สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. นางสาวถิรดา  วิบูลย์กุล
2. เด็กหญิงพิมพ์มณี  เนียมพันธ์
 
1. นางฉวีวรรณ  เหล่าเรือง
2. นางพูลศรี  จันโทพลัง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. นางสาวธนพรรณ  กุหลาบ
2. นางสาวศศิณา  ฉายาพัฒน์
 
1. นางสาวธรรมิกา  นครชัย
2. นายสมเกียรติ  จันทะคร
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 1. เด็กชายลิขิต  กำเนิดสิงห์
2. เด็กชายเวฆิน  พาพินิจ
 
1. นางไพรวัลย์  มาตย์เทพ
2. นายปฏิภาณ  รินทรักษ์