สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นางสาวรวิพร  สวัสดิ์ประภา
 
1. นางเพียงใจ  พรมเลิศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 74 เงิน 10 1. นางสาวกรรณิการ์  บริบูรณ์
2. นางสาวกัลยรัตน์  เลพล
 
1. นางเพ็ญศรี  ชูเกียรติ
2. นางลัคนา  ชำนาญกุล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายมีชัย  หนูพิศ
 
1. นางสาวกนกอร  ไชยกว้าง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อังคะสี
 
1. นายธงชัย  พรมเลิศ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77.6 เงิน 5 1. นางสาวชุติมา  สลายจักร
2. นางสาวมณีรัตน์  ทองภู
3. นางสาวอารียา  หนูพิศ
 
1. นางสุกัญญา  คลังแสง
2. นางศิริพรรณ  สีดามุย
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นายพีรพล  บำรุงภักดี
2. นายรัฐธรรมนูญ  ทาระขจัด
3. นายโฆสิทธิ์  พลพาล
 
1. นางจรรยา   ชินฝั่น
2. นายเสถียร  พรหมดี
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 73.5 เงิน 8 1. นางสาวน้ำฝน  สุขาวาปี
2. นางสาวศศิวิมล  วันอาทิตย์
3. นายสมพงศ์  ทองลี
 
1. นางจรรยา   ชินฝั่น
2. นางสุกัญญา  คลังแสง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวรุ้งตะวัน  ชัยศรีหา
 
1. นางเพ็ญศรี  ชูเกียรติ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 78.8 เงิน 6 1. นางสาวนันทิยา  รังคะวงษ์
 
1. นางสาวกรรณิกา  มหาวัน
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นายยุทธพล  ธรรมทาทอง
 
1. นายศักยภาพ  รัตนพรหม
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงนิลาวัลย์  พิมพ์ดวงสี
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ศิริหงษ์
 
1. นางสาวมนัสชนก  เทพพร
2. นางสาวอารีรัตน์  สังขะทิพย์