สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  นานาค
2. เด็กหญิงอดิศา  กรรมหาวงษ์
 
1. นางมยุรี  อามาตรมนตรี
2. นางสาวทองแตง  ภูดี
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปภัสสร  แนบกลาง
2. เด็กหญิงพรนภา  โพธิ์ใคร
3. เด็กชายสุรวีร์  สีส่อง
 
1. นางปรุงจิตร  สุคำภา
2. นางจิรวัฒน์  สุวรรณทา
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธิภาพรรณ  กรรมหาวงษ์
2. นางสาวพิมพกานต์  จันทะเนตร
3. นางสาวศิรินทรา  มะโนสินธุ์
 
1. นางปรุงจิตร  สุคำภา
2. นางจิรวัฒน์  สุวรรณทา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบุญยาพร  สมอดำ
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  อามาตหิน
3. เด็กหญิงรุงอรุณ  ณะวงษา
4. เด็กหญิงอภัสรา  นันทะเขต
5. เด็กหญิงเบญจมาพร  ชัยประสิทธิ์
 
1. นางกชพร  เบิกบานดี
2. นางวินิต  ผลจันทร์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาวกรกนก  วัจนะพันธ์
2. นางสาวชวนฝัน  จันโทสาร
3. นายพงศกร  ยศศรี
4. นางสาววนัดดา  บุญชู
5. นางสาวสุธาวัลย์  สุขภิบาล
 
1. นางกชพร  เบิกบานดี
2. นางวินิต  ผลจันทร์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรารัตน์  อุยหล้า
 
1. นางวินิต  ผลจันทร์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นางสาววารุณี  เมืองทา
 
1. นางวินิต  ผลจันทร์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.2 ทอง 15 1. เด็กชายพีรพัฒน์  จันทนา
2. เด็กหญิงภัทร์จิรา  ชัยรุณ
 
1. นางกชพร  เบิกบานดี
2. นางวินิต  ผลจันทร์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 11 1. นายอนันตสิทธิ์  เผยศิริ
2. นางสาวอริสรา  เชื้อกุลา
 
1. นางวินิต  ผลจันทร์
2. นางกชพร  เบิกบานดี
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายรัตนชัย  หลักคำ
 
1. นางถกลรัฐ  หรพร้อม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงไอยรา  พรมพันใจ
 
1. นางสาวถกลรัฐ  หรพร้อม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นายอรรถพล  ตากลม
 
1. นางสาวถกลรัฐ  หรพร้อม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นายวีระศักดิ์  โลสิงห์
 
1. นางถกลรัฐ  หรพร้อม
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงไอยรา  พรมพันใจ
 
1. นางสาวถกลรัฐ  หรพร้อม
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงกีรติกา  ฉิมมาทอง
 
1. นางกนกวรรณ  ประกอบศรี
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายภูวดล  ดวงสุวรรณ
2. เด็กหญิงศศินา  ศรีเคนา
 
1. นางกชพร  เบิกบานดี
2. นายสฤษธิ์  หินนาง
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววันวิสา  วิจิตรศรี
2. นายอิทธิกร  วงละคร
 
1. นางกชพร  เบิกบานดี
2. นายสฤษธิ์  หินนาง