หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-udn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางธัญญานี กียะกูลโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุนทราวดี กมลเศษโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางสาวรุ่งรวี หลานวงศ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ ป้อมเชียงพังโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางเพลินพิศ วิเศษศิริโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางธัญญานี กียะกูลโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุนทราวดี กมลเศษโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางสาวรุ่งรวี หลานวงศ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ ป้อมเชียงพังโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางเพลินพิศ วิเศษศิริโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางวงเดือน โคตะวงษ์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิราวรรณ พรมรักษาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวนิยากร จำปีโรงเรียนกมลาลักษณ์กรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์ศรีโรงเรียนกุงเจริญพิทยาคมกรรมการ
5. นางฐิติมา สอนละโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสิรินันท์ สุนทโรทกโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์ศรีโรงเรียนกุงเจริญพิทยาคมกรรมการ
3. นางรัตนวรรณ นาคสีโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นางมลิวัลย์ เภาพานโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นางอรนารถ จิวสกุลโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางนวลฉวี พลโสดาโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา ปัญจิตโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นางนพมาศ ตาดีโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
4. นางรณิชา จิตธรรมมาโรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวศิริพร ธาตุวิสัยโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางนวลฉวี พลโสดาโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางลัคนา ชำนาญกุลโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
3. นางสุวรรณี แอบองโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวศศิธร เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นางสรวีย์ ยลวิลาศโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
6. นางวรารัตน์ จิตต์ผลโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางพัชนุช เครือเจริญโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย ปุราเตโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางสาวภัทรา ริกำแงโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นางสาวภัตรา สิงขรโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นางถวิล ขินานาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญศรี ชูเกียรติโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา พิมพ์คีรีโรงเรียนคำยางพิทยากรรมการ
3. นายณัฐกร พูนศรีโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นางกาญจนา ธนาฤกษ์มงคลโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ เหล่าเรืองโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางเพียงใจ พรมเลิศโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวราณี ใจกว้างโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา เนตรเสนาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวศิริกุล บุตรโพธิ์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปิ่นทิพย์ พิมพาโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางสายพิณ สุขสบายโรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอักษรศิริ ป้องขวาเลาโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางสาวรุ่งรวี หลานวงศ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาพ โสพุฒอ่อนโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นางมโนราห์ มีชัยโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวนวลจันทร์ ชาหอมชื่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวนาฏยา อะเวราโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางละมัย ไชยโคตรโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายทัศน์พงษ์ ทินนะทาน์โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรค์กรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ ศิทธิโชติโรงเรียนกมลาลักษณ์กรรมการ
4. นางสาวปิยะดา ยอดคีรีโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวกนกอร ไชยกว้างโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
6. นางกีรติญา ดงสันเทียะโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวชิรวิทย์ คำตาโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายอนุชา โคตะวงษ์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา บุญสมรโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นางลดาวัลย์ แก้วก่าโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
5. นายณรงค์ คำใหม่โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางรัชนี ทุ่มแห่วโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางกิตติยา หัวตันหาญโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุจิตรา โซ่พิมายโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสุมาลี พรหมศรีโรงเรียนทมนางามวิทยาคมกรรมการ
5. นางพัชรานุช ถวิลรักษ์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
6. นายไชยวัฒน์ พรมพัฒน์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
7. นางจิรวัฒน์ สุวรรณทาโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายพิสิทธิ์ น้อยสิงห์ทองโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายประยงค์ ศรีโทมีโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นางจันทนี วงษ์เฮือนโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางปรุงจิตร สุภาคำโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นายอนุชิต ทองคำโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุภา พิลาหาโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางรัชนี ทุ่มแห่วโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางกิตติยา หัวตัญหาญโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุจิตรา โซ่พิมายโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสุมาลี พรหมศรีโรงเรียนทมนางามวิทยาคมกรรมการ
5. นางพัชรานุช ถวิลรักษ์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
6. นายไชยวัฒน์ พรมพัฒน์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
7. นางจิรวัฒน์ สุวรรณทาโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายพิสิทธิ์ น้อยสิงห์ทองโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายประยงค์ ศรีโทมีโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นางจันทนี วงษ์เฮือนโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางปรุงจิตร สุภาคำโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นายอนุชิต ทองคำโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
6. นางสุภา พิลาหาโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ เชาวลิตโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายอาณัติ ผาพรมโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นายณรงค์ คำใหม่โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ มาวิเศษโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาววนิดา เฉื่อยนอกโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวเสาวรักษ์ สุขเกษมโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายสุพรรณ สมฤทธิ์โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายนายธงชัย พรมเลิศโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
3. นายพมลอาสน์ ทองคำโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวรัตน์ศญาณ์ดา ขันธุแสงโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุนารี แก้วเหลื่อมโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
6. นางสาวรัศมี พรมแสนปังโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวภัสรา อรุณมีศรีโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวปัญญรัชต์ วงศ์พระธาตุโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นางวรนุช แพะขุนทศโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายสนิท จันทราโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางกงพิไล อมรินทร์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางพนาวัลย์ คำศรีทวีวัฒน์โรงเรียนหนองแดงวิทโยคมกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ มาวิเศษโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางภาวนา วะปะแก้วโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดา ทัศนิยมโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการ
3. นางสุานิต ตรีเทพโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวณัฐธิยา หล้าคอมโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นายอนันตศักดิ์ พาดีโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
6. นางลำไพ รัตนโรจน์โรงเรียนคำยางพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายเดชา เสนาเสถียรโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสุชีรา จิราธนบูรณ์โรงเรียนนานกชุุมวิทยาคมกรรมการ
3. นางนัฏโสภิณ สมศรีทองโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวอุบล ไชยชนะโรงเรียนกุงเจริญพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวยุพา วรสารโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
6. นางปุณยนุช พัฒมีโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
7. นายธวัชชัย คำแก้วโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวรัตน์จาณี อรัญเพิ่มโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสุจิตรา สุระมรรคาโรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางศิริพรรณ สีดาขุยโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
3. นางสาวดวงใจ บุญหล้าโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายเกษมสันต์ ป้องลาโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นางจุรีพร แสนตลาดโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวพาชื่น วรรณพงษ์โรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายภัทรพงษ์ วรรณกุลโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายธนวรรษน์ เหง้าดาโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนันท์นภัส วรสารโรงเรียนกุงเจริญพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุธัญญา วีระกุลโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปรานี ศรีทอนสุทธิ์โรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภาพร กว้างขวางโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวพรประภา พลนวลโรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายสงัด จันดีโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นางประภา คำวังโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวประไพศรี หินซุยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายประวัติวิทย์ ศรีเชียงสาโรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการ
3. นายสิทธิพงค์ สุ่มมาตย์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นายสวัสดิ์ ภูดวงศรีโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาววิจิตรา มุกดาม่วงโรงเรียนทมนางามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางเกศรินทร์ กิติราชโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางเริงฐิตา ทะวะลัยโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางกุสุมา ใสสะอาดโรงเรียนกุงเจริญพิทยาคมกรรมการ
4. นางพรรณนิภา พร้อมเพรียงโรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางพัทธ์ฑีรา ภักดีโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวมยุรี จันทรเสนาโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางรัตดาพร ทาเทียวโรงเรียนคำยางพิทยากรรมการ
3. นายวุฒิไกร วิจารย์ขันธ์โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นางจรรยา ชินฝั่นโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
5. นางสาวกมลนัทธ์ นามีโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
6. นางนิราวรรณ ปัสสาโทโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวงศพัทธ์ จันทรเสนาโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ พันธุวาปีโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางเพ็ญพักตร์ ด้วงแพงโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายเอราวัณ เมิงไชยสงค์โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวจรรยา ชินฝั่นโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางกาญจนาภา ดุสิตโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา สารปรังโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นายเสถียร พรหมดีโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
4. นางมนฤดี จูงพันธ์โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายไพโรจน์ โคตรศรีโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายจักรี ราโชมาศโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายวัฒนชัย ภูมิผักแว่นโรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา พิมพ์มหาโรงเรียนกมลาลักษณ์กรรมการ
4. นายเรืองศิลป์ อันทะเกตุโรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการ
5. นายยุทธศักดิ์ ด้วงคำจันทร์โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
6. นายพลนิกร สุกรรณ์โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายจักรี ราโชมาศโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายวัฒนชัย ภูมิผักแว่นโรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา พิมพ์มหาโรงเรียนกมลาลักษณ์กรรมการ
4. นายเรืองศิลป์ อันทะเกตุโรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการ
5. นายยุทธศักดิ์ ด้วงคำจันทร์โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
6. นายพลนิกร สุกรรณ์โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมคิด พรมมินทร์โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางภัทรา ศรีธรรมบุตรโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางวินิต ผลจันทร์โรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ โคตรชุมโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
5. นางพัณณ์ชิตา ภีระภาคโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางพรประพันธ์ เจริญพงษ์โรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสัตตบุษย์ พลทะจักรโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวสาลินี รัตโนโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
4. นายวัชต ผลจันทร์โรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกมลชนก มงคลแก้วเลิศโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายก้องตะวัน โสภิณโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ตาละบุญโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายเสถียร ใสศรัทธาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวบุษบง สรวงสิริโรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางอาภาศิริ วิชัยวงศ์โรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ จันซ้ายโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นายประเดิมชัย โสพุดอ่อนโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายบุญจันทร์ สุวรรณพรมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายอภิรัฐ แพะขุนทศโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ อุ่นสิมโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นางพัฒนา ไชยราศโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
4. นายธงชัย สังสุทธิโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายอภิรัฐ แพะขุนทศโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ อุ่นสิมโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นางพัฒนา ไชยราศโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
4. นายธงชัย สังสุทธิโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายสมคิด พรมมินทร์โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางภัทรา ศรีธรรมบุตรโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นายวินิต ผลจันทร์โรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ โคตรชุมโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
5. นางพัณณ์ชิตา ภีระภาคโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายรัฐพงษ์ วิชัยวงศ์โรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา นิกรกุลโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นายสำรี พลทะจักรโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายกิตติราษ เจริญครโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอังคนา เกษมสานต์โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสุรางคนา ปะตังถาโตโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นายณรงค์เดช พลหล้าโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายกนกศักดิ์ ประสงค์ศิลป์โรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางธมลวรรณ ศรีหริ่งโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นางแสงแข ศรีฉายาโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางเพลินพิศ โคตรทองหลางโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
5. นางสุปราณี ถนอมเทวศิริกุลโรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางประภาสินี สุนทรโชยาโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวรังคนา คำถาโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ ทาชาติโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นางคำกอง นิลสุวรรณโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
5. นายพูลสินธ์ ไชยโคตรโรงเรียนหนองแดงวิทยโยดมกรรมการ
6. นางสาวสายฝน พรมมาโรงเรียนคำยางพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางรัตนา คันธราชโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ชานนตรีโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุกิต โสภิตโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
4. นายวชิรานนท์ พันธ์หมอโรงเรียนคำยางพิทยากรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ แสงใสโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายธิติเดช ชมภูราชโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุกัน สีดามุยโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
3. นางสาวแพรวนภา แพงวาปีโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางพนารัตน์ เอกทัศน์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
5. นายอาคม ไชยโคตรโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายวุฒิไกร ชัยวินิตย์โรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายชุมพร ปิ่นโพธิ์โรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการ
3. นายบุดดา คุณาวัฒน์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัชนีกร พิมพ์ศักดิ์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
5. นางสาวสุุภาภรณ์ ศรีเกียรติโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีภานุพันธ์ มณีกุลโรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายบัญชาศักดิ์ เหล่าสูงเนินโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ โพธิ์ทรัพย์โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายศิริพงษ์ ดาตะเหโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวรัชนีกร พิมพ์ศักดิ์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายประหยัด อินแปงโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุดดา คุณาวัฒน์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
3. นายชุมพรป ปิ่นโพธิ์โรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวนิภาพร สิงห์ละครโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางเพียงจันทร์ ลำนาญไสย์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสุริยันต์ หลานวงศ์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประกอบ วงษ์ดีโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางวนิดา ศรีคำหาญโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมควร พลทองโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
5. นายสุพจน์ สุวรรณภักดีโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ สีดำโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ สุวรรณภักดีโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นายสมควร พลทองโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นายประกอบ วงษ์ดีโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางรัชนีวรรณ จิตรธรรมาโรงเรียนทมนางามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ สุวรรณภักดีโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นายประกอบ วงษ์ดีโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นายสมควร พลทองโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ สุวรรณภักดีโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายสมควร พลทองโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นายประกอบ วงษ์ดีโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล วรรณพงษ์โรงเรียนตาดทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประกอบ วงษ์ดีโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นายสุพจน์ สุวรรณภักดีโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นายสมควร พลทองโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางพัชรินทร์ ไชยสารโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชัยยง แก้วเกิดมีโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นายประกอบ วงษ์ดีโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นายสมควร พลทองโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
5. นายสุพจน์ สุวรรณภักดีโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางกัญตนันท์ ด่างเกษีโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพ สายืนโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายสุพจน์ สุวรรณภักดีโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นายสมควร พลทองโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
5. นายประกอบ วงษ์ดีโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายอุทัย พิมพรภิรมย์โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพ สายืนโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายประกอบ วงษ์ดีโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นายสมควร พลทองโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
5. นายสุพจน์ สุวรรณภักดีโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายประกอบ วงษ์ดีโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ สุวรรณภักดีโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นายสมควร พลทองโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสถิตย์ ศรีโลห้อโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายประกอบ วงษ์ดีโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นายสุพจน์ สุวรรณภักดีโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นายสมควร พลทองโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสถิตย์ ศรีโลห้อโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมควร พลทองโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นายสุพจน์ สุวรรณภักดีโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นายประกอบ วงษืดีโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายศรีสวัสดิ์ วงศ์สีดาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมประธานกรรมการ
2. นายประกอบ วงษ์ดีโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นายสุพจน์ สุวรรณภักดีโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นายสมควร พลทองโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายศรีสวัสดิ์ วงศ์สีดาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมประธานกรรมการ
2. นายประกอบ วงษืดีโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นายสุพจน์ สุวรรณภักดีโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นายสมควร พลทองโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนากร วงศ์ศรีเผือกโรงเรียนกมลาลักษณ์กรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นายอำนาจ นามโสโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนายธนากร วงศ์ศรีเผือกโรงเรียนกมลาลักษณ์กรรมการ
3. นายบุญโฮม พรศรีโรงเรียนตาดทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นายนายอำนาจ นามโสโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายวิสูตร คำฤๅชัย โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการ
3. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นายอำนาจ นามโสโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายอำนาจ นามโสโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
5. นายวิสูตร คำฤๅชัย โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายธนากร วงศ์ศรีเผือกโรงเรียนกมลาลักษณ์ประธานกรรมการ
2. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิสูตร คำฤๅชัย โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นายอำนาจ นามโสโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ นามโสโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญโฮม พรศรีโรงเรียนตาดทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิสูตร คำฤๅชัย โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายบุญโฮม พรศรีโรงเรียนตาดทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายธนากร วงศ์ศรีเผือกโรงเรียนกมลาลักษณ์กรรมการ
4. นายวิสูตร คำฤๅชัย โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นายอำนาจ นามโสโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นายวิสูตร คำฤๅชัย โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นายวิสูตร คำฤๅชัย โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญโฮม พรศรีโรงเรียนตาดทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นายวิสูตร คำฤๅชัย โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายวิสูตร คำฤๅชัย โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นายธนากร วงศ์ศรีเผือกโรงเรียนกมลาลักษณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ นามโสโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นายวิสูตร คำฤๅชัย โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิสูตร คำฤๅชัย โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญโฮม พรศรีโรงเรียนตาดทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิสูตร คำฤๅชัย โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญโฮม พรศรีโรงเรียนตาดทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิสูตร คำฤๅชัย โรงเรียนศร๊ธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญโฮม พรศรีโรงเรียนตาดทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิสูตร คำฤๅชัย โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญโฮม พรศรีโรงเรียนตาดทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิสูตร คำฤๅชัย โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญโฮม พรศรีโรงเรียนตาดทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามวิทยาคารกรรมการ
4. นายวิสูตร คำฤๅชัย โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนายบุญโฮม พรศรีโรงเรียนตาดทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นายวิสูตร คำฤๅชัย โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญโฮม พรศรีโรงเรียนตาดทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นายวิสูตร คำฤๅชัย โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนากร วงศ์ศรีเผือกโรงเรียนกมลาลักษณ์กรรมการ
3. นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นายวิสูตร คำฤๅชัย โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ นามโสโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นายวิสูตร คำฤๅชัย โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายอำนาจ นามโสโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายธนากร วงศ์ศรีเผือกโรงเรียนกมลาลักษณ์กรรมการ
5. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายบุญโฮม พรศรีโรงเรียนตาดทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายธนากร วงศ์ศรีเผือกโรงเรียนกมลาลักษณ์ประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นายบุญโฮม พรศรีโรงเรียนตาดทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายธีระพงษ์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นายบุญโฮม พรศรีโรงเรียนตาดทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายธีระพงษ์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นายบุญโฮม พรศรีโรงเรียนตาดทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญโฮม พรศรีโรงเรียนตาดทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุุมวิทยาคมกรรมการ
3. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธนากร วงศ์ศรีเผือกโรงเรียนกมลาลักษณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุุมวิทยาคมกรรมการ
3. นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายวิสูตร คำฤๅชัยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุุมวิทยาคมกรรมการ
5. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธีระพงษ์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุุมวิทยาคมกรรมการ
4. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญโฮม พรศรีโรงเรียนตาดทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิสูตร คำฤๅชัยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธนากร วงศ์ศรีเผือกโรงเรียนกมลาลักษณ์ประธานกรรมการ
2. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญโฮม พรศรีโรงเรียนตาดทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิสูตร คำฤๅชัยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธนากร วงศ์ศรีเผือกโรงเรียนกมลาลักษณ์ประธานกรรมการ
2. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญโฮม พรศรีโรงเรียนตาดทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิสูตร คำฤๅชัยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธนากร วงศ์ศรีเผือกโรงเรียนกมลาลักษณ์ประธานกรรมการ
2. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญโฮม พรศรีโรงเรียนตาดทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิสูตร คำฤๅชัยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธนากร วงศ์ศรีเผือกโรงเรียนกมลาลักษณ์ประธานกรรมการ
2. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายวิสูตร คำฤๅชัยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธนากร วงศ์ศรีเผือกโรงเรียนกมลาลักษณ์ประธานกรรมการ
2. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายวิสูตร คำฤๅชัยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุุมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญโฮม พรศรีโรงเรียนตาดทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย ปาทาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
5. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายบุญโฮม พรศรีโรงเรียนตาดทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุุมวิทยาคมกรรมการ
4. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายบุญโฮม พรศรีโรงเรียนตาดทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตโรงเรียนตาดทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุุมวิทยาคมกรรมการ
4. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายบุญโฮม พรศรีโรงเรียนตาดทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายวุฒิศักดิ์ มานะศรีโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาววิชชุดา เชื้อแก้วโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาววาสนา แสนบุญโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุทธิการ แสงศศิธรโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
5. นางวนิดา ศรีคำหาญโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายวุฒิศักดิ์ มานะศรีโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาววิชชุดา เชื้อแก้วโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาววาสนา แสนบุญโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุทธิการ แสงศศิธรโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
5. นางวนิดา ศรีคำหาญโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุภาพ พึ่มชัยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ มานะศรีโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุธาทิพย์ ขาวกุญชรโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางวนิดา ศรีคำหาญโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิชชุดา เชื้อแก้วโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสุภาพ พึ่มชัยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ มานะศรีโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุธาทิพย์ ขาวกุญชรโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางวนิดา ศรีคำหาญโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิชชุดา เชื้อแก้วโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสุภาพ พึ่มชัยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ศรีคำหาญโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิชชุดา เชื้อแก้วโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุทธิการ แสงศศิธรโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
5. นางสุธาทิพย์ ขาวกุญชรโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสุภาพ พึ่มชัยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ศรีคำหาญโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววาสนา แสนบุญโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุทธิการ แสงศศิธรโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
5. นางสุธาทิพย์ ขาวกุญชรโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวนิดา ศรีคำหาญโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ มานะศรีโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาววิชชุดา เชื้อแก้วโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุทธิการ แสงศศิธรโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
5. นางสุุธาทิพย์ ขาวกุญชรโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสุภาพ พึ่มชัยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธิการ แสงศศิธรโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางสุธาทิพย์ ขาวกุญชรโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิชชุดา เชื้อแก้วโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นางวนิดา ศรีคำหาญโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสุภาพ พึ่มชัยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธิการ แสงศศิธรโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางสุธาทิพย์ ขาวกุญชรโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิชชุดา เชื้อแก้วโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นางวนิดา ศรีคำหาญโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสุภาพ พึ่มชัยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธิการ แสงศศิธรโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางสุธาทิพย์ ขาวกุญชรโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววาสนา แสนบุญโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นายวุฒิศักดิ์ มานะศรีโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางอมร รัตนกลางโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. Mr.Andrew John Wrightโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางฐิติมา ศิริบุตรโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Martyn Leachโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางอุไรภรณ์ ศรีจุมพลโรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นายฉลาด สิทธิคุณโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. Mr.Andrew John Wrightโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางสาวพัชรี วิบูลย์กุลโรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการ
4. Mr.Alexander Anangafac Morforโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นายศักยภาพ รัตนพรหมโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ พลเยี่ยมโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Patrick Shane O'Gradyโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางภัทรียา สุระเสนโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางศิริภัทร ผลโยนโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวประเทือง หลานวงศ์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางอรรจมาภรณ์ กาลวิบูลย์โรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. Mr.Patrick Shane O'Gradyโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางสาวสิริโรตม์ จงปัตนาโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวศิริพร แก้วมะวงศ์โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคมกรรมการ
5. นางสายชล ดวงบุปผาโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
6. นางรัชฎา ศรีโลห้อโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางอารมณ์ เมฆเวียนโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. Mr.Coner James Lennonโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางตรีประดับ บุญสารโรงเรียนคำยางพิทยากรรมการ
4. นางวรรณา พระไตรราชโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
5. นางอ้อมจิตร เหล่าทองสารโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางแววศรี เหมือนทองจีนโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. Mr.Coner James Lennonโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางสาวพัชริน มณีกุลโรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางเดือนเพ็ญ ภักดีผลโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางกนกวรรณ ประกอบศรีโรงเรียนนานกชุุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางธรรมพร นามโสโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. Mr.David Robert Franceโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางสุดใจ แก้วเกิดมีโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
4. นางกานดา แสนคำโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
5. นางกมลพรรณ อำมาตทัศน์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสุภาวดี แสงสุระโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. Mr.David Robert Franceโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางกานดา แสนคำโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
4. นางสุดใจ แก้วเกิดมีโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
5. นางกมลพรรณ อำมาตทัศน์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางแววศรี เหมือนทองจีนโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะมาศ วิจัยรัตนศิริโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางปาริชาต เวียงแก้วโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางแววศรี เหมือนทองจีนโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางปิยะมาศ วิจัยรัตนศิริโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางปาริชาต เวียงแก้วโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. Miss Qiong luo (นพนิษฐ์)โรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวลลิตา คิอินธิโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. Mr.Hao Yingโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. Miss Liu Huiโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. Mr.Duyi (นักปราชญ์)โรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. Miss Huang Yemeiโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวศุภินันท์ คำปุยโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นางสาวรุ่งนภา อะระหังโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางสาวส่องแสง อัยวรรณโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารประธานกรรมการ
2. Mr.Robert David Hastingsโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางสาวณมน คำดีบุญโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธรรมิกา นครชัยโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมกรรมการ
5. นางสาวทองทัศ บุญตาโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางสาวเพ็ญศรี ธาตุมีโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Robert David Hastingsโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางสาวธรรมิกา นครชัยโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมกรรมการ
4. นางสาวมุกดา แปะทาโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นายไพบูลย์ พระเมืองโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมร แดนระเบียบโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมประธานกรรมการ
2. นายธนพล น้อมระวีโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นายก้องตะวัน โสภินโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
4. นายเสงี่ยม กมลเศษโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
5. นายฐากูร วงศ์คำจันทร์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสำอางค์ พรมมาโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสมร แดนระเบียบโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมประธานกรรมการ
2. นายธนพล น้อมระวีโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นายก้องตะวัน โสภินโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
4. นายเสงี่ยม กมลเศษโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
5. นายฐากูร วงศ์คำจันทร์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวสำอางค์ พรมมาโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายฉลาด สิทธิคุณโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางพนารัตน์ เอกทัศน์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นายพิทักษ์ พันธุวาปีโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายฉลาด สิทธิคุณโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางพนารัตน์ เอกทัศน์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นายพิทักษ์ พันธุวาปีโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายอาคม ไชยโคตรโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายทิพวรรณ จันทรเสนาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
3. นางณฐอร กองสีผิวโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นางสุรางคณา ปะตังถาโตโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
5. นายเสงี่ยม กมลเศษโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายธีรสันต์ เครื่องพาทีโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ จันทรเสนาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
3. นายณฐอร กองสีผิวโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นายเสงี่ยม กมลเศษโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
5. นางพนารัตน์ เอกทัศน์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวสุระวัน จันทจรโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ พาหอมชื่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางบังอร สุวรรณพรหมโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นางสายพิณ สุขสบายโรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวยุวดี ราชสีห์โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางอนงค์ ทนผักแว่นโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสายพิณ สุขสบายโรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางถวิล ชินานาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุรพล ผางลำเนียงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวยุวดี ราชสีห์โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางบุษกร บุญยังโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวอำพิการ แสบงบาลโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวกุหลาบ แก้วเจริญโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางอุไรวรรณา อนุสนธิ์โรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ ธีระพงษ์ธนากรโรงเรียนวังส่ามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นางณฐอร กองสีผิวโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายอำนาจ นามโสโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายธนากร วงศ์ศรีเผือกโรงเรียนกมลาลักษณ์กรรมการ
3. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายบุญโฮม พรศรีโรงเรียนตาดทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
6. นายธีระพงษ์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
7. นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. นายอำนาจ นามโสโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายธนากร วงศ์ศรีเผือกโรงเรียนกมลาลักษณ์กรรมการ
3. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายบุญโฮม พรศรีโรงเรียนตาดทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
6. นายธีรพงษ์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
7. นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายอำนาจ นามโสโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายธนากร วงศ์ศรีเผือกโรงเรียนกมลาลักษณ์กรรมการ
3. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายบุญโฮม พรศรีโรงเรียนตาดทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
6. นายธีระพงษ์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
7. นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
1. นายอำนาจ นามโสโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายธนากร วงศ์ศรีเผือกโรงเรียนกมลาลักษณ์กรรมการ
3. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายบุญโฮม พรศรีโรงเรียนตาดทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
6. นายธีระพงษ์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
7. นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายมนตรี วงระครมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ชำนาญมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกรรมการ
3. นายภิภพ ปิ่นแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางนพพร สุวัตถินันท์โรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางพิศมัย ชุมแวงวาปีโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นายสถาพร วงศ์จิรานุวัฒน์โรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการ
4. นายพงศกร โกชารักษ์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นายโสภณ แก้ววิเศษโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวภาจิรี บุญจูงโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายเอกบุรุษ จันทะวงศ์โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ สิงห์หลงโรงเรียนตาดทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายวีระพล ศรีมูลคาโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นายกชพร เบิกบานดีโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวภาจิรี บุญจูงโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายเอกบุรุษ จันทะวงศ์โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ สิงห์หลงโรงเรียนตาดทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายวีระพล ศรีมูลคาโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นายกรกช เบิกบานดีโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุขุม ธีระสารโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายอภิชิต สิทธิโชติโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางไพวัลย์ มาตย์เทพโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมกรรมการ
4. นางสาวจินตนา บุญพูนโรงเรียนทมนางามวิทยาคมกรรมการ
5. นายอุทัย ภักดีประยูรวงศ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุขุม ธีระสารโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายอภิชิต สิทธิโชติโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางไพวัลย์ มาตย์เทพโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมกรรมการ
4. นางสาวจินตนา บุญพูนโรงเรียนทมนางามวิทยาคมกรรมการ
5. นายอุทัย ภักดีประยูรวงศ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายนพพร สุวัตถินันท์โรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวธวัลรัตน์ หลักติโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวจินตนา บุญพูนโรงเรียนทมนางามวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอกบุรุษ จันทะวงศ์โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ สิงห์หลงโรงเรียนตาดทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายโสภณ แก้ววิเศษโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางไพวัลย์ มาตย์เทพโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ สิงห์หลงโรงเรียนตาดทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายวีระพล ศรีมูลคาโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกฤติกา ไชยโชติโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุวัชชัย อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีรัตน์ สังขะทิพย์โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
3. นายสมนึก พิมพ์นนท์โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นางชญานันทน์ จันดีโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ สิงห์หลงโรงเรียนตาดทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายสุวัชชัย อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีรัตน์ สังขะทิพย์โรงเรียนตาดทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมนึก พิมพ์นนท์โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นางชญานันทน์ จันดีโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ สิงห์หลงโรงเรียนตาดทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายสุขุม ธีระสารโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางชญานันทน์ จันดีโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นายกชพร เบิกบานดีโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอารีรัตน์ สังขะทิพย์โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
5. นายอุทัย ภักดีประยูรวงศ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุขุม ธีระสารโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีรัตน์ สังขะทิพย์โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
3. นางสาวชนิตา เพ็งคำแสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิชิต สิทธิโชติโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นายอุทัย ภักดีประยูรวงศ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอมรรัตน์ สิงห์หลงโรงเรียนตาดทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพรรณ จำปาแดงโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางไพวัลย์ มาตย์เทพโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี ดีสินธุ์โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวอรทัย จ่าเหลาโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอมรรัตน์ สิงห์หลงโรงเรียนตาดทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพรรณ จำปาแดงโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางไพวัลย์ มาตย์เทพโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี ดีสินธุ์โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวอรทัย จ่าเหลาโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุขุม ธีระสารโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายเอกบุรุษ จันทะวงศ์โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการ
3. นางไพวัลย์ มาตย์เทพโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ สิงห์หลงโรงเรียนตาดทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายอุทัย ภักดีประยูรวงศ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสุขุม ธีระสารโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา เกษโสภาโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นายจำนง ขาวเมืองน้อยโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายสุขุม ธีระสารโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา เกษโสภาโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นายจำนง ขาวเมืองน้อยโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายจำนง ขาวเมืองน้อยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางอุไร พนมเขตโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นางวีรยา อุปศักดิ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายจำนง ขาวเมืองน้อยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางอุไร พนมเขตโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นางวีรยา อุปศักดิ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุพล พันธ์ศรีทุมโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายสฤษดิ์ สมศิริโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุระพล นามโสโรงเรียนตาดทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสุพล พันธ์ศรีทุมโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายสฤษดิ์ สมศิริโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุระพล นามโสโรงเรียนตาดทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอุไร พนมเขตโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวบุสดี พงศาเจริญนนท์โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี ดีสินธุ์โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางทัศนีย์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา แน่นอุดรโรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางนงเยาว์ พงษ์วุฒินันท์โรงเรียนหนองแดงวิทโยดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางวีรยา อุปศักดิ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางสุมาลี คำวิเลิศโรงเรียนทมนางามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางวีรยา อุปศักดิ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางสุมาลี คำวิเลิศโรงเรียนทมนางามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวชิรศักดิ์ บุญสิทธิ์โรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายเกียงศักดิ์ สิมมาโรงเรียนตาดทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายสฤษดิ์ สมศิริโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางวิเชียร เสงี่ยมธนไชโยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายสุระพล นามโสตาดทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญญวัฒน์ เศษคึมบงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี คำวิเลิศโรงเรียนทมนางามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา แน่นอุดรโรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางทัศนีย์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี คำเลิศโรงเรียนทมนางามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา แน่นอุดรโรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี คำวิเลิศโรงเรียนทมนางามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา แน่นอุดรโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางทัศนีย์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี คำวิเลิศโรงเรียนทมนางามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา แน่นอุดรโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางอรุณี ปััญญาตระกูลโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา แน่นอุดรโรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสุมาลี คำวิเลิศโรงเรียนทมนางามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางอรุณี ปัญญาตระกูลโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา แน่นอุดรโรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสุมาลี คำวิเลศโรงเรียนทมนางามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางบังอร จันทรวงษาโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางวีรยา อุปศักดิ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวบุสดี พงศาเจริญนนท์โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางบังอร จันทรวงษาโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางวีรยา อุปศักดิ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวบุสดี พงศาเจริญนนท์โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]