สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอรอุมา   สรวงศิริ
 
1. นายบัณฑิต  ดวงฉ่ำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงมลฤดี  จันทรเสนา
 
1. นายบัณฑิต   ดวงฉ่ำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 1. นางสาวธิดารัตน์   คำแสนโคตร
 
1. นายบัณฑิต   ดวงฉ่ำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  พลหนองหลวง
2. เด็กชายอรรถชัย  อันทะ
 
1. นายสุเทพ  ภูชม
2. นายบัณฑิต  ดวงฉ่ำ
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิภาพร  ทองโคกสี
2. เด็กหญิงลัดดา  ขาวกา
3. เด็กหญิงศรัญญา  คำตา
 
1. นางสาวชฏารัตน์  พลเดช
2. นางสาวสุมาลี  ศรีทัตธิ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 12 1. นางสาวสกาวเดือน   อภัยนอก
 
1. นางสาวชฎารัตน์   พลเดช
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกัลยา   บุญโสภา
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์   อ่อนนอ
3. เด็กหญิงเรณุกา  สุดธรรม
 
1. นายเรืองศิลป์   อันทะเกตุ
2. นายประวัติวิทย์   ศรีเชียงสา
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 13 1. นางสาวปิยะนุช   สามารถกุล
2. นางสาววรรณิศา  สุโพธิ์แสน
3. นางสาวสุวรรณี   นามมนตรี
 
1. นายจิตติชัย   บุญพา
2. นางสาวสุมาลี  ศรีทัตธิ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.4 ทอง 11 1. เด็กหญิงนริศรา  แสงอาทิตย์
2. เด็กชายสหัสวรรษ  หมั่นเก็บ
 
1. นางอรัญญา  สุวรรณวงค์
2. นายสังคม   วิบูลย์สิน
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81 ทอง 14 1. นายวันเฉลิม   ไลรัตน์พล
2. นางสาวสุพรรณ์ภร   ธิปัญญา
 
1. นางอรัญญา  สุวรรณวงค์
2. นายสังคม  วิบูลย์สิน
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงณิชนันทน์   แสนทิพย์
2. เด็กหญิงสุพัฒตรา   ภักดี
 
1. นายชุมพร  ปิ่นโพธิ์
2. นายประวัติวิทย์  ศรีเชียงสา
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวกฤติยาภรณ์   แสนทิพย์
2. นางสาวเจนจิรา   บุญพา
 
1. นายชุมพร   ปิ่นโพธิ์
2. นายประวัติวิทย์  ศรีเชียงสา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นายอธิวัฒน์  สอนดี
 
1. นางสาวเบญจมาศ  อามาตมนตรี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นายวชิรพล   จันทะโคตร
 
1. นายเบญจมาศ  อามาตมนตรี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  อนุศรี
 
1. นางสาวเบญจมาศ  อามาตมนตรี
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทร์จิรา   บุญเกิด
2. นางสาวจิตราภรณ์   ว่องระงับภัย
3. นางสาวจิราพรรณ   ภูพันนา
4. นางสาวจิราภรณ์   ภูพันนา
5. นางสาวนภา  ขานเกตุ
6. นางสาวอินฐิอร  เลิศชนบท
7. นางสาวเนตรนภา   คำตา
 
1. นางสาวเบญจมาศ  อามาตมนตรี
2. นายธวัชชัย   โสมาสวน
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 37.5 เข้าร่วม 6 1. นางสาวภีรดา   ภูธรธง
 
1. นางสาวพัชรี  วิบูลย์กุล
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นางสาวนริศรา  ค้อมสิงห์
 
1. นางสาวปาริฉัตร  วงษ์เจริญ
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ   ยาเริญ
2. เด็กหญิงสุมลฑา   แก้ววันนา
 
1. นางสาวพัชรี  วิบูลย์กุล
2. นางสาวปาริฉัตร  วงษ์เจริญ
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงนันศิริ  บุญเกิด
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   พลนิกร
3. เด็กหญิงอันธิกา  เลิศชนบท
 
1. นางกรรณิกา  วิบูลย์สิน
2. นางสาวพัชรี  วิบูลย์กุล
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง 7 1. นางสาวกลมรัตน์   แสนบุตรดา
2. นางสาวณัฐริกา  หินเธาว์
3. นางสาวพรยุภา  หินเธาว์
 
1. นางกรรณิกา  วิบูลย์สิน
2. นางสาวพัชรี  วิบูลย์กุล
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 - - - 1. นางสาววาสนา  โสภากุล
 
1. นางสาวชฏารัตน์  พลเดช
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสองเมือง  สุวพงษ์
2. เด็กชายสุรพัฒน์  บำรุงภักดี
 
1. นายสถาพร  วงศ์ิจิรานุวัฒน์
2. นายธวัชชัย   โสมาสวน
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายนพัฒน์  แงงคำ
2. เด็กชายปฎิภาร  เทสัตพันธ์
3. เด็กชายวีรยุทธ   วิชัยวงค์
 
1. นางกรรณิกา  วิบูลย์สิน
2. นายสังคม  วิบูลย์สิน
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีระพงษ์   บุญละคร
2. นายอนุชา  แก้วป้องปาน
3. นายไพวัลย์   ดวงพรม
 
1. นางกรรณิกา  วิบูลย์สิน
2. นายสังคม  วิบูลย์สิน
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีระวงษ์  ศิรินาค
2. เด็กชายวิชัย  ศรีทอง
3. เด็กชายสรยุทธ  มาดโค้ง
 
1. นายสังคม  วิบูลย์สิน
2. นางกรรณิกา  วิบูลย์สิน
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  อาษา
2. นางสาวกัญญารัตน์   พลโยธา
3. นางสาวณัฐริกา   พลโยธา
 
1. นางกรรณิกา  วิบูลย์สิน
2. นายสังคม  วิบูลย์สิน
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรานันท์  พลูพินิจ
2. เด็กหญิงนันธิดา  ด่านพิมาย
3. เด็กหญิงน้ำฝน  เศรษฐมาตย์
 
1. นายสังคม  วิบูลย์สิน
2. นางกรรณิกา  วิบูลย์สิน
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวณัฐกิตต์   โคตรชาลี
2. นายรัตนชัย   ท้วมเลี้ยง
3. นางสาวสุมิตตรา   สุผาวรรณ
 
1. นายสังคม  วิบูลย์สิน
2. นางกรรณิกา  วิบูลย์สิน
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว   ปัดชา
2. เด็กหญิงปนัดดา  พรวาปี
3. เด็กชายวีระพัฒน์   โพธิ์ศรี
 
1. นายสังคม  วิบูลย์สิน
2. นางกรรณิกา  วิบูลย์สิน
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัชชา   สุขวาปี
2. นายธนโชติ   อุดมพันธ์
3. นางสาวศุจีภรณ์   แน่นอุดร
 
1. นายสังคม  วิบูลย์สิน
2. นางกรรณิกา  วิบูลย์สิน
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิตราภรณ์   ว่องระงับภัย
2. นางสาวจิราภรณ์   ภูพันนา
3. นางสาวเนตรนภา   คำตา
 
1. นางประภาสนันท์  ธรศรี
2. นางอรัญญา  สุวรรณวงค์