รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ..............................................
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 85.06 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  สิงหธวัช
 
1. นางบัวบาน  อินทรสงเคราะห์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 92.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวภัทรวดี  จันทร์ศรีสุคต
 
1. นางบัวบาน  อินทรสงเคราะห์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงชิดชนก  แก้วทอง
 
1. นางสุวานิช  นามมหาจักร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นางสาวศิริประภา  ถนอมสงัด
 
1. นางสุดารัตน์  อยู่แพ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวดรุณี  ปราบมาลัย
 
1. นางพิรญาณ์  ไชยนิลวรรณ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวพรรณิภา  ธรรมเมืองคุณ
 
1. นางสาวพวงพยอม  ศรีหาบัติ
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  เพชรดี
2. เด็กหญิงสิรินภานาถ  ใต้กิ
3. เด็กหญิงสุชาดา  ขันนางลำ
 
1. นางณัฐกาญจน์  กฤษณนนท์
2. นางลาวัลย์  พุ่มแจ้
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นายธนวัฒน์  มากเกษร
2. นายนครินทร์  ผาจันดา
3. นายวายุ  ไชยธนนันท์
 
1. นางสุปราณี  นนฤาชา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงอรัญญา  อุดทุม
2. เด็กหญิงอัจฉริยา  วรสิทธิ์
 
1. นางสะอาด  สิงนาค
2. นางสาวทันสมัย  เสียงล้ำ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวสุภัสสรา  ใจมั่น
2. นางสาวเบญจรัตน์  ทบวงษ์
 
1. นางพวงทิพย์  ปรียาคณิตพงศ์
2. นางนงเยาว์  รักการ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  รังสิยาภรณ์รัตน์
 
1. นางสาวกษิรา  แห้วโสม
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นายฉัตรชัย  เมืองศรี
 
1. นายอภิสิทธิ์  ลุนนารี
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายนรังสรรค์  รักน้ำเที่ยง
2. เด็กหญิงประกายพร  ชูพรหมวงศ์
3. เด็กหญิงอารียา  ชูพรมวงศ์
 
1. นายประครอง  ระติเดช
2. นางปัญญาพร  ภาสอน
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. นายวีแซน  อุย
2. นางสาวสิรินภา  นาฬิกูล
3. นางสาวสุดารัตน์  ทนทอง
 
1. นางปวิตา  ไชยมาตย์
2. นางพรสวรรค์  สงวนนาม
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1. เด็กหญิงนิติยา  อ้วนละมัย
2. เด็กหญิงปพิชญาณ์  ทองทวี
3. เด็กหญิงปภาพินท์  แสงศิลา
 
1. นางสาวทิพวรรณ  วงศ์ชัย
2. นางกาญจนา  ทัศนะโสภณ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1. นางสาวถิรดา  แสงป้อง
2. นางสาวปรายฟ้า  โคตะมา
3. นางสาวพอฤทัย  ตรีวัฒนสุวรรณ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  วงศ์ชัย
2. นางปรานอม  โอนากุล
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวภัทราพร  กองณรงค์
2. เด็กหญิงศศิพร  ตั้งมั่นดี
 
1. นางนันทนา  เทนอิสระ
2. นางสุรีรัตน์  ศรีพันธบุตร
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวคคนางค์  ภิญโญยิ่งวนิชย์
2. นางสาวนัทธนันท์  สวัสดิ์วงศ์
 
1. นางสุภาพร  จรูญพงษ์
2. นางสุดสวาท  มหาพรหม
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายนันทศักดิ์  ไชยขวัญ
 
1. นายประครอง  ระติเดช
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นางสาวน้ำทิพย์  เว้นบาป
 
1. นายวิทยา  เสนาเสถียร
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กชายณัฐชนน  ธีระรัตนนุกูลชัย
2. เด็กหญิงลลิดา  ลายวรรณรัตน์
3. เด็กชายศตคุณ  พ่อลิละ
 
1. นางนงเยาว์  พลเวียง
2. นางฉวีวรรณ  แสงรัตน์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวกาญจนา  ประทุมทิพย์
2. นางสาวรัชฎา  ปักสังคเนย์
3. นางสาววาศิตา  จันทร์เพ็ง
 
1. นายวิเชียร  นิลทกาล
2. นางวราภรณ์  รัตนะ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 97.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกษมา  กอกุลจันทร์
2. เด็กหญิงจิตตยากร  เกษมสานต์
3. เด็กชายชนาธิป์วัฒน์  นิลพัฒน์
 
1. นางสาวสุภาพร  คูหาทอง
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายกิตติพิชญ์  ศรีสระน้อย
2. นายณัฐสิทธิ์   ศรีทองอินทร์
3. นางสาวมารีย์ยา   ขิระทาน
 
1. นายสุเทพ  แพทย์จันลา
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม 1. เด็กชายภานุเดช  การสุวรรณ
2. เด็กชายเรืองฤทธิ์  นามบัตร
3. เด็กชายไตรรัตน์  กนก
 
1. นางศิริกุล  พลบูรณ์
2. นางสาวสุภารัตน์  ไชยธงรัตน์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 1. นางสาวบุศรัตน์  ยอดเจริญ
2. นายฤทธิชัย  สิทธิพรหม
3. นายเนติพงศ์  เทพวงษา
 
1. นางสาวดวงใจ  สมศิริ
2. นายคำพันธ์  ภูมิเพ็ง
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงปริยฉัตร  จุลวรรณา
2. เด็กหญิงรัชนี  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  บัวบาน
 
1. นางประเสริฐศรี  ใจประสาท
2. นางสาวพรกนก  คำศรี
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นางสาวชลดา  เพ็ญสวัสดิ์
2. นายณัฐพล  ระกิติ
3. นางสาวพัชรานันต์  อำนาจดี
 
1. นางสาวอณุสรา  พลหาร
2. นางสาวนนทยา  เชิดทอง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกร  สุวรรณเวียง
2. เด็กชายธีระเดช  บุญมา
 
1. นางปราณี  ทิวะทรัพย์
2. นางสาวศรีสมร  ธวัชเมธี
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล 1. นายธารา  อินทร์อำคา
2. นายธีรวัฒน์  แก้วเชียงหวาง
 
1. นางเยาวลักษณ์  พิศวิมล
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. เด็กชายพงศกร  สุระเสียง
2. นายอภิธาน  สารีโท
 
1. นายพิทยา  ดาคม
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. เด็กชายณัฐวี  ศรีพลพา
2. นายทินภัทร  ลวงสวาท
 
1. นายพิทยา  ดาคม
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  วงค์ประชุม
2. เด็กชายฐิติพงษ์  ดอกไม้
3. เด็กหญิงธนาพร  สีมืด
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  แก้วฟู
5. เด็กหญิงวิลาวัณย์  แก้ววันนา
 
1. นายสุนันท์  ใจบุญ
2. นายศุภชัย  ขันดี
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสร้างคอมวิทยา 1. นางสาวจริยาพร  เประกันยา
2. นางสาวชุติมา  คำอ้น
3. นางสาวสุทธิดา  สร้างแก้ว
4. นางสาวสุธาทิพย์  สุขประเสริฐ
5. นายเนรมิตร  กันหาชิน
 
1. นางปราณีย์  ไชยสุวรรณ์
2. นายมนต์ชัย  ทับบุญ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ปาปะกี
2. เด็กหญิงนวรัตน์  ชื่นใจ
3. เด็กหญิงพรพิมล  พลบุญ
4. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  สีหะจิตต์
5. เด็กหญิงวริศรา  พรสวัสดิ์
 
1. นายชาญชัย  มาลุน
2. นางสาววัลลี  มีชั้นช่วง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม 1. นางสาวมัลลิกา  กำลังหาญ
2. นางสาววิจิตตรา  พรหมโส
3. นางสาวศิริพร  สุขขา
4. นางสาวศิริภรณ์  ฉลาดแย้ม
5. นางสาวอนัชภร  บุญกว้าง
 
1. นายชาญชัย  มาลุน
2. นายไพโรจน์  ศรีกุลจันทร์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงชฎารัตน์  โคตรศรี
2. เด็กหญิงธาราพร  กุณรักษ์
3. นางสาวพรรณิภา  มุงคุณคำซาว
4. เด็กหญิงมนต์นภา  โอ่งกลาง
5. เด็กหญิงสรนันท์  เจริญไชย
 
1. นางพัชรินทร์  สมพงษ์
2. นายอิทธิพล  สมพงษ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 1. นายพงษ์ศธร  สุดี
2. นายวราเดช  วิเศษเพ็ง
3. นายวิษณุ  มาสาซ้าย
4. นางสาวศิวิษา  กันตง
5. นายศุภชัย  ปากประโคน
 
1. นายกีรติ  กันตง
2. นางรุจิรา  แสนทอง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. นายอรรณพ  บาลี
 
1. นางเพ็ญศรี  เลิงภูบัง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นางสาวแคทริยา  ศรีบุญเรือง
 
1. นางเครือรัตน์  ชุมมวล
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงกชพร  หน่ายโย
2. เด็กชายธรรณกร  สุวัตถุดี
 
1. นางศริยา  สิทธิวงศ์
2. นางธนิดา  ปุณประเสริฐ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี 1. นางสาวปิยธิดา  น้อยมนตรี
2. นายวิทยา  ไชยอินทร์
 
1. นางสมสนุก  จวนสาง
2. นางพรศิริ  นิลฉวี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี 1. นางสาวนิลาวัลย์  มีชั้นช่วง
2. นางสาวปฐมาวดี  น้อยมนตรี
3. นางสาวปวีณา  พรานน้อย
4. นางสาวมณฑกานต์  สาธารณะ
5. นางสาวยุวธิดา  พิมหา
6. นางสาววนิดา  จันทร์ทองทิพย์
7. นางสาวสุจิตรา  นาฬิกุล
8. นางสาวสุธิตา  สิมมา
9. นางสาวสุวรรณี  นาร่อง
10. นางสาวสุุพัตรา  เป้าป่าเถื่อน
 
1. นายสมบูรณ์  จวนสาง
2. นางสมสนุก  จวนสาง
3. นางสุนทรี  อยู่เรือนงาม
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวณัฐมณ  ปวรรณโก
2. นางสาวณัฐรี  ภาระบุตร
3. นางสาวนุชนารถ  นงนุช
4. นางสาวปาณิศา  ศรีวรสาร
5. นางสาวปิยะธิดา  พลประถม
6. นางสาวยศมล  เคนานัน
7. นางสาวลักขณา  หาญอาวุธ
8. นางสาววรรณิดา  ดาบุตร
9. นางสาววรัญญา  สัตย์ซื่อ
10. นางสาวศุภสุตา  วินไทย
11. นางสาวสิตานัน  พรรณภักดี
12. นางสาวหทัยกาญจน์  แฝงศรีคำ
13. นางสาวอรจิรา  โพธิสัตย์
14. นางสาวเมธิยา  ใจกล้า
15. นางสาวเสาวภัทร  วีรวงศ์ไพบูลย์
 
1. นายอารีย์  สุพร
2. นางสาวยุพาณี  ภูมิศรีแก้ว
3. นางเสาวคนธ์  ไมยะปัน
4. นางสาวชิดชนก  ด่านจำปา
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงธนัฐชยา  บุญพิเชฐวงศ์
2. นางสาวเบ็ญจวรรณ  ยางสุด
 
1. นางปุญญาพร  ชาลีสมบัติ
2. นางสาวเสถียร  อินทร์หาญ
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวสุจิตรา  ศรีหาวงษ์
2. นางสาวแพรพลอย  ศรีภิรมย์
 
1. นางฉวีวรรณ  อุ่นมณี
2. นางเสาวคนธ์  ไมยะปัน
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1. เด็กหญิงชญานิศ  ศิษย์ศาสตร์
 
1. นางสาวแววดาว   ทองทวี
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 1. นายปิยะสิทธิ์   จันทสาร
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ภัทรมานนท์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1. เด็กหญิงบุณณดา  ธีรทัศนานนท์
 
1. นายสมชัย  ไตรวรรณทวี
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นางสาวจิรวดี  ใจทำ
 
1. นายสมมาศ  พรหมเจตน์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายกิตติชัย  สารีโท
 
1. นายประทวน  เสนาะ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวทิพย์ภาภรณ์  แก้วดวงตา
 
1. นายพัฒนะ  นรินทร์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สมสนุก
 
1. นายอานนท์  ศรีอรพิมพ์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายนรวีร์  ดีทรวง
 
1. นายสมมาตร  คำเพิ่มพูล
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงธาวิตา  วรรณราม
2. เด็กหญิงพิชญากร  บุตรวิไล
 
1. นายขัตติยะ  นาที
2. นายสราวุธ  ใจแจ้ง
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวณัฐชกานต์  วงศ์คำพระ
 
1. นายขัตติยะ  นาที
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. นางสาวธิดาวรรณ  หนูยศ
 
1. นายอานนท์  ศรีอรพิมพ์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ไม่เศร้า
2. เด็กชายอธิวัฒน์  บุญไชย
3. เด็กชายอุเทน  บัวแก้ว
 
1. นายอานนท์  ศรีอรพิมพ์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นายยุทธพงษ์  เพียรแก้ว
2. นางสาวสิริสุดา  เบญจวงษ์
3. นางสาวอรวรรณ  ผันสนาม
 
1. นายไพโรจน์  สารีโท
2. นางสุพิมาน  ไม้เจริญ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายนทศิลป์  เจริญ
 
1. นางสาวแสงดาว  แสนคำราง
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงศิษฎานันท์  เจริญ
 
1. นางสาวแสงดาว  แสนคำราง
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวปานกมล  เทพจิตร
 
1. นางญาธิดา  ภักดิ์วาปี
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงอัชฌา  ลีนารถ
 
1. นายธวัชชัย  ผ่องญาติ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  ภักดิ์สงศรี
 
1. นางญาธิดา  ภักดิ์วาปี
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. นางสาวเกษแก้ว  เมฆสุวรรณ
 
1. นายธวัชชัย  ผ่องญาติ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายนนทชัย  สาน้อย
 
1. นายจักรกฤษณ์  มหาวิจิตร
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวจุฑามาส  นาสมชัย
 
1. นางญาธิดา  ภักดิ์วาปี
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงนพมาศ  เกาะแก้ว
 
1. นายจักรกฤษณ์  มหาวิจิตร
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. นายจักรพงศ์  ศิริโส
 
1. นายจักรกฤษณ์  มหาวิจิตร
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กชายจิรกิตติ์  สีสง่า
2. เด็กชายชวลักษณ์  ภักดิ์สรสิทธิ์
3. เด็กหญิงพรรณเพชร  สุริยา
4. เด็กชายพัสพล  ชาญธีระเดช
5. เด็กชายรัฐวิทย์  ปิติธนาวรพงษ์
6. เด็กชายศิวกร   ไทตระกูลชัย
 
1. นายทศพร  สุปัญญา
2. นายเสริมชนม์  ดวงไพชุม
3. นางสาวอรพรรณ  แก้วกัลยา
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายชวนากร   ชาวงษ์
2. นายธินกฤต  จำปาหมื่น
3. นายพิชญภูมิ  บุญทองแพง
4. นางสาวรวีภัสร์  ปรีพล
5. นายศรัทธาชน  คำมะมูล
6. นายสิปปกร  ส่อนหา
 
1. นายทศพร  สุปัญญา
2. นายเสริมชนม์  ดวงไพชุม
3. นายจักรพรรดิ  พรหมโส
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันที
2. เด็กหญิงกิตติยา  บุษราคัม
3. เด็กหญิงญาทินันท์  ระวิชัย
4. นายธนโชติ  สอนคุณแก้ว
5. นางสาวปมิตา  โคตรศิริ
6. เด็กหญิงปวีนุช  บุญสูง
7. เด็กหญิงปาริชาติ  ชัยผง
8. นางสาวพนมรัตน์  ทับวิธร
9. เด็กหญิงพัชราภา  ศรีวงค์จันทร์
10. นายพิรวัฒน์  นาเสงี่ยม
11. นายพีรพล  พลทองสถิตย์
12. นายพีรยุทธ  ประวันทำ
13. เด็กชายพุทธิพงษ์  บุตรสีโครต
14. เด็กชายภาณุพงศ์  จันทร์เพชร
15. เด็กหญิงรัชดา  บุญสูง
16. เด็กหญิงวนิดา  ส่งเสริม
17. นางสาววราภรณ์  เนื่องสิทธิ์
18. เด็กชายวิกรม  รอยสงวน
19. นายวิชัยสิทธิ์  ศรีเรือง
20. นายศิริชัย  เลิศสหพันธ์
21. เด็กชายศิวกร  วรรคปกรณ์
22. เด็กชายศุภกร  เทพชมภู
23. เด็กชายสราวุฒิ  วงเวียน
24. นางสาวสิรินญา  ทิพย์วราสิริ
25. นางสาวสุดารัตน์  สุวรรณพงษ์
26. นางสาวอธิชา  ไพรศิลสินสกุล
27. นายอนุพงศ์  แสนโบราณ
28. เด็กหญิงอภิศมัย  จำนงพันธ์
29. นางสาวอมลณัฐ  แก้วแสนสาย
30. เด็กชายเวหา  หงษาคำ
31. นางสาวเสาวรีย์  ละมุด
32. เด็กชายเอกนัฐ  พันคูณ
33. เด็กชายโยเซฟ  เจริญสุข
34. เด็กหญิงโศธิดา  พงษ์เกษม
 
1. นายสถาปัตย์  สมสุข
2. นายทวีศักดิ์  ศรีแสงทิพย์
3. นายสมชาย  สภา
4. นายธงชัย  บุญมาพิทักษ์
5. นางสุปราณี  นนฤาชา
6. นางฐิฏิญาภร  พยัคฆพงศ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. เด็กชายเอกนัฐ  พันคูณ
 
1. นางฐิฏิญาภร  พยัคฆพงศ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นายวิชัยสิทธิ์  ศรีเรือง
 
1. นายทวีศักดิ์  ศรีแสงทิพย์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 6 1. เด็กหญิงกชนันท์  กิ่งดอนนอก
 
1. นางสาวชัญณัฏฐ์  พูลสวัสดิ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. นางสาวจิรวรรณ  ศรีสาวแห่
 
1. นางนิภา  ต่ายดำรงค์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. เด็กชายเอกนัฐ  พันคูณ
 
1. นางฐิฏิญาภร  พยัคฆพงศ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 1. นายธาวิน  จันทคาด
 
1. นายวิษุวัฒน์  วันจงคำ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงระดับดาว  ศรีระวงศ์
 
1. นางสาวแสงดาว  แสนคำราง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. นางสาวจิรวรรณ  ศรีสาวแห่
 
1. นายสานิตย์  ศรีโพธิ์วัง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กชายธนากร  ศิริชนม์
 
1. นางสาวแสงดาว  แสนคำราง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 1. นายธาวิน  จันทคาด
 
1. นายวิษุวัฒน์  วันจงคำ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1. เด็กหญิงศศินิภา  บุญสูง
 
1. นายอดุลย์  บุญหนา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1. นางสาวปัญจกรณ์  บุตรธนู
 
1. นางภัคจิรา  ฝ่ายดี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. เด็กชายเอกนัฐ  พันคูณ
 
1. นางฐิฏิญาภร  พยัคฆพงศ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 1. นายบรรบต  มุงคุณโคตร
 
1. นายวิษุวัฒน์  วันจงคำ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวนลัทพร  เปรมจิตต์
 
1. นายเสนีย์  ขันขวา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 1. นางสาวรสิตา  อ่อนจันทร์
 
1. นายปิโยรส  โลหพรหม
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสร้างคอมวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  ปั้นปรือ
2. เด็กหญิงกุลญารัตน์  สิงห์สัตย์
3. เด็กหญิงชนิตา  ทีภูงา
4. เด็กหญิงชลัญญา  หาริกุล
5. เด็กชายณัฐพงษ์  ดาวเรือง
6. เด็กหญิงณัฐราพร  ทองแถม
7. เด็กหญิงณัฐริกา  เหล่าสมบัติ
8. เด็กหญิงณัฐริกา  สมสะอาด
9. เด็กชายถวิล  สิทธิศรีจันทร์
10. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  วงค์พุทธา
11. เด็กชายธีระศักดิ์  มาตรี
12. เด็กหญิงนัทชา  ศรีภิรมย์
13. เด็กชายนิติพล  โพนธาตุ
14. เด็กหญิงบุณยรัตน์  ผาเงิน
15. เด็กหญิงปวีร์ทิชา  อุปภัมภ์
16. เด็กหญิงพรนภา  พันพิมพ์
17. เด็กหญิงพาขวัญ  เพ็งคล้าย
18. เด็กชายมิติ  ธีระสาร
19. เด็กหญิงมินตรา  โสภารักษ์
20. เด็กชายยรรยงค์  โคตรจักร
21. เด็กชายรัชพล  ล่องลม
22. เด็กหญิงวรารักษ์  คำพิทุย
23. เด็กหญิงศิรินภา  พลท้าว
24. เด็กหญิงสาลินี  ศิริธร
25. เด็กชายอภิสิทธิ์  จันทะคัต
26. เด็กชายอรรคพล  ไตรฆ้อง
27. เด็กหญิงอรอนงค์  ภักดี
 
1. นายไชยเนตร  กรมธรรมมา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายกล้าณรงค์  ประทุมลัย
2. นางสาวกาญจนา  โพธิ์ศรี
3. นายกิตติพงษ์  บุญธุโสภณ
4. นายคฑาวุธ  ดวงเพชรแสง
5. นางสาวจิรัชญา  จันทร์ดวง
6. นายจิรายุ  สงวนนาม
7. นายณฐพง  ปัญญาพงษ์เมธ
8. นายณัฐกิตต์  ศรีสงคราม
9. นางสาวณัฐชาวดี  ผดุงสันต์
10. นายณัฐดนัย  คงเพ็ชร์
11. นางสาวณัฐติญา  อินต๊ะแสน
12. นายณัฐพล  เกษีสังข์
13. นายณัฐพล  วงศ์ธรรม
14. เด็กหญิงณัฐวิภา  วงษ์กาฬสินธุ์
15. นายดลวัฒน์  โกดี
16. นายดิศรา  อุดมบุณยลักษณ์
17. นายธัชนนท์  ใจแจ้ง
18. เด็กหญิงธัญชนก  มีจินดา
19. นางสาวธัญวรัตม์  ชินนา
20. นายนันทวัฒน์  นาคเสน
21. นางสาวนิษากร  วงษ์โคตร
22. นายปิติรัก  คำริแง
23. นางสาวพรรวินท์  ศรีพิมพ์สอ
24. นางสาวพิชญ์สินี  ดีแซง
25. นางสาวภาวินีย์  ชอบสาร
26. นางสาวมนัชญา  มะลาศรี
27. นางสาวรัตนากร  สรรพอาสา
28. เด็กหญิงลิตา  กล้าหาญ
29. นางสาววรางคณางค์  พลับแก้ว
30. นางสาววราภรณ์  ปิ่นทอง
31. เด็กหญิงสุพัสรา  พานนนท์
32. นางสาวอนัญญา  ศรีภิรมย์
33. นางสาวอรนุช  จิตเจริญ
34. เด็กหญิงอริสรา  อินทร์ดำ
35. นางสาวอาทิตยา  นนพิภักดิ์
36. นายเกียรติศักดิ์  สุรินทรรัตน์
37. นายเจษฎา  กลิ่นจันทร์
38. นางสาวเมธาวี  โพธิ์สาราช
39. นางสาวเหมือนตะวัน  อุทัยสาร์
 
1. นายทศพร  สุปัญญา
2. นายเสริมชนม์  ดวงไพชุม
3. นางสาวอรพรรณ  แก้วกัลยา
4. นายจักรพรรดิ  พรหมโส
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลดา  หอมเนตร
2. เด็กหญิงฐิตาพร  ทองคำจันทร์
3. เด็กชายพิทยา  วรรณศิริ
4. เด็กชายมานพ  แผ่นไธสงค์
5. เด็กหญิงวิภาภรณ์  ปินะกาเส
6. เด็กชายศตวรรษ  กาลสุวรรณ
7. เด็กหญิงสุชาดา  สีดาหลง
8. เด็กหญิงอรวรรณ  โพธิ์แข็ง
9. เด็กชายเกริกชัย  ศรีพุทธา
10. เด็กชายเอกรัตน์  แผ่นพงษ์
 
1. นางศิริลักษณ์  พลลม
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นางสาวกิตญาพา  คำทะเนตร
2. นางสาวจุฑารัตน์  ธาตุวิสัย
3. นายณรงค์ฤทธิ์  ชูหนองทอน
4. นายทวีศักดิ์  เฮียงราช
5. นางสาวนิสาชน  สุนทรชัย
6. นายวิทวัฒน์  ยาโสภา
7. นายวุฒิไกร  งามลา
8. นายศิริวัฒน์  ศรีทะจัก
9. นางสาวอลิตา  บุญยวด
10. นางสาวอุษา  ขารพ
 
1. นางอรพิมล  ป้องเรือ
2. นางสินีนาฎ  นิวาสะวัต
3. นางศุภวิภา  ดั้งชารี
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายกรกฎ  วงษ์น้อย
2. เด็กหญิงชลธิชา  วินิจ
3. เด็กชายธนพล  สะสมเพชร
4. เด็กหญิงปวันรัตน์  ผิวเผือก
5. เด็กหญิงสุนิสา  ซุยพิมพ์
6. เด็กชายเกรียงศักดิ์  นคร
 
1. นางอรัญญา  ธาตุไชย
2. นางนภัษ  วายโสกา
3. นายจักรกฤษณ์  มหาวิจิตร
4. นางสาวนพระพี  ชููน้ำเที่ยง
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  เชษฐา
2. นางสาวชาดา  เหลือดี
3. นางสาวพิไลวรรณ  จันทะคัด
4. นางสาวศรินยา  สุตคาน
5. นางสาวสุพัตรา  ชัยอามาตย์
6. นางสาวสุึรางคนา  สิงชมภู
 
1. นางอรพิมล  ป้องเรือ
2. นางสาวพัฒนี  พันธผล
3. นางสาวศรีสมร  ธวัชเมธี
4. นางณภัค  ช่วยแสง
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. เด็กหญิงชุลีกร  หังษาบุตร
2. เด็กหญิงฐิติมา  แสนสุวงษ์
3. เด็กหญิงนุชรินทร์  เหล่าลาภะ
4. เด็กหญิงวรรณภา  โม่งชู
5. เด็กหญิงศรัญญา  สันโดด
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  มารศรี
7. เด็กหญิงเบญจมาศ  ยศจันทร์
8. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  คำมีทอง
 
1. นางอรพิมล  ป้องเรือ
2. นางสาวพัฒนี  พันธผล
3. นางศุภวิภา  ดั้งชารี
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร 1. นางสาวจิราภรณ์  ชิณบุตร
2. นางสาวตรีนุช  พยัฆการ
3. นางสาวนัฐกานต์  อุปฮาต
4. นางสาวปนิดา  เวียงทวี
5. นางสาวพรวิลัย  หาระคุณ
 
1. นายวีระยุทธ  ชุมทะสอน
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1. เด็กหญิงกฤตพร   แก้งฟุ้งรังสี
2. เด็กหญิงจิรดา   ภาวะชาติ
3. เด็กหญิงชลธิชา   ถานะมั่น
4. เด็กหญิงปาริชารัชต์   แก้งวงษา
5. เด็กหญิงปิติวรรณ  บูธาณรมย์
6. เด็กหญิงวิลัลชญา  สักกะทัต
7. เด็กหญิงศิริยาภรณ์  พรรณภูรักษ์
8. เด็กหญิงศิโรรัตน์  เฉิน
9. เด็กหญิงสุภารวี  สิมมาลา
10. เด็กหญิงสุภาสินี  สิมมาลา
11. เด็กหญิงอภิญญา  ธำรงทองศิริ
12. เด็กหญิงเมลานี   พินเขียน
 
1. นางศิริพร   ไทยถาวร
2. นางสาวพรเพ็ญ   สีงอย
3. นายมนตรี  แจ่มศรี
4. นางสาวกานดา  สว่างการ
5. นางสาวอุไรรัตน์  จำปานิล
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรวิทยา 1. เด็กชายภูมินทร์  ว่องวุฒิญาณ
2. เด็กชายวัชรินทร์  เสวตวงษ์
3. เด็กชายศุภเลิศ  แจ่มจำนัก
4. เด็กชายสุรศักดิ์  โสดเสียว
5. เด็กชายอภิชาต  เริงฮัง
 
1. นายอรรฆวุฒิ  รีรมย์
2. นายสฤษฎ์รักษ์  หลักคำ
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงสุนิสา  บุญประคม
 
1. นางสาวรัศมี  สาระนันท์
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 92.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวธัญชนก  นิพพานนท์
 
1. นางนวลฉวี  อึ้งพรหมบัณฑิต
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1. เด็กชายพีทรรศณ์  ตุลย์ณวัฒน์
 
1. นายธีรพงษ์  พันธเดช
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายทักษภณ  โฆษิตพิพัฒน์
 
1. นางนงพงา  กนกพินิต
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวปภาวรินทร์  อำมาตย์ทัศน์
 
1. นางวิไล  สมบูรณ์
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวอรอนงค์  โคตวงจันทร์
 
1. นางวิไล  สมบูรณ์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1. เด็กชายชรัญชน์  คำมูล
 
1. Mr.MARCO   ANTONIO SYDOCK
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวกาญจน์ตะวัน  มากขุนทด
 
1. นางสาวสุภาพร   พงษ์เมธา
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  ศรีพรมทอง
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ใจแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  พรมรี
4. เด็กหญิงบุญญรัตน์  อนุเวช
5. เด็กหญิงวรัชยา  เมฆคำรณ
 
1. นางศรัณยา  ศรีพรมทอง
2. นางวีรวรรณ  ชีพสุวรรณ
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวกุลนิษฐ์  เชื้อวงศ์
2. นางสาวนพพร  ในจิตร
3. นางสาวรุ่งสิรีย์  ในทอง
4. นางสาวศศิกาญจน์  มูลน้อย
5. นางสาวสุภาพร  ไกรอุดม
 
1. นางวีรวรรณ  ชีพสุวรรณ
2. นางศรัณยา  ศรีพรมทอง
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวฉัตรลดา  โตจริง
 
1. นางสาวจินตนา  ศรีวงษ์ชัย
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวดารวี  เวินชุม
 
1. นางนฤมล  ไพยรินทร์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 1. นางสาวกวินนา  ผลทิพย์
 
1. นางสาววนิดา  วิชาญศิริวัฒนะ
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1. นางสาวประกายดาว  ขุนค้า
 
1. นางสาวคชภรณ์  กิจเจริญ
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวกุลิสรา  เที่ยงธรรม
2. นางสาววารุณี  พรมรัตน์
 
1. นางชลธิชา  ถานกางสุ่ย
2. นายชุมพล  ภูพันนา
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวผกาแก้ว  ภักดีราช
2. นางสาววนิดา  เปรมปรีดิ์
 
1. นางวิลาสินี  พิทักษ์ชน
2. นางอัญชลี  เปรมโยธิน
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพร้าววิทยา 1. เด็กหญิงจุลดา  ทาแก้ว
2. เด็กหญิงทิตยา  ล้ิมวงษ์
3. เด็กหญิงปานกมล  โสวัน
4. เด็กหญิงยุวดี  ลอดคูบอน
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา  คำภาษี
6. เด็กหญิงสุธิดา  สอนบุญ
7. เด็กหญิงสุภาดา  ต้าวเต็ม
8. เด็กหญิงอรกนก  ภักดีเหลา
 
1. นายจารุวัติ  บรรเลงรมย์
2. นางประภาภรณ์  อนันตโสภณ
3. นายทินกร  มหาวงษ์
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 1. นายกฤษณะ  จันทร์ศรีนวล
2. นายฐาปนพงศ์  ศรีปะโค
3. นางสาวฐิติพร  บุญจำเนียร
4. นายทิวา  สงวนนาม
5. นายนิกร  ไปบน
6. นายปรเมศวร์  จิตใส
7. นางสาวพิไลพร  แก้วมาตร
8. นายรัชนนท์  สุนาพรม
9. นางสาววนารี  ทำวงศรี
10. นางสาวอาภาภรณ์  จันดาดาล
 
1. นางประนอม  วุฒิพันธ์
2. นายฐณะณัฎฐ์  ชนะไพฑูรย์
3. นายโกเศรษฐ์  บุญพงษ์
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. นายจตุพล  ทุ่มศิลา
2. นายจักรพงษ์  อ่อนนอ
3. นางสาวจุรารัตน์  ศรียัง
4. นางสาวผกาภรณ์  ปิ่นทองคำ
5. นางสาวศิรญาดา  ชัยวัน
 
1. นางสุพิน  วิวิจไชย
2. นายคมกริช  สีหาทัพ
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกษมา  แก้วแก่น
2. เด็กหญิงจิราภา  คนหมั่น
3. เด็กหญิงสุพัตรา  เสนาคบุตร
 
1. นางอรุณี  เอรินเดอร์
2. นางสุรีย์พร  ชัยกิจ
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวจิรัชญา  ประชานันท์
2. นางสาวบุศรินทร์  มีหลง
3. นางสาวพรมนตรี  นารี
 
1. นางศรีสมัย  ปัญจนะ
2. นางณัฐกาญจน์  กฤษณนนท์
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกมลชนก  แดนไทยสงค์
2. เด็กหญิงกรรชรส  เพ็งคำปั้ง
3. เด็กชายชนินทร์  จันทร์ตระกูล
 
1. นางสาวพิชญ์พิมล  เปี่ยมปิติธนกูร
2. นางสาวสุภาพร   พงษ์เมธา
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  จันสีหา
2. นางสาวสิริยากร  เกิดรุ่ง
3. นางสาวอภิชญา  คำวีระ
 
1. นางยุวดี  พิมพ์ปัจฉิม
2. นางสาวฐานพันธ์  พร้อมจิตต์
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวจรัญญา  บุตรด้วง
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  พรมรี
 
1. นายชุมพล  ภูพันนา
2. นางอัญชลี  เปรมโยธิน
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวนรินทร  มะลิซ้อน
 
1. นายชุมพล  ภูพันนา
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  สกุลโพน
2. เด็กหญิงสุทธิดา  นาสอ้าน
 
1. นางมยุรี  คำมูล
2. นางจันทร์ทิมา  สูงสุมาลย์
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวมัณฑนา  ศรีสว่าง
 
1. นางปริสา  วงศ์คำพระ
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เชียงดา
2. เด็กหญิงอนุธิดา  มั่งคง
 
1. นางอรุณี  เอรินเดอร์
2. นางสุรีย์พร  ชัยกิจ
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. นางสาวกษมา  แก้วแก่น
 
1. นางสุรีย์พร  ชัยกิจ
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงเกวลิน  พันธุ์พรม
 
1. นางจันทร์ทิม  สูงสุมาลย์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวณัฐฐิดา  วงษ์ไชย
 
1. นางจันทร์ทิมา  สูงสุมาลย์
 
130 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กชายอธิพัชร  โยธพล
 
1. นายธวัชชัย  ดีงูเหลือม
 
131 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายวัชรเกียรติ  โยธพล
 
1. นายธวัชชัย  ดีงูเหลือม
 
132 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายกันทรากร  ทีทองแดง
 
1. นายธวัชชัย  ดีงูเหลือม
 
133 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายศรณ์รัก  นรบัติ
 
1. นายธวัชชัย  ดีงูเหลือม
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงผกามาศ  กันหาชิน
2. เด็กหญิงเกษนริน  คนฉลาด
 
1. นายสาธิต  วิศรี
2. นางศิริพร  วิศรี
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงกรกนก  จันทมาศ
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  ถีสูงเนิน
 
1. นางศิริพร  วิศรี
2. นางสาวฉัตรขวัญ  พยอม
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นางสาวดุสิดา  คำมูลสุก
2. นายเกษม  ฉันทพัฒนธรรม
 
1. นายวิทยา  วงศ์กลาง
2. นางสาวจามจุรี  ไชยกิจ
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. เด็กชายศิริพัตร  อัปการัตน์
2. เด็กชายสุทัศน์  ธาตุวิสัย
 
1. นายวิทยา  เสนาเสถียร
2. นายปรีชา  ดีนาง
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นายจารุวิทย์  วรรณดี
2. นายวรุฒ  คานทอง
 
1. นายวิทยา  เสนาเสถียร
2. นายปรีชา  ดีนาง
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงชลดา  คนขยัน
2. เด็กหญิงวริศรา  หลักคำ
 
1. นางสาวรัชฎากร  เพิ่มคูณทวี
2. นางสาวฉัตรขวัญ  พยอม
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสร้างคอมวิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  ชนะบุญ
2. เด็กชายวีรภัทร  แก่นเกล้าเจริญกุล
 
1. นายวสันต์  ทาสีลา
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  เพ็งสมภาร
2. เด็กหญิงสิริภรพัน  วงศ์พุฒ
 
1. นายจุตติ  จันทนะ
2. นายธนาลักษณ์  รัตนวงศ์
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. นายสหรัฐ  บุญรอด
2. นายสุทธิพงษ์  นนตรี
 
1. นางทิพวัลย์  ไชยวาน
2. นายณัฐวุฒิ  อัคราช
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. นายอนุพงษ์  ชูศรีโสม
2. นายอนุรักษ์  พลศิริ
 
1. นางเบญจมาศ  ชนะน้อย
2. นายอิสระพงษ์  ศรีวงษ์
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นางสาวสุจิตรา  คำเมืองแพง
2. นายอัครเดช  แก้วมณีโชติ
 
1. นายณัฐวุฒิ  อันทะราสี
2. นายวิทยา  เสนาเสถียร
 
145 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1. เด็กหญิงกัญจน์นภา  ธรรมแท้
2. เด็กหญิงชญานิศ  พลวาปี
3. เด็กหญิงภัคจิรา  แก่งมงคล
 
1. นายจุตติ  จันทนะ
2. นางเสาวณี  แสนจันทร์
 
146 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1. นางสาวทักษพร  อินธิบาล
2. นางสาวธิดาพร  ภู่กลั่น
3. นางสาวภควดี  เพ็งสมภาร
 
1. นายจุตติ  จันทนะ
2. นางเสาวณี  แสนจันทร์
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวกุลณัฐ  นนทะชัย
2. นางสาวชมพูนิกข์  ปรางทอง
 
1. นางสาวฉัตรขวัญ  พยอม
2. นายกิตติศักดิ์  พยอม
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 1. นายธนพล  รถหามแห่
2. นายพันธุ์พญา  ทรทึก
3. นายวิศรุต  นาทันตอง
 
1. นายถาวร  บัวป่า
2. นายนิกร  จำปาหาร
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2 1. เด็กชายธวัชชัย  สีหานาวี
2. เด็กชายสิทธินนท์  จันนาวัน
3. เด็กชายอติวิชญ์  บัวศรี
 
1. นางชลธารารักษ์  ประจิมทิศ
2. นางสาวจินดา  นะธิศรี
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2 1. นางสาวมินตรา  แพงสา
2. นายศราวุธ  วงค์คำจันทร์
3. นางสาวศิริภรณ์  นาสมชัย
 
1. นางชลธารารักษ์  ประจิมทิศ
2. นางสาวจินดา  นะธิศรี
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  หาระคุณ
2. เด็กหญิงลิตา  กาหวาย
3. เด็กหญิงเกวลี  ปราบพาล
 
1. นางอัมพร  รัตนปรีดานันต์
2. นางผ่องศรี  สุริโย
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  กาหวาย
2. นางสาวณัฐกานต์  ยามไชย
3. นางสาวสุธิดา  รามฤทธิ์
 
1. นางอัมพร  รัตนปรีดานันต์
2. นางธัญวณัฐ  จันทรกอง
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เข็มทอง
2. เด็กชายธีระศักดิ์  มาวิเศษ
3. เด็กหญิงปิยฉัตร  ศรีทอง
4. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  อรุณดี
5. เด็กชายพิสิทธิ์  ยมหล้า
6. เด็กหญิงสโรชา  โสตะศรี
 
1. นางธันยาภรณ์  ลาสม
2. นางสมบูรณ์  ศรีนุกูล
3. นางนวลสวาท  มหาโคตร
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม 1. นางสาวกมลพรรณ  สาธุการ
2. นายกฤษณะ  รู้ยืนยง
3. นางสาวกานต์ดา  สาริบูรณ์
4. นางสาวพรทิวา  ทองตีบ
5. นางสาวสุภาพร  แสนคำ
6. นางสาวอริยา  ธนูทอง
 
1. นางสาวจินตนา  ประสงค์ศิลป์
2. นางมนรัตน์  สมสุข
3. นางพิศมัย  วิริยะภาพ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทีไสว
2. เด็กหญิงชลดา  เทพเอ้ย
3. เด็กหญิงอภิสรา  ผลาเลิศ
 
1. นางสาวสวลี  ศรีกุลวงษ์
2. นางเรียมรักษ์ศรี  ศรีสงคราม
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1. นางสาวชมพูนุท  ชามะลิ
2. นางสาวรุ่งทิพย์  ศรีทะเบียน
3. นางสาวสิมิลัน  กมลชิต
 
1. นางเสาวณี  แสนจันทร์
2. นางสาวศิริรัตน์  ศรีธรณ์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงธัญกมล  รวมจันทร์
2. เด็กหญิงยมลพร  นันทสุธา
3. เด็กหญิงโชษิตา  จิรชวาลา
 
1. นางธนิษฐา  ดวงตาผา
2. นายสุชาติ  ศักดิ์ปฏิมากรณ์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพร้าววิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  อินทร์พามา
2. นางสาวจุฑารัตน์  ศิลารินทร์
3. นายโรจนันท์  อ่อนบุญ
 
1. นางเกศินี  วงษ์อุบล
2. นายรุ่ง  งามวงศ์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 7 1. เด็กชายธนากร  วงษ์ขุลี
2. เด็กหญิงภาวิณี  วานนท์
3. เด็กชายศราวุฒิ  อุตภวาปี
 
1. นางณัฐวรรณ  ภูพันธ์พร
2. นางสาวนันท์นภัส  อินลา
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  นวลสังข์
2. นางสาวดรุณี  ดาน้ำคำ
3. นางสาวสลิลทิพย์  เจริญไชย
 
1. นางพัชรินทร์  สมพงษ์
2. นายสมเจตน์  อาจดวงดี
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  พระชัย
2. เด็กหญิงธัญพร  เสริมสุข
3. เด็กหญิงพร้อมใจ  ผิวดำ
 
1. นางคุณาเพ็ญ  กิ่งมิ่งแฮ
2. นายจักรกฤษณ์  มหาวิจิตร
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวกมลนิตย์  สายทอง
2. นางสาวรมย์ธีรา  เครือชารี
3. นางสาวเจนจิรา  วงษาบุตร
 
1. นางจันทร์งาม  แก้วมณี
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินูทิศ 2 1. เด็กหญิงสุนิษา  ต่ำใต้
2. เด็กหญิงอลิสา  จันทร์อินทร์
3. เด็กหญิงอุดมลักษณ์  นาเสงี่ยม
 
1. นางเดือนเพ็ญ  อเนกะเวียง
2. นางมลิวรรณ  ต้นพนม
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นายภัคพล  มาตะยา
2. นายศรัณย์  อินทร์กง
3. นายศรายุธ  ลามัญ
 
1. นางนิรมล  บาโลโย
2. นายนฤพล  จันทู
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวฐิติมา  ไวสีแสง
2. นางสาวนภัสสร  เริงศิลป์
3. เด็กหญิงเกสราภรณ์  ภูเยี่ยมใจ
 
1. นางวัชรี  นวลผ่อง
2. นางสุภาพร  พรรัชพล
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 1. นางสาวขวัญนภา  เพ็งคุ่ย
2. นางสาวปิยะธิดา  โคตรติ
3. นายสุรพัฒน์  กันหามอม
 
1. นางจริยา  ญาณไพศาล
2. นางศิวาพร  พรหมอินทร์
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินูทิศ 2 1. เด็กชายปิยพงษ์  วิชัยวงศ์
 
1. นางพัชรี  อุปพระจันทร์
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภานัน  พรมวงษ์
 
1. นางอภิชญา  ยะไวทย์
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินูทิศ 2 1. เด็กหญิงพัชรพร  พรมยาลี
 
1. นางสาวดาวเรือง  ธิสารสังข์
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินูทิศ 2 1. เด็กหญิงกรวินท์  แสนแก้วเฮื่อง
2. เด็กหญิงปนิดา  ลุนอินทร์
3. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ดีสวน
 
1. นางสาวกัลยา  นารถภักดี
2. นางพัชรี  อุปพระจันทร์
 
171 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินูทิศ 2 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  อาวะรี
2. เด็กชายสมเดช  นวลศิริ
 
1. นายสมพงค์  คนขยัน
2. นายสุระศักดิ์  อุปพระจันทร์
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพร้าววิทยา 1. เด็กชายอาทิตย์  โพธิ์จันทร์
 
1. นางสุภาพร  เพ็งวงษ์
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม 1. เด็กชายอำพล  แสงเขียว
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  แก้วมณี
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล 1. นายอมรเทพ  กาฬพัฒน์
 
1. นางพรวิภา  ทองการะสงค์
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินูทิศ 2 1. เด็กหญิงปนัดดา  คามกระสบ
 
1. นางนงลักษณ์  เศวตวงษ์
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิตา  แก้วหลอดหล้า
 
1. นางกนกศศิวรรณ  บุญก้านตง
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม 1. นายพงษ์ศิริ  เจตบุตร
 
1. นายปิยะพงษ์  สีหราช
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพร้าววิทยา 1. นางสาวเบญจมาศ  บรรพศร
 
1. จ.ส.อ.นาวา  เพ็งวงษ์
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายรัชชานนท์  ภาโนมัย
 
1. นายสมมาตร  คำเพิ่มพูล
 
180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินูทิศ 2 1. เด็กชายภวัต  กระแสร์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สอนทะเดช
 
1. นางสุรีย์รักษ์  พรศักดา
2. นางสาวกัลยา  นารถภักดี
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม 1. นายพงษ์ศิริ  เจตบุตร
 
1. นายปิยะพงษ์  สีหราช
2. นางกนกศศิวรรณ  บุญก้านตง
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพร้าววิทยา 1. เด็กชายจักรกฤษ  อันสุข
2. เด็กชายปิยะณัฐ  ขมิ้นเขียว
 
1. นางสุรีย์พร  สารีแก้ว
2. นางสาวณัฎฐณิชา  พัดเพ็ง