หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-ubn

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางพร้อมพร ไตรศิวะกุลโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
2. นางวรินทร จรูญกิจธรรมโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
3. นางอำไพ จันทกาญจน์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
4. นายอเนก สุขรังโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางจินตนา สื่อยรรยงศิริโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์รัตน์ พุฒศรีโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาวดี รุ่งเรือง โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
4. นายปิยะฤกษ์ บุญโกศลโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
5. นางจรรยาพร รัฐิรมย์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางกมลรส มิ่งขวัญ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายพรชัย จริยวรานุกูลโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรนุช เอื้ออารีย์เลิศโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นางสาววลัยรัตน์ บุญเนตรโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสัญลักษณ์ จันทราภรณ์โรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางวันทนีย์ สารรัตน์โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางกมลทิพย์ จารุแพทย์โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย กรรมการ
4. นายทวีพร ชาปะวัง โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
5. นางวิภาภรณ์ สุภาพิมพ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางพิไลลักษณ์ สมนึกโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางอรทัย แสนศรีโรงเรียนปทุมพิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายเปลื้อง ประสพสุขโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. นางสุวรรณี เขตมนตรีโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
5. นางพัฒนา กนกวรรณากรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางนงนุช พีระภาณุรักษ์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางเฉลยสุข จันทร์ประจำโรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชื่นจิตร สารกองโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารกรรมการ
4. นายธนันดร ใกล้ฝน โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
5. นางแก้วตา ภารเวช โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวิมลฉัตร มีหนองหว้าโรงเรียนปทุมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัศมี ชมพูศรีโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางชุติมันต์ จรัสสุทธิอิศรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางภาณี พิลารักษ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
5. นางแจ่มจิต แสงจันทร์โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสุดชีวัน ไทยเนียม โรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางสุชีรา ชุมนุมโรงเรียนอาเวมารีอารองประธานกรรมการ
3. นางษษมา ชิษณุ์สโรชินโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวทวีศรี กระจายพันธ์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
5. นางแจ่มใส อภิรักษ์มนตรี โรงเรียนปทุมพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางนงนุช แหวนวงศ์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางยุพดี นิมิตแสงเทียนโรงเรียนปทุมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพักตร์ ทองแสงโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. นางรัตนาพร พากเพียรโรงเรียนสหธาตุศึกษา กรรมการ
5. นางวาสนา แสงอร่ามโรงเรียนนารีนุกูล ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางสาวดาวรุ่ง นาควานิชโรงเรียนปทุมพิทยาคม กรรมการ
2. นางประนอม สายแววโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
3. นายภานะเรศ บุตรดีขันธ์โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นายบัณฑิต การินทร์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
5. นางปรมาพร วังศรีแก้วโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกัลยา ตาน้อยโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ อัครพัฒน์ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายไพโรจน์ อัครพัฒน์กรรมการ
4. นางมั่นใจ ผิวงามโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
5. นางวิมล พันธ์ศิริโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
6. นางวราภรณ์ ศรีมันตะโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
7. นางสาววันเพ็ญ เจริญราษฏร์โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมกรรมการ
8. นางรัตติยา นาสิงห์โรงเรียนเก่าขามวิทยากรรมการ
9. นางสาวสุภาณี มีพงษ์โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
10. นายกิตติศักดิ์ แพงบุญโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
11. นายคำแพง ตันติศิรินทร์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายประจวบ บัวพันธ์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางศรีสงกรานต์ เซียวสกุลโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอระศรี หินนาคโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ มวลสุขโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
5. นางบุญช่วย อุปภูติโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
6. นางสาวปิยาภรณ์ เขียวหวานโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมกรรมการ
7. นางนัยรัตน์ พงษ์เฉลียวโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
8. นางสาวศิริพร สอนพรมโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
9. นางจรรยา ชาวงษ์โรงเรียนอัชสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
10. นางสาวชลิดา มีแสงโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางพรทิพา อ่อนนิ่มโรงเรียนหนองขอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจริยา ศิริบูรณ์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชรองประธานกรรมการ
3. นางนภาพร มาศขาวโรงเรียนใผ่ใหญ่ศึกษากรรมการ
4. นายพินพร แก้วมีศรีโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
5. นางวรางคณา กาศักดิ์โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายนิยม พงษ์ผาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ ไชยสัตย์โรงเรียนปทุมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนงเยาว์ โสภาพลโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมกรรมการ
4. นางนางกนกนภา บุญพรม โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
5. นายสมชาย ทองบ่อโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ ลิ้มจิตรกรโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวกิติมา มุขสมบัติโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาณี ไชยศิลาโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรณัน ดาเหลาโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมกรรมการ
5. นางนคร นวลอินทร์โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางจันทร์ฉาย พิมพ์ศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางบานเย็น เจริญบุตรโรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย ศิริวาลย์โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษากรรมการ
4. นางศิวาพร กลมลีโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา กรรมการ
5. นางนิรมล บุญมาลีโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายชาติชาย สุภสรโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ศรัทราพันธ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัญชนา เฉียงขวาโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ จันทร์ทรงโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
5. นางจารุนันท์ ปิติธรรมภณ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายโกเมน อรัญเวศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายประศาสตร์ พวงผกาโรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางพรรณี จันทรถโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. นางอุณาโลม อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวยุพยงค์ พานิชกุลโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายจตุพล พิมพานนท์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายวุฒิจักร เรืองกาญจนรัตน์ โรงเรียนปทุมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัญญารัตน์ นาชัยภูมิโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. นางศิริพรรณ บุญญา โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารกรรมการ
5. นางเบญจพร พูลลาภโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายกิตติภพ ผิวงามโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ โสภาพลโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
3. นางทองพูล ท้าวเงินโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมกรรมการ
4. นางอุไร สวยรูปโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
5. นายตะวัน ทองสรรค์โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประสาท ดวงศรีโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร ดวงศรีโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนภารัตน์ สุกใสโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ สืบพรหมโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
5. นางสาวพนมวรรณ พิเคราะห์กิจโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
6. นางผกาสวรรค์ ลัทธิ ณ นาวิน โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
7. นายเยาวลักษณ์ โคตรมงคลโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาววนิดา แสนสิงห์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒กรรมการ
9. นางเบ็ญจวรรณ แนวหล้าโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวอำนวย บุญไพโรจน์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
11. นางสาวสายรุ้ง ประวิทย์ธนาโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี กรรมการ
12. นางสาวดาราภรณ์ ดวงจันทร์ โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมกรรมการ
13. นางธัญกมล คำจัททร์ลาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
14. นางจันทร์เพ็ญ วังคะฮาด โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
15. นายจักรพันธ์ อาจสารีโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางจิราพร ธรรมเจริญ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวชิราภรณ์ ศรีดาโคตร โรงเรียนปทุมพิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายวราชัย โคตรมงคล โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นางอรุณี จันทร์หอมโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมกรรมการ
5. นายอรรถพล แท่นแก้วโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
6. นางสาวพาทิศชา พรมดีศ์โรงเรียนยุวทูตศึกษา๒กรรมการ
7. นางสาววีรนุช อุดมคำโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
8. นายอาทิตย์ จิโรจน์ภากรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
9. นางรติพร ทวยทนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวเดือนนุช จึงสถิตย์กุลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณวิภา มยุเรศโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางชุติกาญจณ์ วงศ์คำตาโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นายศิรศักดิ์ ทองทับโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
5. นางสุชาดา กิจเกียรติ์ โรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางกุศลใจ วิโรจน์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายจิรยุทธ์ จันทร์หอม โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา บุญขจรโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นางสาวพจนี สีมาฤทธิ์โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
5. นางสาวพณิญาภรณ์ คณาญาติ โรงเรียนยุวฑูตศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวรุจิระ การิสุขโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางวรนัน ดาหลาโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอรนิตย์ ประสานศรีโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารกรรมการ
4. นางอรอุมา ขำเลิศโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
5. นายอัครเดช คำศรีโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุมลทิชา แสงชาติโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภณัฐฏินันท์ ปัญญาสายโรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางจันทรา สร้อยคำโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารกรรมการ
4. นางอัมพร ทองทีโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
5. นายโชคชัย ยาพันธ์โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางมณีวรรณ คุณโคตร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายสงบ ศรีอุดรโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ กัลป์ดีโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นางสาววไลภรณ์ แก่นอ้วนโรงเรียนดงยางวิทยาคมกรรมการ
5. นายไกรวุฒิ ชัยคุณโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
6. นางธีรนุช สกนวัฒน์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวชินีวรรณ ชินวงศ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางพิชญาดา สุยะรา โรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัจฉริยา ดาโรจน์โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
4. นางสุพรรณี ขันเงินโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารกรรมการ
5. นายประภาษ มูลนาโรงเรียนหนองขอนวิทยากรรมการ
6. นางสาวนิภารัตน์ รินทรโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุธี วอทองโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางกัตติกา ปานะโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายบุญเกิด ไชยวงศ์โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นางทิพพาภรณ์ ไชยพัฒน์โรงเรียนเยาวเรศศึกษากรรมการ
5. นายพิชัย แพทย์เพียร โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายยุทธการ ขันเงินโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ เสนาใหญ่โรงเรียนดงยางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิ่นเพชร ชาปะวัง โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
4. นางวัชรี พลศรีโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
5. นางสาวจินตนา มาคะวงค์โรงเรียนอาเวมารีอา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายธีระวัฒน์ ทองพิทักษ์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
2. นายพนัส แก่นอาสาโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
3. นายสุริยา ศรีไสลโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมกรรมการ
4. นายวงศ์หิรัณย์ สัมปันโณโรงเรียนบ้านไทยวิทยาคมกรรมการ
5. นายกริชชัย บุญกองโรงเรียนเก่าขามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายธีระวัฒน์ ทองพิทักษ์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายพนัส แก่นอาสาโรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายสุริยา ศรีไสลโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมกรรมการ
4. นายวงศ์หิรัณย์ สัมปันโณโรงเรียนบ้านไทยวิทยาคมกรรมการ
5. นายกริชชัย บุญกองโรงเรียนเก่าขามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพันธ์ ช่วยบุญญะโรงเรียนปทุมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเชิดชัย มากดีโรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเบญจวัลย์ บุปผาพันธ์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นายศรอนันต์ รัชพันธ์โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษากรรมการ
5. นางสาวมะลิวัลย์ สุพรรณนนท์โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
6. นายโกศล คำเพ็งโรงเรียนนารีนุกูล ๒กรรมการ
7. นางปณิตา ทางทองโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางแก้วตา ทองสุขโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางอาภา งามเนตรโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววาสนา มุงคุณโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. นางปาจารีย์ แสงศรีโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษากรรมการ
5. นายประจวบ ทองอ้มโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
6. นางนรีรัตน์ จันสุตะโรงเรียนนารีนุกูล ๒กรรมการ
7. นางสุชีลา กุแก้วโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางแก่นจันทน์ แสนทวีสุขโรงเรียนปทุมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภลักษณ์ ภาคเจริญโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางธมกร อาภาวัณสงค์โรงเรียนอุบลราชนีศรีวนาลัยกรรมการ
4. นายอุทัย อุดมชราโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมกรรมการ
5. นางชุติญาดา ธงศรีโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสุรพล กิจเกียรติโรงเรียนปทุมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพัฒนา เหมือนมาตย์โรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนกพร สุขสายโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ รัชพันธ์โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษากรรมการ
5. นายโกสินทร์ ลวดทองโรงเรียนสหธาตุศึกษากรรมการ
6. นางรัตติยา นาสิงห์โรงเรียนเก่าขามวิทยากรรมการ
7. นางปทุมมาศ สุริยฉายโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ ธนูทองโรงเรียนปทุมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ เจริญศรีโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชรองประธานกรรมการ
3. นายมนู กนกแก้วโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
4. นางอารีพันธุ์ วันชัยโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารกรรมการ
5. นายภูมิชาย สิมมาเคนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
6. นายสถิต กุแก้วโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมกรรมการ
7. นางหนูเพียร ปรุโปร่งโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ ธนูทองโรงเรียนปทุมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ เจริญศรีโรงเรียนเบญจะมะมหาราช รองประธานกรรมการ
3. นายมนู กนกแก้วโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
4. นางอารีพันธุ์ วันชัยโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารกรรมการ
5. นายภูมิชาย สิมมาเคนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
6. นายสถิต กุแก้วโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมกรรมการ
7. นายหนูเพียร ปรุโปร่งโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวนันทพร โสตถิวัฒนานนท์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางนุชณีภรณ์ วงษ์กลมโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางมัญเชฎฐิกา คำเติมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒กรรมการ
4. นางสุพิวรรณ นาท้าวโรงเรียนบ้านไทยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสาวนันทพร โสตถิวัฒนานนท์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางนุชณีภรณ์ วงษ์กลมโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางมัญเชฎฐิกา คำเติมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒กรรมการ
4. นางสุพิวรรณ นาท้าวโรงเรียนบ้านไทยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางศิริรัตน์ ตรีกานนท์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ บุ้งทองโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธัญลักษณ์ พรมจรรย์โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นางกฤษณา ทศโยธิน โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสาวดารกา บุญกาญจน์โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคีกรรมการ
6. นายธรรมเนียม พงษ์ศิริโรงเรียนดงยางวิทยาคมกรรมการ
7. นางกานดา ขุมเมืองโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวกนกพร สุขสายโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางภัคฐพิชา นนทาโรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี ภูมิจักรโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
4. นางสาวพิสมัย ธรรมสัตย์โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา กรรมการ
5. นางคนึงนิจ ประครองโรงเรียนเก่าขามวิทยากรรมการ
6. นางศุลีพร ภูสิธานันท์โรงเรียนนารีนุกูล ๒กรรมการ
7. นางโชคชัย ส่งสุขโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางละมัย ลำภาโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา ทศโยธิน โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศักดิ์ดา พงษ์กิ่งโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอมลรชา ทองงอกโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ ผลบัวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒กรรมการ
6. นางมยุรี อุ่นรัตนะโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญพรรณ คำศรีสุขโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ ศรีจรูญโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางเบ็ญจวรรณ แก้วถาวรโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นายชาตรี ทองพิทักษ์โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคีกรรมการ
5. นายธีระศักดิ์ ทีฆะพันธ์โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุภาพร คำนึงโรงเรียนดงยางวิทยาคมกรรมการ
7. นางจันทร์สุดา หอมหวลโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางพยอม แก้วประทุมโรงเรียนปทุมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางไพรวัลย์ บุญไพโรจน์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร รองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุษบา ด้ามพรหมโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นางสาวณัติกาญน์ นามรัตน์โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวผลดี สบายใจโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
6. นายอภัย ประชุมแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางเจิดจรรย์ ศรีสุขโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางจอมขวัญ กอสุวรรณโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสันติ พินิจปรีชาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช กรรมการ
4. นางอัมพร พลีน้อยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช กรรมการ
5. นางอัญชลี รักษาศรีโรงเรียนสหธาตุศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายพิบูลย์ชัย ชมภูพื้น โรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายยอดพงษ์ สุระนรากุลโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสาโรช ศิลาเกษโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ พูลเพิ่มโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
5. นางพิยดา โคตรมงคลโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
6. นางเพียงใจ หงษ์ทองโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสรายุทธ ธรรมานุชิต โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ วัตราดุลย์โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสุนทรี กีฬาโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารกรรมการ
4. นายประจักษ์ นนทะภาโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
5. นายสุพจน์ ปัญจพงษ์โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
6. นางลักษมี แถมพันธ์โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
7. นางพิกุล เทพพินิจโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางนวลอนงค์ เหล่าบรรเทาโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางเปมิกา อุปัชฌาย์โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมกรรมการ
3. นางกาญจนี ประสานพันธ์โรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางนวลอนงค์ เหล่าบรรเทาโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางเปมิกา อุปัชฌาย์โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมกรรมการ
3. นางกาญจนี ประสานพันธ์โรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุดใจ แต่งประกอบโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุนทร สายแววโรงเรียนเก่าขามวิทยากรรมการ
3. นายจักรินทร์ คล่องดีโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
4. นายประภรณ์ชัย แอบจิหาดโรงเรียนมารีย์นิรมลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสุดใจ แต่งประกอบโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุนทร สายแววโรงเรียนเก่าขามวิทยากรรมการ
3. นายจักรินทร์ คล่องดีโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
4. นายประภรณ์ชัย แอบจิหาดโรงเรียนมารีย์นิรมลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางรุ่งทิวา ภูมิเขียวโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางกรินทิพย์ ตุละวิภาคโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒กรรมการ
3. นายครรชิต ศรีวิไลช์โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษากรรมการ
4. นางสมปอง สุดเต้โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางรุ่งทิวา ภูมิเขียวโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางกรินทิพย์ ตุละวิภาคโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒กรรมการ
3. นายครรชิต ศรีวิไลช์โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษากรรมการ
4. นางสมปอง สุดเต้โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายจีระศักดิ์ คุณะโคตรโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเกษม สุวรรณเศษโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสงกรานต์ คงสีโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
4. นายอุทัย มณีศิลป์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
5. นายธนพล กลั่นความดีโรงเรียนสหธาตุศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายจีระศักดิ์ คุณะโคตรโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเกษม สุวรรณเศษโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสงกรานต์ คงสีโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
4. นายอุทัย มณีศิลป์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
5. นายธนพล กลั่นความดีโรงเรียนสหธาตุศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุพร แต่งประกอบโรงเรียนนารีนุกูล ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ ภูมิเขียวโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
3. นายธนชิต ศรีสวัสดิ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. นายมนตรี จำปาหอมโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางทิตติยา บุณยรัตพันธ์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายธรรมเนียม พงษ์ศิริโรงเรียนดงยางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอานนท์ บุญศรีโรงเรียนหนองขอนวิทยากรรมการ
4. นายสมชัย เจียรกุลโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารกรรมการ
5. นายสุคี พูลพลโรงเรียนม่วงสามสิบอัมวันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายทิตติยา บุณยรัตพันธ์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายธรรมเนียม พงษ์ศิริโรงเรียนดงยางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอานนท์ บุญศรีโรงเรียนหนองขอนวิทยากรรมการ
4. นายสมชัย เจียรกุลโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารกรรมการ
5. นายสุคี พูลพลโรงเรียนม่วงสามสิบอัมวันวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายนรพัฒน์ เครือสีดาโรงเรียนเสียมทองพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ คันธจันทร์โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคีกรรมการ
3. นางนิลวรรณ ผิวเรืองโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นายการุณ พูลเพิ่มโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายนรพัฒน์ เครือสีดาโรงเรียนเสียมทองพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ คันธจันทร์โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคีกรรมการ
3. นางนิลวรรณ ผิวเรืองโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นายการุณ พูลเพิ่ม โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางศิริรัตน์ อำลอยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางแก้วตา ภาระเวชโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมกรรมการ
5. นางอรวรรณ ศิลาโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางศิริรัตน์ อำลอยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางแก้วตา ภาระเวชโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมกรรมการ
5. นางอรวรรณ ศิลาโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางศิริรัตน์ อำลอยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางแก้วตา ภาระเวชโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมกรรมการ
5. นายอรวรรณ ศิลา โรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสมปอง สาระโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกรณกฤต รัตนสีหาโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมกรรมการ
3. นายชัชญาณิพพิชณ์ เหล่าสิงห์โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายสมปอง สาระโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกรณกฤต รัตนสีหาโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมกรรมการ
3. นายชัชญาณิพพิชณ์ เหล่าสิงห์โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสมปอง สาระโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกรณกฤต รัตนสีหาโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมกรรมการ
3. นายชัชญาณิพพิชณ์ เหล่าสิงห์โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสมปอง สาระโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกรณกฤต รัตนสีหาโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมกรรมการ
3. นายชัชญาณิพพิชณ์ เหล่าสิงห์โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรพล ทศโยธิน โรงเรียนหนองขอนวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางจุฬีภรณ์ อุทัยพันธ์โรงเรียนนารีนุกูล ๒กรรมการ
3. นายนันทวุฒิ ลีลาศสง่างามโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุรพล ทศโยธิน โรงเรียนหนองขอนวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางจุฬีภรณ์ อุทัยพันธ์โรงเรียนนารีนุกูล ๒กรรมการ
3. นายนันทวุฒิ ลีลาศสง่างามโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรพล ทศโยธิน โรงเรียนหนองขอนวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางจุฬีภรณ์ อุทัยพันธ์โรงเรียนนารีนุกูล ๒กรรมการ
3. นายนันทวุฒิ ลีลาศสง่างามโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุรพล ทศโยธิน โรงเรียนหนองขอนวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางจุฬีภรณ์ อุทัยพันธ์โรงเรียนนารีนุกูล ๒กรรมการ
3. นายนันทวุฒิ ลีลาศสง่างามโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธนศิลป์ ดียิ่ง โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางใบศรี ปัดน้อยโรงเรียนนารีนุกูล กรรมการ
3. นางจิราภรณ์ อุปวรรณโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธนศิลป์ ดียิ่ง โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางใบศรี ปัดน้อยโรงเรียนนารีนุกูล กรรมการ
3. นายจิราภรณ์ อุปวรรณโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธนศิลป์ ดียิ่ง โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางใบศรี ปัดน้อยโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ อุปวรรณโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธนศิลป์ ดียิ่ง โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางใบศรี ปัดน้อยโรงเรียนนารีนุกูล กรรมการ
3. นางจิราภรณ์ อุปวรรณโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเรวัตร พัฒชูโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นางชลิดา เด่นนารีบุตรโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา กรรมการ
3. นางนวมนต์ มากมีโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเรวัตร พัฒชูโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นายชลิดา เด่นนารีบุตรโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา กรรมการ
3. นายนวมนต์ มากมีโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเรวัตร พัฒชูโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นางชลิดา เด่นนารีบุตรโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา กรรมการ
3. นางนวมนต์ มากมีโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเรวัตร พัฒชูโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นางชลิดา เด่นนารีบุตรโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา กรรมการ
3. นายนวมนต์ มากมีโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ พุ่มกำพลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายดนัย กันหรักษ์โรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุจิต ศรีงาม โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ พุ่มกำพลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายดนัย กันหรักษ์โรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุจิต ศรีงาม โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ พุ่มกำพลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายดนัย กันหรักษ์โรงเรียนปทุมพิทยาคม กรรมการ
3. นายสุจิต ศรีงาม โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ พุ่มกำพลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายดนัย กันหรักษ์โรงเรียนปทุมพิทยาคม กรรมการ
3. นายสุจิต ศรีงาม โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายไมตรี เหง้าเกษโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอุบล บุญชุ่มโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
3. นายประดิษฐ์ แสงใสโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายไมตรี เหง้าเกษโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอุบล บุญชุ่มโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
3. นายประดิษฐ์ แสงใสโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวรรณพร สิงคิบุตรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ทองแจ่มโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
3. นางจุฬาภรณ์ พาชื่นโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย กรรมการ
4. นางปัทมา จำปาอ่อนโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
5. นางอนงค์ โพธิ์ขาวโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวจิราภรณ์ สิมัดโรงเรียนเยาวเรศศึกษากรรมการ
7. นางกัลยสกร สังเกตการณ์โรงเรียนอุบลวิทยากรกรรมการ
8. นางนวลฉวี จันทร์หนองสรวง โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางวรรณพร สิงคิบุตรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ทองแจ่มโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
3. นางจุฬาภรณ์ พาชื่นโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
4. นางปัทมา จำปาอ่อนโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
5. นางอนงค์ โพธิ์ขาวโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวจิราภรณ์ สิมัดโรงเรียนเยาวเรศศึกษากรรมการ
7. นางกัลยสกร สังเกตการณ์โรงเรียนอุบลวิทยากรกรรมการ
8. นางนวลฉวี จันทร์หนองสรวง โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางวรรณพร สิงคิบุตรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ทองแจ่มโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
3. นางจุฬาภรณ์ พาชื่นโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
4. นางปัทมา จำปาอ่อนโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
5. นางอนงค์ โพธิ์ขาวโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวจิราภรณ์ สิมัดโรงเรียนเยาวเรศศึกษากรรมการ
7. นางกัลยสกร สังเกตการณ์โรงเรียนอุบลวิทยากรกรรมการ
8. นางนวลฉวี จันทร์หนองสรวง โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางวรรณพร สิงคิบุตรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ทองแจ่มโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
3. นางจุฬาภรณ์ พาชื่นโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
4. นางปัทมา จำปาอ่อนโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
5. นางอนงค์ โพธิ์ขาวโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวจิราภรณ์ สิมัดโรงเรียนเยาวเรศศึกษากรรมการ
7. นางกัลยสกร สังเกตการณ์โรงเรียนอุบลวิทยากรกรรมการ
8. นางนวลฉวี จันทร์หนองสรวง โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางวรรณพร สิงคิบุตรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ทองแจ่มโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
3. นางจุฬาภรณ์ พาชื่นโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
4. นางปัทมา จำปาอ่อนโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
5. นางอนงค์ โพธิ์ขาวโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวจิราภรณ์ สิมัดโรงเรียนเยาวเรศศึกษากรรมการ
7. นางกัลยสกร สังเกตการณ์โรงเรียนอุบลวิทยากรกรรมการ
8. นางนวลฉวี จันทร์หนองสรวง โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวรรณพร สิงคิบุตร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ทองแจ่มโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
3. นางจุฬาภรณ์ พาชื่นโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
4. นางปัทมา จำปาอ่อนโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
5. นางอนงค์ โพธิ์ขาวโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวจิราภรณ์ สิมัดโรงเรียนเยาวเรศศึกษากรรมการ
7. นางกัลยสกร สังเกตการณ์โรงเรียนอุบลวิทยากรกรรมการ
8. นางนวลฉวี จันทร์หนองสรวง โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางวรรณพร สิงคิบุตรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ทองแจ่มโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
3. นางจุฬาภรณ์ พาชื่นโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
4. นางปัทมา จำปาอ่อนโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
5. นางอนงค์ โ พธิ์ขาวโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวจิราภรณ์ สิมัดโรงเรียนเยาวเรศศึกษากรรมการ
7. นางกัลยสกร สังเกตการณ์โรงเรียนอุบลวิทยากรกรรมการ
8. นางนวลฉวี จันทร์หนองสรวง โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางวรรณพร สิงคิบุตรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ทองแจ่มโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
3. นางจุฬาภรณ์ พาชื่นโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
4. นางปัทมา จำปาอ่อนโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
5. นางอนงค์ โพธิ์ขาวโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวจิราภรณ์ สิมัดโรงเรียนเยาวเรศศึกษากรรมการ
7. นางกัลยสกร สังเกตการณ์โรงเรียนอุบลวิทยากรกรรมการ
8. นางนวลฉวี จันทร์หนองสรวง โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ โกศัลวัฒน์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางสุภิษฏา การินทร์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางรุจี สีตะมัยโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจามรี เชื้อชัย โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา กรรมการ
5. นางสุวลักษณ์ แสนทวีสุขโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
6. นางอัมพร สวนมาโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีอรุณ เมียดสีมาโรงเรียนเก่าขามวิทยากรรมการ
8. Mr.Daryl Morrisseyโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
9. นางสาวสาริศา ศิริบูรณ์โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นายนพรัตน์ โกศัลวัฒน์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางสุภิษฏา การินทร์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางรุจี สีตะมัยโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจามรี เชื้อชัยโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา กรรมการ
5. นางสุวลักษณ์ แสนทวีสุขโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
6. นางอัมพร สวนมาโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีอรุณ เมียดสีมาโรงเรียนเก่าขามวิทยากรรมการ
8. Mr.Daryl Morrisseyโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
9. นางสาวสาริศา ศิริบูรณ์โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางนวลเนตร ธรรมานุชิต โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวธนิตา บรรโลโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกาญจนาพร จันทะเวช โรงเรียนปทุมวิทยากร กรรมการ
4. นางบุษบา ชุมเสน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ ผาสุขโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา พวงธรรม โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
7. Mr.Michael Martynโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
8. นางนพมาศ ศรีวิไลช์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช กรรมการ
9. นางดวงมณี บุญสุขโรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางนวลเนตร ธรรมานุชิต โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวธนิตา บรรโลโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกาญจนาพร จันทะเวช โรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
4. นางบุษบา ชุมเสน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ ผาสุขโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา พวงธรรม โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
7. Mr.Michael Martynโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
8. นางนพมาศ ศรีวิไลช์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
9. นางดวงมณี บุญสุขโรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ สายแวว โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา ขันอาสาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช รองประธานกรรมการ
3. นางปัทมา โหตระไวศยะโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นางสาวเสาวภา อุทุม โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอุบลวรรณ แจ่มจันทร์ โรงเรียนปทุมวิทยากร กรรมการ
6. นางสาวชมพันธ์ สืบภา โรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
7. นายวรศักดิ์ พิทักษ์เทพสมบัติโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา กรรมการ
8. นายปรีชา บัวงาม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒กรรมการ
9. MissTina Hennessyโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
10. นายประสิทธิ์ กัลปพฤกษ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ สายแววโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา ขันอาสาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชรองประธานกรรมการ
3. นางปัทมา โหตระไวศยะโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นางสาวเสาวภา อุทุม โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอุบลวรรณ แจ่มจันทร์ โรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
6. นางสาวชมพันธ์ สืบภา โรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
7. นายวรศักดิ์ พิทักษ์เทพสมบัติโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
8. นายปรีชา บัวงาม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒กรรมการ
9. MissTina Hennessyโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
10. นายประสิทธิ์ กัลปพฤกษ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ กาศักดิ์ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา จินาทองไทยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช รองประธานกรรมการ
3. นายสุวิช ศรีธรรมโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. Missสุภาวดี อาภรณ์วิชานพ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
5. นางเพ็ญจันทร์ กงเพ็ชรโรงเรียนเก่าขามวิทยากรรมการ
6. นางสาววิภาวดี เนตรมณี โรงเรียนปทุมพิทยาคม กรรมการ
7. Mr.Scott Finkโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
8. นายบัณฑิต สกนธวัฒน์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายชูศักดิ์ กาศักดิ์โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา จินาทองไทยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชรองประธานกรรมการ
3. นายสุวิช ศรีธรรมโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. Missสุภาวดี อาภรณ์วิชานพ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญจันทร์ กงเพ็ชรโรงเรียนเก่าขามวิทยากรรมการ
6. นางวิภาวดี เนตรมณี โรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
7. Mr.Scott Finkโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
8. นายบัณฑิต สกนธวัฒน์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางภัสนี อุ่นหล้าโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ ศิริพันธ์ โรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางเกศแก้ว บุ้งทอง โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. นายชยุตม์ โล่ห์คำ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา กรรมการ
5. สิบเอกหญิงสุภาภรณ์ จุลสมบัติ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
6. นางมะลิวัลย์ เสนาใหญ่ โรงเรียนดงยางวิทยาคม กรรมการ
7. MissFelicial Nchongโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
8. นางสาววิชุดา เอกสุขโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางภัสนี อุ่นหล้าโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ ศิริพันธ์โรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางเกศแก้ว บุ้งทองโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. นายชยุตม์ โล่ห์คำ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
5. สิบเอกหญิงสุภาภรณ์ จุลสมบัติ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
6. นางมะลิวัลย์ เสนาใหญ่โรงเรียนดงยางวิทยาคมกรรมการ
7. MissFelicial Nchongโรงเรียนนารีนุกูล กรรมการ
8. นางสาววิชุดา เอกสุขโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางอรชร ไหว้พรหมโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ประธานกรรมการ
2. Mr.John Hutchinsonโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
3. Mr.Julian Salman โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวคัทลียา ปรีชม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ประธานกรรมการ
2. MissGuo Jing โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี ๒รองประธานกรรมการ
3. MissYin yinโรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี ๒ กรรมการ
4. Mr.Xiang Mingaoโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช กรรมการ
5. นายธันยพัฒน์ ยศราวาสโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย หลักรัตน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ประธานกรรมการ
2. Ms.Suzuki Hirokoโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช กรรมการ
3. Mrs.Mai Suchockiโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางสาวสุธีวัน ชื่นตา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางพิสมัย หลักรัตน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. Ms.Suzuki Hirokoโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
3. Mrs.Mai Suchockiโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางสาวสุธีวัน ชื่นตาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางอรุณรัตน์ วรรณสถิตย์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ประธานกรรมการ
2. Missมะลิวัลย์ สุพรรณนนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี รองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญศิริ กุลวงศ์ โรงเรียนปทุมพิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวรัตติมา แผงอ่อนโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
5. Mr.Joris De Conninckโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
6. นางวัชราภรณ์ แคนเภาว์โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางอรุณรัตน์ วรรณสถิตย์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. Missมะลิวัลย์ สุพรรณนนท์โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญศิริ กุลวงศ์ โรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัตติมา แผงอ่อนโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
5. Mr.Joris De Conninckโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
6. นางวัชราภรณ์ แคนเภาว์โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ ดวงศิลป์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายสมชาย จันทร์ศรีโรงเรียนปทุมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายไพโรจน์ อัครพัฒน์โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารกรรมการ
4. นายบัณฑิต การินทร์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
5. นายสมศรี อุทัยพันธ์โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายจำเนียร เดชคำภูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายสุพร ไชยมาตย์โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารกรรมการ
3. นายกมล กอมณีโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีกมลศักดิ์ ทองกลมโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา หล่าบรรเทาโรงเรียนหนองขอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี เลิศเสรีโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวนันทพร โสติถิวัฒนานนท์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางสาวสาธินี แสงสิงแก้วโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายกฤษฎา หล่าบรรเทาโรงเรียนหนองขอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี เลิศเสรีโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวนันทพร โสติถิวัฒนานนท์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางสาวสาธินี แสงสิงแก้วโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางธนภรณ์ ศิริกุลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ อยู่คงโรงเรียนนารีนุกูล ๒กรรมการ
3. นางวิมลศรี มุสิกวันโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ โควสุรัตน์โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
5. นางเลิศลักษณ์ จันทร์เขียวโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางธิดารัตน์ ผลแก้วโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางไพเราะ อรอินทร์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางมินตรา เกษน้อยโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นางระวีวรรณ ครองยุทธโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
5. นางธนวัน สายเนตรโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางยุพาพร ชุมแสงโรงเรียนนารีนุกูล๒ประธานกรรมการ
2. นางบังอร กาญจนสุนทรโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางอรอนงค์ รัชโพธิโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
4. นางสาวมัณยาดา สินธุทิพย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒กรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ จารุแพทย์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางกรรณิการ์ พลพวกโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางรุ่งตะวัน อรรถเวทินโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัจฉริยา มีโชติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒กรรมการ
4. นางสาวอ้อมเดือน แซ่อุ่นโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
5. นางสลักจิตร ลือชาโรงเรียนนารีนุกูล ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางรัชดาภร ใจดีหิรัญโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางคำบาง วงศ์คำโรงเรียนนารีนุกูล ๒ รองประธานกรรมการ
3. นางฟุ้งเฟื่อง แก้วหลวงโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นางสมสิริ บุตราช โรงเรียนปทุมพิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวเจนจิรา แช่ลี้โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสุคนธ์ ค้ำคูณโรงเรียนปทุมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุภพรรณ แสงวงศ์โรงเรียนนารีนุกูล๒ รองประธานกรรมการ
3. นางวิภาวดี วงศ์เมืองจันทร์ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารกรรมการ
4. นางจรุงจิต โลมรัตน์โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายชาญชัย ทองทับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ ประธานกรรมการ
2. นายอภัยมณี แก้วคำวงศ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
3. นายณรงค์ชัย ธรรมวิเศษ โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา กรรมการ
4. นายเริ่มรัฐ ใยนนท์โรงเรียนเยาวเรศศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. นายชาญชัย ทองทับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ ประธานกรรมการ
2. นายอภัยมณี แก้วคำวงศ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
3. นายณรงค์ชัย ธรรมวิเศษ โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา กรรมการ
4. นายเริ่มรัฐ ใยนนท์โรงเรียนเยาวเรศศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายชาญชัย ทองทับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ ประธานกรรมการ
2. นายอภัยมณี แก้วคำวงศ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
3. นายณรงค์ชัย ธรรมวิเศษ โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา กรรมการ
4. นายเริ่มรัฐ ใยนนท์โรงเรียนเยาวเรศศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
1. นายชาญชัย ทองทับโรงเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ ประธานกรรมการ
2. นายอภัยมณี แก้วคำวงศ์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
3. นายณรงค์ชัย ธรรมวิเศษ โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา กรรมการ
4. นายเริ่มรัฐ ใยนนท์โรงเรียนเยาวเรศศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายชาญชัย ทองทับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ ประธานกรรมการ
2. นายอภัยมณี แก้วคำวงศ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการ
3. นายณรงค์ชัย ธรรมวิเศษ โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา กรรมการ
4. นายเริ่มรัฐ ใยนนท์โรงเรียนเยาวเรศศึกษา กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอภิวัฒน์ วงศ์กัณหาโรงเรียนหอสิบพรรษาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรนันท์ สุสิงห์โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
3. นายไพศาล ปวงสุขโรงเรียนเสียมทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิชัย กระมุทกาญจน์โรงเรียนนารีนุกูล ๒กรรมการ
5. นางนันทพร ร่วมสุขโรงเรียนเขื่องในพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายโชติช่วง ทีอุทิศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายธนิตเชษฐ์ กุลพงษ์โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
3. นายภูมิภัทร งานสัมพันธฤทธิ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรรวิภา แสงกล้าโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
5. นางสาวประทุมพร เพ็ญมากโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางพรพิมล ก้อนภูธรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายรัชตานันท์ แสวงนามโรงเรียนยุวทุตศึกษา ๒กรรมการ
3. นายรุจิรา ตรีนิคมโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารกรรมการ
4. นายสุภร สอนศรีโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
5. นายเจษฏา กิติภาณุกุลโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวดณญพฤษ ดวงใจโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยนุช รักพงศ์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นายวิบูลย์ สารสิทธิธรรมโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิริยา จันอุไรโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารกรรมการ
5. นายปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสรรเพชญ ทุนมากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ เทียมทัตโรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคีกรรมการ
3. นายสิริชัย ปรีเปรมโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นายชัชวาล ใจโชติโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์สุดา สันพนวัฒน์โรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพล บุญหล้าโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางวิภาวรรณ ทองสรรค์โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางกรรณิกา นำพาโรงเรียนโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
5. นายสิทธิศักดิ์ ร่วมสุขโรงเรียนหนองขอนวิทยากรรมการ
6. นายมหาดไทย บุษยเหมโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ ชัยแสงโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ บุญสอนโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นายสุวัฒน์ พิมสุตตะโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
4. นายสิทธิศักดิ์ บุญสรางโรงเรียนประสิทธิ์ศึกษากรรมการ
5. นายกามนิตย์ พาภักดีโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางรุ้งเพชร ทองคำสุขโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายนนทนันท์ วิชาพูลโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายคมสัน วงศ์มาสาโรงเรียนมารีย์นิรมลกรรมการ
4. นางวะรัตน์ มูลณีโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมกรรมการ
5. นายนิกร มีดีโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายพิริยะ ทองเหลืองโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายศิริพัฒน์ แก่นจันทร์โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายสุภร สอนศรีโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นายจตุรวิทย์ จุลทรรศน์โรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
5. นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตรโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสมปอง ตรุวรรณ์โรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายอุเทน พุ่มจันทร์โรงเรียนเยาวเรศศึกษากรรมการ
3. นายจักรี บุญประสิทธิโรงเรียนสหธาตุศึกษากรรมการ
4. นายวิทวัส พลพวกโรงเรียนโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
5. นางพรพิมล อรัญเวศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางธารทิพย์ ทานะโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายอนุรัฐ วามะลุนโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
3. นายวิบูลย์ สารสิทธิธรรมโรงเรียนหนองขอนวิทยากรรมการ
4. นายสาโรจน์ บุญศักดิ์ดีโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางธิดารัตน์ แก้วภมรโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
2. นางยุภาพร พิมพ์พานนท์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
3. นางสุพัตราธิ บูรณ์บุญโรงเรียนอุบลราชานีศรีวนาลัยกรรมการ
4. นายอนุทิตย์ แก้วลอยโรงเรียนราชประชาฯกรรมการ
5. นายนิกร สลักคำโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นายอนัญญา ตาสุขมูลโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางพรพิมล อรัญเวศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางปริญญ์ทิพย์ แสนใจโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
3. นายพนัส ดอกบัวโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวนภาพร มุสิกสารโรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
5. นางสาววิไล แก้วลาโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายมหิศธร ชุมแสงโรงเรียนนารีนุกูล ๒ประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ วงษาพรหมโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ สารการโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นางสาวสลีลา ผกาสิทธิ์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
5. นายสิทธิศักดิ์ ร่วมสุขโรงเรียนหนองขอนวิทยากรรมการ
6. นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตรโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
7. นายนิกร สลักคำโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการ
8. นายจตุพล ชื่นตาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายวิบูลย์ สารสิทธิธรรมโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
3. นายสิทธิศักดิ์ ร่วมสุขโรงเรียนหนองขอนวิทยากรรมการ
4. นายภูมิพัฒน์ งานสัมพันธฤทธิ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
5. นายมหาดไทย บุษยเหมโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายวิบูลย์ สารสิทธิธรรมโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
3. นายสิทธิศักดิ์ ร่วมสุขโรงเรียนหนองขอนวิทยากรรมการ
4. นายภูมิพัฒน์ งานสัมพันธฤทธิ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
5. นายมหาดไทย บุษยเหมโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายขวัญชัย จุลมาศดิลกโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายอุดรไชย ภักดีโรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์กรรมการ
3. นางพิมพ์พิไล จูมนาโรงเรียนมารีย์นิรมลกรรมการ
4. นางเพชรนีย์ มุทุวงศ์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายจำเนียร เดชคำภูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางสาวมนต์ทิวา นามบุญโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นายสุกานดา โคระรัตน์ โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นายวีระชัย วรสุขโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์ เนืองอนันต์โรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายนันทะ โสภามีโรงเรียนหนองขอนวิทยากรรมการ
3. นายยุทธชัย สืบพรหมโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
4. นายเพชร แถมศิริโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมกรรมการ
5. นายมนู แต่งงามโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
6. นายนิยม บุตรแก้วโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางสุนีย์ สิทธิธรรมโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยาคมกรรมการ
2. นายพิรุต ชยาโรงเรียนศรีปทุมพิยาคารกรรมการ
3. นายมนู แต่งงามโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ จิตทวีโรงเรียนเสียมทองพิทยาคม กรรมการ
5. นายสมชาย ศิริบูรณ์โรงเรียนหนองขอนวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิลรักษ์ รักษาสุขวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางฐานีนุช สุวรรณกำจายวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
3. นางสุภัญณี นันทศิริพลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒กรรมการ
4. นางสาวจินตนา ทองทีโรงเรียนเสียมทองพิทยาคม กรรมการ
5. นางเพ็ญวดี ค้าสุวรรณโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
6. นางเบศจมาศ เชื่อหงษ์โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวนิลรักษ์ รักษาสุขวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางฐานีนุช สุวรรณกำจายวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานีกรรมการ
3. นางกาญจนา สกุลพองโรงเรียนลือคำหาญกรรมการ
4. นางชญานิล อึ้งสกุลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
5. นางเพ็ญวดี ค้าสุวรรณโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
6. นางเสาวคนธ์ สะดีวงศ์โรงเรียนนารีนุกูล ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางเมตตา อินทรัตน์โรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายประพาส ธงศรีโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายปิยะมาศ สานนท์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
4. นางดวงจิต กุดแถลงโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
5. นายกมล กอมณีโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาวมฤมล เนื้ออ่อนโรงเรียนศรีปทุมพิยาคารประธานกรรมการ
2. นางวิมลวัลย์ ภูมิลำเนาโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอนงค์ภัทร์ บุญห่อโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางทัศนี โพธิ์วิสันต์โรงเรียนนารีนุกูล2กรรมการ
5. นางวิภา ศรีมากรณ์โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ จันทร์เพชรโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายอรรณพ ตัญญูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชรองประธานกรรมการ
3. นางราตรี ล้อมวงค์โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
4. นายกำไร ศีรโคตรโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารกรรมการ
5. นายสมร เศลารักษ์โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายเจริญ หิปะนัดโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายอาสา เสนาวงค์โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุดใจ สัตยธรรมโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. นายสมชาย พรหมจันทร์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
5. นายณัฐพล นาคะยศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางญาดา ชมภูนุกูลรันต์โรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายคำเพชร สายงามโรงเรียนปทุมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอภันตรี ผลสมบัติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒กรรมการ
4. นางจินตนา งามเจริญนุกูลโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววาสนา ตังคโณบลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางนภาพร วิเวกวินย์โรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา ณรุณโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
3. นางศริวรรณ บุญชิตโรงเรียนนากระแซงศึกษากรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ วงศ์เจริญโรงเรียนศรีปทุมพิยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางศศิธร คำมูลโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางฉัตรวิไล สุทธิอาทรโรงเรียนเสียมทองพิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ สีแสดโรงเรียนประสิทธ์ศึกษาสงเคราะห์กรรมการ
4. นางจิราพร ยศศรีสุราษฏร์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราชกรรมการ
5. นางปราศรัย ศุภคลโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางควรพิศ ชมภูพื้นโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางพิไลวัลย์ เครือสิงห์โรงเรียนโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางฉลวย เอกก้านตรงโรงเรียนศรีปทุมพิยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุทธิดา แซ่ตั้งโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุพัตราธิ บูรณ์บุญโรงเรียนอุบลราชศรีวนาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุภัด โมราชาติโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารกรรมการ
2. นางจารุณี อุดมชราโรงเรียนบ้านไทยวิทยาคมกรรมการ
3. นางชื่นจิตต์ บุตรศรีโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสุกัลยา จุลมาสดิลกโรงเรียนหนองขอนวิทยากรรมการ
2. นางสุปราณี เจริญศรีโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางสาวสุภัทราพร เทียนทองโรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
4. นางกุหลาบ ชมพูมาศโรงเรียนสหธาตุศึกษากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา สีลาไหมโรงเรียนท่าโพธิ์พิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางคำปอง มรรคานิเวศน์โรงเรียนเยาวเรศศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางพันทวัน พุ่มศฤงคารโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นางงามใจ สุวรรณพงศ์โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางขจีรัตน์ นนทะภาโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางเสาวคนธ์ ปรายกระโทกโรงเรียนหนองขอนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางธมกร อาภาวัณสงค์โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
4. นางรัชนี ดวงสินธุ์โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสมใจ สุวรรณเศษโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
นายวีระวัฒน์ ผกานนท์ โรงเรียนนารีนุกูล : นายสังวร ชมภูมาศ์ :สหวิทยาเขต 1 : Tel 0817896100 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]