สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชไมพร  สุขรมย์
2. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  กระมูลละคร
3. เด็กหญิงดวงกมล  สุระเสน
4. เด็กหญิงอธิติยา  ปัดถาวะโร
5. เด็กหญิงเรือนแก้ว  พ่วงมัชฌิมะ
 
1. นางสาวบุษบง  สรวงศิริ
2. นางสาวณิชดาภา  โภคาพานิช
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงพรณิภา  กิติราช
 
1. นางสาวบุษบง  สรวงศิริ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอัญชลี  ศรีโบราณ
2. เด็กหญิงเกศริน  บูรณะสาร
 
1. นางสาวเพาพงา  วาทโยธา
2. นางสาวอิสรีย์  แสนทรสินธิ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายศิวเสก  พรมวัฒนะ
 
1. นางสาวกัลยา  ศรีสุภักต์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลลดา  แก้วกำ
 
1. นางสาวเพาพงา  วาทโยธา
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 84.98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิสากร  สู้ศึก
 
1. นางอุไรภรณ์  ศรีจุมพล
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ศรีโบราณ
 
1. นางสาวณิชนันทน์   พืชพร
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นายชาญชัย  สิทธิโชติ
2. นางสาวนุชนาฎ  วรรณนา
3. นางสาวสุทธินี  สมการ
 
1. นางสาวณิชนันทน์  พืชพร
2. นางสาวอิสรีย์  แสนทรสินธิ์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐชัย  พลางวัน
2. เด็กชายยุทธพงษ์  กาลวิบูลย์
 
1. นางอักษราวรรณ  จิตธรรมมา
2. นางสาวอิสรีย์  แสนทรสินธิ์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชลชิต  ศรีโบราณ
2. นางสาวชลธิชา  ฤทธิ์มหา
3. นางสาวประภัสสร  พรมสอน
 
1. นางสาวอิสรีย์  แสนทรสินธิ์
2. นางอักษราวรรณ  จิตธรรมมา