สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนริศรา  มากฤทธิ์
2. เด็กหญิงประภาภรณ์  คำภีร์
 
1. นางสาวราณี  ใจกว้าง
2. นางสาวฉวีวรรณ  สุจินดา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทยา  นันทะมิตร
 
1. นางกัญตนันท์  ด่างเกษี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคณิสร  เสสา
 
1. นางกัญตนันท์  ด่างเกษี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปิยะดา  ข่ายเพ็ชร์
 
1. นางกัญตนันท์  ด่างเกษี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกลิ่นฟาง  เบ้าลา
2. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  จันทะวงษ์
 
1. นางกัญตนันท์  ด่างเกษี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอุทัย  อุทัยลี
 
1. นางกัญตนันท์  ด่างเกษี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติธัช  จันทรวงศ์
2. นายจักรกฤษ  ศรีเคนา
3. นางสาวจิราวรรณ  มุงคูณแสน
4. นางสาวชฎาพร  พินิจมนตรี
5. นายณัฐศักดิ์  ทิมิลกุล
6. เด็กชายธีรพล  เสนา
7. นางสาวน้ำฝน  จันทพงษ์
8. นายบุญเสริม  สาทไทสงค์
9. นางสาวประภัสสร  พรนิคม
10. เด็กชายพงศกร  มะโนรมย์
11. เด็กชายพลากร  คำครณ์
12. นายภทรพงษ์  เลพล
13. นางสาวภริตา  แสนกุล
14. นางสาวมาลินี  วงศ์สุริยา
15. นายยงยุทธ  น้อยน้ำคำ
16. นายรัชการ  คำครณ์
17. เด็กชายรัชพล  ธรรมศิริ
18. นางสาวรุ่งตะวัน  ยศกลาง
19. นางสาววรรวลี  ชินบาล
20. นางสาววิจิตรา  หยุยไทสง
21. นางสาวศรสวรรค์  ทัพโยธา
22. นางสาวศิรินภา  ข่ายเพ็ชร์
23. นายอนุชา  วัฒนากุล
24. เด็กชายอนุรักษ์  ลุนสะแกวงษ์
25. นางสาวอักษรสวรรค์  ธรรมศิริ
26. นางสาวัรัชดาภรณ์  ทุมทอง
27. นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีจุมพล
28. นางสาวเอมอร  ธรรมวงษา
 
1. นายนิรุตติ   คำภิเนตร์
2. นายประยูร  จุลม่วง
3. นายเอกบุรุษ  จันทะวงศ์
4. นายคณาวุฒิ  ไชยคำ
5. นายศักดิ์ดา  สุขอาษา
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยยุทธ  ภักดีพันดอน
2. นายวัชรายุทธ  แข็งฤทธิ์
3. นายวิษณุ   โคตรมณี
4. นายอรัณย์  นามตะคุ
5. นายอัศจรรย์  พรมมา
6. นายเอกกวี  หลานวงศ์
 
1. นายนิรุตต์  คำภิเนตร์
2. นายเอกบุรุษ  จันทะวงศ์
3. ว่าที่ร้อยตรีวิชาญชัย  ฤทธิ์มหา
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชฎาพร  พินิจมนตรี
2. นายณัฐวุฒิ  เอมชบุตร
 
1. นายเอกบุรุษ  จันทะวงศ์
2. นายอิศรา  ภาประเวช
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทรงพล  ภักดีพันดอน
2. เด็กชายอาทิตย์  ศรีหะมาตร์
 
1. นายเอกบุรุษ  จันทะวงศ์
2. นายอิศรา  ภาประเวช