สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงจิรภัทร  คุณวงศ์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  สุจินดา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. นายจักรกฤษ  ศรีเคนา
 
1. นางสาวนาฏยา  อะเวรา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชวนชม  สีเสน
 
1. นางสาวราณี  ใจกว้าง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนริศรา  มากฤทธิ์
2. เด็กหญิงประภาภรณ์  คำภีร์
 
1. นางสาวราณี  ใจกว้าง
2. นางสาวฉวีวรรณ  สุจินดา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นายวิษณุ  โคตรมณี
2. นางสาวสมลักษณ์  เวียงแก้ว
 
1. นางสาวนาฏยา  อะเวรา
2. นางสาวฉวีวรรณ  สุจินดา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอาถาภรณ์  ศรีพลไกร
 
1. นางนิตยา  คำโยค
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายวุฒิไกร  แสงทอง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พิมพ์สีโคตร
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 8 1. นางสาวกัณทิมา  สังฆคาม
 
1. นางนิตยา  คำโยค
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกาญจนา  บุญเพศ
2. เด็กหญิงณัฐพร  แวงคำ
3. เด็กหญิงดุสิตา  ชาวประมง
 
1. นางสาวชณิดา  ทัศนิยม
2. นางสาวอมรรัตน์  พิมพ์สีโคตร
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60.17 ทองแดง 12 1. นางสาวปภัสสร  ชาตาสุข
2. นางสาวรัตติกาล  กาญจนเภตตานันท์
3. นายอัครพล  โชติมนทิน
 
1. นางพวงพยอม  บุญพิคำ
2. นายสำเริง  อินทิจักร์
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวกาญจนา  สีเสน
2. นายจักรกฤษณ์  พิลาหา
3. นางสาวจุฑามาศ  สีมา
4. นางสาวชาคริยา  ทะจีน
5. นางสาวดวงตา  บึงกลาง
6. นางสาวนริศรา  เมตตา
7. นายภากร  ศรีเคนา
8. นางสาววรรฉวี  จำปาบุรี
9. เด็กหญิงวราภรณ์  ฤทธิรอน
10. เด็กชายสายัณต์  โชติมลทิน
11. นางสาวสาวิตรี  คงน้อย
12. นางสาวอัญชัน  ไกลตรี
13. นายอัมรินทร์  วงแก้ว
14. นางสาวเสาวณี  โคราช
15. นางสาวโสภิตา  เย็นปู
 
1. นางสาวศิวาพร  นามบุตร
2. นางสาวราณี  ใจกว้าง
3. นางสาวอมรรัตน์  พิมพ์สีโคตร
4. นางสาวจรรยาวัฒน์  ศรีใส
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. นางสาววิลัยลักษณ์  จักสิน
2. นางสาวเนตรชนก  ปัจฉา
 
1. นางสาวศิวาพร  นามบุตร
2. นายสถิตพงษ์  บุญพิคำ
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกฤษฎา  คะวิลุน
2. นายณัฐกานต์  ชมภูเพชร
 
1. นายเสกสรร  ศรีจันทร์
2. นายธนชัย  วงศ์สุริยา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวพวงเพชร  รัตนชัย
 
1. นางกัญตนันท์  ด่างเกษี
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวรัชดาภรณ์  ทุมทอง
 
1. นางกัญตนันท์  ด่างเกษี
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทยา  นันทะมิตร
 
1. นางกัญตนันท์  ด่างเกษี
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวประภัสสร  พรนิคม
 
1. นางกัญตนันท์  ด่างเกษี
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคณิสร  เสสา
 
1. นางกัญตนันท์  ด่างเกษี
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปิยะดา  ข่ายเพ็ชร์
 
1. นางกัญตนันท์  ด่างเกษี
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกลิ่นฟาง  เบ้าลา
2. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  จันทะวงษ์
 
1. นางกัญตนันท์  ด่างเกษี
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอุทัย  อุทัยลี
 
1. นางกัญตนันท์  ด่างเกษี
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชัยยุทธ  ภักดีพันดอน
 
1. นางกัญตนันท์  ด่างเกษี
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงธาริณี  หลาบมาลา
 
1. นายนิรุตต์  คำภิเนตร์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติธัช  จันทรวงศ์
2. นายจักรกฤษ  ศรีเคนา
3. นางสาวจิราวรรณ  มุงคูณแสน
4. นางสาวชฎาพร  พินิจมนตรี
5. นายณัฐศักดิ์  ทิมิลกุล
6. เด็กชายธีรพล  เสนา
7. นางสาวน้ำฝน  จันทพงษ์
8. นายบุญเสริม  สาทไทสงค์
9. นางสาวประภัสสร  พรนิคม
10. เด็กชายพงศกร  มะโนรมย์
11. เด็กชายพลากร  คำครณ์
12. นายภทรพงษ์  เลพล
13. นางสาวภริตา  แสนกุล
14. นางสาวมาลินี  วงศ์สุริยา
15. นายยงยุทธ  น้อยน้ำคำ
16. นายรัชการ  คำครณ์
17. เด็กชายรัชพล  ธรรมศิริ
18. นางสาวรุ่งตะวัน  ยศกลาง
19. นางสาววรรวลี  ชินบาล
20. นางสาววิจิตรา  หยุยไทสง
21. นางสาวศรสวรรค์  ทัพโยธา
22. นางสาวศิรินภา  ข่ายเพ็ชร์
23. นายอนุชา  วัฒนากุล
24. เด็กชายอนุรักษ์  ลุนสะแกวงษ์
25. นางสาวอักษรสวรรค์  ธรรมศิริ
26. นางสาวัรัชดาภรณ์  ทุมทอง
27. นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีจุมพล
28. นางสาวเอมอร  ธรรมวงษา
 
1. นายนิรุตติ   คำภิเนตร์
2. นายประยูร  จุลม่วง
3. นายเอกบุรุษ  จันทะวงศ์
4. นายคณาวุฒิ  ไชยคำ
5. นายศักดิ์ดา  สุขอาษา
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอาวัษฎา  ทำสวนมอญ
 
1. นายนิรุตต์  คำภิเนตร์
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนุกูล  ฝั่งซ้าย
2. นายวรวุธ  ศรีอุดม
3. นายสุขสันต์  ทัพศรีแก้ว
4. นางสาวอริศรา  วงษาเภา
5. นายอุทัย  โคตสพล
 
1. นางสาววันวิสาข์  หล่มช่างคำ
2. นางสาวราณี  ใจกว้าง
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยยุทธ  ภักดีพันดอน
2. นายวัชรายุทธ  แข็งฤทธิ์
3. นายวิษณุ   โคตรมณี
4. นายอรัณย์  นามตะคุ
5. นายอัศจรรย์  พรมมา
6. นายเอกกวี  หลานวงศ์
 
1. นายนิรุตต์  คำภิเนตร์
2. นายเอกบุรุษ  จันทะวงศ์
3. ว่าที่ร้อยตรีวิชาญชัย  ฤทธิ์มหา
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพรรณี  ยอดแสงคำ
2. เด็กหญิงอนุสรา  ปัดชา
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  สุจินดา
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายรณชัย  ปั๗ฉา
 
1. นางสาวราณี  ใจกว้าง
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงประภาภรณ์  คำภีร์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พิมพ์สีโคตร
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 - - - 1. นางสาวกัณทิมา  สังฆคาม
 
1. นางสาวจรรยาวัฒน์  ศรีใส
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชฎาพร  พินิจมนตรี
2. นายณัฐวุฒิ  เอมชบุตร
 
1. นายเอกบุรุษ  จันทะวงศ์
2. นายอิศรา  ภาประเวช
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทรงพล  ภักดีพันดอน
2. เด็กชายอาทิตย์  ศรีหะมาตร์
 
1. นายเอกบุรุษ  จันทะวงศ์
2. นายอิศรา  ภาประเวช
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นายอาทิตย์  ศรีหะมาตร์
2. นายเนวรุทธิ์  บุษดี
 
1. นายเอกบุรุษ  จันทะวงศ์
2. นายอิศรา  ภาประเวช