สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 1. เด็กชายเฉลิมชนม์  ศรีชาทุม
 
1. นายทัศน์พงษ์  ทินนะทาน์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 4 1. เด็กชายฐิตินันท์  คณะวาปี
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ขุนพรม
 
1. นายสุพรรณ  สมฤทธิ์
2. นายณัฐวุฒิ  มาวิเศษ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68.1 ทองแดง 8 1. นางสาวขวัญฤทัย  ปิดสายะสังข์
2. นางสาวรัชรีวรรณ  รักบุตร
3. นางสาวศิภาพร  ภูงามทอง
 
1. นางนัฏโสภิณ   สมศรีทอง
2. นางสาวจิราภา  ธิโสภา
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 1. นางสาวกานต์ศิตา  ชัยมนตร์
2. นายวัฒนพงษ์  เย็นไธสงค์
 
1. นางรำไพ  ศิริโยธา
2. Mr.Martyn  Leach