สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  บุญจันทร์
 
1. นางสาวรุ่งรวี  หลานวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นางสาวทัดดาว  ประทุมศรี
2. นางสาววิชุดา  ศรีกานิตย์
 
1. นางสาวรุ่งรวี  หลานวงศ์
2. นายเสงี่ยม  กมลเศษ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงนราวัลย์  ทะทุมมา
2. เด็กหญิงนัฐนันท์  ทองโคตร
 
1. นางวนิดา  ศรีคำหาญ
2. นางวีรยา  อุปศักดิ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นายรณชัย  เหง้าพรหมมินทร์
 
1. นางวนิดา  ศรีคำหาญ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญารัตน์  แสนมา
 
1. นางลักษณี  บรรณกิจ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวกัญญารัตน์  แสนมา
 
1. นางลักษณี  บรรณกิจ
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นางสาวพัชรา  สอรักษา
2. นายสำรวย  ทองจันทร์
 
1. นายอุทัย  ภักดีประยูรวงศ์
2. นางวีรยา  อุปศักดิ์