สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พลวาปี
 
1. นางประยอม  ชาวดร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชัชวาล  ระหันสิม
 
1. นางมะยุรี  บุญเรื่อง
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แต้มพิมาย
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  แก้วอินทร์ศรี
3. เด็กชายเจษฎา  นาตาล
 
1. นางสาวกันต์ฤทัย  นามมาลา
2. นายนิกร  ธรรมเกษร
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายนัยสิทธิ์  วังภูมิใหญ๋
2. นายภานุวัฒน์  กำจัดภัย
3. นางสาวเบญจมาศ  บรรเทิงใจ
 
1. นางสาวกันต์ฤทัย  นามมาลา
2. นางสาวนันท์นภัส  จันทราช
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวประภาภรณ์  พละกุล
2. นางสาวมุฑิตา  สีกระแจะ
3. นางสาวสุพรรษา  ศรีวิเศษ
 
1. นางสุธัญญา  วีระกุล
2. นางทิวาวรรณ  กองแก้ว
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  เบิกบานดี
2. เด็กหญิงรัตน์ติกาล  จันทร์นุภักดี
3. เด็กหญิงสุภัทตรา  เถาโคตสี
 
1. นางสาวมะลิจิตร  แก้วไพฑูรย์
2. นางมนพร  พลลาภ
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวพนารัตน์  อุทัยเต
2. นางสาววารุณี  พัฒนา
 
1. นางสุธัญญา  วีระกุล
2. นางทิวาวรรณ  กองแก้ว
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98.46 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปิยะ  สกุลทองเสรี
2. นายอธิติ  คำชารี
 
1. นางสาวมะลิจิตร  แก้วไพฑูรย์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.4 ทอง 7 1. เด็กหญิงประณิตา  กาดกอง
2. เด็กหญิงประวินา  พรมศรีจันทร์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เทพจันดา
4. เด็กหญิงอภิญญา  ชะรา
5. เด็กหญิงอินตหลา  เจียรวาปี
 
1. นางสาวสาลินี  รัตโน
2. นางสุกิต  โสภิณ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนริศรา  ธรรมมีบุญ
2. นางสาวลลิลทิพย์  พรวาปี
3. นางสาววราภรณ์  หีบแก้ว
4. นางสาวสาวิตรี  บุตตะวัง
5. นางสาวสุทธิดา  จันทีตั้ง
 
1. นายบุญจันทร์  สุวรรณพรม
2. นายก้องตะวัน  โสภิณ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิตสุภา  ลุนพุฒ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  กองหล้า
3. เด็กชายชัยวัฒน์  บำรุงภักดี
4. เด็กชายธนกร  พึ่มชัย
5. เด็กหญิงมันทนา  วงศ์คำจันทร์
 
1. นายบุญจันทร์  สุวรรณพรม
2. นางสาวสาลินี  รัตโน
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาณีย์  เถาโคตสี
2. นายปรเมษฐ์  ศรีวงศ์ราช
3. นายภาคภูมิ  สุขรมย์
4. นายอภิสิทธิ์  อินธิรส
5. นายเชาวรา  บำรุงภักดี
 
1. นางสาวสาลินี  รัตโน
2. นางสุภาพันธ์  ภาพสิงห์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.4 ทอง 6 1. นายภัคพงษ์  แสนโคตร
2. เด็กหญิงวรนุช  มัฆวาฬ
 
1. นางสาวสาลินี  รัตโน
2. นางสุกิต  โสภิณ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัชวาล  ระหันสิม
2. นางสาวนุชนาถ  เจริญศรี
 
1. นายก้องตะวัน  โสภิณ
2. นางสุกิต  โสภิณ
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอัญชลีพร  ศรีวงศ์ราช
2. นางสาวอัญมณี  จันทรเสนา
 
1. นางสาวรัชนีกร  พิมพ์ศักดิ์
2. นายภาคภูมิ  พงษ์สิทธิศักดิ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัญญาเรศ  มากมูล
 
1. นางวลัยรัตน์  แนวบุตร
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์  กาดกอง
 
1. นางวลัยรัตน์  แนวบุตร
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงกฤติภาภรณ์  ชัยดี
 
1. นางวลัยรัตน์  แนวบุตร
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  ไหลเหลว
2. เด็กชายอภิวัฒน์  จันทรเสนา
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คำภาสุข
 
1. นางสุภาพันธ์  ภาพสิงห์
2. นางมนพร  พลลาภ
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นายชัชวาล  ระหันสิม
2. นายปรเมษฐ์  ศรีวงศ์ราช
3. นางสาวศศิธร  โสดเที่ยง
 
1. นางสุภาพันธ์  ภาพสิงห์
2. นางมนพร  พลลาภ
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธรรมนูญ  ปีระหันนอก
2. เด็กชายปรีชา  มีแวว
3. เด็กชายพิทยา  ธรรมมีบุญ
 
1. นางสาวสุภาพันธ์  ภาพสิงห์
2. นางเครือมาตร  บุญมีบุตร
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายภูชิต  กิติราช
2. เด็กหญิงเดือนนภา  เจียรวาปี
3. เด็กชายเอื้ออังกูล  เทพสีลา
 
1. นางสุภาพันธ์  ภาพสิงห์
2. นางเครือมาตร  บุญมีบุตร
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวช่อใบเตย  คุณอนันต์
2. นางสาวน้ำผึ้ง  อุดรเขต
3. นางสาวพิมลวรรณ  ถำวาปี
 
1. นางสุภาพันธ์  ภาพสิงห์
2. นางวัชรี  พิมพ์ศรี
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ไอยรา
2. เด็กหญิงศิรดา  โสภากุล
3. เด็กชายเอื้ออังกูล  เทพสีลา
 
1. นางวัชรี  พิมพ์ศรี
2. นางเครือมาตร  บุญมีบุตร