หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-ubn3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางพรรณี บุญเลิศโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวอนงลักษณ์ ใบคำโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางยุวดี หาดีโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
4. นางปราณี แสงชาติโรงเรียนสิรินรวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวรมณ ฉายจันทร์โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางพรรณี บุญเลิศโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวอนงลักษณ์ ใบคำโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางยุวดี หาดีโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
4. นางปราณี แสงชาติโรงเรียนสิรินรวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวรมณ ฉายจันทร์โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสุภาณี ลาสาโรงเรียนตาลสุมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางพัชรีย์ กิจวานิชขจรโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวกนกพร คำบัวโคตรโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวอุรัก อุ่นใจโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางราตรี แสนอ้วนโรงเรียนสิรินรวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสุภาณี ลาสาโรงเรียนตาลสุมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางพัชรีย์ กิจวานิชขจรโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวกนกพร คำบัวโคตรโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวอุรัก อุ่นใจโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางราตรี แสนอ้วนโรงเรียนสิรินรวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางมลิวัลย์ บุญเทียมโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณี ประสาทศรีโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
3. นางสาวชมพู่ ศรีรักษาโรงเรียนนิคม 2 อนุบาลกรรมการ
4. นางชนัญธิดา ยศมังวโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุกิจตา คำสอนโรงเรียนสิรินรวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวยุพยงค์ แตงอ่อนโรงเรียนอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางมลิวัลย์ บุญเทียมโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณี ประสาทศรีโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
3. นางสาวชมพู่ ศรีรักษาโรงเรียนนิคม 2 อนุบาลกรรมการ
4. นางชนัญธิดา ยศมังวโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุกิจตา คำสอนโรงเรียนสิรินรวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวยุพยงค์ แตงอ่อนโรงเรียนอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายเยือนยง จันทะแสงโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรพิศ เพ็ญจันทร์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา ไชยทองโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นางสาวพรรณิภา ทองคำโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นางอังสนา หาริวรโรงเรียนสิรินรวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายเยือนยง จันทะแสงโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรพิศ เพ็ญจันทร์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา ไชยทองโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นางสาวพรรณิภา ทองคำโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นางอังสนา หาริวรโรงเรียนสิรินรวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางรุ่งรัตน์ ชมทองโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุชินรัตน์ พานทองโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม กรรมการ
3. นายทองจันทร์ ประเสริฐสินโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นายชลวิทย์ ศิริโสตร์โรงเรียนสิรินรวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ หงษ์ทองโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวจตุพร สมดีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางรุ่งรัตน์ ชมทองโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุชินรัตน์ พานทองโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม กรรมการ
3. นายทองจันทร์ ประเสริฐสินโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นายชลวิทย์ ศิริโสตร์โรงเรียนสิรินรวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ หงษ์ทองโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวจตุพร สมดีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายโกสินทร์ บุญรอดโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิรวัตร ไชยสัจโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นายปกรณ์ โอษธิเวชโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางวิไลพร สุขนาโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัฐนภรณ์ นาทองโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวสุดารัตน์ ชูคำโรงเรียนหนามแท่งพิทยาม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางภัทรนัน ประชุมรักษ์โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการ
8. นางกุหลาบ สังฆะมณีโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายโกสินทร์ บุญรอดโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิรวัตร ไชยสัจโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นายปกรณ์ โอษธิเวชโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางวิไลพร สุขนาโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัฐนภรณ์ นาทองโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นายสุดารัตน์ ชูคำโรงเรียนหนามแท่งพิทยาม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางสาวภัทรนัน ประชุมรักษ์โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการ
8. นางกุหลาบ สังฆะมณีโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางกฤษฎาภรณ์ หินภูโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุวิมล เสียงล้ำโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางศุภนิดา สมสะอาดโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
4. นางอังคณา ผุยพรมโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
5. นางสาวณัฐตญาภา บุปผาชาติโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
6. นางสาวปรัชญานีย์ รวมรักษ์โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นายอัศวพัฒน์ สุพลโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางกฤษฎาภรณ์ หินภูโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุวิมล เสียงล้ำโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางศุภนิดา สมสะอาดโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
4. นางอังคณา ผุยพรมโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
5. นางสาวณัฐติญาภา บุปผาชาติโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
6. นางสาวปรัชญานีย์ รวมรักษ์โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นายอัศวพัฒน์ สุพลโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางสาวตรีธนา ฐิตะสารโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีชิตชัย ทองโบราณโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
3. นางภัทราพร กอมณีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางระทิยา อังคุระษีโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ จันทวีโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางสาวตรีธนา ฐิตะสารโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทราพร กอมณีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีชิตชัย ทองโบราณโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
4. นางระทิยา อังคุระษีโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางอังคณา ผุยพรมโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ จันทวีโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางจุฬาลักษณ์ ใจดีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ สุรวิทย์โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิภาดา แพงทิพย์โรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นางสาวนลินี ดวงมาลย์โรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
5. นางสาวเยาวธิดา ผลทวีโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวมาริสา อินทรามะโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
7. นางวิไล กลิ่นแก้วโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางจุฬาลักษณ์ ใจดีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ สุรวิทย์โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิภาดา แพงทิพย์โรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นางสาวนลินี ดวงมาลย์โรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
5. นางสาวเยาวธิดา ผลทวีโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวมาริสา อินทรามะโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
7. นางวิไล กลิ่นแก้วโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางบังอร ช่วยปู่โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นายไตรภพ ชูกรโรงเรียนหนามแท่งพิทยาม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวโฉมวิไล ประถมชัยโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นางสาวอัจฉริยา อุทธิโทโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายอาคม กำลังเร่งโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวไพลิน ภักดีไทยโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
7. นางปาณิสรา พุฒวันดีโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางบังอร ช่วยปู่โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นายไตรภพ ชูกรโรงเรียนหนามแท่งพิทยาม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวโฉมวิไล ประถมชัยโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นางสาวอัจฉริยา อุทธิโทโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายอาคม กำลังเร่งโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวไพลิน ภักดีไทยโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
7. นางปาณิสรา พุฒวันดีโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพรชัย ภูทองโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโท สมชาย สุดชาติโรงเรียนตาลสุมพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายมานะ โทขันธ์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางรัตนา วงษ์พรมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายสวัสดิชัย ใสเนตรโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยโทสมชาย สุดชาติโรงเรียนตาลสุมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ภูทองโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายมานะ โทขันธ์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางรัตนา วงษ์พรมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายสวัสดิชัย ใสเนตรโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายศิริชัย คชสิทธิ์โรงเรียนตาลสุมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวเฉลิมขวัญ ศรีหาสาร โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภาวิณี วงค์ตา โรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นางสาวอภิญญา สุขพงษ์ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายสมบูรณ์ สาธร โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายศิริชัย คชสิทธิ์โรงเรียนตาลสุมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวเฉลิมขวัญ ศรีหาสาร โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภาวิณี วงค์ตา โรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นางสาวอภิญญา สุขพงษ์ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายสมบูรณ์ สาธร โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายอภิสิทธิ์ แสงสว่างโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายปัญญา พรานแม่น โรงเรียนนิคม 2 อนุบาลรองประธานกรรมการ
3. นายมังกร จันทลา โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
4. นางยลภัทร ถาวรเจริญกุล โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายเอกชัย นิลเพชร โรงเรียนอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายอภิสิทธิ์ แสงสว่าง โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายปัญญา พรานแม่น โรงเรียนนิคม 2 อนุบาลรองประธานกรรมการ
3. นายมังกร จันทลา โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
4. นางยลภัทร ถาวรเจริญกุล โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายเอกชัย นิลเพชร โรงเรียนอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางบังอร ปรัสพันธ์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวุฒติ์ กันราช โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอัมฤทธิ์ ศรีกุลวงศ์ โรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นางสาวรังศิมา แปลงศรีโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายมดิศร ระหงส์ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวโสวรรณี แหล่งหล้าโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา หรุจันทร์ โรงเรียนตาลสุมพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางลักษณาภรณ์ บุปผาชาติโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ สายยา โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
5. นางฐิติรักษ์ อินทร์กระโทก โรงเรียนอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวโสวรรณี แหล่งหล้าโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา หรุจันทร์ โรงเรียนตาลสุมพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางลักษณาภรณ์ บุปผาชาติโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ สายยา โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
5. นางฐิติรักษ์ อินทร์กระโทก โรงเรียนอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายอุทวน สุนิพันธ์โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ศักดิ์ศรี โรงเรียนอ่างศิลารองประธานกรรมการ
3. นางสาวปาริณีย์ ชารีแก้ว โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางวิบูลย์ นพเทาว์ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางปัทมาวรรณ์ มิ่งอำนวยชัย โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายอุทวน สุนิพันธ์โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ศักดิ์ศรี ศักดิ์ศรี โรงเรียนอ่างศิลารองประธานกรรมการ
3. นางสาวปาริณีย์ ชารีแก้ว โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางวิบูลย์ นพเทาว์ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางปัทมาวรรณ์ มิ่งอำนวยชัย โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางอรมัย ประทุมมา โรงเรียนตาลสุมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางชวัลกร วัชรภูมิโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวุตติ์ กันราชโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการ
4. นายปราการ จรัณยานนท์ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
5. นายเอกพจน์ บุญเฉลียว โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางวรรณวิภา วารปรีดีโรงเรียนตาลสุมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ ศิโลโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นายณรงค์ยศ จันทร์สุขโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษ&#กรรมการ
4. นายชาติไทย จำปาป่าโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางชุลีพร พิมพ์ทองโรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นายปรีชา สีคำแท้โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิตยา บุญรมย์โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการ
4. นายธรรมรงค์ โคกหงส์โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญากร ภาพกลางโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายสมชาย จันทร์พวงโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นายอัศสิริ พรมพุ้ยโรงเรียนกรรมการ
4. นายไกรราช นะธีสีโรงเรียนกรรมการ
5. นางเยาวรัตน์ เจริญจิตรโรงเรียนกรรมการ
6. นายวรวิทย์ ปัฐพีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสมรุศ หรุจันทร์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ ศรีวะรมย์โรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางพัชรา ตั้งเจริญโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวแพรระวี บุญรำไพโรงเรียนกรรมการ
5. นายประกาย พยุงวงษ์โรงเรียนกรรมการ
6. นายอานนต์ วงษ์พินิจโรงเรียนกรรมการ
7. นายปรีชา บุญยังโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญากร ภาพกลางโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายสมชาย จันทร์พวงโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นายอัศสิริ พรมพุ้ยโรงเรียนกรรมการ
4. นายไกรราช นะธีสีโรงเรียนกรรมการ
5. นางเยาวรัตน์ เจริญจิตรโรงเรียนกรรมการ
6. นายวรวิทย์ ปัฐพีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสมรุศ หรุจันทร์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ ศรีวะรมย์โรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางพัชรา ตั้งเจริญโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวแพรระวี บุญรำไพโรงเรียนกรรมการ
5. นายประกาย พยุงวงษ์โรงเรียนกรรมการ
6. นายปรีชา บุญยังโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญากร ภาพกลางโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายสมชาย จันทร์พวงโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นายอัศสิริ พรมพุ้ยโรงเรียนกรรมการ
4. นายไกรราช นะธีสีโรงเรียนกรรมการ
5. นางเยาวรัตน์ เจริญจิตรโรงเรียนกรรมการ
6. นายวรวิทย์ ปัฐพีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสมรุศ ศรีวะรมย์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางพัชรา ตั้งเจริญโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวแพรระวี บุญรำไพโรงเรียนกรรมการ
4. นายประกาย พยุงวงษ์โรงเรียนกรรมการ
5. นายปรีชา บุญยังโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญากร ภาพกลางโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายสมชาย จันทร์พวงโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นายอัศสิริ พรมพุ้ยโรงเรียนกรรมการ
4. นายไกรราช นะธีสีโรงเรียนกรรมการ
5. นางเยาวรัตน์ เจริญจิตรโรงเรียนกรรมการ
6. นายวรวิทย์ ปัฐพีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสมรุศ หรุจันทร์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ ศรีวะรมย์โรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางพัชรา ตั้งเจริญโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวแพรระวี บุญรำไพโรงเรียนกรรมการ
5. นายประกาย พยุงวงษ์โรงเรียนกรรมการ
6. นายปรีชา บุญยังโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญากร ภาพกลางโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายสมชาย จันทร์พวงโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นายอัศสิริ พรมพุ้ยโรงเรียนกรรมการ
4. นายไกรราช นะธีสีโรงเรียนกรรมการ
5. นางเยาวรัตน์ เจริญจิตรโรงเรียนกรรมการ
6. นายวรวิทย์ ปัฐพีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญากร ภาพกลางโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายสมชาย จันทร์พวงโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นายอัศสิริ พรมพุ้ยโรงเรียนกรรมการ
4. นายไกรราช นะธีสีโรงเรียนกรรมการ
5. นางเยาวรัตน์ เจริญจิตรโรงเรียนกรรมการ
6. นายวรวิทย์ ปัฐพีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสมรุศ หรุจันทร์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ ศรีวะรมย์โรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางพัชรา ตั้งเจริญโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวแพรระวี บุญรำไพโรงเรียนกรรมการ
5. นายประกาย พยุงวงษ์โรงเรียนกรรมการ
6. นายอานนท์ วงษ์พินิจโรงเรียนกรรมการ
7. นายปรีชา บุญยังโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญากร ภาพกลางโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายสมชาย จันทร์พวงโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นายอัศสิริ พรมพุ้ยโรงเรียนกรรมการ
4. นายไกรราช นะธีสีโรงเรียนกรรมการ
5. นางเยาวรัตน์ เจริญจิตรโรงเรียนกรรมการ
6. นายวรวิทย์ ปัฐพีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสมรุศ หรุจันทร์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ ศรีวะรมย์โรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางพัชรา ตั้งเจริญโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวแพรระวี บุญรำไพโรงเรียนกรรมการ
5. นายประกาย พยุงวงษ์โรงเรียนกรรมการ
6. นายปรีชา บุญยังโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายรักยม วงค์ปรีดีโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย ศรีอักษรโรงเรียนตาลสุมพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายวีระพล โทบุดดีโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายวิชิตพงศ์ บุญช่วยโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนสิรินสิรินธรณ์วิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา คำทะเนตรโรงเรียนนิคม 2 อนุบาลรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติพิรุณ ชาวเมืองโขงโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
4. นายสุรชาติ เยาวศรีโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
5. นายกิตติพลษ์ บุญล้อมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนสิรินสิรินธรณ์วิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา คำทะเนตรโรงเรียนนิคม 2 อนุบาลรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติพิรุณ ชาวเมืองโขงโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
4. นายสุรชาติ เยาวศรีโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
5. นายกิตติพลษ์ บุญล้อมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนสิรินสิรินธรณ์วิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายวัฒนา คำทะเนตรโรงเรียนนิคม 2 อนุบาลกรรมการ
4. นายสุรชาติ เยาวศรีโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ บุญล้อมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นายวิชิตพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายรักยม วงค์ปรีดีโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย ศรีอักษรโรงเรียนตาลสุมพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายวีระพล โทบุดดีโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายวิชิตพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวีระชัย ศรีอักษรโรงเรียนตาลสุมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายรักยม วงค์ปรีดีโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวีระพล โทบุดดีโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายวิชิตพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายรักยม วงค์ปรีดีโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย ศรีอักษรโรงเรียนตาลสุมพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายวีระพล โทบุดดีโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายวิชิตพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนสิรินสิรินธรณ์วิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา คำทะเนตรโรงเรียนนิคม 2 อนุบาลรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติพิรุณ ชาวเมืองโขงโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ บุญล้อมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายสุรชาติ เยาวศรีโรงเรียนอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนสิรินสิรินธรณ์วิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา คำทะเนตรโรงเรียนนิคม 2 อนุบาลรองประธานกรรมการ
3. นายสุรชาติ เยาวศรีโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นายกิตติพลษ์ บุญล้อมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายเกียรติพิรุณ ชาวเมืองโขงโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนสิรินสิรินธรณ์วิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา คำทะเนตรโรงเรียนนิคม 2 อนุบาลรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติพิรุณ ชาวเมืองโขงโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
4. นายสุรชาติ เยาวศรีโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ บุญล้อมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นายวิชิตพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนสิรินสิรินธรณ์วิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา คำทะเนตรโรงเรียนนิคม 2 อนุบาลรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติพิรุณ ชาวเมืองโขงโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
4. นายสุรชาติ เยาวศรีโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
5. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายวิชิตพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนสิรินสิรินธรณ์วิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา คำทะเนตรโรงเรียนนิคม 2 อนุบาลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายเกียรติพิรุณ ชาวเมืองโขงโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ บุญล้อมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นายสุรชาติ เยาวศรีโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
7. นายวิชิตพงศ์ บุญช่วยโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนสิรินสิรินธรณ์วิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายวัฒนา คำทะเนตรโรงเรียนนิคม 2 อนุบาลกรรมการ
4. นายสุรชาติ เยาวศรีโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ บุญล้อมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นายวิชิตพงศ์ บุญช่วยโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนสิรินสิรินธรณ์วิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายเกียรติพิรุณ ชาวเมืองโขงโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
4. นายวัฒนา คำทะเนตรโรงเรียนนิคม 2 อนุบาลกรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ บุญล้อมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นายสุรชาติ เยาวศรีโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
7. นายวิชิตพงศ์ บุญช่วยโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนสิรินสิรินธรณ์วิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายสุรชาติ เยาวศรีโรงเรียนกรรมการ
4. นายเกียรติพิรุณ ชาวเมืองโขงโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ บุญล้อมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นายวัฒนา คำทะเนตรโรงเรียนนิคม 2 อนุบาลกรรมการ
7. นายวิชิตพงศ์ บุญช่วยโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนสิริธรวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา คำทะเนตรโรงเรียนนิคม 2 อนุบาลรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติพิรุณ ชาวเมืองโขงโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
4. นายสุรชาติ เยาวศรีโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
5. นายกิตติพลษื บุญล้อมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนสิริธรวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา คำทะเนตรโรงเรียนนิคม 2 อนุบาลรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติพิรุณ ชาวเมืองโขงโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
4. นายสุรชาติ เยาวศรีโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
5. นายกิตติพลษ์ บุญล้อมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนสิริธรวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา คำทะเนตรโรงเรียนนิคม 2 อนุบาลรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติพิรุณ ชาวเมืองโขงโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
4. นายสุรชาติ เยาวศรีโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
5. นายกิตติพลษ์ บุญล้อมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ พันยาโรงเรียนสิริธรวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา คำทะเนตรโรงเรียนสิริธรวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติพิรุณ ชาวเมืองโขงโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
4. นายสุรชาติ เยาวศรีโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
5. นายกิตติพลษ์ บุญล้อมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายรักยม วงค์ปรีดีโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
2. นายวีระชัย ศรีอักษรโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
3. นายวีระพล โทบุดดีโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายวิชิตพงศ์ บุญช่วยโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางรัตนวดี พลอาษาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา เจริญลอยโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกอบกาญจน์ คิริเขียวโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวศิรนริศา โสภากุโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวปนัดดา ใจดีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางรัตนวดี พลอาษาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา เจริญลอยโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกอบกาญจน์ คิริเขียวโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวศิรนริศา โสภากุโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวปนัดดา ใจดีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางรัตนวดี พลอาษาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา เจริญลอยโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกอบกาญจน์ คิริเขียวโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวศิรนริศา โสภากุโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวปนัดดา ใจดีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางรัตนวดี พลอาษาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา เจริญลอยโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกอบกาญจน์ คิริเขียวโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวศิรนริศา โสภากุโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวปนัดดา ใจดีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางรัตนวดี พลอาษาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา เจริญลอยโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกอบกาญจน์ คิริเขียวโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวศิรนริศา โสภากุโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวปนัดดา ใจดีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางรัตนวดี พลอาษาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา เจริญลอยโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกอบกาญจน์ คิริเขียวโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวศิรนริศา โสภากุโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวปนัดดา ใจดีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางรัตนวดี พลอาษาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา เจริญลอยโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกอบกาญจน์ คิริเขียวโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวศิรนริศา โสภากุโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวปนัดดา ใจดีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางรัตนวดี พลอาษาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา เจริญลอยโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกอบกาญจน์ คิริเขียวโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวศิรนริศา โสภากุโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวปนัดดา ใจดีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางรัตนวดี พลอาษาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา เจริญลอยโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกอบกาญจน์ คิริเขียวโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวศิรนริศา โสภากุโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวปนัดดา ใจดีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางรัตนวดี พลอาษาโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา เจริญลอยโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกอบกาญจน์ คิริเขียวโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวศิรนริศา โสภากุโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวปนัดดา ใจดีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายกวีวัฒน์ แสนสุขโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายทองพูน โทสิงห์โรงเรียนหนามเเท่งวิทยาคารกรรมการ
3. นายกิตติคุณ ท่อนเงินโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายเดวิด เวลดิไวโซ่โรงเรียนอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวสุภาศรี โขมะพัฒน์โรงเรียนเฮือดใหญ่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นายกวีพัฒน์ แสนสุขโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายทองพูน โทสิงห์โรงเรียนหนามเเท่งวิทยาคารกรรมการ
3. นายกิตติคุณ ท่อนเงินโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายเดวิด เวลดิไวโซ่โรงเรียนอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวสุภาศรี โขมะพัฒน์โรงเรียนเฮือดใหญ่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางชุติมา รวมวงค์โรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิราณี ส่งศรีโรงเรียนเฮือดใหญ่พิทยากรรมการ
3. นางสาวประยงค์ แสงสีดาโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นายบุญเลี้ยง อาษอาษาโรงเรียนหนามเเท่งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวดารณี สัตยากุลโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางชุติมา รวมวงค์โรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิราณี ส่งศรีโรงเรียนเฮือดใหญ่พิทยากรรมการ
3. นางสาวประยงค์ แสงสีดาโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นายบุญเลี้ยง อาษอาษาโรงเรียนหนามเเท่งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวดารณี สัตยากุลโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางพัชรี คำทองแก้วโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชนภรณ์ ปนิทานังโรงเรียนเฮือดใหญ่พิทยากรรมการ
3. นางจันทรา ฉัตรสุวรรณโรงเรียนเชียงเเก้วพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ ศิริประเสริฐโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวฐิติอาภา มิลภาโรงเรียนอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางพัชนี คำทองแก้วโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชนภรณ์ ปนิทานังโรงเรียนเฮือดใหญ่พิทยากรรมการ
3. นางจันทรา ฉัตรสุวรรณโรงเรียนเชียงเเก้วพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวฐิติอาภา มิลภาโรงเรียนอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวศิริลักษณ์ ศิริประเสริฐโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางศิรัญญา สะอาดโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยาภา ชาบุญเรืองโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
3. นายพรเจตฎ์ นนท์ศิริโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาววสิฐา เที่ยงธรรมโรงเรียนอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวศิริวรรณ บุญครองโรงเรียนเชียงเเก้วพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางศรัญญา สะอาดโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยาภา ชาบุญเรืองโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
3. นายพรเจตฎ์ นนท์ศิริโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาววสิฐา เที่ยงธรรมโรงเรียนอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวศิริวรรณ บุญครองโรงเรียนเชียงเเก้วพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ กิ่งสกุลโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางศิรานุช วิลามาศโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวธนภรณ์ มณีภาคโรงเรียนเชียงเเก้วพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิม สาธุพันธ์โรงเรียนเฮือดใหญ่พิทยากรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวชญานี โนนคู่เขตโขงโรงเรียนอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางวิไลวรรณ กิ่งสกุลโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางศิรานุช วิลามาศโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวธนภรณ์ มณีภาคโรงเรียนเชียงเเก้วพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิม สาธุพันธ์โรงเรียนเฮือดใหญ่พิทยากรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวชญานี โนนคู่เขตโขงโรงเรียนอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยะกาญจณ์ สกุลว่องไวโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณิภา บาลุนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวพรอารี เศรษฐใสโรงเรียนอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยะกาญจน์ สกุลว่องไวโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณิภา พาลุนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวพรอารี เศรษฐใสโรงเรียนอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายจิระพงษ์ แสงวงศ์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรา หินทุมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวศศิประภา บุญวงศ์โรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นางสาววิไล อินทมาตรโรงเรียนอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายจัิรพงษ์ แสงวงศ์โรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรา หินทุมโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวศศิประภา บุญวงศ์โรงเรียนกรรมการ
4. นางสาววิิไล อินทมาตรโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางสาวมันทนี วันทองโรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชชารีย์ บุญเจริญโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางวรรณภา พินธุรักษ์โรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
4. นางสาวจิราวรรณ สมนิกโรงเรียนหนามเเท่งพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางสาวมันทนี วันทองโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
2. นางสาวณัชชารีย์ บุญเจริญโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางวรรณภา พินธุรักษ์โรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
4. นางสาวจิราวรรณ สมนิกโรงเรียนหนามเเท่งพิทยาคมกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายบพิธ หมั่นตะคุโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายอัมฤทธิ์ ศรีกุลวงศ์โรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
3. นางสาวเชษฐ์ธิดา คำเนาว์โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายนวัตกร หอมสินโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวขวัญวิภา บุญยงค์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
6. นายปกรณ์ โอษฐิเวชโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายบพิธ หมั่นตะคุโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายอัมฤทธิ์ ศรีกุลวงศ์โรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
3. นางสาวเชษฐ์ธิดา คำเนาว์โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายนวัตกร หอมสินโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวขวัญวิภา บุญยงค์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
6. นายปกรณ์ โอษฐิเวชโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายบพิธ หมั่นตะคุโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายอัมฤทธิ์ ศรีกุลวงศ์โรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
3. นางสาวเชษฐ์ธิดา คำเนาว์โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายปกรณ์ โอษฐิเวชโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวขวัญวิภา บุญยงค์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
6. นายนวัตกร หอมสินโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายบพิธ หมั่นตะคุโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายอัมฤทธิ์ ศรีกุลวงศ์โรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
3. นายเชษฐ์ธิดา คำเนาว์โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายปกรณ์ โอษฐิเวชโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายขวัญวิภา บุญยงค์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
6. นายนวัตกร หอมสินโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายบพิธ หมั่นตะคุโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายอัมฤทธิ์ ศรีกุลวงศ์โรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
3. นางสาวเชษฐ์ธิดา คำเนาว์โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายนวัตกร หอมสินโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวขวัญวิภา บุญยงค์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
6. นายปกรณ์ โอษฐิเวชโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายบพิธ หมั่นตะคุโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายอัมฤทธิ์ ศรีกุลวงศ์โรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
3. นางสาวเชษฐ์ธิดา คำเนาว์โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายนวัตกร หอมสินโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวขวัญวิภา บุญยงค์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
6. นายปกรณ์ โอษฐิเวชโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายธีร์พิพัชร ทะนุพันธืโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
2. นางปัทมาภรณ์ พิมพ์บุตรโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
3. นางสาวกนกพร คำบัวโคตรโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวสุธิดา ดวงจำปาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวจตุพร สมดีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายธีร์พิพัชร ทะนุพันธืโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปัทมาภรณ์ พิมพ์บุตรโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
3. นางสาวกนกพร คำบัวโคตรโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวสุธิดา ดวงจำปาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวจตุพร สมดีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายธีร์พิพัชร ทะนุพันธืโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปัทมาภรณ์ พิมพ์บุตรโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
3. นางสาวกนกพร คำบัวโคตรโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวสุธิดา ดวงจำปาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวจตุพร สมดีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายธีร์พิพัชร ทะนุพันธืโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปัทมาภรณ์ พิมพ์บุตรโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
3. นางสาวกนกพร คำบัวโคตรโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวสุธิดา ดวงจำปาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวจตุพร สมดีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. นายรักยม วงค์ปรีดีโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย ศรีอักษรโรงเรียนตาลสุมพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายวีระพล โทบุดดีโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายวิชิตพงศ์ บุญช่วยโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายรักยม วงค์ปรีดีโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย ศรีอักษรโรงเรียนตาลสุมพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายวีระพล โทบุดดีโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายวิชิตพงศ์ บุญช่วยโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
1. นายรักยม วงค์ปรีดีโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย ศรีอักษรโรงเรียนตาลสุมพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายวีระพล โทบุดดีโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายวิชิตพงศ์ บุญช่วยโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายรักยม วงค์ปรีดีโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย ศรีอักษรโรงเรียนตาลสุมพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายวีระพล โทบุดดีโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิชิตพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวสมพร พินธุโทโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภวรรณ ธิวงศ์ษาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพล เถาว์โทโรงเรียนตาลสุมพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ สิมพงษ์โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร บัวงามโรงเรียนอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ ปรัสพันธ์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรรค์ บัวงามโรงเรียนอ่างศิลารองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิมพล เถาว์โทโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ อุปมาโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายชัยรัตน์ ปรัสพันธ์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพล เถาว์โทโรงเรียนตาลสุมพัฒนารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร บัวงามโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ อุปมาโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ ปรัสพันธ์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพล เถาว์โทโรงเรียนตาลสุมพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา รักษาสัตย์โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวฉัตรสุดา มนัสโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัยโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายชัยรัตน์ ปรัสพันธ์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา ทองใบโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิมพล เถาว์โทโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
4. นายถนอมศักดิ์ ทองทับโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
5. นางปิยวดี ปัฐพีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางนันทนา วรรณคำโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริจรรยา พวงคำโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางปิยวดี ปัฐพีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายฉัตรยา ป้องสิงห์โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวฉัตรสุดา มนัสโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรรณ์ประธานกรรมการ
2. นายอดิเทพ ถนอมสวงนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ สิมพงษ์โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
4. นายปรีชา กัลยางามโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร บัวงามโรงเรียนอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายฉัตรยา ป้องสิงห์โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัยโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทิมา ทองใบโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดวงใจ นามกูลโรงเรียนอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวสุกัญญา รักษาสัตย์โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัยโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายฉัตรยา ป้องสิงห์โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวศิริจรรยา พวงคำโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภวรรณ ธิวงศ์ษาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายฉัตรยา ป้องสิงห์โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิมพล เถาว์โทโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
4. นางสาวศิริจรรยา พวงคำโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริจรรยา พวงคำโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา ทองใบโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิมพล เถาว์โทโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร บัวงามโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
5. นายอดิเทพ ถนอมสวงนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางปิยวดี ปัฐพีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ อุปมาโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัยโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวจันทิมา ทองใบโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดวงใจ นามกูลโรงเรียนอ่างศิลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายภานุวัฒน์ อุปมาโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงใจ นามกูลโรงเรียนอ่างศิลารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทิมา ทองใบโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการ
4. นางปิยวดี ปัฐพีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัยโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร บัวงามโรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นายปรีชา กัลยางามโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางปิยวดี ปัฐพีโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวศิริจรรยา พวงคำโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวจันทิมา ทองใบโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทิมา ทองใบโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิกษก พันธ์ใหญ่โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายถนอมศักดิ์ ทองทับโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นางสาวเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัยโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวจันทิมา ทองใบโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิกษก พันธ์ใหญ่โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายถนอมศักดิ์ ทองทับโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นายอดิเทพ ถนอมสงวนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัยโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางเยาวณีย์ พานธุวงศ์ โรงเรียนอ่างศิลา ประธานกรรมการ
2. นายอาณัติ เผ่าพงษ์เลิศศิริโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
3. นายวีระพล ก้อนทองดีโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ ขมิ้นทองโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางเยาวณีย์ พานธุวงศ์ โรงเรียนอ่างศิลาประธานกรรมการ
2. นายอาณัติ เผ่าพงษ์เลิศศิริโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
3. นายวีระพล ก้อนทองดีโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ ขมิ้นทองโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ เจริญจิตร โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายวีระพล ก้อนทองดีโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
3. นายรัชพล ศุภโกศลโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
4. นายศิกษก พันธ์ใหญ่โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายทนงศักดิ์ เจริญจิตร โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชฯ ประธานกรรมการ
2. นายวีระพล ก้อนทองดีโรงเรียนตาลสุมพัฒนากรรมการ
3. นายรัชพล ศุภโกศลโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
4. นายศิกษก พันธ์ใหญ่โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายรัชพล ศุภโกศลโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยาประธานกรรมการ
2. นางเยาวณีย์ พานธุวงศ์ โรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
3. นางสาวรัชนีกร ชื่นใจ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
4. นางสาวเฟื่องลดา ทรงมณีโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางจันทร์เพ็ญ กัญญะลาโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางษุปผา มุระชีวะ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชฯ กรรมการ
3. นายณรงค์ยศ นิยมญาติโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นางกนกภัทร ศักดิ์ศินานนท์โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายโกเมศ รัตนีย์ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายรัชพล ศุภโกศลโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
3. นายอักษร พรรณนาโรงเรียนนิคม2อนุบาลกรรมการ
4. นายสัญธิชัย สาระคำโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายโกเมศ รัตนีย์ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายรัชพล ศุภโกศลโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
3. นายอักษร พรรณนาโรงเรียนนิคม2อนุบาลกรรมการ
4. นายสัญธิชัย สาระคำโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอาณัติ เผ่าพงษ์เลิศศิริโรงเรียนตาลสุมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายโกเมศ รัตนีย์ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นายณรงค์ยศ นิยมญาติโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นายอักษร พรรณนาโรงเรียนนิคม2อนุบาลกรรมการ
5. นายเลิศศักดิ์ จันทรักษาโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายอาณัติ เผ่าพงษ์เลิศศิริโรงเรียนตาลสุมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายโกเมศ รัตนีย์ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นายณรงค์ยศ นิยมญาติโรงเรียนอ่างศิลากรรมการ
4. นายอักษร พรรณนาโรงเรียนนิคม2อนุบาลกรรมการ
5. นายเลิศศักดิ์ จันทรักษาโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายสมชาย แสงทองโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศิกษก พันธ์ใหญ่โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการ
3. นายจรูณย์ พรมสีใหม่โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ ขมิ้นทองโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายสมชาย แสงทองโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศิกษก พันธ์ใหญ่โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการ
3. นายจรูณย์ พรมสีใหม่โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ ขมิ้นทองโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายสมชาย แสงทองโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศิกษก พันธ์ใหญ่โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการ
3. นายจรูณย์ พรมสีใหม่โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ ขมิ้นทองโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นายสมชาย แสงทองโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศิกษก พันธ์ใหญ่โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการ
3. นายจรูณย์ พรมสีใหม่โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ ขมิ้นทองโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายสมชาย แสงทองโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศิกษก พันธ์ใหญ่โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการ
3. นายจรูณย์ พรมสีใหม่โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ ขมิ้นทองโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นายสมชาย แสงทองโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศิกษก พันธ์ใหญ่โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการ
3. นายจรูณย์ พรมสีใหม่โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ ขมิ้นทองโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางษุปผา มุระชีวะ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชฯ ประธานกรรมการ
2. นางสาวเฟื่องลดา ทรงมณีโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรัชนีกร ชื่นใจ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
4. นายจรูณย์ พรมสีใหม่โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางษุปผา มุระชีวะ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชฯ ประธานกรรมการ
2. นางสาวเฟื่องลดา ทรงมณีโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรัชนีกร ชื่นใจ โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยากรรมการ
4. นายจรูณย์ พรมสีใหม่โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
นายเฉลิมพล เถาว์โท (0819676066) Email: HS3NQE@gmail.com
นายอดิเทพ ถนอมสงวน (0864668014) Email: Adithep_th@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]