สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 4 1. นางสาวณัฐณิชา  เหลาลาภะ
 
1. นายอนุชา  โคตะวงษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 47.71 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายธราดล  จันทะแพน
2. เด็กชายอุกฤษฎ์   สิมลี
 
1. นายไพโรจน์  โคตรศรี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นางสาวสุธาทิพย์  ภูพวก
 
1. นายเดชฤทธิ์  ยะถิ่น
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 6 1. นางสาวณัฐมล  พรมโคตร
 
1. นายปราโมทย์  พลเยี่ยม
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 25.5 เข้าร่วม 10 1. นางสาวอาทิตยา  พุทธคุณ
 
1. นางสาวนลินี  สำนักวงค์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวิยะดา  นันทากุล
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  ธาตุมี