สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กันทรลักษ์วิทยา 142 11 5 0 158
2 ศรีสะเกษวิทยาลัย 139 13 7 1 159
3 สตรีสิริเกศ 133 12 5 1 150
4 กันทรารมณ์ 113 21 7 5 141
5 ขุขันธ์ 100 14 5 3 119
6 กำแพง 96 21 5 2 122
7 เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 87 33 11 5 131
8 เบญจลักษ์พิทยา 68 37 14 4 119
9 ศรีรัตนวิทยา 68 30 6 5 104
10 ตูมพิทยานุสรณ์ 64 17 17 8 98
11 ปรางค์กู่ 62 22 11 6 95
12 บึงมะลูวิทยา 51 28 12 3 91
13 ส้มป่อยพิทยาคม 50 20 10 3 80
14 เขื่อนช้างวิทยาคาร 48 27 12 11 87
15 ห้วยทับทันวิทยาคม 43 20 10 6 73
16 ยางชุมน้อยพิทยาคม 43 19 5 3 67
17 ละทายวิทยา 41 32 20 8 93
18 พยุห์วิทยา 41 23 18 7 82
19 โนนค้อวิทยาคม 41 23 12 7 76
20 กระแชงวิทยา 40 21 12 11 73
21 ศรีตระกูลวิทยา 39 17 11 9 67
22 มัธยมบักดองวิทยา 37 22 15 14 74
23 บึงบูรพ์ 37 17 5 8 59
24 ราษีไศล 34 21 13 6 68
25 กันทรลักษ์วิทยาคม 34 20 15 6 69
26 ประสานมิตรวิทยา 32 20 16 11 68
27 ลิ้นฟ้าพิทยาคม 32 19 10 7 61
28 ไกรภักดีวิทยาคม 28 17 17 3 62
29 จตุรภูมิพิทยาคาร 26 26 13 11 65
30 พรานวิบูลวิทยา 26 20 8 7 54
31 วรคุณอุปถัมภ์ 26 18 8 6 52
32 น้ำเกลี้ยงวิทยา 26 14 9 5 49
33 คูซอดประชาสรรค์ 23 16 12 12 51
34 รวมสินวิทยา 22 20 11 6 53
35 สิริเกศน้อมเกล้า 22 18 18 9 58
36 ละลมวิทยา 22 16 10 7 48
37 ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ 21 15 12 9 48
38 ภูมิซรอลวิทยา 21 15 11 9 47
39 สวงษ์วิทยาคม 21 15 8 3 44
40 โคกสะอาดวิทยาคม 21 7 5 8 33
41 นครศรีลำดวนวิทยา 20 29 18 7 67
42 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 20 21 14 8 55
43 หนองคูวิทยา 20 14 16 6 50
44 พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 19 15 11 7 45
45 บัวเจริญวิทยา 18 22 13 1 53
46 ศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) 18 17 12 13 47
47 ขุนหาญวิทยาสรรค์ 18 8 4 2 30
48 บัวน้อยวิทยา 17 19 10 6 46
49 วัดหลวงวิทยา 17 11 10 10 38
50 ผักไหมวิทยานุกูล 16 19 8 6 43
51 ทุ่งสิมวิทยาคม 14 11 7 4 32
52 ขุขันธ์ราษฎรบำรุง 13 13 6 4 32
53 โคกหล่ามวิทยา 13 3 7 6 23
54 มัธยมโพนค้อ 12 10 7 5 29
55 ปรือใหญ่วิทยบัลลัง 12 8 6 5 26
56 ศรีแก้วพิทยา 12 4 1 4 17
57 โนนเพ็กวิทยาคม 11 14 15 7 40
58 สายธารวิทยา 11 10 4 5 25
59 ร่มโพธิ์วิทยา 11 8 5 10 24
60 เคียวนำ 11 4 8 4 23
61 บ้านกันทรารมย์ 11 3 5 2 19
62 วัดมหาพุทธราม 11 0 3 1 14
63 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 10 12 6 5 28
64 ลมศักดิ์วิทยาคม 10 10 6 4 26
65 กุดเสลาวิทยาคม 10 3 5 2 18
66 คลีกลิ้งพัฒนาทร 9 8 5 8 22
67 เบญจประชาสรรค์ 9 4 6 2 19
68 ไผ่งามพิทยาคม 8 10 9 7 27
69 น้ำคำวิทยา 8 8 10 7 26
70 มารีวิทยา 8 7 9 4 24
71 สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 8 7 4 6 19
72 จิกสังข์ทองวิทยา 8 6 13 3 27
73 สวายพิทยาคม 8 6 5 9 19
74 โพธิ์ศรีสุววรณวิทยาคม 7 10 1 0 18
75 โนนกระสังวิทยาคม 7 3 7 7 17
76 บ้านโดนอาว 7 3 1 0 11
77 บ้านตาอุด 7 0 0 0 7
78 อุทุมพรวิทยา 6 6 8 3 20
79 ตระกาศประชาสามัคคี 6 2 1 0 9
80 บกวิทยาคม 5 6 8 6 19
81 วัดโพธิ์น้อย 5 5 9 4 19
82 ผักแพรววิทยา 5 1 1 4 7
83 หนองถ่มวิทยา 4 2 2 5 8
84 ดงรักวิทยา 3 13 2 6 18
85 วัดจันทาราม 3 6 3 0 12
86 เกศเกล้าวิทยา 3 3 4 0 10
87 กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 3 1 1 3 5
88 ไพรบึงวิทยาคม 2 4 1 4 7
89 มานิตวิทยา 1 3 0 0 4
90 เมืองจันทร์วิทยาคม 1 0 0 0 1
91 กันทรอมวิทยาคม 0 1 0 0 1
92 ไพรธรรมคุณวิทยา 0 0 0 0 0
รวม 2,516 1,210 748 477 4,474