หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา อำเภอตาลสุม นางวิไล กลิ่นแก้ว 15.3150187,105.1544064
2 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อำเภอศรีเมืองใหม่ นางสุกัลยา ธงอาษา 15.4804066,105.2764978 086-877-5623
3 โรงเรียนสิรินธรณ์วิทยานุสรณ์ อำเภอสิรินธรณ์ นางสาวระฑิยา อังคุระษี 15.2001492,105.3975624 081-183-9394
4 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อำเภอศรีเมืองใหม่ นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร 15.5652374,105.4681906 088-479-6948
5 โรงเรียนอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร นางสาวจุมพร วงษาหล้า 15.0631103,105.2725282 087-963-0220
6 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม อำเภอตาลสุม นางสาวจันทิมา ทองใบ 15.3699224,105.121119 087-648-1233
7 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา อำเภอศรีเมืองใหม่ นายอุทวน สุนิพันธ์ 15.5256937,105.1953697 081-548-5638
8 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม อำเภอโขงเจียม นางเรืองอุไร แสงตา 15.3175606,105.4965632

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
นายเฉลิมพล เถาว์โท (0819676066) Email: HS3NQE@gmail.com
นายอดิเทพ ถนอมสงวน (0864668014) Email: Adithep_th@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]