สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 4 เข้าร่วม 9 1. นางสาวเสาวลักษณ์  บุญเกิด
 
1. นางสาวนันท์นภัส  จันทราช
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายพัชรพล  เสนศรี
 
1. นางสาวนันท์นภัส  จันทราช
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 11 1. นางสาวอารีรัตน์  ขุนทุม
 
1. นางสาวนันท์นภัส  จันทราช
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 13 1. นางสาวดารณี  แสนโคตร
2. นางสาววิภาดา  ศิริสมบัติ
3. นางสาวศิริรัตน์  สิทธิพันธ์
 
1. นางทิวาวรรณ  กองแก้ว
2. นางสุธัญญา  วีระกุล
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นางสาวนฤมล  พิคามินทร์
 
1. นางวลัยรัตน์  แนวบุตร
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 25.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงกันตชา  จันทร์คำ
 
1. นายสุริยะ  สีหาทับ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 7 1. นางสาวอมราวดี  นามณีชม
 
1. นางสาวอัญชนีย์  วงศ์วาน