สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 1. นางสาวกาญจนา  ศรีกานิตย์
 
1. นางสาวรุ่งรวี  หลานวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงรลิษา  พรมสิทธิ์
 
1. นางศิริพร  สุขเกษม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 1. นางสาวพิมผกา  คำสีทา
 
1. นางสาวรุ่งรวี  หลานวงศ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพรสุดา  มะลิวัลย์
2. เด็กหญิงอังคนางค์  โลหิตดี
 
1. นางสาวรุ่งรวี  หลานวงศ์
2. นายเสงี่ยม  กมลเศษ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจารุมน  ฤทธิ์วาปี
 
1. นางรัชนี  น้อมระวี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60.84 ทองแดง 11 1. นายมงคล  พรหมโท
2. นางสาวอารีญา  หงษ์งาม
3. นายอุทัย  มูลปาก
 
1. นางสาววันศรี  ชื่นจอหอ
2. นายเจษฎา  บัณฑิตรักการค้า
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กชายธนา  ศีระพันธ์
2. เด็กหญิงสุธิดา  หินอ่อน
 
1. นายบุดดา  คุณาวัฒน์
2. นางวีรยา  อุปศักดิ์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นายชัยวัฒน์  จูมสวัสดิ์
2. นางสาวยุพเรศ  อินทะเกตุ
 
1. นายบุดดา  คุณาวัฒน์
2. นายอุทัย  ภักดีประยูรวงศ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  ลาโสภา
 
1. นางฐิติมา  ศิริบุตร