สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจรีดา   เหนือร้อยเอ็ด
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ป้อมเชียงพัง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนัฐกานต์  ศิริพันธุ์
 
1. นางมโนราห์  มีชัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธาริณี  ลือชาคำ
 
1. นางพัชนุช  เครือเจริญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  แจ่มใส
 
1. นางสาวจริยา  ใสปัน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอัญธิกา  แสงวงษา
 
1. นางพัชนุช  เครือเจริญ
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงธันยชนก  โภคาพานิชย์
2. เด็กหญิงพรนภา  ทิพนงค์
3. เด็กหญิงวนิดา  ไชยสิทธิ์
 
1. นางพัชนุช  เครือเจริญ
2. นางสาวกัลยา  ประวิสุทธิ์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นายณรงค์ชัย  ไชยประทุม
2. นางสาวทักษพร  ทัพธานี
3. นางสาวประกายการ  เชียงกระโทก
 
1. นางพัชนุช  เครือเจริญ
2. นางสาวศิริพร  ธาตุวิสัย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจารุวรรณ  กงพลี
2. นางสาวนันทพร  ปราบสงบ
 
1. นางพัชนุช  เครือเจริญ
2. นางฐิติมา  สอนละ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายธัชพล  จันทกุล
2. เด็กหญิงปวีณ์นุช  ฐานขันแก้ว
3. เด็กหญิงมยุรฉัตร  อรัญมาลา
 
1. นางจุฑามาศ  ทินนะทาน์
2. นางมนฤดี  จูงพันธ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงอัจฉรา  แซ่เจา
2. นายเกียรติชัย  สวนประดิษฐ์
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  มีนาพา
 
1. นางเพ็ญพักตร์  ด้วงแพง
2. นางสาววิภาดา  บุญรักษา
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิศมัย  รินทอง
2. นางสาววรารัตน์  พระชนะ
3. นางสาวแพรวพลอย  หงษ์วันนา
 
1. นางนิราวรรณ  ปัสสาโท
2. นายภัทรพงษ์  วรรณกุล
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรรณภา  ศรีไว
2. เด็กหญิงวรรณฤทัย  ถุงทอง
3. เด็กหญิงเบญทิพย์  ไขแสง
 
1. นายศักดา  จูงพันธ์
2. นางมนฤดี  จูงพันธ์
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  แย้มงาม
2. นางสาวศิริยากร  แก้วกงพาน
3. นางสาวสุธิดา  บุญนาค
 
1. นายภัทรพงษ์  วรรณกุล
2. นางสาวอุบลรัตน์  กุกำจัด
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนัฐลดา  นรสิงห์
2. เด็กหญิงสุภาพร  มะแสน
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  โคตรโสภา
 
1. นางสาวทวีวรรณ  ปัสสาคำ
2. นางนิราวรรณ  ปัสสาโท
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลธิดา  มหามาตร
2. นางสาวจิรประภา  ประกาสัง
3. นางสาวปฏิมาวรรณ  เภตราเสถียร
 
1. นางนิราวรรณ  ปัสสาโท
2. นายภัทรพงษ์  วรรณกุล
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มุภาษา
2. เด็กชายวรเมธ  เจือจินดา
 
1. นายศักดา  จูงพันธ์
2. นางมนฤดี  จูงพันธ์
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกกร  นาคมาก
2. นายณัฐวุฒิ  ศรีเกษ
 
1. นางมนฤดี  จูงพันธ์
2. นายศักดา  จูงพันธ์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิภาพัฒน์  โพธิ์สุข
2. เด็กหญิงประวีณา  กลางฮวด
3. เด็กหญิงมลฤดี  อ้วนเชติ
4. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญล้ำ
5. เด็กหญิงสุภาพร  สีสิงห์
 
1. นายสำลี  พลทะจักร
2. นางสัตตบุษย์  พลทะจักร
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนาภา  รักสอนจิต
2. นางสาวพัชริดา  ไทยธานี
3. นางสาวลลิตา  พาสุวรรณ
4. นายศุภกิตติ์  วงษ์สินธุ์
5. นางสาวสุภัสสร  จันทรเดช
 
1. นางสัตตบุษย์  พลทะจักร
2. นายสำลี  พลทะจักร
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญณัฐ  หัดไชยโย
2. เด็กหญิงธีรนุช  สารักษา
3. เด็กหญิงบุษยา  ทุมพล
4. เด็กหญิงวรลักษณ์  ฝ่ายปัด
5. เด็กหญิงศิวพร  เวียงแก้ว
 
1. นายอุทัย  ตาละบุญ
2. นายศรายุทธ  โสภิณ
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวณัฐริกา  ร่วมสุข
2. นายณัฐวัฒน์  บัณฑิตย
3. นางสาวนิตยา  พิมพ์สอน
4. นางสาวศิริญญา  คุณวิชา
5. นางสาวอัจจิมา  ศรีหาวงษ์
 
1. นายอุทัย  ตาละบุญ
2. นายศรายุทธ  เจริญธรรม
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงปนัดดา  แสนวัง
 
1. นางปราณี  ศรีมาพล
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวหยาดทิพย์  วิเชียรดี
 
1. นางพรนิภา  ชุ่มบัวทอง
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.2 ทอง 10 1. เด็กหญิงกิตติยา  ชมระกา
2. เด็กชายณัฐวีร์  บำรุงเพชร
 
1. นางพรนิภา  ชุ่มบัวทอง
2. นางปราณี  ศรีมาพล
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.8 ทอง 12 1. นายณัฐรัตน์  ชานวาทิก
2. นางสาวประกายดาว  ผ่องสิน
 
1. นางพรนิภา  ชุ่มบัวทอง
2. นางปราณี  ศรีมาพล
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจริญญา  พิมพ์พัฒน์
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  ย่อดี
3. เด็กหญิงชลธาร  ทับธานี
4. เด็กหญิงนวรัตน์  พัดเพ็ง
5. เด็กหญิงปริชญา  หงษ์จันทร์
6. เด็กหญิงวชิราภรณ์  พิลาหา
7. เด็กหญิงวรรณธิรา  ภูแลนช้าง
8. เด็กหญิงวรรณิดา  กองสมบัติ
9. เด็กหญิงวราภรณ์  สีสงค์
10. เด็กหญิงวราภรณ์  ทุมชาติ
11. เด็กหญิงศุภิสรา  แสงหาชัย
12. เด็กหญิงสุนิสา  สง่าแสงดาว
13. เด็กหญิงอิสริยา  วิชาราช
14. เด็กหญิงเบญจสิริ  ใบบัวเงินตะกูล
15. เด็กหญิงโสภาวรรณ  นาสา
 
1. นายศิริพงษ์  ดาตะเห
2. นายณัฐวงศ์  ชินอุ่นโชติ
3. นายสุชาติ  เนื่องชมพู
4. นางสาวนิภาพร  สิงห์ละคร
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงผุฌชา  วรรณหอม
2. เด็กหญิงสุนิสา  ภูพรรณา
 
1. นางสาวนิภาพร  สิงห์ละคร
2. นายอนุชิต  จำวิเศษ
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรสุดา  วงษาชัย
2. นางสาวพัชราภรณ์  แสนบุญ
 
1. นางสาวนิภาพร  สิงห์ละคร
2. นายอนุชิต  จำวิเศษ
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวฐิติวรดา  เวียงแก้ว
 
1. นางสาวสุภาพ  สายืน
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.6 ทอง 4 1. นายจักรกฤษณ์  โพธิ์ชาติ
 
1. นายรักพงษ์  ศรีจุลฮาต
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เงินสยาม
 
1. นายรักพงษ์  ศรีจุลฮาต
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววันวิสา  ดวงแจ่ม
 
1. นายรักพงษ์  ศรีจุลฮาต
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวหฤทัย  ศรีชัยมูล
 
1. นางสาวสิริโรตม์  จงปัตนา
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปิยาภรณ์  ภังคี
 
1. นางภัทรียา  สุระเสน
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงวาสนา  วงษ์หนองแล้ง
 
1. นางเดือนเพ็ญ  ภักดีผล
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเนติพงษ์  ศรีชาทุม
 
1. นางรำไพ  ศิริโยธา
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงซารีน่า  ปิยะสมบูรณ์
2. เด็กหญิงธันวาภรณ์  เปียสันเทียะ
3. เด็กชายพันธกานธ์  ชัยลา
 
1. นางสาวยุวดี  ราชสีห์
2. นางสาวลักษณา  เทพโอทา
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นางสาวณัฐริกา  โนนวังชัย
2. นางสาววจีลักษณ์  สุพรหม
3. นายวุฒิพงษ์  ฉวีวงศ์
 
1. นางสาวยุวดี  ราชสีห์
2. นางสาวพัชรินทร์  ป้อมเชียงพัง
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นางสาวพรณัชชา  สีดาเกลี้ยง
2. นางสาวสุจิตรา  แก้วอาษา
 
1. นายนครา  ด้วงแพง
2. นางสาวกฤติญา  ไชยโชติ
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญชนก  ทาขินี
2. นางสาวศิริยา  บุญลาด
 
1. นางสาวกฤติญา  ไชยโชติ
2. นายนครา  ด้วงแพง
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิยดา  สีเสมอ
2. เด็กหญิงพิยดา  ปัดตาติ
3. เด็กชายวุฒิชัย  ขุนด่านซ้าย
4. เด็กชายสิทธิกร  เนืองทะบาล
5. เด็กชายสิทธิชัย  ชัยสีหา
6. เด็กชายสุทธิพงษ์  ยาโพธิ์
 
1. นางบุสดี  พงศาเจริญนนท์
2. นายนครา  ด้วงแพง
3. นางสาวกฤติญา  ไชยโชติ
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. นายธวัชชัย  กำนัด
2. นายมัฐวี  ศรีชัย
3. นายสมประสงค์  พละเดช
 
1. นายสุพรรณ  สมฤทธิ์
2. นายนครา  ด้วงแพง
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  บัวใหญ่รักษา
2. นายชลภัทร  ผิวใบคำ
3. นางสาวภิญญา  ดวงจันคำ
 
1. นางบุสดี  พงศาเจริญนนท์
2. นายนครา  ด้วงแพง
 
44 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายทรรศนัย  นามโฮง
2. เด็กชายภัทรชัย  มหามาตร
3. เด็กหญิงวิมลรัตน์  หารธงชัย
 
1. นางสาวยุวดี  ราชสีห์
2. นางสาวเบญจมาศ  ไกรยารัตน์