สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 9 เข้าร่วม 6 1. นางสาวณัฐริกา  หาญจรุญ
 
1. นายสุพรรณ  สมฤทธิ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 5 1. นายธนากรณ์  โรเด
2. นายธุวพัส  ทองอุทัยศิริ
 
1. นายสุพรรณ  สมฤทธิ์
2. นายสมเกียรติ  จิตธรรมมา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายธนพล  ภูกองชนะ
 
1. นายทัศน์พงษ์   ทินนะทาน์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 7 1. นายธาดา  คาน
 
1. นายณัฐวุฒิ  มาวิเศษ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 50.79 เข้าร่วม 5 1. นายกฤษฎา  คำไชโย
2. นายอภิรักษ์ทา  สังสี
 
1. นายภัทรพงษ์  วรรณกุล
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 8 1. นางสาวสุภาพร  คูณหาร
 
1. นางสาวสิริโรตม์  จงปัตนา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงนริศรา  นาสถิต
 
1. นางอุ่นใจ  ศรีวงศ์ราช
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นางสาวสุกัญญา  วรบุตร
 
1. นางสาวน้ำเพชร  แสงสิมมา