สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศุภนุช  วรรณพราหมณ์
 
1. นางมลิวัลย์  เภาพาน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอารยา  ฮามคำฮัก
 
1. นางวรารัตน์  จิตต์ผล
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกาญมณี  พรวาปี
2. นายนิติภูมิ  ถำวาปี
3. นางสาวปนัสยาวัณ  สารธนสมบัติ
 
1. นางกาญจนา  ธนาฤกษ์มงคล
2. นางสาวนวลจันทร์  ชาหอมชื่น
 
4 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนันทวัฒน์  คำกอง
2. นายองอาจ  บุปผชาติ
3. นางสาวอรฤดี  คุยบุตร
 
1. นางกาญจนา  ธนาฤกษ์มงคล
2. นางสาวศศิธร  เกษจ้อย
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธิตา  วงษ์จำนงค์
 
1. นางกีรติญา  ดงสันเทียะ
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 82.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงประภาพร  จำปี
2. เด็กหญิงปรีดาวรรณ  พรมกุล
3. เด็กหญิงวิจิตรา  บุตดา
 
1. นายไชยวัฒน์  พรมพัฒน์
2. นางพัชรานุช  ถวิลรักษ์
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวญาดา  ศรีโบราณ
2. นางสาวสุปราณี  จันทเขต
3. นางสาวอาภาพร  ชะโยปัน
 
1. นางสาวสุภา  พิลาหา
2. นายอนุชิต  ทองคำ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภาณุพงศ์  น้อยนิล
2. เด็กชายศุภมงคล  รุ่งประเสริฐ
 
1. นายอาณัติ  ผาพรม
2. นางสาวศุภลักษณ์  ชัยจันทร์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีรวัฒน์  วรรณพราหมณ์
2. นายภาณุพงษ์  กุมภวงศ์
 
1. นางสาวรัตน์ศญาณ์ดา  ขันธุแสง
2. นางพิไลศรี  อิศรางกูร
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แสงเพชร
2. เด็กชายณัฐฏพันธ์  หาญกุล
3. เด็กชายผไท  สิมลี
 
1. นางสุพรรณี  นาคพันธ์
2. นางสาวณัฐฐิญา  หล้าคอม
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรพล  วุฒิสาร
2. นางสาวรมิดา  สรวงศิริ
3. นางสาวสุวจี   มูลมาตย์
 
1. นางสาวรัตน์จาณี  อรัญเพิ่ม
2. นางสาวธิชานันท์   บุตรวิเศษ
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลิดา  บรรพานิชย์
2. เด็กหญิงศุทธินี  ฉวีเวช
3. เด็กหญิงอรษา  สอนดี
 
1. นายฐากูร  วงศ์คำจันทร์
2. นายธนวรรษน์   เหง้าดา
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทรวัลย์  กุระกนก
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สณนะ
3. เด็กหญิงอัญชริกา  สังฆพันธ์
 
1. นายสงัด  จันดี
2. นางสาวภิญญาพัชญ์  ศรีธรรมบุตร
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พรมกุล
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  หลักคำ
3. เด็กหญิงอินทิรา  หลักคำ
 
1. นางพัทธ์ฑีรา  ภักดี
2. นางสาวรพีพรรณ  ธนบดีวิวัฒน์
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวจารุพร  จันดาวาปี
2. นายพงษ์ศักดิ์  บุตรดาวาปี
3. นางสาวพรพิมล  บุตรอินทร์
 
1. นางสาวรพีพรรณ  ธนบดีวิวัฒน์
2. นางพัทธ์ฑีรา  ภักดี
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคุณากร  วังฉไล
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สีสวาท
 
1. นางกรรณิการ์  ชัยรงค์ศรี
2. นายวงศพัทธ์  จันทรเสนา
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐภานี  ไพศาล
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เครือเขื่อนเพชร
3. เด็กหญิงศุภมาศ  ทิพย์โชติ
4. เด็กหญิงสิริยากร  แก้ววิเศษ
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  ไชยราช
 
1. นางภัทรา  ศรีธรรมบุตร
2. นางสาววิภาพร  ชอบสุข
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นายกฤษฎา  ไร่ประสงค์
2. นางสาวบุษกร  ฤทธิ์มนตรี
3. นายยุทธพล  ศรีเสาวงค์
4. นางสาววาสนา  ยานสิทธิ์
5. นางสาวเนาวรัตน์  เหลืองอร่าม
 
1. นางสาวกมลชนก  มงคลแก้วเลิศ
2. นายกิตติราษ  เจริญคร
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ไชยราช
2. นางสาวจุลดา  พิมพา
3. นางสาวชนนิกานต์  ณ จำปาศักดิ์
4. นางสาวนิศารัตน์  กุลกั้ง
5. นางสาวศิริขวัญ  พิมวิชา
 
1. นายประสิทธิ์  จันซ้าย
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนันทวัฒน์  จันโฮง
2. นางสาววรางคณา  วงษาหาราช
3. นางสาวสรัลนุช  คำมงคุณ
4. นางสาวสุภาพร  นันบุญ
5. นายอภิโชค  รีศรีคำ
 
1. นายอภิรัฐ  แพะขุนทศ
2. นายอภิชิต  สิทธิโชติ
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  คำฤาชัย
 
1. นางแสงแข  ศรีฉายา
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนฤบดินทร์  อุปศักดิ์
 
1. นางแสงแข  ศรีฉายา
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชินวัตร  วรรณคำ
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  จรุงพันธุ์
 
1. นางรัตนา  คันธราช
2. นางวรังคณา  คำถา
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุุฑามาศ  ศรีหริ่ง
2. นายพงศ์พณิช  จันทรเสนา
 
1. นางรัตนา  คันธราช
2. นางวรังคณา  คำถา
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤติยา  ประทุมมา
2. เด็กหญิงดอกรักษ์  สรวงศิริ
3. เด็กหญิงดาริกา  พรมรักษา
4. นางสาวธิพาพร  บุตรอินทร์
5. นางสาวนนทิยา  แคนหนอง
6. นางสาวนิศาชล  กลิ่นทอง
7. นางสาวศุภวรรณ  หนูจันทร์
8. เด็กหญิงสุภัสรา  บัวเหลือง
9. นางสาวอรวรรณ  หอมตา
10. เด็กหญิงแพรวพราว  สรวงศิริ
 
1. นางสาวแพรวนภา  แพงวาปี
2. นางวรังคณา  คำถา
3. นายประสิทธิ์  จันซ้าย
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลินดา   ศรีสุข
2. นางสาวศิริณญา   ทองคำ
 
1. นายประหยัด  อินแปง
2. นายบัญชาศักดิ์  เหล่าสูงเนิน
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอัญมณี   อินทรสด
2. นายอิศรางกูร   กุลวงค์
 
1. นายประหยัด  อินแปง
2. นางจุฑาภรณ์  รัศเสียร
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอนาวิล  กิ่งมิ่งแฮ
 
1. นายสุริยันต์  หลานวงค์
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวแพพรรณ  รักษาผล
 
1. นายสุริยันต์  หลานวงค์
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรภิรัตน์  ประภาสะโนบล
 
1. นายสุริยันต์  หลานวงศ์
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุดารัตรน์  ไชยคำ
 
1. นายสุริยันต์  หลานวงค์
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษดา  คำย่อย
2. นายมาธวี  ประภาสโนบร
3. นางสาวอิสริยาภรณ์  วิบูลย์กุล
 
1. นายสุริยันต์  หลานวงค์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อาษาไชย
2. นายพันธุ์เมธา  วัฒนากลาง
3. เด็กชายวสุธร  กุมภวงค์
4. นายสุธิวัท  ยศสงคราม
5. นายอนันชัย  วรรณกุล
 
1. นายเดชฤทธิ์  ยะถิ่น
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธีรินทร์  ธรรมวงษ์
2. นายนนทรักษ์  เอนไชย
3. นายปฏิพัทธ์  ประสาวิรัตน์
4. นายพิเชษฐ์  อาษาไชย
5. นายภานุวัฒน์  ไชยคำ
 
1. นายเดชฤทธิ์  ยะถิ่น
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษณะ  สาคร
 
1. นายเดชฤทธิ์  ยะถิ่น
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปฏิพัทธิ์  ประสาวิรัตน์
 
1. นายเดชฤทธิ์  ยะถิ่น
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงปนัดดา  กีตา
 
1. นายเดชฤทธิ์  ยะถิ่น
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวทักษินา  ไชยคำ
 
1. นายเดชฤทธิ์  ยะถิ่น
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเทพฤทธิ์  แก้ววันทา
 
1. นายเดชฤทธิ์  ยะถิ่น
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพิเชษฐ์  อาษาไชย
 
1. นายเดชฤทธิ์  ยะถิ่น
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  แถบสิงห์
 
1. นายสุริยันต์  หลานวงค์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นางสาวทักษินา  ไชยคำ
 
1. นายเดชฤทธิ์  ยะถิ่น
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนนทรักษ์  เอนไชย
 
1. นายเดชฤทธิ์  ยะถิ่น
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวชิโอริ  เดโตะ
 
1. นายเดชฤทธิ์  ยะถิ่น
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคมกริช  จันทะไทย
 
1. นายเดชฤทธิ์  ยะถิ่น
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรุ่งกันยา  โพธิ์ชัยแสน
 
1. นางสุธาทิพย์  ขาวกุญชร
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 82.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรอนงค์  โคตท่าค้อ
 
1. นายปราโมทย์  พลเยี่ยม
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวสุนธรี  พรมมี
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  รสธรรม
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อุสุภราช
 
1. นางนพรรณชพงศ์  เฉียบแหลม
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเจนจิรา  นะวะสิมมา
 
1. นางกมลพรรณ  อำมาตทัศน์
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวันวิสา  นาคม
 
1. MissLiu  Chenlu
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวไพจิตร  เพ็งดี
 
1. MissLiu  Hui
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติพจน์  ไชยดี
2. เด็กหญิงฐิรกานดา  พรมกุล
 
1. นางสาวณมน  คำดีบุญ
2. นางรุจีรัตน์  ศรีพรหม
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวชลธิชา  เพลิดพราว
2. นางสาวสุวดี  ปะวะเก
 
1. นางสาวณมน  คำดีบุญ
2. นางรัชนก  แก้วปัญญา
 
55 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจตุรภัทร  พึ่งสว่าง
 
1. นายชนินทร์  เกษจ้อย
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  กัญญาพัน
2. เด็กชายนลธวัช  นาคสร้อย
 
1. นางชญานันทน์  จันดี
2. นายพงศกร  โกชารักษ์
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรพงศ์  พันธุ์ศิริ
2. เด็กชายณัฐพล  อุตรดิษฐ์
 
1. นางสาววาสนา  เกษโสภา
2. นางสาวสุภาพรรณ  จำปาแดง
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชนัญญู  นะวะโคกศรี
2. นายอภิลักษณ์  ฤาโชคชัย
 
1. นางสาววาสนา  เกษโสภา
2. นางสาวสุภาพรรณ  จำปาแดง
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอดิศักดิ์  เห็มคำภา
2. เด็กชายไวยวิทย์  รอบรู้
 
1. นายอภิชิต   สิทธิโชติ
2. นายวีระพล  ศรีมูลดา
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณภัสกร  วงศ์อักษร
2. นายพลวัฒน์  โคตะมี
 
1. นายอภิชิต   สิทธิโชติ
2. นายวีระพล  ศรีมูลดา
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีระนันท์  คำย่อย
2. เด็กชายพิชญุตย์  โคตรสุโน
 
1. นางสาววาสนา  เกษโสภา
2. นางสาวสุภาพรรณ  จำปาแดง
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอภิสิทธิ์  โคตรสุโน
2. นายอภิโชค  รีศรีคำ
 
1. นางสาววาสนา  เกษโสภา
2. นางชญานันทน์  จันดี
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสุทธิศักดิ์  สายเสมา
2. นางสาวเยาวลักษณ์  กันภัย
 
1. นายพงศกร  โกชารักษ์
2. นางชญานันทน์  จันดี
 
64 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   จันทาสี
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โสภิณ
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ธนะทรัพย์
 
1. นางชญานันทน์  จันดี
2. นางสาวสุภาพรรณ  จำปาแดง
 
65 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนริศรา  กิติราช
2. นายประทับชัย  วงษ์โคตร
3. นางสาวปิยะรัตน์  ชมภูพื้น
 
1. นายวีระพล  ศรีมูลดา
2. นายอภิชิต   สิทธิโชติ
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายประทับชัย  วงษ์โคตร
2. นางสาวศศิวิมล  แสนบุตร
 
1. นายวีระพล  ศรีมูลดา
2. นายอภิชิต   สิทธิโชติ
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  คำย่อย
2. นางสาวลักขณา  บุญมา
3. นายสุทธิเกียรติ์  คำฤาชัย
4. นางสาวสุวลักษณ์  ไพศาล
5. นายอนุชิต  เปรี่ยมพิมาย
6. นางสาวอินทิรา  จรเด็จ
 
1. นางพนอม  โคตรสมบัติ
2. นางพิศมัย  บะคะพันธุ์
3. นางจมาศ  สิมมะโน
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมณทิตา  สรวงศิริ
2. เด็กหญิงระพีภรณ์  นามสิงห์
3. เด็กหญิงอินทิรา  นาสีนวล
 
1. นางจมาศ  สิมมะโน
2. นางพิสมัย  บะคะพันธ์
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิรัชพร  โพธิ์ใคร
2. นายรัฐพงศ์  ไพศาล
3. นางสาวลักษณพร  โสพิน
 
1. นางจมาศ  สิมมะโน
2. นางพนอม  โคตรสมบัติ
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรพรรณ  เกษโสภา
2. เด็กหญิงสุทธิดา  เหลาลาพระ
3. เด็กหญิงอาริยาภรณ์  หลักคำ
 
1. นางพนอม  โคตรสมบัติ
2. นางพิสมัย  บะคะพันธ์
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายก้องกานต์  วรรณคำ
2. นางสาวศริญา  บุญมา
3. นางสาวอัญธิกา  คำพิฑูรย์
 
1. นางพิสมัย  บะคะพันธ์
2. นางพนอม  โคตรสมบัติ
 
72 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวยุพาพร  อุสุภราช
 
1. นางแสงแข  ศรีฉายา