หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
-
ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
-
ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา หอประชุม 30 ต.ค. 2557 9.00 - 10.00
-
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
-
ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
-
ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
-
ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน
7 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
-
ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน
8 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
-
ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน
9 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
-
ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน
10 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
-
ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน
11 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
-
ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
-
ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน
13 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
-
ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน
14 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
-
ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน
15 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา หอประชุม 30 ต.ค. 2557 9.00 - 10.00 แข่งขันต่อ รายการระนาดทุ้ม
16 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา หอประชุม 30 ต.ค. 2557 9.00 - 10.00 แข่งขันต่อ ม.1-3
17 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา หอประชุม 30 ต.ค. 2557 9.00 - 10.00 แข่งขันต่อ ขิม 7 หย่อง
18 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
-
ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน
19 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 31 ต.ค. 2557 9.00 - 9.20
-
20 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 31 ต.ค. 2557 9.00 - 9.20 แข่งขันต่อ ม.1-3
21 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
-
ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน
22 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
-
ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน
23 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
-
ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน
24 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
-
ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน
25 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา หอประชุม 30 ต.ค. 2557 10.00 - 12.00 แข่งขันต่อ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ
26 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา หอประชุม 30 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00
-
27 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
-
ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน
28 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา หอประชุม 29 ต.ค. 2557 9.00 - 12.00 แข่งขันหลังพิธีเปิด
29 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 31 ต.ค. 2557 9.30 - 12.00 แข่งขันต่อ ขับร้องเพลงลูกทุ่ง(เรียนร่วม)
30 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 31 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00
-
31 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 31 ต.ค. 2557 9.30 - 12.00 แข่งขันต่อ ชาย ม.1-3
32 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 31 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00 แข่งขันต่อ ชาย ม.4-6
33 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคารดนตรี ชั้น 1 ห้อง ดนตรี 1 30 ต.ค. 2557 9.00 - 12.00
-
34 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคารดนตรี ชั้น 1 ห้อง ดนตรี 1 30 ต.ค. 2557 9.00 - 12.00 แข่งขันต่อ ม.1-3
35 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคารดนตรี ชั้น 1 ห้อง ดนตรี 1 30 ต.ค. 2557 9.00 - 12.00 แข่งขันต่อ ชาย ม.1-3
36 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคารดนตรี ชั้น 1 ห้อง ดนตรี 1 30 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00
-
37 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคารดนตรี ชั้น 1 ห้อง ดนตรี 1 30 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00 แข่งขันต่อ ไทยลูกกรุง หญิง ม.4-6
38 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคารดนตรี ชั้น 1 ห้อง ดนตรี 1 31 ต.ค. 2557 9.00 - 12.00
-
39 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคารดนตรี ชั้น 1 ห้อง ดนตรี 1 30 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00 แข่งขันต่อ ชาย ม.1-3
40 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคารดนตรี ชั้น 1 ห้อง ดนตรี 1 31 ต.ค. 2557 9.00 - 12.00 แข่งขันต่อ ชาย ม.4-6
41 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคารดนตรี ชั้น 1 ห้อง ดนตรี 1 29 ต.ค. 2557 9.00 - 12.00
-
42 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคารดนตรี ชั้น 1 ห้อง ดนตรี 1 29 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00
-
43 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคารดนตรี ห้อง ดนตรี 1 29 ต.ค. 2557 9.00 - 12.00 แข่งขันต่อ ชาย ม.1-3
44 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคารดนตรี ชั้น 1 ห้อง ดนตรี 1 29 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00 แข่งขันต่อ ชาย ม.4-6
45 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
-
ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน
46 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
-
ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 29 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ชื่อ นายกิตติชัย อรจุล เบอร์โทร 0867207540 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]