สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปณิตตา  พละแสน
 
1. นางนวลฉวี  พลโสดา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 13 1. นางสาวศยาพร  ผ่านสำแดง
 
1. นายอนุชิต  ไสยสิทธิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  บุญทัน
 
1. นางอรนาถ  จิวสกุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวสุธัญญา  ศรีกงพาน
 
1. นางกาญจนา  สวรรยาวิสุทธิ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธารพิรมย์  สมบูรณ์
 
1. นางสรวีย์  ยลวิลาศ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมณีรัตน์  มโนรินทร์
 
1. นางสาวภัทฐิชา  วรรัตน์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุษญาลักษณ์  พันกกค้อ
2. เด็กหญิงปิยธิดา  นรากุล
3. เด็กหญิงสิริอาภา  ให้หวัน
 
1. นางสุนทราวดี  กมลเศษ
2. นายสิทธิชัย  ปุราเต
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวกนกพร  ปาวสง่า
2. นายบัลลังก์  แซ่ลิ้ม
3. นางสาวรวิรุจา  ทองเงิน
 
1. นายสิทธิชัย  ปุราเต
2. นางสิรินันท์  สุนทโรทก
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษณะ  ศิริรางกูล
2. เด็กหญิงบุรณิศา   บุนรสิงห์
 
1. นางอักษรศิริ  ป้องขวาเลา
2. นางสาวสำอางค์  พรมมา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอนุภาพ  รณเรืองฤทธิ์
2. นางสาวอัณธิญาพร  วรรณจำปี
 
1. นางอักษรศิริ  ป้องขวาเลา
2. นางสาวภัทรา  ริกำแง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. นายปัญญวัฒน์   ลีทหาร
 
1. นางละมัย  ไชยโคตร
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 2 เข้าร่วม 11 1. นางสาววราภรณ์  จำปี
 
1. นายวชิรวิทย์  คำตา
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนริศรา  สิมมา
2. เด็กหญิงนิรัตติยา  พัวะทอง
3. เด็กหญิงวิภากร  หมู่บ้านม่วง
 
1. นางรัชนี  ทุ่มแห่ว
2. นายเถลิงศักดิ์  ตะไก่แก้ว
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 90.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกันย์ชิสา  นาคเสน
2. นางสาวปริญธร  อินทรจักร
3. นางสาวยุภาวดี  ศรีระวงษ์
 
1. นายพิสิทธิ์  น้อยสิงห์ทอง
2. นายพยัพย์   ชัยภูมี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐกาล  ไพศาล
2. เด็กชายอธิวัฒน์  พงษ์สวัสดิ์
 
1. นางเสาวนีย์  เชาวลิต
2. นางสาวเสาวรักษ์  สุขเกษม
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปิยภรณ์  บัวบาน
2. นายเฉลิมยศ  ภูกองไชย
 
1. นางสาวรัศมี  พรมแสนปัง
2. นางสุนารี  แก้วเหลื่อม
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวัชราพร  กรนิรัตน์
 
1. นางสาวภัสรา  อรุณมีศรี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภาคิน  วิชัยวงษ์
 
1. นายสนิท  จันทรา
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ไร่พริก
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ดวงพิมพ์
3. เด็กหญิงลัลลิยา  รัตนหุน
 
1. นางยุรีมาศ  เครื่องพาที
2. นางสาวภาวนา  วะปะแก้ว
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชุติวัติ  งวนหอม
2. นางสาวนัฐวดี  พัวะทอง
3. นางสาวรติกรณ์  ศรีปะโค
 
1. นายศรานนท์   วะปะแก้ว
2. นางเพ็ญพรรณ  ชีวะคำนวณ
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธีรดา  มาลุน
2. เด็กหญิงนิภาพร  ราชสมบัติ
3. เด็กชายภูวดล  แก้วแดง
 
1. นางสาวแสงระวี  กลิ่นกุหลาบไพร
2. นางจุรีพร  แสนตลาด
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวกัญญาวีร์  ดวงพิมพ์
2. นางสาวดาลัด  ชาติแพงตา
3. นางสาวอินทิรา  หมายชัย
 
1. นางสาวพาชื่น  วรรณพงษ์
2. นางสาวจรุณี  ศรีทาดี
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.29 ทอง 4 1. นางสาวจิรวดี  อุสุพานิชย์
2. นางสาวจิราภรณ์  ชาลีสมบัติ
3. นายธนงศักดิ์  ทาทอง
 
1. นางสาวปรานี  ศรีทอนสุทธิ์
2. นางสาวปิยะรัตน์  สีคง
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นายธัญญาณัฐ  ศรีวาปี
2. นางสาววิชุดา  สารพันธ์
3. นายสุวรรณชัย  เพ็ญนาดี
 
1. นายประพจน์  ขามรัตน์
2. นางสาวประไพศรี  หินซุย
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  สุวรรณแสง
2. เด็กหญิงภาวริน  พลน้ำเที่ยง
3. เด็กหญิงรัตติยากร  แสนโชติ
 
1. นางภาวนา  วะปะแก้ว
2. นางพรพิศ  สันประเภท
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.5 ทอง 5 1. นายกิตปกรณ์  อุบลครุฑ
2. นางสาวปริมปรียา  อุตตะกะ
3. นางสาวสุชาดา  นามโนรินทร์
 
1. นางสาวมยุรี  จันทรเสนา
2. นายศรานนท์  วะปะแก้ว
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนันทวัฒน์  สัจจมณี
2. เด็กชายภานุเดช  เนตรภักดี
 
1. นางสาวประไพศรี  หินซุย
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นายธัญญาณัฐ  ศรีวาปี
2. นายภานุวัฒน์  ปังลือรัตน์
 
1. นางสาวประไพศรี  หินซุย
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 49.74 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายธีรภัทร์  ศรีนครดี
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  หมวดชาลี
 
1. นายจักรี  ราโชมาศ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 67.62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภานุเดช  เนตรภักดี
2. เด็กชายอภิรัช  ก้อมอ่อน
 
1. นายจักรี  ราโชมาศ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิราพร  พวกขุนทศ
2. เด็กชายยุทธพงษ์  กระทุ่มกลาง
3. เด็กหญิงวณิชชา  โภคาพาณิชย์
4. เด็กหญิงวินิตตา  สัตยาวัน
5. เด็กหญิงไพลิน  สุโพธิ์แสน
 
1. นายรัฐพงศ์  วิชัยยงค์
2. นางพัณณ์ชิตา  ภีรภาค
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.65 ทอง 6 1. นายฐิติพงศ์  สีเคนา
2. นางสาวนภาภรณ์  ซ่อนนารา
3. นางสาวภานุมาศ  พิมโสดา
4. นางสาวมยุรฉัตร  บุตรแสน
5. นางสาวศศิธร  วิบูลย์กุล
 
1. นางพรประพันธ์  เจริญพงศ์
2. นายธีรสันต์  เครื่องพาที
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงนพัชษร  บุษดี
2. เด็กหญิงนฤมล  มะยมทอง
3. เด็กหญิงฟ้าใส  ครยก
4. เด็กหญิงวิภาดา  พลมนตรี
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  คำวิลัย
 
1. นางสุรางคณา  ปะตังถาโต
2. นางสาววนิดา  ลมมนตรี
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรพรรดิ์  ศิริวารินทร์
2. นางสาวจุฑาทิพย์  สีคาม
3. นายวราวุฒิ  วุฒิเสน
4. นายศุภกฤต  ทะวาปี
5. นายอนุชิต  ภักสรสิทธิ์
 
1. นางอาภาสิริ  วิชัยวงศ์
2. นางสาวกาญจนา  กาลบุตร
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปฏิญาณ  บรมโคต
2. นายพลพรรธน์  ไผ่ขาว
3. นายพิพัฒน์พงษ์  สิทธิจันเสน
4. นายศิริชัย  อินทร์คำ
5. นางสาวเนตรชนก  มีอาหาร
 
1. นายธงชัย  สังสุทธ์
2. นายอาคม  ไชยโคตร
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  โภคาพาณิชย์
 
1. นายณรงค์เดช  พลหล้า
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวหฤทัย  เปี่ยมวัฒนา
 
1. นายกนกศักดิ์  ประสงค์ศิลป์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.4 ทอง 4 1. เด็กชายธีระยุทธ  พลขอนแก่น
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  บัวเพชร
 
1. นางพัณณ์ชิตา  ภีรภาค
2. นางคำกอง  นิลสุวรรณ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.2 ทอง 6 1. นางสาวอรพรรณ  บุบผามาลา
2. นายเกียรติศักดิ์  พวงพรรณทอง
 
1. นางสาวประภาภรณ์   ดวงประเสริฐชัย
2. นางคำกอง  นิลสุวรรณ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 82.5 ทอง 4 1. นางสาวกฤษกร  สมอ่อน
2. เด็กหญิงจุฑาวดี  ฤทธิสอน
3. นางสาวณัฐริกา  พ่อนามแดง
4. นางสาวน้ำฝน  คลื่นแก้ว
5. เด็กหญิงวราพร  คลังแสง
6. เด็กหญิงวิภาดา  แสงทับทิม
7. เด็กหญิงศศินา  โสภากุล
8. เด็กหญิงอริญา  เพียรอบวงค์
9. นางสาวเกวรินทร์  ปัททุม
10. นางสาวเบญจมาภรณ์  บำรุงภักดี
 
1. นางคำกอง  นิลสุวรรณ
2. นางพัณณ์ชิตา  ภีรภาค
3. นายนายอาคม  ไชยโคตร
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. นางสาวกานต์สินี  ภูสีฤทธิ์
2. นางสาวชลธิชา  อนุประดิษฐ์
 
1. นางปัญญรัชต์  ปัตถาวะโร
2. นางสาวสุภาภรณ์   ศรีเกียรติ
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวรัชดาพร  บุญรอด
2. นางสาวสิริมงคล  รักษาภักดี
 
1. นางปัญญรัชต์  ปัตถาวะโร
2. นางสาวสุภาภรณ์   ศรีเกียรติ
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  เเก้วจำลอง
 
1. นายสมควร  พลทอง
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง 5 1. นายพงศธร  ปัสเสน
 
1. นายสุพจน์  สุวรรณภักดี
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นายชัชวาลย์  พันธุสันติ์
 
1. นายสุุพจน์  สุวรรณภักดี
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพิชิตชัย  ยะราช
 
1. นายสุพจน์  สุวรรณภักดี
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัลปังหา  ชูติธร
 
1. นายสมควร  พลทอง
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นางสาวณัฐลดา  ศรีหาโคตร
 
1. นายสุพจน์  สุวรรณภักดี
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรุจิรา  ประทุมศรี
2. เด็กหญิงโสภิตา  นาเหนือ
 
1. นายสมควร  พลทอง
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ทองสุขเเก้ง
 
1. นายสมควร  พลทอง
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ปานทอง
 
1. นายสุพจน์  สุวรรณภักดี
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภาณุเมศ  จำปาเเดง
2. เด็กชายภูานุพงศ์  สารพล
3. เด็กชายเทพกมล  เดิมดี
 
1. นายสมควร  พลทอง
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฑาริกา  ภูเงิน
 
1. นายอำนาจ  นามโส
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพร  ปางสง่า
 
1. นายอำนาจ  นามโส
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรพรรดิ์  เชียงใต้
 
1. นายอำนาจ  นามโส
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 - - - 1. นางสาวรัตติยา  อุ่นใจ
 
1. นายอำนาจ  นามโส
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนชัย  ภูชัว
2. นายธวัชชัย  สิทธิวงษา
3. นายปัญญา  ปาสะโน
4. เด็กชายอนุชาติ  สินธุชาติ
 
1. นายธีรพงษ์  สารคม
2. นางสุภาพ  พึ่มชัย
3. นางสาวสุทธิการ  เเสงศศิธร
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษดา  แก้วพรม
2. นายชัยณรงค์  บุษดี
3. นายธนชัย  ภูชัว
4. นายธนพงษ์  งามฉวี
5. เด็กชายธนเดช  ยุทธกล้า
6. เด็กชายธวัชชัย  สิทธิวงษา
7. นายธัญญาณัฐ  ศรีวาปี
8. นายนวเรศ  วิบูลย์กุล
9. นายนันทวัฒน์  สัจจมณี
10. นายปัญญา  ปาสะโน
11. นางสาวปาลิดา  ลีบ่อน้อย
12. นายยุทธการ  ไกรตรี
13. นางสาววิชุดา  สารพันธ์
14. นายสหภาพ  ไชยวงศา
15. นางสาวสุวนันท์  บัณฑิตกุล
16. เด็กชายอนุชาติ  สินธุชาติ
17. นางสาวอนุศรา  อยู่สุข
18. นางสาวอรญาณี  หมายชัย
19. นายอิศรา  แก้วกันยา
20. นางสาวแขไข  แก้วศรีสุข
 
1. นายธีรพงษ์  สารคม
2. นางสุภาพ  พึ่มชัย
3. นางสาวสุทธิการ  แสงศศิธร
4. นายสมัย  ทานะติง
5. นายสนอง  สฤษชสมบัติ
6. นายสุรศักดิ์  หล้าษา
7. นางจันทร์เพ็ญ  ฤทธิมาร
8. นายอำนาจ  นามโส
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยุทธการ  ไกรตรี
 
1. นายธีรพงษ์  สารคม
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.6 ทอง 5 1. นายชานนท์  ยันไธสง
 
1. นายธีรพงษ์  สารคม
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  เจริญชัยสง
 
1. นายธีรพงษ์  สารคม
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุกัญญา  ศรีหาจันทร์
 
1. นายธีรพงษ์  สารคม
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธรรมธร  กล้าหาญ
 
1. นายธีรพงษ์  สารคม
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธัญทิพย์  โชคกาญจนเศษฐ
 
1. นายธีรพงษ์  สารคม
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอาทิตยา  ประวิเศษ
 
1. นายธีรพงษ์  สารคม
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนบดี  ธนูทอง
 
1. นางเบญจภรณ์  อาษาสร้อย
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนายศุภกฤษ  ทะวาปี
 
1. นางเบญจภรณ์  อาษาสร้อย
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงรัชนีกูล  ฝูงใหญ่
 
1. นางเบญจภรณ์  อาษาสร้อย
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนัฏฐณิชา  เกษแก้ว
 
1. นายเบญจภรณ์  อาษาสร้อย
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวัฒนา  ศรีจันทร์มูล
 
1. นางเบญจภรณ์  อาษาสร้อย
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทราพร  สุวรรณภักดี
 
1. นางเบญจภรณ์  อาษาสร้อย
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฑาริกา  ภูเงิน
 
1. นางเบญจภรณ์  อาษาสร้อย
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันทร์โสดา
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คงอุทิศ
3. เด็กชายชัยพิชิต  ศาลาจันทร์
4. เด็กชายธนากร  โภคาพานิชย์
5. เด็กหญิงนพมาศ  เกรียนอก
6. เด็กหญิงพรพิมล  ปะเมโท
7. เด็กหญิงสุธาสินี  จันทกนก
8. เด็กชายสุธิติ  ขันตา
9. เด็กชายสุวัฒน์  สุระภา
10. เด็กชายองอาจ  ใยเมือง
 
1. นายสนอง  สฤษชสมบัติ
2. นางสุภาพ  พึ่มชัย
3. นางสาวสุทธิการ  เเสงศศิธร
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์  สีเขียว
2. นางสาวจิราภรณ์  ผลาผล
3. นางสาวพัชริดา  เภาพาน
4. นายภูวนาท  สายลวดคำ
5. นางสาววรรัตน์  ทิ้งโคตร
6. เด็กชายวัชระ  โคตรมณี
7. นายวัชรินทร์  จันทร์โสม
8. นายวิททวา  พลางวัน
9. นายศราวุฒิ  บุตรตระกุล
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สาคร
 
1. นายสุรศักดิ์  หล้าษา
2. นางสุภาพ  พึ่มชัย
3. นางสาวสุทธิการ  เเสงศศิธร
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันทร์โสดา
2. นางสาวกัญญารัตน์  สีเขียว
3. เด็กหญิงพรพิมล  ปะเมโท
4. เด็กชายวัชระ  โคตรมณี
5. นายวัชรินทร์  จันทร์โสม
6. นายวิททวา  พลางวัน
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สาคร
8. นายองอาจ  ใยเมือง
 
1. นางสุภาพ  พึ่มชัย
2. นางสาวสุทธิการ  เเสงศศิธร
3. นางจันทร์เพ็ญ  ฤทธิมาร
4. นายสุรศักดิ์  หล้าษา
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันทร์โสดา
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คงอุทิศ
3. เด็กชายชัยพิชิต  ศาลาจันทร์
4. เด็กชายธนากร  โภคาพานิชย์
5. เด็กหญิงนพมาศ  เกรียนอก
6. เด็กหญิงพรพิมล  ปะเมโท
7. เด็กชายวัชระ  โคตรมณี
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สาคร
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุวรรณวาปี
10. เด็กหญิงสุธาสินี  จันทกนก
11. เด็กชายสุธิติ  ขันตา
12. เด็กหญิงสุภาพร  เหล่ามา
13. เด็กชายสุวัฒน์  สุระภา
14. เด็กชายองอาจ  ใยเมือง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ฤทธิมาร
2. นางสุภาพ  พึ่มชัย
3. นางสาวสุทธิการ  เเสงศศิธร
4. นายสุรศักดิ์  หล้าษา
5. นายสนอง  สฤษชสมบัติ
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชยากร  นาหงษ์
2. เด็กชายชัยพิชิต  ศาลาจันทร์
3. เด็กชายวัชระ  โคตรมณี
4. เด็กชายสิริโรจน์  สุโพธิ์คำ
5. เด็กชายองอาจ  ใยเมือง
 
1. นางสุภาพ  พึ่มชัย
2. นางสาวสุทธิการ  เเสงศศิธร
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 81.12 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรรษชล  จริยกิตติกุล
 
1. นางอมร  รัตนกลาง
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นางสาวภคกุล  เกวียนนอก
 
1. นางอมร  รัตนกลาง
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรนิษฐา  งวนหอม
 
1. นางสาวทองทัศ  บุญตา
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเสกสรรค์  บุตตะแสน
 
1. นางอรรจมาภรณ์  กาลวิบูลย์
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ดุลย์มา
 
1. นางอารมณ์  เมฆเวียน
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนภาพร  มารศรี
 
1. นางแววศรี  เหมือนทองจีน
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวัชรพล  มงคลอุทก
 
1. นางธรรมพร  นามโส
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเจตนิพิษฐ์  การุณรักษ์
 
1. นางสุภาวดี  แสงสุระ
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล  พินทปกัง
 
1. นางสาวศุภินันท์  คำปุย
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศราวุธ  ชัยคุณ
 
1. นางสาวลลิตา  คิอินธิ
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  มุงคุณแสน
2. เด็กชายวรวุฒิ  อไภราช
 
1. นางธรรมพร  นามโส
2. นางสาวทองทัศ  บุญตา
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายรัฐพล  ปัญญาใส
2. นางสาวสุดารัตน์  ชูพรมวงศ์
 
1. นางสุภาวดี  แสงสุระ
2. นางแววศรี  เหมือนทองจีน
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฉลองภรณ์  ภูกองไชย
2. นายชาญวิทย์  มังสุไร
3. นายธนากร  นกไทย
4. นางสาวพรนภัส  เนตรภักดี
5. นางสาวลลิตา  จันทะเสน
6. นางสาวศศิวิมล  ปิงเมือง
7. นางสาวศิโรวัลย์  ไชยคุณ
8. นางสาวสุกัญญา  วิชัยวงษ์
9. นางสาวสุพัตรา  นะวะศรี
10. นางสาวอินทิรา  หมายชัย
 
1. นายฉลาด   สิทธิคุณ
2. นายรัฐพงษ์  วิชัยวงห์
3. นายพิทักษ์  พันธุวาปี
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ธิชา
2. เด็กหญิงชมภูนุช  เสริมสาย
3. เด็กหญิงวิจิตรา  หอมดวง
4. เด็กหญิงสุนิสา  หอมสาย
5. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีรักษา
 
1. นางสุรางคณา  ปะตังถาโต
2. นายอาคม  ไชยโคตร
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกันตพงศ์  เนียมบุญเจือ
2. นางสาวฐิติกาญจน์  ผ่องแผ้ว
3. นางสาวปิยธิดา  คงเสมา
4. นางสาวรัชนีกร  แก้วเจริญ
5. นายสรธร  นพคุณโพธิ์สว่าง
 
1. นางพนารัตน์  เอกทัศน์
2. นายธีรสันต์  เครื่องพาที
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวีรวรรณ  พรมโคตร
2. เด็กหญิงสุวัจนีย์  แก้วกิต
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีสมบัติ
 
1. นางสาวสุระวัน  จันทจร
2. นางสาววิลาวัลย์  เจริญพงศ์
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นางสาวกนกอร  สุวรรณจำรูญ
2. นางสาวพิชญาภา  ประสงค์สุข
3. นางสาวสุธิดา  กะวิกูล
 
1. นางสาวสุระวัน  จันทจร
2. นางสาวอนงค์  ทนผักแว่น
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมาลัยพร  อินอำคา
2. เด็กหญิงศุกภัสสร  อินทร์จูม
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  เพ็งวงศ์ษา
 
1. นางบุษกร  บุญยัง
2. นางสาวกุหลาบ  แก้วเจริญ
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิติมา  ทุมพุทรา
2. นางสาวณัฐมล  เรียนรู้
3. นายธนพงษ์  งามฉวี
 
1. นางอุไรวรรณา  อนุสนธิ์
2. นางณฐอร  กองสีผิว
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชนายุทธ  ฉิมพลี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุวรรณวาปี
 
1. นางปาริชาต  เวียงแก้ว
2. นางสาวประเทือง  หลานวงศ์
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นายนายนัทพงษ์  ยุทธยง
 
1. นายไพบูลย์  พระเมือง
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงภูษนิศา  ภูหมอก
2. เด็กหญิงสุชาดา  พลนามอินทร์
 
1. นายสมัย  ทานะติง
2. นายพิสิทธิ์  น้อยสิงห์ทอง
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 - - - 1. นางสาวสิริรัตน์  กาลบุตร
 
1. นางวชิราภรณ์  พลไทยสงค์
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  การดี
2. เด็กหญิงอัจฉรา  สุขรมย์
 
1. นายสิทธชัย  ปุราเต
2. นายธีรสันต์  เครื่องพาที
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายรัฐพล  ปัญญาใส
 
1. นายสิทธชัย  ปุราเต
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงภัญวนา  แทนพลกัง
 
1. นางสุกัญญา  คำตา
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 - - - 1. นางสาวจรินทร  ทองพอก
 
1. นายสุรชาติ  พ้องเสียง
 
105 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันทร์โสดา
2. เด็กชายกัญญารัตน์  สีเขียว
3. เด็กชายจรัญ  นครศรี
4. นายจักรพรรดิ์  เชียงใต้
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คงอุทิศ
6. เด็กชายชิตพล  ทุมพุทรา
7. นางสาวฑาริกา  ภูเงิน
8. เด็กชายณภัทร์  สันโดด
9. นายธนัญชัย  พรมเเสนปัง
10. เด็กชายธีระวัฒน์  เเสงห้าว
11. เด็กหญิงนพมาศ  เกวียนนอก
12. เด็กหญิงพรพิมล  ปะเมโท
13. เด็กชายพัชริดา  เภาพาน
14. นายภานุวัฒน์  พิมพ์พิลึก
15. นางสาววรรัตน์  ทิ้งโคตร
16. นายวิททวา  พลางวัน
17. นายศราวุฒิ  ดีทองหลาง
18. เด็กชายศัตวรรษ  ทุมพุทรา
19. เด็กหญิงศิริลักษ์  สาคร
20. นายศิริโรจน์  สุโพธิ์คำ
21. นายศุภกร   วงษ์บุตตะ
22. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุวรรณวาปี
23. เด็กหญิงสุธาสินี  จันทกนก
24. เด็กชายสุธิติ  ขันตา
25. เด็กหญิงสุภาพร  เหล่ามา
26. นายองอาจ  ใยเมือง
27. เด็กชายอนุพงศ์  ทศศรีลา
28. เด็กชายอภิวัฒน์  เหล่าทอง
29. นางสาวอรัญญา  โสดาชู
30. นายเจนณรง  ปัญจะ
 
1. นายอำนาจ  นามโส
2. นายธีรพงษ์  สารคม
3. นางสุภาพ  พึ่มชัย
4. นางสาวสุทธิการ  แสงศศิธร
5. นายสุรศักดิ์  หล้าษา
6. นางจันทร์เพ็ญ  ฤทธิมาร
7. นายสนอง  สฤษชสมบัติ
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายฐิตินันท์  วงศ์จันทร์
2. เด็กหญิงวราพร  พรหมมา
 
1. นางสาวอรทัย  จ่าเหลา
2. นางสาวภาจิรี  บุญจูง
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิระชาติ  พิมวาปี
2. เด็กชายพงษกรณ์  ใจมนต์
 
1. นางสาวภาจิรี  บุญจูง
2. นางสาวอรทัย   จ่าเหลา
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นายอภิเชษฐ  พลนามอินทร์
2. นายอิศรา  แก้วกันยา
 
1. นายสุขุม  ธีระสาร
2. นางสาวภาจิรี  บุญจูง
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจตุพัฒน์  ทบจันทร์
2. นายอภิสิทธิ์  รินทรักษ์
 
1. นายสุขุม  ธีระสาร
2. นางสาวภาจิรี  บุญจูง
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมนัสวี  พรมแสนปัง
2. เด็กชายวสันต์  โคตจันทา
 
1. นางนพพร  สุวัตถินันท์
2. นางสาวภาจิรี  บุญจูง
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบัณฑิต  ชนะพจน์
2. เด็กชายพีระชัย  ราชโสภา
 
1. นายสุวัชชัย  อาษาสร้อย
2. นางสาวอรทัย  จ่าเหลา
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นายภูวนาท  ฐานขันแก้ว
2. นายโรจนพงศ์  ลิ้มวัฒนชัย
 
1. นายสุวัชชัย  อาษาสร้อย
2. นางสาวอรทัย  จ่าเหลา
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวรพงษ์  ชินภาส
2. นายอภิสิทธิ์  รินทรักษ์
 
1. นายสุขุม  ธีระสาร
2. นางสาวภาจิรี  บุญจูง
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศิวกร  อนันต์เอื้อ
2. นางสาวเกษศิรา  หงษ์ศรีทอง
 
1. นายสุขุม  ธีระสาร
2. นางสาวอรทัย  จ่าเหลา
 
115 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปวันรัตน์  มีสมทรัพย์
2. นางสาวลลิตา  แสงธิมา
3. นางสาวลัดดาวัลย์  ธนะรักษ์
 
1. นายสุขุม  ธีระสาร
2. นางสาวอรทัย  จ่าเหลา
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศิวกร  อนันต์เอื้อ
2. นางสาวสิริรัตน์  กาลบุตร
 
1. นายสุขุม  ธีระสาร
2. นางสาวภาจิรี  บุญจูง
 
117 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกรกช  แสนเสนา
2. นายชลวิทย์  ชมเชย
3. นายนัฐกิตติ์  สาโท
 
1. นายสุขุม  ธีระสาร
2. นายจำนง  ขาวเมืองน้อย
 
118 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติพงษ์  ใจสามารถ
2. นายชนาธิป  แข็งแรง
3. นายโชติปัญญา  ผันอากาศ
 
1. นายสุขุม  ธีระสาร
2. นายจำนง  ขาวเมืองน้อย
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาญเดช  สาดมุณี
2. เด็กชายธนิก  ร่มวาปี
3. เด็กชายนรเศษฐ์  มุกดาม่วง
 
1. นายจำนง  ขาวเมืองน้อย
2. นายประเสริญ  บุญจันทึก
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปนัดดา  คำผา
2. นางสาวภาลาดา  ดวงดี
3. นางสาวรินทราย  ไหมทอง
 
1. นายสุขุม  ธีระสาร
2. นายจำนง  ขาวเมืองน้อย
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวกรรณิการ์  พิมพ์ดา
2. นายจักรพงษ์  ปัญญาใส
3. นายธนพล  มัชฌิมพงษ์
4. นายธีรพงษ์  กาลวิบูลย์
5. นายรณชัย  นาใจคง
6. นายอนุวัตร  ถิตย์ถนอม
 
1. นางทัศนีย์  สารคม
2. นางอรุณี  ปัญญาตระกูล
3. นางบังอร  จันทวงษา
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงศรัญญา  เครือเนตร
2. เด็กหญิงสวรรยา  ถำวาปี
3. เด็กชายเจษฎา  จรุงพันธ์
 
1. นางวิเชียร  เสงี่ยมธนไชโย
2. นายวชิรศักดิ์  บุญสิทธิ์
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวประภัสรา  พิทักษ์วาปี
2. นางสาวปลินดา  ลูกภูเขียว
3. นางสาวสุพรรษา  ศรีวงษ์
 
1. นายสุขุม  ธีระสาร
2. นางทัศนีย์  สารคม
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91 ทอง 4 1. นายชัยศิริ  บรรพต
2. นางสาวประกายกานต์  ยุธทเนตร
3. นางสาวอตินุช  สารีบุตร
 
1. นางทัศนีย์  สารคม
2. นายสุขุม  ธีระสาร
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สิทธิวงษา
2. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ธนะรักษ์
3. เด็กหญิงเพ็ญเพชร  จันทรัศมี
 
1. นางบังอร  จันทวงษา
2. นางอรุณี  ปัญญาตระกูล
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิมพา  ชินบุตร
2. นายอภิสิทธิ์  ศรีนา
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ยอดสุข
 
1. นางบังอร  จันทวงษา
2. นางอรุณี  ปัญญาตระกูล