพวงเพชร อาษาราช ครูโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย
977 นายจำนงค์ ทองพูน ครู โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย
978 นายวินิจ ประพาฬ ช่างไม้ 4 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย
979 นายยศสรัล มลัยไธสงค์ ครู โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย
980 นางธัญกาญจน์ ภาสตโรจน์ ครู โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย
981 นางวิจิตรา บุญเย็น ครู โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย
982 นางสาวทิพวรรณ จิรัญกุล ครู โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย
983 นายพิทวัฒน์ สิงห์ดง ครู โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย
984 นางพรนภัส สายป่าน พนักงานราชการ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย
985 นายเชษฐา อาษาราช ครู โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย
986 นางสุภารัตน์ คัทเนตร ครู โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย
987 นางธีร์ชิตา เพ่งเล็งดี ครู โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย
988 นางพรทิพย์ วันดี ครู โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย
989 นางนันทิกานต์ มาลี ครู โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย
990 นางสมสถิตย์ พรมคำน้อย ครู โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย
991 นายเกียรติศักดิ์ โพธิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบูรพ์ กรรมการตัดสินการจัดค่ายพักแรม(ม.ต้น)
992 นายวรเทพ บุญจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสินการจัดค่ายพักแรม(ม.ต้น)
993 นายสมหมาย พิทักษา ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการตัดสินการจัดค่ายพักแรม(ม.ต้น)
994 นายสุทิน คำพอง ครูโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม กรรมการตัดสินการจัดค่ายพักแรม(ม.ต้น)
995 นายปรีชา บุญศักดิ์ ครูโรงเรียนละทายวิทยา กรรมการตัดสินการจัดค่ายพักแรม(ม.ต้น)
996 นายรังสรรค์ จันธิมา ครูโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม กรรมการตัดสินการจัดค่ายพักแรม(ม.ต้น)
997 นายสาเกียรติ แก้วปักษา ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการตัดสินการจัดค่ายพักแรม(ม.ต้น)
998 นายสมพาน เที่ยงธรรม ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสินการจัดค่ายพักแรม(ม.ต้น)
999 นายทรงศักดิ์ พลศักดิ์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสินการจัดค่ายพักแรม(ม.ต้น)
1000 นายสมพร อาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา กรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์และให้บริการ
1001 นายจำนงศักดิ์ ธุลีจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง กรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์และให้บริการ
1002 นางกมลพรรณ คำขันธ์ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์และให้บริการ
1003 นายสุทธิศักดิ์ เกตษา ครูโรงเรียนวรคุณอุปถัมป์ กรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์และให้บริการ
1004 นายศักดิ์โชค ใจนวล ครูโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา กรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์และให้บริการ
1005 นายสุวัฒน์ เทศสนั่น ครูโรงเรียนบึงบูรพ์ กรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์และให้บริการ
1006 นายพัชระ วงศ์เจริญ ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์และให้บริการ
1007 นายจีรศักดิ์ ใจเรือง ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์และให้บริการ
1008 นายปรีชา ทองดี ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสินการสร้างอุปกรณ์และให้บริการ
1009 นายพงษ์อนันต์ ธรรมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการตัดสินสภานักเรียน(ม.ต้น)
1010 นายอาคม วงศ์บา รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสินสภานักเรียน(ม.ต้น)
1011 นายวุฒิศักดิ์ เนื่องแนวน้อย ครูโรงเรียนกระแชงวิทยา กรรมการตัดสินสภานักเรียน(ม.ต้น)
1012 นายสมคิด แสงอรุณ ครูโรงเรียนกำแพง กรรมการตัดสินสภานักเรียน(ม.ต้น)
1013 นางสาวจุฑารัตน์ ผิวงาม ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสินสภานักเรียน(ม.ต้น)
1014 นางเสาวคนธ์ เชื้อดี ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสินสภานักเรียน(ม.ต้น)
1015 นายทวีศักดิ์ บุญสร้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสินสภานักเรียน(ม.ปลาย)
1016 นางสาวพุฒพร รัตนวัน ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการตัดสินสภานักเรียน(ม.ปลาย)
1017 นางสาวสุพิฌา สีหะวงษ์ ครูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม กรรมการตัดสินสภานักเรียน(ม.ปลาย)
1018 นายชวลิต ไชยสินธ์ ครูโรงเรียนกำแพง กรรมการตัดสินสภานักเรียน(ม.ปลาย)
1019 นางณัฐฐิญา หะโท ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสินสภานักเรียน(ม.ปลาย)
1020 นายเพียรไพร เคารพ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสินสภานักเรียน(ม.ปลาย)
1021 นายประมูล แสวงผล ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาYouth Counselor : YC( ม.ต้น )
1022 นายวิเศษ น้อยมิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรรัตนวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาYouth Counselor : YC( ม.ต้น )
1023 นางวรนุช หน่างเกษม ครูโรงเรียนปราค์กู่ กรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาYouth Counselor : YC( ม.ต้น )
1024 นางสาวกนกวรรณ วรรณชาลี ครูโรงเรียนกระแชงวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาYouth Counselor : YC( ม.ต้น )
1025 นางสาวบุษยภัค ธรรมสัตย์ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาYouth Counselor : YC( ม.ต้น )
1026 นางพรทิพย์ นาเรือง ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาYouth Counselor : YC( ม.ต้น )
1027 นางรุ่งอโณทัย อ้อมแก้ว ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาYouth Counselor : YC( ม.ต้น )
1028 นางกัญญาภัทร สุทธิมรรค พนักงานราชการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาYouth Counselor : YC( ม.ต้น )
1029 นางสาวเพ็ญนภา ยางนอก นักวิชาการศึกษา สพม. 28 กรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาYouth Counselor : YC( ม.ต้น )
1030 นางสาวมาลินี แก้วยงค์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาYouth Counselor : YC( ม.ต้น )
1031 นายดาวหยาด ขันธ์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาYouth Counselor : YC( ม.ปลาย)
1032 นางศรีรัตนา ฝอยทอง ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาYouth Counselor : YC( ม.ปลาย)
1033 นางวรัญญา คำภาบุตร ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาYouth Counselor : YC( ม.ปลาย)
1034 นางเรณู สีหะวงษ์ ครูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม กรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาYouth Counselor : YC( ม.ปลาย)
1035 นายทองชัย กอแก้ว ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาYouth Counselor : YC( ม.ปลาย)
1036 นายดิลก คำเพราะ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ กรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาYouth Counselor : YC( ม.ปลาย)
1037 นางวิไล กุยแก้ว ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ กรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาYouth Counselor : YC( ม.ปลาย)
1038 นางสาวขวัญปรียา ชิณวงค์ นักจิตเวชโรงพยาบาลยางชุมน้อย กรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาYouth Counselor : YC( ม.ปลาย)
1039 นางสาวพิกุลแก้ว มีศิลป์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาYouth Counselor : YC( ม.ปลาย)
1040 นายวงค์ชัย ประทุมวงษ์ พนักงานราชการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาYouth Counselor : YC( ม.ปลาย)
1041 นายโชติมันต์ คมใสย์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาYouth Counselor : YC( ม.ปลาย)
1042 นายอุดม ดำริห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา กรรมการตัดสินหนังสือเล่มเล็ก ( ม.ต้น)
1043 นายบุญเลิศ พลชลี ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสินหนังสือเล่มเล็ก ( ม.ต้น)
1044 นางสมพร กสิพันธ์ ครูโรงเรียนกำแพง กรรมการตัดสินหนังสือเล่มเล็ก ( ม.ต้น)
1045 นางอิศราวรรณ ใจแจ้ง ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการตัดสินหนังสือเล่มเล็ก ( ม.ต้น)
1046 นางสุปัญญา มณีรัตน์ ครูโรงเรียนทุ่งสิมพิทยาคม กรรมการตัดสินหนังสือเล่มเล็ก ( ม.ต้น)
1047 นางสาวศรมนีย์ หาญสิงห์ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการตัดสินหนังสือเล่มเล็ก ( ม.ต้น)
1048 นางนีรนุจ บริสัย ครูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กรรมการตัดสินหนังสือเล่มเล็ก ( ม.ต้น)
1049 นางสาวพนิดา ทองเสี่ยน พนักงานราชการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสินหนังสือเล่มเล็ก ( ม.ต้น)
1050 นางสาวกานต์ศินี เดชหาญ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสินหนังสือเล่มเล็ก ( ม.ต้น)
1051 นายถวัลย์ สุนทรา ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการตัดสินหนังสือเล่มเล็ก ( ม.ปลาย)
1052 นางพัชรี มั่นทองพิทักษ์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสินหนังสือเล่มเล็ก ( ม.ปลาย)
1053 นางสมพร นวลรักษา ครูโรงเรียนกำแพง กรรมการตัดสินหนังสือเล่มเล็ก ( ม.ปลาย)
1054 นางประไพ ผาคำ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการตัดสินหนังสือเล่มเล็ก ( ม.ปลาย)
1055 นางตรีทิพย์นิภา เทียมทัศน์ ครูโรงเรียนทุ่งสิมพิทยาคม กรรมการตัดสินหนังสือเล่มเล็ก ( ม.ปลาย)
1056 นางอรนุช นามเขียว ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการตัดสินหนังสือเล่มเล็ก ( ม.ปลาย)
1057 นางมัชติกาล ทะวะบุตร ครูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กรรมการตัดสินหนังสือเล่มเล็ก ( ม.ปลาย)
1058 นางเบญจมาส เข็มพงษ์ ครูโรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการตัดสินหนังสือเล่มเล็ก ( ม.ปลาย)
1059 นางสาวภาติยา จิรังดา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสินหนังสือเล่มเล็ก ( ม.ปลาย)
1060 นายสิทธิสมุทร เพ็งชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา กรรมการตัดสินยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ม.ต้น)
1061 นางสำเร็จ สุนทรา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสินยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ม.ต้น)
1062 นางสาวรัตนาภรณ์ สมพงษ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการตัดสินยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ม.ต้น)
1063 นางสาวณิชาภัส ประจญ ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการตัดสินยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ม.ต้น)
1064 นางสาวยุภา คำแพง ครูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา กรรมการตัดสินยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ม.ต้น)
1065 นางสุรัชนา โพธินาแค ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการตัดสินยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ม.ต้น)
1066 นางสาวสุวรรณี แก้วบัวเคน ครูโรงรียนกำแพง กรรมการตัดสินยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ม.ต้น)
1067 นางสาวนิตยพร ภาวิเศษ ครูโรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการตัดสินยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ม.ต้น)
1068 นางสาวไพริน คำศรี ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสินยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ม.ต้น)
1069 นายเทวิน ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม กรรมการตัดสินยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ม.ปลาย)
1070 นายเอกธนัท เหลาสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการตัดสินยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ม.ปลาย)
1071 นางพิชญา สืบนุการณ์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสินยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ม.ปลาย)
1072 นางสาวมยุรี ภักดีเหลา ครูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา กรรมการตัดสินยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ม.ปลาย)
1073 นางเอื้อจิต วรรณวงศ์ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการตัดสินยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ม.ปลาย)
1074 นางสุนันทา บุญเอนก ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการตัดสินยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ม.ปลาย)
1075 นางสาวเพ็ญแข คำนันต์ ครูโรงรียนกำแพง กรรมการตัดสินยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ม.ปลาย)
1076 นางกรรณิการ์ เครือมาศ ครูโรงเรียนปรางค์กู่ กรรมการตัดสินยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ม.ปลาย)
1077 นางพูลศรี โสภา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา กรรมการตัดสินยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน (ม.ปลาย)
1078 นายวรเทพ บุญจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายประสานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1079 นายวิเศษ น้อยมิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายประสานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1080 นายอาคม วงศ์บา รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายประสานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1081 นายบุญเลิศ พลชลี ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายประสานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1082 นางสำเร็จ สุนทรา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายประสานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1083 นายธวัชชัย ลือชา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายประสานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1084 นางฉวีวรรณ มาลี ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายประสานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1085 นายสมพาน เที่ยงธรรม ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายประสานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1086 นายทรงศักดิ์ พลศักดิ์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายประสานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1087 นายธนากร จอมเกาะ เจ้าหน้าที่ธุรการ ร.ร.ศรีรัตนวิทยา ฝ่ายประสานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1088 นายบุญเลิศ พลชลี ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1089 นายปรีชา ทองดี ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1090 นายทรงศักดิ์ พลศักดิ์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1091 นายสาคร หนองม่วง ช่างไม้ 4 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1092 นายถาวร ตาอุด ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1093 นายพิทักษ์ เปรียบเทียบ ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1094 นายอำภัย บุตรดีศรี นักการภารโรง โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1095 นายประสงค์ ขันทอง นักการภารโรง โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1096 นายจักรกฤษณ์ โพธิวัฒน์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1097 นางชัญญาณี เที่ยงธรรม ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1098 นางจินห์จุฑา มิ่งมิตรวิบูลย์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1099 นางสาวประสบพร ไชยสาร ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1100 นางกวินทราภรณ์ โกศล ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1101 นางสาวปริญญา นิลมาลี ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1102 นางสาวนิภาพรรณ โสพัฒน์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1103 นายอรรถวุฒิ บริบูรณ์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1104 นายขวัญชัย จันทร์แดง ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1105 นางกาญจนา ชิดดี ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1106 นางบุญลักษณ์ จันทร์แดง ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1107 นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1108 นางสาวนิภาภรณ์ ยุวะบุตร ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1109 นางสุพรรณณี จันทเขต ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1110 นายจิรศักดิ์ ใจเรือง ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1111 นางลักษณา นัทธี ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายการเงินและเอกสาร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1112 นางสาวนัฏฐิณี สมสวย ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายการเงินและเอกสาร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1113 นางศิรินันท์ เผื่อแผ่ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายการเงินและเอกสาร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1114 นายพิทักษ์ เปรียบเทียบ ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายการเงินและเอกสาร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1115 นางสาวสุภาพ เลิศกิ่ง ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายการเงินและเอกสาร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1116 นางสำเร็จ สุนทรา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายสวัสดิการและอาหาร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1117 นางสาวเกษร นาคดี พนักงานราชการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายสวัสดิการและอาหาร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1118 นายจารุณ ยะลา พนักงานราชการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายสวัสดิการและอาหาร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1119 นางสาวจิตราพร ทองแม้น พนักงานราชการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายสวัสดิการและอาหาร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1120 นางสาวอัญชลี บัวแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายสวัสดิการและอาหาร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1121 นางพูลศรี โสภา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายสวัสดิการและอาหาร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1122 นางรุ่งอโณทัย อ้อมแก้ว ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายปฐมพยาบาล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1123 นางสาวสุคนธิกา พวงมะลิ พนักงานราชการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายปฐมพยาบาล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1124 นางนารีรัฐ หล้าธรรม ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายปฐมพยาบาล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1125 นายทนง สืบนุการณ์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและงานจราจร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1126 นายเพียรไพร เคารพ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและงานจราจร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1127 นายสุบรรณ พรมเสนา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและงานจราจร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1128 นายปิยพงษ์ โสมาลีย์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและงานจราจร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1129 นางสาวภัทรา ตาอุด ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและงานจราจร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1130 นายทศพล แก้วอาษา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและงานจราจร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1131 นายอาคเนย์ มีคุณ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการอำนวยการ กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1132 นายเสฏฐวิทย์ จันทร์กอง ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการอำนวยการ กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1133 นางสาวทิชากร อาจเอี่ยม ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการอำนวยการ กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1134 นายอนุศิษฏ์ โกศล ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา กรรมการอำนวยการ กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1135 นายถวัลย์ สุนทรา ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ประธานกรรมการอำนวยการ กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1136 นายวัชระ กรมพะไมย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา รองประธานกรรมการอำนวยการ กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1137 นางอำไพ สายเบาะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา รองประธานกรรมการอำนวยการ กิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
1138 นางสาววันเพ็ญ วงษ์จันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ เลขานุการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1139 นายภาคภูมิ ทวีชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1140 นายพรชัย วิทยาภินันท์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1141 นายอภิชาติ ดวงสีดา ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1142 นางศิริลักษณ์ วิทยาภินันท์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1143 นางปรียานุช สงสาร ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1144 นางพิมพ์พักตร์ ไชยเนตร ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1145 นายพลวัตน์ ประเสริฐศรี ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1146 นางธัญรัศม์ ประเสริฐศรี ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1147 นางสาวพิศมัย ไกรสุข ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1148 นางวรรณภา ศรีใสย์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1149 นางณัฐกฤตา แก้วโบราณ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1150 นางสาวจารุพร แก้วลา ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1151 นางสาวสิวิพรรณ์ บุญอินทร์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1152 นายสนธยา นนทา ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1153 นางสาวกิตยาภรณ์ แน่นดี ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1154 นายเจนวิทย์ แก่นศรี ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1155 นางสุภาวดี สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1156 นางสาวทัศนียภรณ์ ชินวงศ์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1157 นางสาวสุชาดา อมรสิน ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1158 นางสาวสุนิสา ไกรษี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1159 นางสาวจุฑารัตน์ ม่วงสังข์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1160 นางสาวศิวัชญา ศรีทำเลา ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1161 นางสุรจรรยา ละชั่ว ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1162 นายสมพงษ์ ละชั่ว ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1163 นายทรงพล นนทา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมฝ่ายอำนวยการ จัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1164 นายประดิษฐ์ ทองเกลี้ยง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมฝ่ายอำนวยการ จัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1165 ดร.เดชชัย ดวงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ประธานจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ esan.spm28@gmail.com Facebook : http://www.facebook.com/esan.spm28
ผู้ประสานงาน : ศน.ไมตรี บุญเรือง (086) 868-2344 , ศน.วิมลวรรณ เปี่ยมจาด (085) 102-3109
ผู้ดูแลระบบ : นายภูเบศ เศรษฐบุตร (082) 751-6003 , นายไกรลาศ จิบจันทร์ (085) 764-2520
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]