หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม อาคารเรียน ห้อง คอมพิวเตอร์1(1203) 8 ต.ค. 2557 09.00-14.00 -
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม อาคารเรียน ห้อง คอมพิวเตอร์1(1203) 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00 -
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม อาคารเรียน ห้อง คอมพิวเตอร์1 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00 -
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม อาคารเรียน ห้อง ห้องสมุด 8 ต.ค. 2557 09.00-14.00 -
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม อาคารเรียน ห้อง ห้องสมุด 8 ต.ค. 2557 09.00-14.00 -
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม อาคารเรียน ห้อง คอมพิวเตอร์2 (1105) 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00 -
7 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม อาคารเรียน ห้อง คอมพิวเตอร์1 (1203) 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00 -
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม อาคารเรียน ห้อง ห้องสมุด 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00 -
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม อาคารเรียน ห้อง ห้องสมุด 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00 -
10 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม อาคารเรียน ห้อง คอมพิวเตอร์2 (1105) 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00 -
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม อาคารเรียน ห้อง ห้องสมุด 8 ต.ค. 2557 14.30-17.30 -
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องแหล่งเรียนรู้ 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00 -
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม อาคารเรียน ห้อง ห้องแหล่งเรียนรู้ 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00 -
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม อาคารเรียน ห้อง ห้องสมุด 8 ต.ค. 2557 09.00-14.00 -


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
นายเฉลิมพล เถาว์โท (0819676066) Email: HS3NQE@gmail.com
นายอดิเทพ ถนอมสงวน (0864668014) Email: Adithep_th@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]