หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-ubn3

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

 

010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1.  191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 2. 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 - ไม่มีการแข่งขัน
3. 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 4.  642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
5. 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 6.  203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
7.  206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 8.  207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
9.  625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 10.  626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
11.  330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 12.  331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
13.  332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 14.  333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
15.  334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 16.  335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
17.  336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 18.  337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
นายเฉลิมพล เถาว์โท (0819676066) Email: HS3NQE@gmail.com
นายอดิเทพ ถนอมสงวน (0864668014) Email: Adithep_th@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]