สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กุมภวาปี 93 10 4 2 107
2 วังสามหมอวิทยาคาร 91 8 3 2 102
3 ศรีธาตุพิทยาคม 71 7 4 6 82
4 โนนสะอาดพิทยาสรรค์ 43 8 4 8 55
5 ห้วยเกิ้งพิทยาคาร 37 6 8 6 51
6 หนองแสงวิทยศึกษา 32 11 5 8 48
7 ประจักษ์ศิลปาคม 24 13 5 7 42
8 หนองแดงวิทโยดม 23 3 3 3 29
9 กุงเจริญพิทยาคม 20 5 4 3 29
10 ทมนางามวิทยาคม 19 5 4 1 28
11 เสอเพลอพิทยาคม 17 7 9 4 33
12 นานกชุมวิทยาคม 17 7 4 6 28
13 สามพาดพิทยาคาร 16 2 5 5 23
14 คำยางพิทยา 12 1 3 3 16
15 กุมภวาปีพิทยาสรรค์ 11 8 3 1 22
16 ตาดทองพิทยาคม 11 2 4 3 17
17 แชแลพิทยานุสรณ์ 10 7 7 5 24
18 กมลาลักษณ์ 10 7 3 3 20
19 สีออศิลปศาสตร์ 10 4 4 3 18
รวม 567 121 86 79 853