สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกมลาลักษณ์ สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวิชชุดา  สุบิน
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แพงวาปี
 
1. นางสาวนิยากร  จำปี
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงรัตติกาล  คณะศึกษา
2. เด็กหญิงศศิวิมล  คำพิทูล
 
1. นายสีหา  ทวาศิริ
2. นายสุรยุทธ  กองหล้า
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  พรมสอน
 
1. นางสาวกนิษฐา  ปิ่นปั่น