สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กุมภวาปี 92 10 4 2 106
2 วังสามหมอวิทยาคาร 86 8 3 2 97
3 ศรีธาตุพิทยาคม 71 7 5 6 83
4 โนนสะอาดพิทยาสรรค์ 44 8 4 8 56
5 ห้วยเกิ้งพิทยาคาร 36 6 8 6 50
6 หนองแสงวิทยศึกษา 33 11 5 8 49
7 หนองแดงวิทโยดม 27 3 3 3 33
8 ประจักษ์ศิลปาคม 24 13 5 7 42
9 เสอเพลอพิทยาคม 23 7 9 4 39
10 กุงเจริญพิทยาคม 20 5 4 3 29
11 นานกชุมวิทยาคม 17 7 4 6 28
12 ทมนางามวิทยาคม 17 5 4 1 26
13 สามพาดพิทยาคาร 16 2 5 5 23
14 กุมภวาปีพิทยาสรรค์ 14 8 4 1 26
15 คำยางพิทยา 12 1 3 3 16
16 ตาดทองพิทยาคม 11 2 4 3 17
17 แชแลพิทยานุสรณ์ 10 7 7 5 24
18 กมลาลักษณ์ 10 7 3 3 20
19 สีออศิลปศาสตร์ 10 4 4 3 18
รวม 573 121 88 79 861