สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 3 เข้าร่วม 10 1. นางสาวนันทิชา  แพงคำฮัก
 
1. นางจิรวัฒน์  สุวรรณทา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 10 1. นายรณชัย  อัมวัน
 
1. นางจิรวัฒน์  สุวรรณทา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจิราพร  นิยมไร่
2. เด็กหญิงทรรศนีย์  บุญสังข์
3. เด็กหญิงวิณัฐฌา  รัตนทิพย์
 
1. นางสาวดาราภรณ์  นันทราช
2. นางสาวพลอยไพลิน  วุฒิสาร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาววารุณี  โลสิงห์
 
1. นางกนกวรรณ  ประกอบศรี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม    
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงภัทรภร  พาธุระ
 
1. นางกนกวรรณ  ประกอบศรี