สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กุมภวาปี 38 17 16 71 93 10 4 2 107
2 วังสามหมอวิทยาคาร 34 27 21 82 91 8 3 2 102
3 ศรีธาตุพิทยาคม 24 26 13 63 72 7 5 6 84
4 โนนสะอาดพิทยาสรรค์ 12 7 13 32 44 8 4 8 56
5 เสอเพลอพิทยาคม 9 3 5 17 23 7 9 4 39
6 ห้วยเกิ้งพิทยาคาร 7 12 10 29 41 6 8 6 55
7 หนองแดงวิทโยดม 7 5 2 14 27 3 3 3 33
8 หนองแสงวิทยศึกษา 6 5 7 18 33 11 5 8 49
9 กุงเจริญพิทยาคม 4 6 4 14 20 5 4 3 29
10 ประจักษ์ศิลปาคม 3 6 5 14 24 13 5 7 42
11 ทมนางามวิทยาคม 3 5 3 11 19 5 4 1 28
12 สามพาดพิทยาคาร 3 4 3 10 16 2 5 5 23
13 กมลาลักษณ์ 3 2 3 8 10 7 3 3 20
14 ตาดทองพิทยาคม 3 1 1 5 11 2 4 3 17
15 แชแลพิทยานุสรณ์ 3 0 2 5 10 7 7 5 24
16 นานกชุมวิทยาคม 2 3 2 7 17 7 4 6 28
17 สีออศิลปศาสตร์ 1 6 4 11 10 4 4 3 18
18 กุมภวาปีพิทยาสรรค์ 1 4 5 10 14 8 4 1 26
19 คำยางพิทยา 1 3 2 6 12 1 3 3 16
รวม 164 142 121 427 587 121 88 79 796