หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ..............................................
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุรเชษฐ์ ภาคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
2 นางสาวรัชนี องค์ตระกูลอารี ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
3 นางจารุนันท์ สกุลณมรรคา ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
4 นายนิยม ทิพจักร ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
5 นายโกเศรษฐ์ บุญพงษ์ ครู โรงเรียนอุดรพัฒนาการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัย
6 นายฐณะณัฎฐ์ ชนะไพฑูรย์ ครู โรงเรียนอุดรพัฒนาการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัย
7 นายราเชนทร์ พุ่มแจ้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพัฒนาการ คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
8 นายอนุชา กัณหะบุตร ครู โรงเรียนอุดรพัฒนาการ คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
9 นางสาวจันทร์เพ็ญ ภัทรมานนท์ ครู โรงเรียนอุดรพัฒนาการ คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
10 นางวีณา ภูคานา ครู โรงเรียนอุดรพัฒนาการ คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
11 นายอภิเดช เขียวน่าน ครู โรงเรียนอุดรพัฒนาการ คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
12 นางปิยภรณ์ ขุสุวรรณ ครู โรงเรียนอุดรพัฒนาการ คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
13 นางภาวนา สิงห์นนท์ ครู โรงเรียนอุดรพัฒนาการ คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
14 นางนัฎฐกานต์ ดวงพร ครู โรงเรียนอุดรพัฒนาการ คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
15 นางสาวเยาวลักษณ์ โคตรสมบูรณ์ ครู โรงเรียนอุดรพัฒนาการ คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
16 ว่าที่ ร.ท.จักรพันธ์ จรูญพงษ์ ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
17 นางช้องมาศ จารุพงษ์ทวิช ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
18 นายชุมพร ภูพันนา ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
19 นายเกียรติศักดิ์ สิทธิราช ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
20 นางสาวอิสริยะภรณ์ เลารัตน์ ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
21 นายเด่นศักดิ์ดา ธาตุวิสัย นักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เจ้าหน้าที่จัดการประกวด/แข่งขัน
22 นางสาวณัฐชยา ชาวกะมุด นักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เจ้าหน้าที่จัดการประกวด/แข่งขัน
23 นายณัฏฐพันธุ์ พุกหน้า นักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เจ้าหน้าที่จัดการประกวด/แข่งขัน
24 นายธนพล ท้วมลำยอง นักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เจ้าหน้าที่จัดการประกวด/แข่งขัน
25 นางสาวภัสราวัลย์ นามวงศ์ษา นักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เจ้าหน้าที่จัดการประกวด/แข่งขัน
26 นางสาววิจิตรา แก้วนารี นักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เจ้าหน้าที่จัดการประกวด/แข่งขัน
27 นางสาวนุจรินทร์ ถาโคตร นักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เจ้าหน้าที่จัดการประกวด/แข่งขัน
28 นางสาวลดามณี ภูครองทุ่ง นักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เจ้าหน้าที่จัดการประกวด/แข่งขัน
29 นางสาวสุธิมา เพิ่มมี นักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เจ้าหน้าที่จัดการประกวด/แข่งขัน
30 นางสาวกัลยา พรมศาลา นักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เจ้าหน้าที่จัดการประกวด/แข่งขัน
31 นายชัยพล วิริยา นักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เจ้าหน้าที่จัดการประกวด/แข่งขัน
32 นายเจตน์สฤษฎิ์ ประสงค์ดี นักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เจ้าหน้าที่จัดการประกวด/แข่งขัน
33 นายปริญญา ระวังกลาง นักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เจ้าหน้าที่จัดการประกวด/แข่งขัน
34 นายกฤตย์ ถนัดค้า นักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจราจร ความปลอดภัย
35 นายธัชนนท์ บุญประคม นักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจราจร ความปลอดภัย
36 นายภวนะ กิตติตระกูล นักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจราจร ความปลอดภัย
37 นายสุทธิพงษ์ สุทธิขันธ์ นักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจราจร ความปลอดภัย
38 นายนันทวัฒน์ พลไธสงค์ นักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจราจร ความปลอดภัย
39 นายภาณุพงศ์ กุลาดี นักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจราจร ความปลอดภัย
40 นายอิศฐิพล จตุเทน นักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจราจร ความปลอดภัย
41 นายพันธมิตร ศรีอุดม นักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจราจร ความปลอดภัย
42 นายวรวัฒน์ ลี้วงศ์วัฒนา นักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจราจร ความปลอดภัย
43 นายเอกพงศ์ เย็นเหลือ นักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจราจร ความปลอดภัย
44 นายเกียรติศักดิ์ วรภาพ นักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนาการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจราจร ความปลอดภัย
45 นายสุจินต์ ขาวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา
46 นายพลศิลป์ จันทบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา
47 นายสุริยา บุญแสนแผน ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา
48 นายสานส์ลิขิตไชย พลไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนสร้างคมอวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา
49 นายบรรจบ พรหมถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา
50 นายประสุข ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา
51 นายกำธร หนูทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล คณะกรรมการที่ปรึกษา
52 นายมงคล ทานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา
53 นางสุพิมาน ไม้เจริญ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา
54 นายประเสริฐ ศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา
55 นายสนิท วงศ์แสงตา ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการที่ปรึกษา
56 นายวีระชัย อินทรพานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการที่ปรึกษา
57 นายประดิษฐ์ เตชะไพโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการที่ปรึกษา
58 นายสมเกียรติ โศณณายะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการที่ปรึกษา
59 นายสุรเชษฐ์ ภาคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการที่ปรึกษา
60 นางลาวัลย์ พุ่มแจ้ ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการที่ปรึกษา
61 นางศรัณยา ศรีพรมทอง ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการที่ปรึกษา
62 นายสุเทพ ตะไก่แก้ว ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการที่ปรึกษา
63 นายเกียรติศักดิ์ สิทธิราช ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการที่ปรึกษา
64 ว่าที่ร.ท.จักรพันธ์ จรูญพงษ์ ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการที่ปรึกษา
65 นางชุติมา เสนารณฤทธิ์ ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการที่ปรึกษา
66 นายสุจินต์ ขาวแก้ว ผู้อำนวยการ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
67 นายมงคล ทานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
68 นายไมตรี คำพิมาน รองผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
69 นายประวิทย์ จันดาวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
70 นางธัญพร ธนชาญเชาวน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
71 นางกัญญาณัช ลิ้มโชติการ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
72 นางสุภาภรณ์ นรินทร์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
73 นายศรายุทธ สินธุพันธ์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
74 นายประเสริฐ ศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
75 นางสุพิมาน ไม้เจริญ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
76 นางสาวนพมาศ ตรีกุล ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
77 นางณัฏฐา พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
78 นายประมวล โสภาพร ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
79 นายวาสนา จุฑานันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
80 นายจักรพงษ์ ไชยพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
81 นายศุภชัย บ่อคำเกิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
82 นางปทุมพร ศิริวัฒนกุล ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
83 นายชัยยงค์ วลัญชพฤกษ์ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
84 นางสาวบุปผมาศ นันทโพธิเดช ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
85 นางสุดสวาท มหาพรหม ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
86 นายสันติ นวลผ่อง ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
87 นายชัยพล พิมพา ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
88 นางพัชรินทร์ โพธิผล ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
89 นางรัศมี วุฒิเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพัฒนาการ คณะกรรมการอำนวยการ
90 ว่าที่ ร.ท.ทำเนียบ มหาพรหม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพัฒนาการ คณะกรรมการอำนวยการ
91 นายภคพล โคตรชุม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพัฒนาการ คณะกรรมการอำนวยการ
92 นางภัทรพร พันธุวาปี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพัฒนาการ คณะกรรมการอำนวยการ
93 นายราเชนทร์ พุ่มแจ้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพัฒนาการ คณะกรรมการอำนวยการ
94 นางสาวประทุม การรักเรียน ครู โรงเรียนอุดรพัฒนาการ คณะกรรมการอำนวยการ
95 ว่าที่ร้อยตรีบรรจง มูลตรีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
96 นายรฐารัชต์ กุลพัฒน์ธนัตถ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
97 นายสุรศักดิ์ ใหญ่โสมานัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
98 นางสาวเสาวนิตย์ สนิทชน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
99 นายกู้เกียรติ ไชยที ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
100 นางพิมลรัตน์ สุวรรณ ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
101 นางตรองเตือน พิมพ์พรรค์ ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
102 นายศักดา กาหาวงศ์ ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
103 นางอรวรรณ นาคคง ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
104 นางรัศมี มานะ ครูโรงเรียนอุดรสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการอำนวยการ
105 นางสุภารมย์ นกอยู่ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
106 นายเดชา วงศ์คำพระ ครูโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
107 นายอดิเรก ไชยสาส์น ครูโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
108 นางศิริพร วิศรี ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการอำนวยการ
109 นางสาวรัชฎากร เพิ่มคูณทวี ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการอำนวยการ
110 นางลาวัลย์ พุ่มแจ้ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการกลาง
111 นางปราณี มุทธสินธุ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการกลาง
112 นางณัฐกาญจน์ กฤษณนนท์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการกลาง
113 นางช้องมาศ จารุพงษ์ทวิช โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการกลาง
114 นายนิพนธ์ สุนทโรทก โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
115 นางสะอาด สิงนาค โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
116 นางพิรญาณ์ ไชยนิลวรรณ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
117 นางสาวทันสมัย เสียงล้ำ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
118 นางนงเยาว์ รักการ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
119 นายประวิทย์ จันดาวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
120 นายนฤพล จันทู ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
121 นายประเสริฐ ศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
122 นางสุพิมาน ไม้เจริญ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
123 นายสุริยะ วิชัยพล ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
124 นายประสงค์ อุนาพรหม ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
125 นางนาริสา เจิมขุนทด ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
126 นางจิราภรณ์ บุราณฤทธิ์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
127 นางนิรมล บาโลโย ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
128 นายยงศักดิ์ นรินทร์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
129 นางสาววชิรา พรหมวงศ์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
130 นางพรรนาภรณ์ กาลวิบูลย์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
131 นางสุภาวดี หรูปานวงษ์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
132 นางพรพิมล ไชยแสนท้าว ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
133 นางนงลักษณ์ ราชกรม ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
134 นางสาวลดาวัลย์ น้อยนรินทร์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
135 นางนภาลัย ชาปลิก ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
136 นางนภาลัย ชาปลิก ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
137 นางสาวสุมาลี สอนบุญมี ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
138 นางนงเยาว์ ปรีพูล ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
139 นายสมบูรณ์ โนนคู่เขตโขง ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
140 นางอมรฤทธิ์ แฝงทรัพย์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
141 นายธีรศักดิ์ สูงสุมาลย์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
142 นางสาวกัลยา ล้านเที่ยง ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
143 นางณัฏฐา พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
144 นางมณีรัตน์ บุญเจริญ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
145 นางสุจิตรา ศรีชาย ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
146 นางสุทธิดา ราชฎทธิ์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
147 นางสาวนพมาศ ตรีกุล ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
148 นางศุภารมย์ นกอยู่ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
149 นางสุเทวา สินธุพันธ์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
150 นางระเบียบใหม่ ประจันตเสน ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
151 นางสาวพิกุล ตรีวรเวทย์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
152 นางกุณฑรี ดุสิตพันธ์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
153 นางพิศวาส หนูมอ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
154 นางผ่องศรี มาตย์นอก ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
155 นางประไพ เหรียญณรงค์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
156 นางปราณี ดีป้อม ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
157 นางศุภารมย์ นกอยู่ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
158 นางกษมล เสิกภูเขียว ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
159 นางเพลินจิตร ใหญ่โสมานัง ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
160 นางสาวดวงสมร เมืองโคตร ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
161 นางจุฬาลักษณ์ สองจันทร์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
162 นางรังสิมา เบ็ญจกุล ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
163 นางวิลัยพร หลาบเงิน ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
164 นายอภินันท์ พรหมแสง ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
165 นางสาวพอดี สมสะอื้น ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
166 นางนฤมล สกุลคู ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
167 นางสาวสุรภี คำมีคร ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
168 นางวิภา เมืองมิ่ง ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
169 นางอรุณี นิรานนท์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
170 นางประไพศรี มะลิวัลย์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
171 นางวิภารัตน์ ปิติวัชรากุล ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
172 นางจันทิมา บุญบูรรุ่งเรื่อง ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
173 นายสุภกิจ กลางนอก ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
174 นางชอุ่ม พรหมแสง ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
175 นางปรีญาภร กวีกุล ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
176 นางสาวประเพ็ญ ดอนสมพงษ์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
177 นางปภิชญา ค้าขาย ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
178 นางรุ่งทิพย์ ภูขยัน ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
179 นางรุ่งทิพย์ ทองแสน ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
180 นายตฤณ แก้วเกตุ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
181 นางยุพคิน ไชยรบ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
182 นางวารีรัตน์ ทองดี ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
183 นางสุกัญญา ตั้งอยู่ศิริ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
184 นางละมัย ชอบผล ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
185 นางสาวอัญญาณี ณ พัทลุง ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
186 นางนัยนา หงษ์ทอง ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
187 นางสุชาดา ทบวงษ์ศรี ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
188 นางสบาภรณ์ วันสาสืบ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
189 นางพัณณกร แพงคำ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
190 นางพนิดา อินทะสีดา ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
191 นางวรทัย ศรีสอาด ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
192 นางสุภาพร พละกรต ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
193 นายสหัสชัย ถมยา ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
194 นางองอาจ อินทรพานิช ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
195 นายประยูร เพชรชา ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
196 นางสาวศิริพร สุริยา ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
197 นางพรทิพย์ อินทรพานิช ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
198 นางสุมาลี ทีปสว่าง ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
199 นางพนิตพร สลาฟเตอร์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
200 นางสุวดี รุจิเรข ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
201 นางนิภาภัทร สาระคำ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
202 นายธนัติพงษ์ กิจนุกร ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
203 นางสาวสิริพงษ์ พิจารณ์จันทร์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
204 นางอัญชุลี สนิทภักดี ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
205 นางทวีพร จันทรักษ์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
206 นางสาวฐจิรัช ภูมิมะลา ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
207 นางสาวศิริพรรณ ศรีวรรณวงษ์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
208 นายพิทยา ดาคม ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
209 นายสราวุฒิ สุริยา ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
210 นางสาวจริญา จำใบรัก ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
211 นายกฤษดา สุดทวี ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
212 นายประวิทย์ จันดาวงศ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
213 นางสุภาภรณ์ นรินทร์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
214 นายรุจิรัตน์ วงศ์คำช้าง ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
215 นายวิเชษฐ์ ท่าช่วงทำเล ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
216 นายปริญญา ตุงคะสมิต ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
217 นายนพพร หิรัญมาพร ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
218 นายชัชปภพ อนันตโสภณ ครู โรงเรียนอุดรพัฒนาการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
219 นายอดุลย์ บุ้งทอง ครู โรงเรียนอุดรพัฒนาการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
220 นางจริยา ญาณไพศาล ครู โรงเรียนอุดรพัฒนาการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
221 นางสาวรัดดาวรรณ เผื่อนผึ้ง ครู โรงเรียนอุดรพัฒนาการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
222 นางศิวาพร พรหมอินทร์ ครู โรงเรียนอุดรพัฒนาการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
223 นางนิภา ศรีละพรม ครู โรงเรียนอุดรพัฒนาการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
224 นายประสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนอุดรพัฒนาการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
225 นายโสภณ เจริญคุณวิวัฏ ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
226 นายรัญจวน จันทะพล ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
227 นายสุดตา พวงหาญ พนักงานบริการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
228 นายประจญ อุตรักษ์ พนักงานบริการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
229 นายเพิ่ม หัสสา พนักงานบริการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
230 นายจำนง ฝ่ายเหนือ พนักงานบริการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
231 นายประวัติ สุขประเสริฐ พนักงานบริการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
232 นายศักดา กาหาวงศ์ ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
233 นายสมเกียรติ โศณณายะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
234 นางพชิราวัณย์ จำนงนิจ ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
235 นางลาวัลย์ พุ่มแจ้ ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
236 นางศรีสมัย ปัญจนะ ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
237 นางศรัณยา ศรีพรมทอง ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
238 นายเกียรติศักดิ์ สิทธิราช ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
239 นางประภาพรรณ แก้วมี ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
240 นางพวงทิพย์ ปรียาคณิตพงศ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
241 นางบัวบาน อินทรสงเคราะห์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
242 นางกชกร แสงจันทร์บุตร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
243 นางนงลักษณ์ วงษ์ศรีแก้ว โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
244 นางรฐา พลบูรณ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
245 นางสุภาพร พละกรต ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
246 นางพนิดา อินทะสีดา ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
247 นางสบาภรณ์ วันสาสืบ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
248 นางรุ่งทิพย์ ภูขยัน ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
249 นางรุ่งทิวา ทองแสน ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
250 นางสาวดวงสมร เมืองโคตร ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
251 นางพอดี สมสะอื้น ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
252 นางนัทกมล ติยะวงศ์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
253 นางสาวบุษราภรณ์ พันธ์เลิศเมธี ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
254 นางสาวจริญา จำใบรัก ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
255 นางสาววิยะดา ศิริกุล ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
256 นางศิริภรณ์ วรรณิสสร ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
257 นางสุภาพร ปราบพาล ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
258 นางอนามิกา อุตรนคร ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
259 นางหทัยรัตน์ ชัยจันทร์ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
260 นางสาวปุณณภา บุดดาวงษ์ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
261 นางสาวสมลักษณ์ เทศประสิทธิ์ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
262 นางนภาพร วิชัยพล ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
263 นางจิรารัตน์ ไตยยางค์ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
264 นางอุไร บุปผามาลา ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
265 นางจินตนา พึ่งย้อย ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
266 นางอรพินท์ พระเอก ครู โรงเรียนอุดรพัฒนาการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
267 นางอรวรรณ สำมะโย ครู โรงเรียนอุดรพัฒนาการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
268 นางศิริวรรณ ชุ่มเรืองศรี ครู โรงเรียนอุดรพัฒนาการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
269 นางกัลยาณี จำปาหาร พนักงานราชการ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
270 นางอุบล นนพิภักดิ์ ครู โรงเรียนอุดรพัฒนาการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
271 นางอำนวย แก้วจัตุรัส ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
272 นางยุภาวดี กาหาวงศ์ ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
273 นางสาวจำเนียร เนสุสินธุ์ พนักงานบริการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
274 นางสาวนิภาภรณ์ แสงจันทึก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
275 นางสาวนงลักษณ์ ค้อยชัยภูมิ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
276 นายภาณุวัฒน์ พลไชย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
277 นางสำรวย ศิลา ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
278 นางอุทัย พันอินากูล ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
279 นางลาวัลย์ พุ่มแจ้ ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
280 นางสาวสมธิดา กิตติสวัสดิ์ ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
281 นางฉัฐญา อิ่มใจ ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
282 นางศิริพร วิศรี ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
283 นางอัจฉรีย์ หิรัญธาดา ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
284 นางมยุรี คำมูล ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
285 นางทัศนีย์ โสภาพร ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
286 นางสาววชิรา พรหมวงศ์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
287 นายจิระทีปต์ คำวันดี ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
288 นางนิรมล บาโลโย ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
289 นางนิจวิภา สุระเสียง ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
290 นายนฤมล จันทู ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
291 นายประเสริฐ ศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
292 นายสุริยะ วิชัยพล ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
293 นายสุรสิทธิ์ ชารีกัน ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
294 นายยุทธพงษ์ ประเสริฐสังข์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
295 นางปานทอง ธนูรัตน์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
296 นางประภัสสร ประเสริฐสังข์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
297 นางสาวพันทิพา ลุนบุตร ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
298 นางกมลชนก วงษ์ปัจฉิม ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
299 นายรณชิต ยศอ่อน ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
300 นายธนัติพงษ์ กิจนุกร ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
301 นายคฑาวุธ อ่อนผุย ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
302 นางสุภาภรณ์ นรินทร์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
303 นายวิรศักดิ์ ประจันตะเสน ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
304 นางอรนิตย์ นาตา ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
305 นางปิยะพร สิงสาธร ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
306 นายปริญญา ตุงคะสมิต ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
307 นายจิตติ บุญทองดี ครู โรงเรียนอุดรพัฒนาการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
308 นายกีรติ กันตง ครู โรงเรียนอุดรพัฒนาการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
309 นายประวิทย์ มิ่งขวัญ ครู โรงเรียนอุดรพัฒนาการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
310 ว่าที่ ร.ต.ชนิต ตามภักดีพานิชย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
311 นายขรรค์ชัย เหมะธุลิน ครู โรงเรียนอุดรพัฒนาการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
312 นายชาติชาย กิ่งมิ่งแฮ ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
313 นายไสว ศิริรัตนพงษ์ ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
314 นายบุญมาก โพธิ์ชัยแก้ว ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
315 นางสาวสุชาวดี กองนาง ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
316 นางทิพปภา กิ่งมิ่งแฮ ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
317 นางฉัฐญา อิ่มใจ ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
318 ว่าที่ร.ต.อัษฎกร เรืองผล ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
319 นายปราณีต โต๊ะชาลี ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
320 นางสาวทันสมัย เสียงล้ำ ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
321 นางธัญพร ธนชาญเชาว์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัยและการสื่อสาร
322 นายโสภณ กลับแป้น ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัยและการสื่อสาร
323 นายศราวุธ สินธุพันธ์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัยและการสื่อสาร
324 นางณัฐมา พลเวียง ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัยและการสื่อสาร
325 นายณัฐกรณ์ พลเวียง ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัยและการสื่อสาร
326 นายรชธร เดชะบำรุงศักดิ์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัยและการสื่อสาร
327 นายมาโนช เหรียญณรงค์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัยและการสื่อสาร
328 นางสาวภัทราพร ใบลาศ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัยและการสื่อสาร
329 นายจิตติศักดิ์ ใจไวย์ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัยและการสื่อสาร
330 นายอดิศักดิ์ นาถธีระพงษ์ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัยและการสื่อสาร
331 นายสิริพรชัย สิทธิภาพธนยศ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัยและการสื่อสาร
332 นายวิชัย สิงห์สัตย์ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัยและการสื่อสาร
333 นายสุรศักดิ์ ใหญ่โสมานัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัยและการสื่อสาร
334 นายศักดา กาหาวงศ์ ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัยและการสื่อสาร
335 นายกาวิน กาญจนบุระ ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัยและการสื่อสาร
336 นายทวีทรัพย์ ชื่นตา ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัยและการสื่อสาร
337 นายรัญจวน จันทะพล ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัยและการสื่อสาร
338 นายนฤไพร นามกิ่ง พนักงานบริการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัยและการสื่อสาร
339 นายวีระยุทธ ฝ่ายชาวนา พนักงานบริการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัยและการสื่อสาร
340 นายรินทอง อุตรักษ์ พนักงานบริการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัยและการสื่อสาร
341 นายสมบูรณ์ มูลกาย พนักงานบริการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัยและการสื่อสาร
342 นายจักรพงษ์ มาลาศิลป์ ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัยและการสื่อสาร
343 นายชาญชัย เวียนเตียน ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัยและการสื่อสาร
344 นายประดิษฐ์ เตชะไพโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัยและการสื่อสาร
345 นายณัฐวัฒน์ มาตย์นอก ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัยและการสื่อสาร
346 นายอารีย์ สุพร ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัยและการสื่อสาร
347 นายสุระศํกดิ์ พันธุ์คำ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายจราจร ความปลอดภัยและการสื่อสาร
348 นางสาวพวงพยอม ศรีหาบัติ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
349 นางสุวานิช นามมหาจักร โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
350 นางสาวสมธิดา กิตติสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
351 นางวัลภา สุวรรณรินทร์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
352 นางช้องมาศ จารุพงษ์ทวิช โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
353 นางสุพิมาน ไม้เจริญ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
354 นายประเสริฐ ศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
355 นางสาวนพารัตน์ ลอยสมิทธิ์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
356 นางนัทกมล ติยะวงศ์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
357 นางสาวกัลยา ล้านเที่ยง ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
358 นางศศิประไพ ภิเศก ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
359 นางสาวอรุณ บริบูรณ์ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
360 นางสาวชื่นสุคนธ์ เอนกประเสริฐ ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
361 นางสาวฐจิรัช ภูมิมะลา ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
362 นายชัยพล พิมพา ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
363 นางสมปรารถนา ธีระพงษ์ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
364 นางนภาพร พาดี ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
365 นายกฤษฎา ศักดิ์สิทธิการ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
366 นางนราพร อาชนะชัย ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
367 นางสิริพรพรรณ จิตรานุกูล พนักงานราชการ รร.อุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
368 นางสาววนัสนันท์ ดอนหมื่นศรี ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
369 นายอนุชา กัณหะบุตร ครู โรงเรียนอุดรพัฒนาการ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
370 นางวีณา ภูคานา ครู โรงเรียนอุดรพัฒนาการ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
371 นางปิยภรณ์ ขุสุวรรณ ครู โรงเรียนอุดรพัฒนาการ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
372 นางสาวนฤวรรณ ตั้งวานิชย์เจริญ ครู โรงเรียนอุดรพัฒนาการ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
373 นางสาวเยาวลักษณ์ โคตรสมบูรณ์ ครู โรงเรียนอุดรพัฒนาการ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
374 นางสาวเยาวลักษณ์ โคตรสมบูรณ์ ครู โรงเรียนอุดรพัฒนาการ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
375 นางตรองเตือน พิมพ์พรรค์ ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
376 นายกู้เกียรติ ไชยที ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
377 นายสุรวัตร คำพรมมาภิรักษ์ ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
378 นางศิริวรรณ ประวันทา ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
379 นางยุพา สาฆ้อง ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
380 นางสาวสุรภา สุโพธิ์แสน ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
381 นางสาวจามจุรี ไชยกิจ ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
382 นางดวงมณี วรรณสุทธิ์ ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
383 นายวิทยา วงศ์กลาง ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
384 ว่าที่ ร.ท.จักรพันธ์ จรูญพงษ์ ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
385 นายชุมพร ภูพันนา ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
386 นายเกียรติศักดิ์ สิทธิราช ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
387 นางสาวอิสริยะภรณ์ เลารัตน์ ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
388 นายราเชนทร์ พุ่มแจ้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพัฒนาการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
389 นางภัทรพร พันธุวาปี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพัฒนาการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
390 นางอรพินท์ พระเอก ครู โรงเรียนอุดรพัฒนาการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
391 นางอุบล นนพิภักดิ์ ครู โรงเรียนอุดรพัฒนาการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
392 นางสาวเสาวนิตย์ สนิทชน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
393 นางศรินยา เสนาไชย ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
394 นางณัฐการ โคตรลาคำ ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
395 นางสันทนา อินมะโรง ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
396 นางศิริวรรณ ประวันทา ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
397 นายสันติ นวลผ่อง ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
398 นางสาวขนิษฐา จันทะไทย ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
399 นายเริงศักดิ์ พนมพิพัฒน์ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
400 นายวีระชัย อินทรพานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
401 นางช้องมาศ จารุพงษ์ทวิช ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
402 นายชุมพร ภูพันนา ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
403 นายเกียรติศักดิ์ สิทธิราช ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
404 นางสาวอิสริยะภรณ์ เลารัตน์ ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
405 นางสาวฐจิรัช ภูมิมะลา ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
406 นางสาวชื่นสุคนธ์ เอนกประเสริฐ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
407 นางสาวนพมาศ ตรีกุล ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
408 นางนภาลัย ชาปลิก ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
409 นางอรุณี นิรานนท์ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
410 นางสาวอรุณ บริบูรณ์ พนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล
411 นายชัยยงค์ วลัญชพฤกษ์ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
412 นางพัชรินทร์ โพธิผล ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
413 นางสาวสุภาวดี ลุนไชยภา ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
414 นางสาวนาฏฤดี ศรีวรกุล ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
415 นางสิริพรพรรณ จิตรานุกูล ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
416 นายภานุวัฒน์ พันชนกกุล พนักงานวิทยาศาสตร์ รร.อุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
417 นางพัชราภรณ์ บุราณรักษ์ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
418 นางตรองเตือน พิมพ์พรรค์ ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
419 นางศิริวรรณ ประวันทา ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
420 นายสุริยน สำมะโย ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
421 นางสันทนา อินมะโรง ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
422 นายวิทยา วงศ์กลาง ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
423 นางดวงมณี วรรณสุทธิ์ ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
424 นางศศิประไพ ภิเศก ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
425 นางสาวภัทราพร ใบลาศ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
426 นางสาวนพมาศ ตรีกุล ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
427 นายมงคล ทานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
428 นายประเสริฐ ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
429 นางสุพิมาน ไม้เจริญ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
430 นายเฉลิมเกียรติ โง่นแก้ว ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
431 นางสาววิยะดา ศิริกุล ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
432 นางสาวนพมาศ ตรีกุล ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
433 นางอรุณี นิรานนท์ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
434 นางสาวชื่นสุคนธ์ เอนกประเสริฐ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
435 นางสาวฐจิรัช ภูมิมะลา ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
436 นางตรองเตือน พิมพ์พรรค์ ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม
437 นางยุภาวดี กาหาวงศ์ ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม
438 นางสำรวย ศิลา ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม
439 นางจารุณี บุญทองดี ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม
440 นายสุรวัตร คำพรมมาภิรักษ์ ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม
441 นางศรินยา เสนาไชย ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม
442 นางสันทนา อินมะโรง ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม
443 นางอุทัย พันอินากูล ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม
444 นางเดือนฉาย สิทธิบูรณ์ ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม
445 นายกู้เกียรติ ไชยที ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม
446 นางวราภรณ์ ปานอ่อน ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม
447 นางอำนวย แก้วจัตุรัส ครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม
448 นางรุ่งนภา มีเพียร ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม
449 นายสมศักดิ์ ฉลาดแย้ม ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม
450 นางเรียม จันทะลุน ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม
451 นายชัยวัฒน์ จันทร์โพธิ์ศรี ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม
452 นางจันทร์ทิมา สูงสุมาลย์ ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม
453 นางพัฒนลิน นิลทกาล ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม
454 นางพรทิพย์ หล้าจางวาง ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม
455 ว่าที่ ร.ท.จักรพันธ์ จรูญพงษ์ ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม
456 นางสาวขวัญเมือง ชาติชำนิ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม
457 นางพชิราวัณย์ จำนงนิจ ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม
458 นางบุญยอด นันตะสุข ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม
459 นายปรณัฐ ยาคำ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม
460 นายเกียรติศักดิ์ สิทธิราช ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม
461 นายสาธิต วิศรี ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม
462 นายชัยวัฒน์ โพธิ์นา ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม
463 นางสาวฉัตรขวัญ พยอม ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม
464 นายเกียรติศักดิ์ พยอม ครู โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม
465 นายธนพล พรหมราช ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม
466 นายพนัส วีระชัย ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม
467 นางสุพิมาน ไม้เจริญ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม
468 นายสมชาย พัฒน์ชนะ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพัสดุ
469 นางสุจินดา สระคูพันธ์ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพัสดุ
470 นางสุมาลี วงษ์ธรรม ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพัสดุ
471 นายวีระชน ผดุงกิจนิรันดร์ พนักงานวิทยาศาสตร์ รร.อุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพัสดุ
472 นางสาวพนิดา กวยตะเกตุ พนักงานวิทยาศาสตร์ รร.อุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพัสดุ
473 นายภานุวัฒน์ พันชนกกุล พนักงานวิทยาศาสตร์ รร.อุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพัสดุ
474 นางสาวสุภาพร โยธากุล พนักงานวิทยาศาสตร์ รร.อุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพัสดุ
475 นางจันทร์เพ็ญ ดำดา พนักงานวิทยาศาสตร์ รร.อุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพัสดุ
476 นายวาสนา จุฑานันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
477 นางฉวีวรรณ แสงรัตน์ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
478 นางดวงสมร ชัยมูล ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
479 นางกุหลาบ สุขเกษม ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
480 นางระพีพร เศวตวงษ์ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]