หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวิจิตราพิทยา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   6 พ.ย. 2557   7 พ.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อาคาร 1 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องภาษาไทย 7 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 2 - 2
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
7 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
8 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
2 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
3 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
4 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
5 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
6 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
7 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
8 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
9 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
10 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
11 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
12 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
13 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
14 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
15 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
16 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
17 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
18 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 686 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
2 687 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
3 688 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
4 689 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
5 690 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
7 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
10 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวารินชำราบ 7 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
โรงเรียนวิจิตราพิทยา (นางสาวสุพัตรา จันทรักษ์ 0837271373 นางกมลวรรร ศรีมันตะ 0857649099 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]