หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าง วันที่ 31 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   31 ต.ค. 2557   1 พ.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 31 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 233 31 ต.ค. 2557
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 238 31 ต.ค. 2557
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 225 31 ต.ค. 2557
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 226 31 ต.ค. 2557
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ห้อง ห้องเรียนคุณภาพ 1 31 ต.ค. 2557
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ห้อง ห้องเรียนคุณภาพ 2 31 ต.ค. 2557
7 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ศูนย์ภาษาไทย 31 ต.ค. 2557
8 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ศูนย์คณิตศาสตร์ 31 ต.ค. 2557
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 227 31 ต.ค. 2557
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 228 31 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อาคารสิรินธร ห้อง 527 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อาคารสิรินธร ห้อง 528 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อาคารสิรินธร ห้อง 531 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อาคารสิรินธร ห้อง 533 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อาคารสิรินธร ห้อง 532 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อาคารสิรินธร ห้อง 534 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อาคารสิรินธร ห้อง 521 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อาคารสิรินธร ห้อง 511 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อาคารสิรินธร ห้อง 535 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อาคารสิรินธร ห้อง 536 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช หอประชุมสุนีย์ตริยางกูล 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช หอประชุมสุนีย์ตริยางกูล 31 ต.ค. 2557 13.00-16.00
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช หอประชุมเบญจานุสรณ์ 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช หอประชุมเบญจานุสรณ์ 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช หอประชุมเบญจานุสรณ์ 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช หอประชุมเบญจานุสรณ์ 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช หอประชุมเบญจานุสรณ์ 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช หอประชุมเบญจานุสรณ์ 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
9 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สนามฟุตบอล 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
10 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สนามฟุตบอล 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 132 31 ต.ค. 2557
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 133 31 ต.ค. 2557
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 123 31 ต.ค. 2557
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 124 31 ต.ค. 2557
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ห้องโสตทัศนศึกษา 31 ต.ค. 2557
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ห้องโสตทัศนศึกษา 31 ต.ค. 2557
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนปทุมพิทยาคม หอประชุม 31 ต.ค. 2557
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนปทุมพิทยาคม หอประชุม 31 ต.ค. 2557
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 135 31 ต.ค. 2557
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 136 31 ต.ค. 2557
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ศูนย์สังคมศึกษา 31 ต.ค. 2557
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ห้องจริยธรรม 31 ต.ค. 2557
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนปทุมพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 131 31 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเรียน 5 ชั้น 3 ห้อง 533 - 534 31 ต.ค. 2557 08.30 - 12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเรียน 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียน 313 31 ต.ค. 2557 08.30 - 12.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเรียน 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียน 314 31 ต.ค. 2557 08.30 - 12.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเรียน 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียน 423 31 ต.ค. 2557 08.30 - 12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเรียน 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียน 424 31 ต.ค. 2557 08.30 - 12.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเรียน 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียน 425 31 ต.ค. 2557 08.30 - 12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเรียน 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียน 426 31 ต.ค. 2557 08.30 - 12.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเรียน 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียน 413 31 ต.ค. 2557 08.30 - 12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเรียน 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียน 414 31 ต.ค. 2557 08.30 - 12.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเรียน 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียน 417 31 ต.ค. 2557 08.30 - 12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเรียน 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียน 415 31 ต.ค. 2557 08.30 - 12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเรียน 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียน 416 31 ต.ค. 2557 08.30 - 12.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร ลานพระอภัยมณี 31 ต.ค. 2557 08.30 - 12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร ลานพระอภัยมณี 31 ต.ค. 2557 08.30 - 12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเกียรติสุรนนท์ 31 ต.ค. 2557 08.30 - 12.30
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเกียรติสุรนนท์ 31 ต.ค. 2557 08.30 - 12.30
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเกียรติสุรนนท์ 31 ต.ค. 2557 08.30 - 12.30
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเกียรติสุรนนท์ 31 ต.ค. 2557 08.30 - 12.30
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเกียรติสุรนนท์ 31 ต.ค. 2557 08.30 - 12.30
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเกียรติสุรนนท์ 31 ต.ค. 2557 08.30 - 12.30
7 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเกียรติสุรนนท์ 31 ต.ค. 2557 08.30 - 12.30
8 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเกียรติสุรนนท์ 31 ต.ค. 2557 08.30 - 12.30
9 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเกียรติสุรนนท์ 31 ต.ค. 2557 08.30 - 12.30
10 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเกียรติสุรนนท์ 31 ต.ค. 2557 08.30 - 12.30
11 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเกียรติสุรนนท์ 31 ต.ค. 2557 08.30 - 12.30
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเกียรติสุรนนท์ 31 ต.ค. 2557 08.30 - 12.30
13 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเกียรติสุรนนท์ 31 ต.ค. 2557 08.30 - 12.30
14 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเกียรติสุรนนท์ 31 ต.ค. 2557 08.30 - 12.30
15 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเกียรติสุรนนท์ 31 ต.ค. 2557 08.30 - 12.30
16 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเกียรติสุรนนท์ 31 ต.ค. 2557 08.30 - 12.30
17 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเกียรติสุรนนท์ 31 ต.ค. 2557 08.30 - 12.30
18 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเกียรติสุรนนท์ 31 ต.ค. 2557 08.30 - 12.30
19 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเกียรติสุรนนท์ 31 ต.ค. 2557 08.30 - 12.00
20 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเกียรติสุรนนท์ 31 ต.ค. 2557 08.30 - 12.00
21 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเกียรติสุรนนท์ 31 ต.ค. 2557 13.00-17.00
22 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเกียรติสุรนนท์ 31 ต.ค. 2557 13.00-17.00
23 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเกียรติสุรนนท์ 31 ต.ค. 2557 13.00-17.00
24 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร 31 ต.ค. 2557
25 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร ใต้ถุนอาคารเรียน 5 31 ต.ค. 2557 12.00-16.00
26 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร ใต้ถุนอาคารเรียน 5 31 ต.ค. 2557 12.00-16.00
27 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร หอประชุมเก่า 31 ต.ค. 2557 08.30 - 12.00
28 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร หอประชุมเก่า 31 ต.ค. 2557 08.30 - 12.00
29 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเรียน 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียน 311 31 ต.ค. 2557 08.30 - 11.00
30 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเรียน 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียน 311 31 ต.ค. 2557 08.30 - 11.00
31 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเรียน 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียน 311 31 ต.ค. 2557 12.00-15.30
32 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเรียน 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียน 311 31 ต.ค. 2557 12.00-15.30
33 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร ห้องโสตทัศนศึกษา 31 ต.ค. 2557 08.30 - 11.00
34 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร ห้องโสตทัศนศึกษา 31 ต.ค. 2557 08.30 - 11.00
35 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร ห้องโสตทัศนศึกษา 31 ต.ค. 2557 12.00-16.00
36 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร ห้องโสตทัศนศึกษา 31 ต.ค. 2557 12.00-16.00
37 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องเครือข่ายไร้พรมแดน 31 ต.ค. 2557 08.30 - 11.00
38 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องเครือข่ายไร้พรมแดน 31 ต.ค. 2557 08.30 - 11.00
39 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องเครือข่ายไร้พรมแดน 31 ต.ค. 2557 12.00-15.00
40 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องเครือข่ายไร้พรมแดน 31 ต.ค. 2557 12.00-15.00
41 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเรียน 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียน 418 31 ต.ค. 2557 08.30 - 11.00
42 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเรียน 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียน 418 31 ต.ค. 2557 08.30 - 11.00
43 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเรียน 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียน 418 31 ต.ค. 2557 12.00-15.00
44 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อาคารเรียน 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียน 418 31 ต.ค. 2557 12.00-15.00
45 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร ใต้ถุนอาคารเรียน 5 31 ต.ค. 2557 08.30 - 11.00
46 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร ใต้ถุนอาคารเรียน 5 31 ต.ค. 2557 08.30 - 11.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร หอประชุมใหม่ 31 ต.ค. 2557 08.30 - 10.00
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร หอประชุมใหม่ 31 ต.ค. 2557 08.30 - 10.00
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร หอประชุมใหม่ 31 ต.ค. 2557 10.00-11.00
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร หอประชุมใหม่ 31 ต.ค. 2557 10.00-11.00
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร หอประชุมใหม่ 31 ต.ค. 2557 11.00-12.00
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร หอประชุมใหม่ 31 ต.ค. 2557 11.00-12.00
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร หอประชุมใหม่ 31 ต.ค. 2557 12.00-13.00
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร หอประชุมใหม่ 31 ต.ค. 2557 12.00-13.00
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร หอประชุมใหม่ 31 ต.ค. 2557 13.00-14.00
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร หอประชุมใหม่ 31 ต.ค. 2557 14.00-15.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 325 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 325 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 333 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 333 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 313 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 313 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 334 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 335 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 326 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 331 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 331 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 311 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 311 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 336 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 336 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล ศาลา 6 เหลี่ยม ห้อง ศาลา 6 เหลี่ยม 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล ศาลา 6 เหลี่ยม ห้อง ศาลา 6 เหลี่ยม 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์ มสธ. 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 1 ห้อง ศูนย์ มสธ. 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 1 ห้อง 131 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 1 ห้อง 131 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ห้องสมุด 31 ต.ค. 2557
8 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ห้องสมุด 31 ต.ค. 2557
9 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง ภาษาอังกฤษ 31 ต.ค. 2557
10 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง ภาษาอังกฤษ 31 ต.ค. 2557
11 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 322 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
12 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 322 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 686 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร หอประชุมเก่า 31 ต.ค. 2557 15.00-16.30
2 687 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร หอประชุมเก่า 31 ต.ค. 2557 15.00-16.30
3 688 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร หอประชุมเก่า 31 ต.ค. 2557 15.00-16.30
4 689 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร หอประชุมเก่า 31 ต.ค. 2557 15.00-16.30
5 690 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร หอประชุมเก่า 31 ต.ค. 2557 12.00-15.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 31 ต.ค. 2557 09.00-14.00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล ห้องคอม 3 ชั้น ห้องคอม 3 ห้อง ห้องคอม 3 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล ห้องคอม 3 ชั้น ห้องคอม 3 ห้อง ห้องคอม 3 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 31 ต.ค. 2557 09.00-14.00
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 31 ต.ค. 2557 09.00-14.00
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล คอมพิวเตอร์ ชั้น ห้องคอม 2 ห้อง ห้องคอม 2 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล คอมพิวเตอร์ ชั้น ห้องคอม 2 ห้อง ห้องคอม 2 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล คอมพิวเตอร์ ชั้น ห้องคอม 1 ห้อง ห้องคอม 1 31 ต.ค. 2557 09.00-14.00
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล คอมพิวเตอร์ ชั้น ห้องคอม 1 ห้อง ห้องคอม 1 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
10 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล คอมพิวเตอร์ ชั้น ห้องคอม 1 ห้อง ห้องคอม 1 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล คอมพิวเตอร์ ชั้น ห้องคอม 2 ห้อง ห้องคอม 2 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 31 ต.ค. 2557 09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 627 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 628 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง อุตสาหกรรม 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล อาคารอุตสาหกรรม ชั้น 1 ห้อง อุตสาหกรรม 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล อาคารอุตสาหกรรม ห้อง อุตสาหกรรม 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล อาคารอุตสาหกรรม ห้อง อุตสาหกรรม 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล หอประชุมเกียรติสุรนนท์ ชั้น 2 ห้อง หอประชุมเกียรติสุรนนท์ 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล หอประชุมเกียรติสุรนนท์ ชั้น 2 ห้อง หอประชุมเกียรติสุรนนท์ 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ห้องศูนย์การงานอาชีพ 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ห้องศูนย์การงานอาชีพ 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล อาคารโรงรถหลังอาคาร 4 ห้อง อาคารโรงรถหลังอาคาร 4 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล อาคารโรงรถหลังอาคาร 4 ห้อง อาคารโรงรถหลังอาคาร 4 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 6 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 6 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 6 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 6 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 6 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 6 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 6 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 6 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 6 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 6 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 6 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 6 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล หอประชุมเกียรติสุรนนท์ ห้อง ใต้ถุนหอประชุมเกียรติสุรนนท์ 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล หอประชุมเกียรติสุรนนท์ ห้อง ใต้ถุนหอประชุมเกียรติสุรนนท์ 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
นายวีระวัฒน์ ผกานนท์ โรงเรียนนารีนุกูล : นายสังวร ชมภูมาศ์ :สหวิทยาเขต 1 : Tel 0817896100 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]