หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-udn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางยุพคิน ไชยรบโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำอ้อย น้อยหาโรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ กองแก้วโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุพักตร์ษา มุกดาม่วงโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
5. นางสกาวรัตน์ เขาวงศ์ทองโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางบัวบาน อินทรสงเคราะห์โรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางพิศภรณ์ ไพเราะโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ทองทวีโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
4. นางสาวสกุลรัตน์ อยู่ยงโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
5. นางอมรฤทธิ์ แฝงทรัพย์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายศราวุธ ไหลหาโคตรโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสญชัย อันภักดีโรงเรียนจอมศรีพิทยาคารกรรมการ
3. นางวีณภารัตน์ คงวารีทรัพฏ์โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
4. นางวารีรัตน์ ทองดีโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
5. นางพรวิภา ทองการะสงค์โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวนพมาศ ตรีกุลโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นางอรุณี เอรินเดอร์โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
3. นางมาฆะศิริ สิทธิมงคลโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววนิดา ศรีบุญพิมพ์สวยโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
5. นายชาติชาย ศิริรัตนพงษ์โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางดามพวรรณ จันทมาลาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางกวีวรรณ ฤทธิ์เทพโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุกัญญา ตั้งอยู่ศิริโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
4. นางสุรีย์พร ชัยกิจโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
5. นางพิรญาณ์ ไชยนิลวรรณโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
6. นายสุรัช ป้องพาลโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวพวงพยอม ศรีหาบัติโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ ไหลหาโคตรโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ไชยเทพโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
4. นายสัจจา ภูพลพันโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
5. นางมลิวรรณ ต้นพนมโรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
6. นางแพรวพรรณ จันทร์แดงโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางศุภิญญา ประทุมศาลาโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวิยดา ลุมภักดิ์โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวทันสมัย เสียงล้ำโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นางวิลาวรรณ พัฒนชัยโรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคมกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ นามอาษาโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวประทุม การรักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนาการประธานกรรมการ
2. นางพิมลรัตน์ สุวรรณโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
3. นางสาวทันสมัย เสียงล้ำโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นางหนูนาถ พลนิโคตรโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอรุณี เขาราชโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานีกรรมการ
6. นางสินีนาฏ นิวาสะวัตโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางสุปราณี นนฤาชาโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางไพจิตร อินรัสพงศ์โรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
3. นางสะอาด สิงนาคโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายจำลอง ศรีพลังโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประสาน โคกคานโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
3. นางศรีประไพร ศิริจันทร์โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
4. นางประภา แซ่ตั้งโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
5. นางสุทธิดา ราชฤทธิ์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวงามจิต พรรณวิเชียรโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ ภูขยันโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารรองประธานกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ เป้าป่าเถื่อนโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นางนวลใย สุกัลป์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
5. นางใจชื่น ไกรเพชรโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสมโภชน์ มะลิวัลย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางโอเรส กันเมล์โรงเรียนสตรีราชินูทิศรองประธานกรรมการ
3. นางชอุ่ม พรหมแสงโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
4. นางปวิตา ไชยมาตย์โรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
5. นางศิริพร อินทะเสนโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางมยุรี คำมูลโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายไพรรอด ศิริจันทร์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางอัมภาภรณ์ จำนงนิจโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
4. นางปภิชญา ค้าขายโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
5. นางไกรสร สีมืดโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางยุพา ภาคำโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางปรีญาภร กวีกุลโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารรองประธานกรรมการ
3. นางเกษณี ลาภภากรโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
4. นายประครอง ระติเดชโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
5. นางปริสา วงศ์คำพระโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวพานทิพย์ อัมพันธ์จันทร์โรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางนันทนา เทนอิสระโรงเรียนสตรีราชินูทิศรองประธานกรรมการ
3. นางพิไลวรรณ สถิตย์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์รองประธานกรรมการ
4. นางพิสมัย เจริญรักษ์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
5. นางประเพ็ญ ดอนสมพงษ์โรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
6. นางสุรีรัตน์ ศรีพันธบุตรโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวนฤปภรณ์ สุวรรณาโรงเรียนเซนต์แมรี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ ตะไก่แก้วโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางพรพรรณ รื่นเริงโรงเรียนสตรีราชินูทิศรองประธานกรรมการ
3. นางสรัญญา เชื้อขาวพิมพ์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
4. นางสุภาพร จรูญพงษ์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นายสุภกิจ กลางนอกโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
6. นายเกรียงไกร พัสดรโรงเรียนเซนต์เมรี่กรรมการ
7. นางสาวศิริมา พูนศรีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายนคร เนตรวงศ์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางละไม ตะไก่แก้วโรงเรียนสตรีราชินูทิศรองประธานกรรมการ
3. นายประวิทย์ มิ่งขวัญโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
4. นางสาวสุรภี คำมีครโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
5. นางอ้อมอุษา สุ่มมาตย์โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีดัสกร ชุมปัญญาโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
7. นางสาวบุปผมาศ นันทโพธิเดชโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
8. นายโกมินทร์ มงคลสิริสมบัติโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
9. นางวัชฉวรา หีบแก้วโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
10. นายภาณุพงษ์ ศรีพันธบุตรโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
11. นางละอองดาว เพ็งสาโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
12. นางสุภาภรณ์ โรมเมืองโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายชัชวาลย์ กิตติฉัตรกุลโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางบุษบัน งามดีโรงเรียนสตรีราชินูทิศรองประธานกรรมการ
3. นายภราดล ศรีบุญเรืองโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. นายตฤณ แก้วเกตุโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
5. นางทิพากร พิเคราะห์แนะโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
6. นางวาระดี ศรีบัวเทพโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
7. นางสมศรี ท่าช่วงทำเลโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
8. นางสาวสกาวเดือน กันเสนาโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
9. นางพรสวรรค์ สงวนนามโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
10. นายคำสา สุโพธิ์โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
11. นางสาวสุภรัตน์ เครือสุคนธ์โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
12. นายทองเยี่ยม อุไรโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
13. นายสมมาตร เป้าป่าเถื่อนโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวรรณา กิตติศรีอนันต์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางศุภวิภา ดั้งชารีโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดวงสมร ชัยมูลโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. นางบุญธิดา ร่มสุขโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
5. นายชวาลวัต เทศศรีเมืองโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
6. นายภาสกร กลิ่นมาลีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
7. นางปัทมา ศรีวิไลโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
8. นางนิภาภัทร สาระคำโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
9. นางสาวฐิติพร นามมาดโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
10. นางจันทร์เพ็ญ ดำดาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
11. นางจิรารัตน์ ไตรยางค์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางกชพร กลิ่นมาลีโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายชัยยงค์ วลัญชพฤกษ์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภารัตน์ ไชยธงรัตน์โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิรศักดิ์ ประจันตะเสนโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นายวิเชียร นิลกาลโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
6. นางสาวสิริพงษ์ พิจารณ์จันทร์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
7. นายปรารถนา เพชรฤทธิ์โรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
8. นางไพบูลย์ แสงศีลาโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
9. นายอำพันธ์ วันธงไชยโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
10. นายสมชาย พัฒน์ชนะโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาพร คูหาทองโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายจันโสม สิงนาคโรงเรียนสตรีราชินูทิศรองประธานกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย วงษ์วิลาศโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นางสาวพัฒนี พันธผลโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
5. นางนงเยาว์ พลเวียงโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
6. นางนรัญญา ไชยราชโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
7. นายธนัติพงษ์ กิจนุกรโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
8. นางสาวดวงสมร กองกูลโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
9. นางหทัยรัตน์ ชัยจันทร์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายธีระวัฒน์ สุวรรณวาปีโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2ประธานกรรมการ
2. นางพัชราภรณ์ บุราณรักษ์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพร พละกรดโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
4. นายศรายุทธ วุฒิเสนโรงเรียนสตรีาชินูทิศกรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ กระตารัตน์โรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
6. นายพิเชษฐ์ สุ่มมาตย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
7. นายอัครเดช สมศิลาโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
8. นางบุกาณื พิมพ์เหมโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2กรรมการ
9. นางปุณชรัศม์ เธียรทรรศกุลโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
10. นางนิวรรณ พิมพ์ศรีโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
11. นางดรุณี รักเกียรติวินัยโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ โพธิผลโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางพนิตพร สลาฟเตอร์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพาลินท์ พรหมเศรษฐาโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นายชาญศักดิ์ สกุณีโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
5. นางนิวรณ์ พิมพ์ศรีโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
6. นายมนตรี พุทธรักษาโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
7. นางศิริกุล พลบูรณ์โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
8. นายบุญมาก โพธิชัยแก้วโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
9. นายสมจิต จันทร์เพ็งโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
10. นางสาวสุภาวดี ลุนไชยภาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
11. นางสุมาลี วงษ์ธรรมโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายวิทยา โรมาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนี องค์ตระกูลอารีโรงเรียนสตรีราชินูทิศรองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย สิงห์สัตย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. นางนัฎฐกานต์ ดวงพรโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
5. นางสาวขวัญตา แสวงผลโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
6. นางสาวศรีสมร ธวัชเมธีโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
7. นางอภิชญา ยะไวทย์โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวศิริพรรณ ศรีวรรณวงษ์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
9. นายอรุโนทัย เพ็งแสงสีโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
10. นางธัญพร รัตนธัญโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางปราณี ทิวะทรัพย์โรงเรียนเพ็ญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร ปราบพาลโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายสุพรรณ สุขรมย์โรงเรียนจอมศรีพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวฐจิรัช ภูมิมะลาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
5. นางกิติยา แสงซ้ายโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
6. นางชุติมาศ อิ่มใจโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
7. นางประครองฉัตร นิรมิตรโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
8. นางวัจนี พงษ์พัฒน์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวสมพิศ พงษ์เมธาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางบุญธิดา ร่มสุขโรงเรียนสตรีราชินูทิศรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐริณีย์ ศิริมงคลโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
4. นางสาวอนุสรา พลหารโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
5. นางประทีป ชุดชนบทโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
6. นางอัญชุลี สนิทภักดีโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
7. นางสาวจิรัชญา มังคะรัตน์โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวจุฑาทิพย์ นามสีฐานโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสหัสชัย ถมยาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุคนธา สกุลคูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสงวน สงทุ่งโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นางสาวสุรัส ง้วนพันธุ์โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวพรทิวา แต๊ะเฮงโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนิสรา โคตรทองโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
7. นางนิวรรณ พิมพ์ศรีโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
8. นางรันดร ปากอุตสาห์โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวนภาลัย ชัยสงค์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายปาฏิหาริย์ สาฆ้องโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายสิริพรชัย สิทธิภาพธนยศโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายศราวุฒิ สุริยาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
4. นายนิรัญ สุภาผลโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมะลิวรรณ ตันเจียงโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวปุณณภา บุดดาวงษืโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
7. นางสุจินดา สระคูพันธ์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายธีระวัฒน์ สุวรรณวาปีโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2ประธานกรรมการ
2. นายไกรสร โกมาลย์โรงเรียนจอมศรีพิทยาคารกรรมการ
3. นายสมภพ วงษ์โสภาโรงเรียนธาตุโพนทองกรรมการ
4. นายวสันต์ จันทร์พยาโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
5. นายคฑาวุธ อ่อนผุยโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
6. นางสาวศรีสมร ธวัชเมธีโรงเรียนเพ็ญพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายธีระวัฒน์ สุวรรณวาปีโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2ประธานกรรมการ
2. นายไกรสร โกมาลย์โรงเรียนจอมศรีพิทยาคารกรรมการ
3. นายสมภพ วงษ์โสภาโรงเรียนธาตุโพนทองกรรมการ
4. นายวสันต์ จันทร์พยาโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
5. นางสาวศรีสมร ธวัชเมธีโรงเรียนเพ็ญพิทยานุกูลกรรมการ
6. นายคฑาวุธ อ่อนผุยโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกุหลาบ วงษ์คำช้างโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางปราณี ไชยสุวรรณโรงเรียนสร้างคอมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอัมพร จันทนาสกุลโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
4. นายดรุณนิรุตน์ ศักดิ์อุบลโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคารกรรมการ
5. นางกุศล ด้วงสะดีโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายอดิเรก ไชยสาส์นโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางรัชนีภรณ์ นิลกำเนิดโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชรองประธานกรรมการ
3. นายสุริยน สำมะโยโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
4. นางอรวิชญ์ พลหล้าโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
5. นางผ่องศรี มาตย์นอกโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวเรวดี จันทร์กองโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายประจวบ พุกาธรโรงเรียนสามพร้าววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุนันทา เหมวงษ์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นางสาวดาวเรือง ธิสารสังข์โรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
5. นางสาวรัศมี มานะโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสุรางค์ หลงกุลโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางดวงมณี วรรณสุทธิ์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นางศุภารมย์ นกอยู่โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
4. นางมนรัตน์ สมสุขโรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคมกรรมการ
5. นางจรัสพร นาวานภากุลโรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางชนากานต์ บัวพิศโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ นาคคงโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายมงคลธร เดชบุญโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
4. นางวันทะนี ทองวิเศษโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
5. นายกีรติ กันตงโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางชนากานต์ บัวพิศโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ นาคคงโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางวันทะนี ทองวิเศษโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
4. นายกีรติ กันตงโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
5. นายมงคลธร เดชบุญโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางวิมล สุทธิบริบาลโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางฐิติมา แจ่มพงศ์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายศรายุทธ สินธุพันธ์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ วงษ์ศรีแก้วโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
5. นางสายสวาท สุวรรณชัยรบโรงเรียนอุดรพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสุดาจันทร์ ใจทนโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ จันทร์เขียวโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางชนิภา ลายแก้วโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
4. นางพรศิริ นิลฉวีโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานีกรรมการ
5. นางไพฑูรย์ กวนหลวงโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางดรุณี จันทร์สุวรรณโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ สำมะโยโรงเรียนอุดรพัฒนาการรองประธานกรรมการ
3. นางอาจรีย์ อินทรประเสริฐโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
4. นางนัยรัตน์ รุจิราศรีรัตน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวสุทินา ขินานาโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางมาลัย เทียมวงศ์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางพัชรา สุดชาหาโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพอดี สมสะอื้นโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
4. นางรานี แก่นดีโรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
5. นางปรัศนา ดรครชุมโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางปาริชาติ เสนาไชยโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางมานิดา สมหวังโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางปัทมากร ปณะราชโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
4. นางรุ่งรัศมี เทกมลโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุภาพร เพ็งวงษ์โรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ ไสยเลิศโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมสนุก จวนสางโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานีกรรมการ
3. นางศิริวรรณ ประวันทาโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
4. นางพิศวาส หนูมอโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
5. นางปาริฉัตร บุญมาตุ่นโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางประไพ เหรียญณรงค์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นางอรพินทร์ พระเอกโรงเรียนอุดรพัฒนาการรองประธานกรรมการ
3. นางพิชชุดา คทาเหมโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุนทรี อยู่เรือนงามโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานีกรรมการ
5. นางเพ็ญจันทร์ สุวิตธรรมโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายอัทธสิทธิ์ วังคำแหงโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกาวิน กาญจนบุระโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสังข์ทอง จันทร์คลังโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
4. นายรัญจวน จันทะพลโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
5. นายประวิทย์ สุทธิบุญโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
6. นางสาวอาภัสรา จันทาดาโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
7. นายศักดา กาหาวงศ์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายบุญ จารย์โพธิ์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย เนนฐานันท์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ พงศ์สุวรรณโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
4. นางยุภาณี ภูมิศรีแก้วโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
5. นางทัศนีย์ ปลัดศรีช่วยโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
6. นายสุนทร วรบุตรโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
7. นายอาทิพย์ ชอกลำโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
8. นายทวีทรัพย์ ชื่นตาโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายบุญ จารย์โพธิ์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย เนนฐานันท์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ พงศ์สุวรรณโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
4. นางยุภาณี ภูมิศรีแก้วโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
5. นางทัศนีย์ ปลัดศรีช่วยโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
6. นายสุนทร วรบุตรโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
7. นายอาทิพย์ ชอกลำโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
8. นายทวีทรัพย์ ชื่นตาโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายธนบดี วภักดิ์เพชรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายสมมาตร คำเพิ่มพูลโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายธนบดี วภักดิ์เพชรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายสมมาตร คำเพิ่มพูนโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. ผศ.วิรัตน์ ไม้เจริญมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายคงฤทธิ์ รามสูรโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. ผศ.วิรัตน์ ไม้เจริญมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายคงฤทธิ์ รามสูรโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายธนบดี วภักดิ์เพชรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายประยุทธ จันดาเวียงโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายธนบดี วภักดิ์เพชรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายประยุทธ จันดาเวียงโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. ผศ.วิรัตน์ ไม้เจริญมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายวันชัย สุ่มมาตย์โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. ผศ.วิรัตน์ ไม้เจริญมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายวันชัย สุ่มมาตย์โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายธนบดี วภักดิ์เพชรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายสัจจา ลาซ้อนโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. ผศ.วิรัตน์ ไม้เจริญมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ ศรีนังคะมาลีโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. ผศ.วิรัตน์ ไม้เจริญมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ ศรีนังคะมาลีโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายธนบดี วภักดิ์เพชรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายอานนท์ ศรีอรพิมพ์โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายธนบดี วภักดิ์เพชรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายอานนท์ ศรีอรพิมพ์โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดาว แสนคำรางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นายอภิชาต โยธะพลศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นายเอกมล ภูษาวิโศษณ์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดาว แสนคำรางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นายอภิชาต โยธะพลศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นายเอกมล ภูษาวิโศษณ์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดาว แสนคำรางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นายอภิชาต โยธะพลศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นายเอกมล ภูษาวิโศษณ์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดาว แสนคำรางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นายอภิชาต โยธะพลศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นายเอกมล ภูษาวิโศษณ์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดาว แสนคำรางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นายอภิชาต โยธะพลศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นายเอกมล ภูษาวิโศษณ์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดาว แสนคำรางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นายอภิชาต โยธะพลศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นายเอกมล ภูษาวิโศษณ์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดาว แสนคำรางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นายอภิชาต โยธะพลศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นายเอกมล ภูษาวิโศษณ์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดาว แสนคำรางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นายอภิชาต โยธะพลศูนย์การศึกษาพิเศษอุดรธานีกรรมการ
5. นายเอกมล ภูษาวิโศษณ์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดาว แสนคำรางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นายอภิชาต โยธะพลศูนย์การศึกษาพิเศษอุดรธานีกรรมการ
5. นายเอกมล ภูษาวิโศษณ์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดาว แสนคำรางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นายอภิชาต โยธะพลศูนย์การศึกษาพิเศษอุดรธานีกรรมการ
5. นายเอกมล ภูษาวิโศษณ์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดาว แสนคำรางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นายอภิชาต โยธะพลศูนย์การศึกษาพิเศษอุดรธานีกรรมการ
5. นายเอกมล ภูษาวิโศษณ์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดาว แสนคำรางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นายอภิชาต โยธะพลศูนย์การศึกษาพิเศษอุดรธานีกรรมการ
5. นายเอกมล ภูษาวิโศษณ์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดาว แสนคำรางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นายอภิชาต โยธะพลศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นายเอกมล ภูษาวิโศษณ์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดาว แสนคำรางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นายอภิชาต โยธะพลศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นายเอกมล ภูษาวิโศษณ์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดาว แสนคำรางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นายอภิชาต โยธะพลศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นายเอกมล ภูษาวิโศษณ์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดาว แสนคำรางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นายอภิชาต โยธะพลศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นายเอกมล ภูษาวิโศษณ์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดาว แสนคำรางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นายอภิชาต โยธะพลศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นายเอกมล ภูษาวิโศษณ์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดาว แสนคำรางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นายอภิชาต โยธะพลศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นายเอกมล ภูษาวิโศษณ์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดาว แสนคำรางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นายอภิชาต โยธะพลศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นายเอกมล ภูษาวิโศษณ์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดาว แสนคำรางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นายอภิชาต โยธะพลศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นายเอกมล ภูษาวิโศษณ์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดาว แสนคำรางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นายอภิชาต โยธะพลศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นายเอกมล ภูษาวิโศษณ์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดาว แสนคำรางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นายอภิชาต โยธะพลศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นายเอกมล ภูษาวิโศษณ์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดาว แสนคำรางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นายอภิชาต โยธะพลศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นายเอกมล ภูษาวิโศษณ์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดาว แสนคำรางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นายอภิชาต โยธะพลศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นายเอกมล ภูษาวิโศษณ์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสนีย์ ขันขวาโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยโทวิรัตน์ แก้วสุดโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นายสถาปัตย์ สมสุขโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
5. นายประสงค์ อุณาพรหมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสนีย์ ขันขวาโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยโทวิรัตน์ แก้วสุดโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นายสถาปัตย์ สมสุขโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
5. นายประสงค์ อุณาพรหมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสนีย์ ขันขวาโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยโทวิรัตน์ แก้วสุดโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นายสถาปัตย์ สมสุขโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
5. นายประสงค์ อุณาพรหมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสนีย์ ขันขวาโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยโทวิรัตน์ แก้วสุดโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นายสถาปัตย์ สมสุขโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
5. นายประสงค์ อุณาพรหมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายภากร ศิษยศาสตร์โรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายอิทธิวุฒิ สมสวนจิตรโรงเรียนเทศบาล ๗กรรมการ
3. นายวิษุวัฒน์ วันจงคำโรงเรียนอุุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายภากร ศิษยศาสตร์โรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายอิทธิวุฒิ สมสวนจิตรโรงเรียนเทศบาล ๗กรรมการ
3. นายวิษุวัฒน์ วันจงคำโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเสนีย์ ขันขวาโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายสถาปัตย์ สมสุขโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
3. นายเฉลิมเกียรติ โง่นแก้วโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเสนีย์ ขันขวาโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายสถาปัตย์ สมสุขโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
3. นายเฉลิมเกียรติ โง่นแก้วโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทศพร สุปัญญาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายอิทธิวุฒิ สมสวนจิตรโรงเรียนเทศบาล ๗กรรมการ
3. นายวิษุวัฒน์ วันจงคำโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายทศพร สุปัญญาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายอิทธิวุฒิ สมสวนจิตรโรงเรียนเทศบาล ๗กรรมการ
3. นายวิษุวัฒน์ วันจงคำโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทศพร สุปัญญาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายอิทธิวุฒิ สมสวนจิตรโรงเรียนเทศบาล ๗กรรมการ
3. นายวิษุวัฒน์ วันจงคำโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายทศพร สุปัญญาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายอิทธิวุฒิ สมสวนจิตรโรงเรียนเทศบาล ๗กรรมการ
3. นายวิษุวัฒน์ วันจงคำโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทวิรัตน์ แก้วสุดโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภากร ศิษยศาสตร์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายประสงค์ อุณาพรหมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยโทวิรัตน์ แก้วสุดโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภากร ศิษยศาสตร์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายประสงค์ อุณาพรหมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทวิรัตน์ แก้วสุดโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภากร ศิษยศาสตร์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายประสงค์ อุณาพรหมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยโทวิรัตน์ แก้วสุดโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภากร ศิษยศาสตร์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายประสงค์ อุณาพรหมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประสงค์ อุณาพรหมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นายอิทธิวุฒิ สมสวนจิตรโรงเรียนเทศบาล ๗กรรมการ
3. นายวิษุวัฒน์ วันจงคำโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประสงค์ อุณาพรหมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นายอิทธิวุฒิ สมสวนจิตรโรงเรียนเทศบาล ๗กรรมการ
3. นายวิษุวัฒน์ วันจงคำโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประสงค์ อุณาพรหมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นายอิทธิวุฒิ สมสวนจิตรโรงเรียนเทศบาล ๗กรรมการ
3. นายวิษุวัฒน์ วันจงคำโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประสงค์ อุณาพรหมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นายอิทธิวุฒิ สมสวนจิตรโรงเรียนเทศบาล ๗กรรมการ
3. นายวิษุวัฒน์ วันจงคำโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายภากร ศิษยศาสตร์โรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมเกียรติ โง่นแก้วโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
3. นายวิษุวัฒน์ วันจงคำโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายภากร ศิษยศาสตร์โรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมเกียรติ โง่นแก้วโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
3. นายวิษุวัฒน์ วันจงคำโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางฐิติยากรณ์ พยัคฆ์พงศ์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ ไชยวังราษฎร์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายปรีชา กันเสนาโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรีประธานกรรมการ
2. นายธงชัย บุญพิทักษ์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ไชยวังราษฎร์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายธงชัย บุญพิทักษ์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางมณฑลี สิงหพงษ์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ วงศ์คำจันทร์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายธงชัย บุญพิทักษ์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ ตาสว่างโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
3. นายปรีชา กันเสนาโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา กันเสนาโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรีประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา ธาตุไชยโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นางพัชรา ทิพย์อาสน์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. นางปาริชาติ ตาสว่างโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายปรีชา กันเสนาโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรีประธานกรรมการ
2. นางอรพิมล ป้องเรือโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ไชยวังราษฎร์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอรพิมล ป้องเรือโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปรุงใจ ศรีบานแจ่มโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
3. นายยุรนันท์ จันทยาโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางอรพิมล ป้องเรือโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปรุงใจ ศรีบานแจ่มโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
3. นายยุรนันท์ จันทยาโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวเรวดี ศิริกุลโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ อำนาจดีโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
3. นางฐณภัชร์ พูนสวัสดิ์โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางนาริสา เจิมขุนทดโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ ภัทรมานนท์โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
3. นายวีรยุทธ ชุมทสอนโรงเรียนจอมศรีพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางณัฐนิจ ศรีปัดถาโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางนวลฉวี อึ้งพรหมบัณฑิตโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางธัญญรัตน์ ขมิ้นเขียวโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
4. นางนิจวิภา สุรเสียงโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
5. นางญาดาสินี สมอดีโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
6. Mr.Andrew Flemingโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
7. นายเกียรติศักดิ์ ศรีบุญพิมพ์สวยโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางณัฐนิจ ศรีปัดถาโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางนวลฉวี อึ้งพรหมบัณฑิตโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. Mr.Andrew Flemingโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นางสาวธัญญรัตน์ ขมิ้นเขียวโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
5. นางนิจวิภา สุรเสียงโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
6. นางสาวญาดาสินี สมอดีโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
7. นายเกียรติศักดิ์ ศรีบุญพิมพ์สวยโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางโฉมยงค์ อ่อนสวัสดิ์โรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางอติรัตน์ ศรีสมเกียรติโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี รักเกียรติวินัยโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
4. นางสาวพิมพ์มณี หริตกุลโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. Mr.Alan Murrayโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
6. นายชุมพล ภูพันนาโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางโฉมยงค์ อ่อนสวัสดิ์โรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางอติรัตน์ ศรีสมเกียรติโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี รักเกียรติวินัยโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
4. นางสาวพิมพ์มณี หริตกุลโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. Mr.Alan Murrayโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
6. นายชุมพล ภูพันนาโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรีย์ หิรัญธาดาโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางวาสนา หมู่หัวนาโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศิริพรรณ ชุมปัญญาโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
4. นางวิไล สมบูรณ์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
5. นางสุกัญญา กำเนิดภูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
6. Mr.Dave Sternโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
7. นางนารถฤทัย โพธิ์ทองโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
8. นางสาวสุชาวดี กองนางโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
9. นางพรทรัพย์ ชื่นในเมืองโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
10. นางฉัฐญา อิ่มใจโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางอัจฉรีย์ หิรัญธาดาโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางวาสนา หมู่หัวนาโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวิไล สมบูรณ์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นางศิริพรรณ ชุมปัญญาโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
5. นางสุกัญญา กำเนิดภูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
6. Mr.Dave Sternโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
7. นางนารถฤทัย โพธิ์ทองโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
8. นางสาวสุชาวดี กองนางโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
9. นางพรทรัพย์ ชื่นในเมืองโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
10. นางฉัฐญา อิ่มใจโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางกุหลาบ จันทะสิงห์โรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ โนนคู่เขตโขงโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารรองประธานกรรมการ
3. นางอนงค์ จันทร์คลังโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
4. นางอรวรรณ ศรีบุญวงศ์โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
5. Mr.James Thompsonโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
6. นางเสาวภา สุขเฉลิมชัยโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
7. นางธัญลักษณ์ อรดีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
8. นางดวงสมร เนตรภักดีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางกุหลาบ จันทะสิงห์โรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ โนนคู่เขตโขงโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารรองประธานกรรมการ
3. นางธัญลักษณ์ อรดีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นางอนงค์ จันทร์คลังโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
5. นางอรวรรณ ศรีบุญวงศ์โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
6. Mr.James Thompsonโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
7. นางเสาวภา สุขเฉลิมชัยโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
8. นางดวงสมร เนตรภักดีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางวีรวรรณ ชีพสุวรรณโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางรำไพ พิเดชโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. Mr.Gary Moranโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นางณิชารีย์ เพ็งลีโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุมาลี สอนบุญมีโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
6. นางนงจิรวรรณ ทวีจันทร์โรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวนริศรา เหล่าสายโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีอัษฎกร เรืองผลโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางวีรวรรณ ชีพสุวรรณโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางรำไพ พิเดชโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. Mr.Gary Moranโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นางณิชารีย์ เพ็งลีโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุมาลี สอนบุญมีโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
6. นางนงจิรวรรณ ทวีจันทร์โรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวนริสา เหล่าสายโรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคมกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีอัษฎกร เรืองผลโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวจินตนา ศรีวงษ์ชัยโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงจันทร์ เกียรติศรีธนกรโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
3. นางมะลิวัลย์ ศรีตระกูลโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
4. นางสาวเพาพงา ลีลาศโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสุนันทา พานิชพงศ์โรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ไพยรินทร์โรงเรียนสตรีราชินูทิศรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ หาญชัยโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. Mr.Liu Shuangโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
5. MissZhu Junโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
6. Mr.Shi Feiโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
7. นางสาววิสาลินี พงษ์ทรางกูรโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
8. นางสุรภี นามเสนาโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสุนันทา พานิชพงศ์โรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ไพยรินทร์โรงเรียนสตรีราชินูทิศรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ หาญชัยโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. Mr.Liu Shuangโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
5. MissZhu Junโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
6. Mr.Shi Feiโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
7. นางสาววิสาลินี พงษ์ทรางกูรโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
8. นางสุรภี นามเสนาโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสุภาวดี การะเกตุโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. Mr.Junichi Okudaโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
3. นายปิยรัตน์ แสนวังศรีโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวรวิวรรณ คำทะธิโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. MissNoriko Nakamuraโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
6. นายชุมพล ภูพันนาโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางวิลาสินี พิทักษ์ชนโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางอำภาพรรณ ประสิทธิพันธ์โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยนุช เพ็งลีโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนริศรา เสียงเลิศโรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Geoffrey Richardsโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
6. นางสาวพีรญา ภูวศรีวัฒนานนท์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
7. นางชลธิชา ถานกางสุ่ยโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
8. นางอัญชลี เปรมโยธินโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางวิลาสินี พิทักษ์ชนโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางอำภาพรรณ ประสิทธิพันธ์โรงเรียนเพ็ญพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยนุช เพ็งลีโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนริศรา เสียงเลิศโรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Geoffrey Richardsโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
6. นางสาวพีรญา ภูวศรีวัฒนานนท์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
7. นางชลธิชา ถานกางสุ่ยโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
8. นางอัญชลี เปรมโยธินโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายจารุวัติ บรรเลงรมย์โรงเรียนสามพร้าววิทยาประธานกรรมการ
2. นายมาโนช เหรียญณรงค์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารรองประธานกรรมการ
3. นายชาญชัย เวียนเตียงโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
4. นายสังคม พลวีโรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคมกรรมการ
5. นางฉันทนา พลวีโรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายจารุวัติ บรรเลงรมย์โรงเรียนสามพร้าววิทยาประธานกรรมการ
2. นายมาโนช เหรียญณรงค์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารรองประธานกรรมการ
3. นายชาญชัย เวียนเตียงโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
4. นายสังคม พลวีโรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคมกรรมการ
5. นางฉันทนา พลวีโรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายมงคล เวชกามาโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโททำเนียบ มหาพรหมโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
3. นายวิเชียร ทุยเวียงโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายมงคล เวชกามาโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโททำเนียบ มหาพรหมโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
3. นายวิเชียร ทุยเวียงโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายมงคล เวชกามาโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโททำเนียบ มหาพรหมโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
3. นายวิเชียร ทุยเวียงโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายมงคล เวชกามาโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโททำเนียบ มหาพรหมโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
3. นายวิเชียร ทุยเวียงโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายราเชนทร์ พุ่มแจ้โรงเรียนอุดรพัฒนาการประธานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย ไชยพันธุ์โรงเรียนอุดรพัฒนาการรองประธานกรรมการ
3. นางมาลินี ผลประเสริฐสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20รองประธานกรรมการ
4. นางศิวาพร พรหมอินทร์โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
5. นางนิภา ศรีละพรมโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
6. นางสาวบุญปลูก สิทธิไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20กรรมการ
7. นายไพรัช เหลืองอิงคะสุตโรงเรียนเทศบาล 3กรรมการ
8. นางเมธาวดี เคหบาลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20กรรมการ
9. นางสาวน้ำอ้อย น้อยหาโรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคมกรรมการ
10. นางศิริพรรณ ประพันธ์พจน์โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายราเชนทร์ พุ่มแจ้โรงเรียนอุดรพัฒนาการประธานกรรมการ
2. นางมาลินี ผลประเสริฐสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรทัย ไชยพันธุ์โรงเรียนอุดรพัฒนาการรองประธานกรรมการ
4. นางสาวบุญปลูก สิทธิไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20กรรมการ
5. นายไพรัช เหลืองอิงคะสุตโรงเรียนเทศบาล 3กรรมการ
6. นางเมธาวดี เคหบาลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20กรรมการ
7. นางสาวน้ำอ้อย น้อยหาโรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคมกรรมการ
8. นางศิวาพร พรหมอินทร์โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
9. นางนิภา ศรีละพรมโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
10. นางศิริพรรณ ประพันธ์พจน์โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางแสงจันทร์ สัตถาผลโรงเรียนอุดรพัฒนาการประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชพิมล เปี่ยมปิติธนกูรโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
3. นางภัทรพร พันธุวาปีโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางแสงจันทร์ สัตถาผลโรงเรียนอุดรพัฒนาการประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชพิมล เปี่ยมปิติธนกูรโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
3. นางภัทรพร พันธุวาปีโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางธิดาวรรณ นาคเสนผอ.โรงเรียนหนองหัวคุูปวงประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางกษมา ตราชูศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 20รองประธานกรรมการ
3. นายบำรุง ประภาษาครู โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
4. นายชุมพล ภูมิพันนาครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ ทองเภ้าครู โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
6. นางฐิติมา ศิริบุศครู โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางธิดาวรรณ นาคเสนผอ.โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางกษมา ตราชูศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 20รองประธานกรรมการ
3. นายบำรุง ประภาษาครู โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
4. นายชุมพล ภูมิพันนาครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ ทองเภ้าครู โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
6. นางฐิติมา ศิริบุศครู โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายราเชนทร์ พุ่มแจ้รอง ผอ.โรงเรียนอุดรพัฒนาการประธานกรรมการ
2. นายธนบดี นันทะศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 20รองประธานกรรมการ
3. นางมยุรีย์ คำมูลครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นางปทุมทิพย์ ภูษาครู โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวมยุรี สินเจริญเลิศครู โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
6. นายกิติกร ขันติยะครู โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นายราเชนทร์ พุ่มแจ้รอง ผอ.โรงเรียนอุดรพัฒนาการประธานกรรมการ
2. นายธนบดี นันทะศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 20รองประธานกรรมการ
3. นางมยุรีย์ คำมูลครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นางปทุมทิพย์ ภูษาครู โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวมยุรี สินเจริญเลิศครู โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
6. นายกิติกร ขันติยะครู โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางมาลินี ผลประเสริฐศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 20ประธานกรรมการ
2. นายมนิต อินทะชุบศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 20รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ คำศรีครู โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นางปิยมาศ ไชยเทศครู โรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
5. นางสุรีย์พร ชัยกิจครู โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
6. นางเบญจพร นาคจันทร์ครู โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางมาลินี ผลประเสริฐศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 20ประธานกรรมการ
2. นายมนิต อินทะชุบศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 20รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ คำศรีครู โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นางปิยมาศ ไชยเทศครู โรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
5. นางสุรีย์พร ชัยกิจครู โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวเบญจพร นาคจันทร์ครู โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายสุวิฑูรย์ ภักดีสมัยผอ.โรงเรียนกู่แก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายมงคล มาเวียงศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 20รองประธานกรรมการ
3. นางรุ่งนภา อกอุ่นครู โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
4. นายไพรรอด ศิริจันทร์ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ หักขุนเทศครู โรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นางวราพร วังคำแหงครู โรงเรียนโนนสูงพิทยาคารที่ปรึกษา
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายสุวิฑูรย์ ภักดีสมัยผอ.โรงเรียนกู่แก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายมงคล มาเวียงศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 20รองประธานกรรมการ
3. นายไพรอด ศิริจันทร์ครู โรงเรียนอุดนพิทยานุกูลกรรมการ
4. นางรุ่งนภา อกอุ่นครู โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ หักขุนทศครู โรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นางวราพร วังคำแหงครู โรงเรียนโนนสูงพิทยาคารที่ปรึกษา

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดาว แสนคำรางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นายอภิชาต โยธะพลศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นายเอกมล ภูษาวิโศษณ์โรงเรียนอุุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดาว แสนคำรางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นายอภิชาต โยธะพลศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นายเอกมล ภูษาวิโศษณ์โรงเรียนอุุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดาว แสนคำรางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นายอภิชาต โยธะพลศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นายเอกมล ภูษาวิโศษณ์โรงเรียนอุุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดาว แสนคำรางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นายอภิชาต โยธะพลศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นายเอกมล ภูษาวิโศษณ์โรงเรียนอุุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายธวัชชัย ผ่องญาติโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดาว แสนคำรางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางญาธิดา ภักดิ์วาปีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นายอภิชาต โยธะพลศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
5. นายเอกมล ภูษาวิโศษณ์โรงเรียนอุุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสาธิต วิศรีโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายวิทยา วงศ์กลางโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
3. นางฉัตรฤดี ตราชูโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
4. นายวสันต์ แก้วแก่นโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
5. นายปรีชา ดีนางโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวฉัตรขวัญ พยอมโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายวิทยา เสนาเสถียรโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุรภา สุโพธิ์แสนโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
4. นางทิพวัลย์ ไชยวานโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
5. นายวิทยา มุณีจันทร์โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่พันตรีชูชัย กิจจงเจริญยิ่งโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย ไผ่ป้องโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา จันทะไทยโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวลักษมี เชิดทองโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจามจุรี ไชยกิจโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. สิบเอกพลวิสิษฐ์ นามีผลโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ ทาสีลาโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
3. นายสุพรรณ ศรีคำโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
4. นางวีณา ภูคานาโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
5. นายเกียรติศักดิ์ สิทธิราชโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางยุพา สาฆ้องโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ โพธิ์นาโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายวิทยา เสนาเสถียรโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
4. นายสันติ นวลผ่องโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นายวิทยา มุณีจันทร์โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางชวนชม คนขยันโรงเรียนสามพร้าววิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ พยอมโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นางธาราทิพย์ อินทะเกษโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
4. นายสุทธิพล การดีโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจินดา นะธิศรีโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายรณชิต ยศอ่อนโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นางวิญญู ขิปวัติโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
3. นางจารุวรรณ อินทรประเสริฐโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่พันตรีชูชัย กิจจงเจริญยิ่งโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ อันทะราสีโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.นาวา เพ็งวงษ์โรงเรียนสามพร้าววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ ศรมยุราโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรีรักษ์ พรศักดาโรงเรียนราชินูทิศ2กรรมการ
4. นางฉัตรฤดี ตราชูโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปาณิสรา ตอนเหนือโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายปรีชา ดีนางโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทิพวัลย์ ไชยวานโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
3. นายวสันต์ แก้วแก่นโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
4. นางชวนชม คนขยันโรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการ
5. นางสาวฉัตรขวัญ พยอมโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายรณชิต ยศอ่อนโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวจินดา นะธิศรีโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล2กรรมการ
3. นางสาวปาณิสรา ตอนเหนือโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
4. นางสาวมินตรา ใจศิริโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ พยอมโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายณัฐวุฒิ อันทะราสีโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ อินทรประเสริฐโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุริยะ วานะวงศ์โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
4. นายเรืองศักดิ์ พนมพิทักษ์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีศิริชัยย์ บุญณะสิทธิ์โรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวลักษมี เชิดทองโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชฎากร เพิ่มคูณทวีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นางสาวมินตรา ใจศิริโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีศิริชัยย์ บุญณะสิทธิ์โรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
5. นางยุพา สาฆ้องโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางธาราทิพย์ อินทะเกษโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพล การดีโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุพรรณ ศรีคำโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุรภา สุโพธิ์แสนโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
5. นางศิริพร วิศรีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. สิบเอกพลวิสิษฐ์ นามีผลโรงเรียนโนนสูงพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยนุช เพ็งลีโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
3. จ.ส.อ.นาวา เพ็งวงษ์โรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการ
4. นายวสันต์ ทาสีลาโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
5. นายเกียรติศักดิ์ สิทธิราชโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายนิกร จำปาหารโรงเรียนอุดรพัฒนาการประธานกรรมการ
2. นายชาญศักดิ์ สกุณีโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
3. นายคุรุศาสตร์ กลางประพันธ์โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
4. นายถาวร บัวป่าโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายนิกร จำปาหารโรงเรียนอุดรพัฒนาการประธานกรรมการ
2. นายชาญศักดิ์ สกุณีโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
3. นายคุรุศาสตร์ กลางประพันธ์โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
4. นายถาวร บัวป่าโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางประดับศิลป์ คำดีบุญโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรุ่ง งามวงศ์โรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการ
3. นางสาวเบญจางค์ ศรีพันดรโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
4. นายสะอ้าน เมืองผางโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
5. นายรมย์ อนันตโสภณโรงเรียนจอมศรีพิทยาคารกรรมการ
6. นายสุรสิทธิ์ ชารีกันโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางประดับศิลป์ คำดีบุญโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรุ่ง งามวงศ์โรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการ
3. นางสาวเบญจางค์ ศรีพันดรโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
4. นายสะอ้าน เมืองผางโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
5. นายรมย์ อนันตโสภณโรงเรียนจอมศรีพิทยาคารกรรมการ
6. นายสุรสิทธิ์ ชารีกันโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายประไพ สิงหพงศ์โรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ คุนานันท์โรงเรียนจอมศรีพิทยาคารกรรมการ
4. นายเกียรติชัย คู่วัจนกุลโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
5. นายยุทธพงษ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายประไพ สิงหพงศ์โรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ คุนานันท์โรงเรียนจอมศรีพิทยาคารกรรมการ
4. นายเกียรติชัย คู่วัจนกุลโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
5. นายยุทธพงษ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอุไร บุบผามาลาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางเสาวณี แสนจันทร์โรงเรียนเซนต์เมรี่กรรมการ
3. นางพวงผกา พุธธาวังโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
4. นางสาวมนสินี นามลังโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
5. นางวัชรี นวลผ่องโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
6. นางนริศรา อยู่ศักดาโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
7. นางคันธนีย์ จันทูโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางอุไร บุบผามาลาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางพวงผกา พุธธาวังโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
3. นางสาวมนสินี นามลังโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
4. นางวัชรี นวลผ่องโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
5. นางนริศรา อยู่ศักดาโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
6. นางคันธนีย์ จันทูโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายภานุวัตร ติยะวรรณโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางเสาวณี แสนจันทร์โรงเรียนเซนต์เมรี่กรรมการ
3. นายพงศ์ธวัช เลขาวิจิตรโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
4. นางฉัตรวิมล หมื่นกุลโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ ศรีนุกูลโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสุรีย์รักษ์ พรศักดาโรงเรียนราชินูทิศ 2กรรมการ
7. นายสุริยะ วิชัยพลโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายภานุวัตร ติยะวรรณโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์รักษ์ พรศักดาโรงเรียนราชินูทิศ 2กรรมการ
3. นางฉัตรวิมล หมื่นกุลโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสมบูรณ์ ศรีนุกูลโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
5. นายชาติเจริญ แก้วมณีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
6. นางปานทอง ธนูรัตน์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุทิน สิมงามโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพฑูล สถิตโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
3. นางประภาพรรณ แก้วมีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นางธนิษฐา ดวงตาผาโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
5. นายนฤพล จันทูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสุทิน สิมงามโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพฑูล สถิตโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
3. นางประภาพรรณ แก้วมีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นางธนิษฐา ดวงตาผาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นายนฤพล จันทูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสิรี หรูปานวงษ์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ ชัยมังโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
3. นางสุภาพร พรรัชพลโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นางวิลาวรรณ สะตะโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวประภารัตน์ เกื้อธวัชเกียรติโรงเรียนราชินูทิศ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสิรี หรูปานวงษ์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ ชัยมังโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
3. นางสุภาพร พรรัชพลโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นางวิลาวรรณ สะตะโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวประภารัตน์ เกื้อธวัชเกียรติโรงเรียนราชินูทิศ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางจันทร์งาม แก้วมณ๊โรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางมยุรา จันทร์ประทัศน์โรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการ
3. นางสุภาณี ศิริโสภาโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
4. นางดวงเดือน มงคลเคหาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
5. นางสาวพุทธชญานันท์ จันทร์โสมโรงเรียนจอมศรีพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางจันทร์งาม แก้วมณ๊โรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางมยุรา จันทร์ประทัศน์โรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการ
3. นางสุภาณี ศิริโสภาโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
4. นางดวงเดือน มงคลเคหาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
5. นางสาวพุทธชญานันท์ จันทร์โสมโรงเรียนจอมศรีพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสมร กองอุดมโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางชลธารารักษ์ ประจิมทิศโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2กรรมการ
3. นางกรวีร์ อ่ำครองธรรมโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
4. นางวราภา โสดากุลโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคารกรรมการ
5. นางนิรมล บาโลโยโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสมร กองอุดมโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางชลธารารักษ์ ประจิมทิศโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2กรรมการ
3. นางกรวีร์ อ่ำครองธรรมโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
4. นางวราภา โสดากุลโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคารกรรมการ
5. นางนิรมล บาโลโยโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสายพิณ ศรีสมจักร์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นางธันยาภรณ์ ลาสมโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
3. นางจริยา ญานไพศาลโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
4. นางเกศินี วงษ์อุบลโรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสายพิณ ศรีสมจักร์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นางธันยาภรณ์ ลาสมโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
3. นางจริยา ญานไพศาลโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
4. นางเกศินี วงษ์อุบลโรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการ
5. นางสาววิยะดา ศิริกุลโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์พร ชัยกิจโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวพนัชกร ขุนภิรมย์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ จอดนอกโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
4. นางพัชรี อุปพระจันทร์โรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
5. นางปุณยนุช ปัทถาพงษ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์พร ชัยกิจโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวพนัชกร ขุนภิรมย์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ จอดนอกโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
4. นางพัชรี อุปพระจันทร์โรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
5. นางปุณยนุช ปัทถาพงษ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์พร ชัยกิจโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวพนัชกร ขุนภิรมย์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ จอดนอกโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
4. นางพัชรี อุปพระจันทร์โรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
5. นางสาวปุณยนุช ปัทถาพงษ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางปราณี ไชยสุวรรณ์โรงเรียนสร้างคมวิทยากรรมการ
2. นางสาวปรียาภรณ์ พรมเสาร์โรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ แก้วเกิดมีโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
4. นางรุ่งรวี หลานวงศ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
5. นางมลิวรรณ ต้นพนมโรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
6. นางฉันทนา ธรรมศิริโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
7. นางทิวาวรรณ คำดวงโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางปราณี ไชยสุวรรณ์โรงเรียนสร้างคมวิทยากรรมการ
2. นางสาวปรียาภรณ์ พรมเสาร์โรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ แก้วเกิดมีโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
4. นางรุ่งรวี หลานวงศ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
5. นางมลิวรรณ ต้นพนมโรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
6. นางฉันทนา ธรรมศิริโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
7. นางทิวาวรรณ คำดวงโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพรวิภา ทองการะสงค์โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูลกรรมการ
2. นางสุกัลยา บุญพงศ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
3. นายบัณฑิต ตั้งวารีโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคารกรรมการ
4. นายสมพงค์ คนขยันโรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
5. นางรัชนี น้อมระวีโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางบัวเงิน มหาเพชรโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมกรรมการ
2. นางสาวบุตชรินทร์ คะสีทองโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจุฑาพร อนุสรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
4. นางสาวจริยา ศรีกุลวงศ์โรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
5. นายสุระศักดิ์ อุปพระจันทร์โรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
6. นางธนกร ยศสกุลวริศโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางบัวเงิน มหาเพชรโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมกรรมการ
2. นางสาวบุตชรินทร์ คะสีทองโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจุฑาพร อนุสรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
4. นางสาวจริยา ศรีกุลวงศ์โรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
5. นายสุระศักดิ์ อุปพระจันทร์โรงเรียนรกรรมการ
6. นางธนกร ยศสกุลวริศโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางบัวเงิน มหาเพชรโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมกรรมการ
2. นางสาวบุตชรินทร์ คะสีทองโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจุฑาพร อนุสรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
4. นางสาวจริยา ศรีกุลวงศ์โรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
5. นายสุระศักดิ์ อุปพระจันทร์โรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
6. นางธนกร ยศสกุลวริศโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายมงคล คำดวงโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
2. นายธีระพัฒน์ สิมมาโรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
3. นางสาวภาวิณี วิบูลย์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
4. นางมลิวรรณ ต้นพนมโรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
5. นางกุหลาบ เหลืองกระโทกโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวมัสริน มณีกุลโรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรพ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายมงคล คำดวงโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
2. นายธีระพัฒน์ สิมมาโรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
3. นางสาวภาวิณี วิบูลย์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
4. นางมลิวรรณ ต้นพนมโรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
5. นางกุหลาบ เหลืองกระโทกโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวมัสริน มณีกุลโรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรพ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายมงคล คำดวงโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
2. นายธีระพัฒน์ สืมมาโรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
3. นางสาวภาวิณี วิบูลย์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
4. นางมลิวรรณ ต้นพนมโรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
5. นางกุหลาบ เหลืองกระโทกโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวมัสริน มณีกุลโรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรพ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายมงคล คำดวงโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
2. นายธีระพัฒน์ สิมมาโรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
3. นางสาวภาวิณี วิบูลย์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
4. นางมลิวรรณ ต้นพนมโรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
5. นางกุหลาบ เหลืองกระโทกโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวมัสริน มณีกุลโรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรพ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายมงคล คำดวงโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
2. นายธีระพัฒน์ สิมมาโรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
3. นางสาวภาวิณี วิบูลย์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
4. นางมลิวรรณ ต้นพนมโรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
5. นางกุหลาบ เหลืองกระโทกโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวมัสริน มณีกุลโรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรพ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายมงคล คำดวงโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
2. นายธีระพัฒน์ สิมมาโรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
3. นางสาวภาวิณี วิบูลย์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
4. นางมลิวรรณ ต้นพนมโรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
5. นางกุหลาบ เหลืองกระโทกโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวมัสริน มณีกุลโรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรพ์กรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายนพดล แก้ววิเศษโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
2. นางสาวพัชรี พินิจมนตรีศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา มีลาโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นางไพรวัย์ มาตย์เทพโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมกรรมการ
5. นางสุรีย์รักษ์ พรศักดาโรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
6. นางอภิชญา ยะไวทย์โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นายนพดล แก้ววิเศษโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
2. นางสาวพัชรพร พินิจมนตรีศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา มีลาโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นางไพรวัย์ มาตย์เทพโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมกรรมการ
5. นางสุรีย์รักษ์ พรศักดาโรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
6. นางอภิชญา ยะไวทย์โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายนพดล แก้ววิเศษโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
2. นางสาวพัชรี พินิจมนตรีศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา มีลาโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นางไพรวัย์ มาตย์เทพโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมกรรมการ
5. นางสุรีย์รักษ์ พรศักดาโรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
6. นางอภิชญา ยะไวทย์โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]