สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรวิภา  แจ้งศรี
 
1. นางสาวอมรรัตน์  โพธิ์ศรี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเสาวนีย์  สิงห์พุ้ย
 
1. นายเดชา  แสนโยธา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.34 ทอง 4 1. นางสาววรดา  โอ้อุ้ย
2. นายสุริยา  ตุปันนา
3. นายเฉลิมพล  สิมพา
 
1. นางเกศกนก  อินแปง
2. นางสาวรุ่งอรุณ  คำพิมาน
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพรพินิจ  พรสุวรรณ
2. เด็กหญิงศิริภรณ์  เสริฐสาย
3. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ระดาดาษ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ชารี
2. นางสุภาวดี  โสภาค
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปิยะพร  ทวีทรัพย์
2. นางสาวรัชดาพร  แพงวาปี
3. นายเกียรติศักดิ์  โคตะคำ
 
1. นางสาวอุบล  ไชยชนะ
2. นางสาวปณิชา  พรหมสิทธิ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรนาฏ  รากวงศ์
2. เด็กหญิงศิรินยา  กองสีหา
3. เด็กหญิงสมิตานัน  ผันผ่อน
 
1. นางกุสุมา  ใสสะอาด
2. นางสาวสุภาพร  สิงห์วงษ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกพร  ยอดยศ
2. นางสาววันวิสาข์  พาลี
3. นายอนุเชษฐ์  วิบูลย์กุล
 
1. นางเกศกนก  อินแปง
2. นางสาวสุภาพร  สิงห์วงษ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.6 ทอง 9 1. เด็กชายนครินทร์  แบบบาง
2. เด็กหญิงสิริประภา  วงศ์สิงห์
 
1. นายรมรันดร์  แหมไธสงค์
2. นายประสิทธิ์  กองณรงค์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.6 ทอง 4 1. นายทัศนัย  พาพาน
2. นางสาวปวีณา  คำเชียง
 
1. นางสาวฐิติชล  มงคลศรี
2. นางสาวมุธิตา  บุญสิทธิ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นางสาวอาทิตยา  ชานันโท
 
1. นางสุภาพร  ถำวาปี
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  โพยนอก
2. เด็กหญิงฐิติมา  สีบาล
3. เด็กหญิงประภัสสร  สาวิสิทธิ์
4. เด็กหญิงพิริยาภรณ์  บุญรักษา
5. เด็กชายภาคภูมิ  ชูแก้ว
6. เด็กชายยุทธศาสตร์  โคตรลือชา
7. เด็กชายวิวัฒน์  สีสุขา
8. เด็กชายสิทธิศักดิ์  วงศ์ศรีรักษา
9. เด็กชายเฉลิมพร  ภูมาส
10. เด็กหญิงเมฑาวี  มูลมาตย์
 
1. นางสุภาพร  ถำวาปี
2. นายภัทรพล  วันสืบ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลธิดา  สิงหาราม
 
1. นางสาวจิมาพร  อินกง
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันสอนจักร์
2. เด็กหญิงศิริเกษ  ทองมน
 
1. นางสาวจิมาพร  อินกง
2. นางสาวยุวดี  จันทรมณี
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวกนกวรรณ  ขันธวิไชย
2. นางสาวอรพรรณ  ศรีสอนดี
 
1. นางสาวยุวดี  จันทรมณี
2. นายศิริพร  แก้วมะวงศ์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายพรเทพ  อนันตภูมิ
2. นายวินัย  ไชยกวงชา
 
1. นายสันติ  ศรีคุณแก้ว
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพรศักดิ์  ปัตถาวะโร
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ผิวผ่อง
3. เด็กชายอนุชา  แสนแก้ว
 
1. นางวิลาสินี  ยางธิสาร
2. นางทัศนีย์  ศรีสวัสดิ์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพลอยลิน  ศิริทน
2. เด็กหญิงวริศรา  บำรุง
3. เด็กหญิงอริษา  แต้มคัมภี
 
1. นางวิลาสีนี  ยางธิสาร
2. นางสาวอมรัตน์  แสนลคร
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิตรกัญญา  วงศ์สิงห์
2. นายสำราญ  โพธิ์คำตา
3. นางสาวสุพัตรา  ผิวดำ
 
1. นางวิลาสินี  ยางธิสาร
2. นางเจนจิรา  โสวันทา
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประวรรณา  คำย่อย
2. เด็กชายพงศธร  งามหนัก
3. เด็กหญิงอาทิติยา  เทพพิทักษ์
 
1. นางวิลาสินี  ยางธิสาร
2. นายภัทรพล  ทิพย์กรรณ
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิธิพร  สีอ่อน
2. นางสาวพัชราภา  จันทะเสน
3. นางสาวอริษา  นาสังข์
 
1. นางวิลาสินี  ยางธิสาร
2. นายภัทรพล  ทิพย์กรรณ