สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วเกิดเคน
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  มูลปาก
3. เด็กหญิงวรนุช  วรภูมิ
 
1. นางประภา  คำวัง
2. นางสาวกมลนัทธ์  นามี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.6 ทอง 14 1. เด็กชายธีระศักดิ์  สุวรรณภักดี
2. เด็กหญิงปฏิมา  ฝากทอง
 
1. นางสาววราภรณ์  แสงใส
2. นางสาวกมลนัทธ์  นามี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.25 ทอง 16 1. นางสาวปารีณา  ขาวประภา
2. นายมงคล  บุญทัน
 
1. นางสาววราภรณ์  แสงใส
2. นางสาวรุ่งรวี  หลานวงศ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  คล้ายสูงเนิน
 
1. นางวนิดา  ศรีคำหาญ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวกิ่งกมล  ดีสินธุ์
 
1. นางวนิดา  ศรีคำหาญ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  คล้ายสูงเนิน
 
1. นางศิริพร  สุขเกษม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวกัญญารัตน์  แสนมา
 
1. นางศิริพร  สุขเกษม
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิ่งกมล  ดีสินธุ์
2. เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  บุญจันทร์
3. นายภาคิน  นาลาด
4. เด็กชายภูชิสส์  ศิริสุวรรณ
5. เด็กหญิงอรพรรณ  กาคำ
 
1. นางวนิดา  ศรีคำหาญ
2. นางรัชนี  น้อมระวี
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรนุช  วรภูมิ
 
1. นางฐิติมา  ศิริบุตร
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิลาวัลย์  เงินแพง
 
1. นางลักษณี  บรรณกิจ
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปฏิมา  ฝากทอง
2. เด็กหญิงวรนุช  วรภูมิ
 
1. นางศิริพร  สุขเกษม
2. นางฐิติมา  ศิริบุตร
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์  แสนมา
 
1. นางฐิติมา  ศิริบุตร
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  มูลปาก
2. เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  บุญจันทร์
 
1. นางสาวรุ่งรวี  หลานวงศ์
2. นางสาววราภรณ์  แสงใส
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอารียา  หงษ์งาม
 
1. นางสาวรุ่งรวี  หลานวงศ์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายธนพล  วงษ์ก่อ
2. เด็กชายพงศกร  ธูปเกิด
 
1. นายอุทัย  ภักดีประยูรวงศ์
2. นางวีรยา  อุปศักดิ์
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นายรัชชานนท์  พรหมสิทธิ์
2. นายสำรวย  ทองจันทร์
 
1. นายอุทัย  ภักดีประยูรวงศ์
2. นางวีรยา  อุปศักดิ์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวงามตา  ทาศักดิ์
2. นางสาวอัจฉราพร  กาลจักร
3. นางสาวเบญจมาศ  เครือเขื่อนเพชร
 
1. นางวีรยา  อุปศักดิ์
2. นายอุทัย  ภักดีประยูรวงศ์
 
18 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพร้อมบุญ  บุญพร้อม
 
1. นางสาวรุ่งรวี  หลานวงศ์
 
19 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทร์นภา  มุลตรี
2. เด็กชายพร้อมบุญ  บุญพร้อม
3. เด็กหญิงอารญา  เรือนทอง
 
1. นางสาวรุ่งรวี  หลานวงศ์
2. นางสาวบุตชรินทร์  คะสีทอง
 
20 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนาดร  นามบ้านค้อ
2. เด็กชายประเสริฐศักดิ์  หาญรบ
 
1. นางรัชนี  น้อมระวี
2. นางสาวบุตชรินทร์  คะสีทอง
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเรืองชัย  สุโพธิ์
 
1. นางรัชนี  น้อมระวี
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทวิน  ช่วยแสง
 
1. นางวนิดา  ศรีคำหาญ
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสถาพร  หัดสิม
 
1. นางวนิดา  ศรีคำหาญ