หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวิจิตราพิทยา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อาคาร 1 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องภาษาไทย 7 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 2 - 2
-
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
-
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
-
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
-
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
-
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
-
7 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
-
8 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
-
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
-
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
โรงเรียนวิจิตราพิทยา (นางสาวสุพัตรา จันทรักษ์ 0837271373 นางกมลวรรร ศรีมันตะ 0857649099 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]