สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กชายพิริวัฒน์  เครือเนตร
 
1. นางสาวปิยวรรณ  วงษ์ปัญญา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 1. นางสาวทัศนีย์  เภาพาน
 
1. นางรณิชา  จิตธรรมมา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงออมสิน  ขันนะสา
 
1. นายธาวิน  มาสุข
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงตรีชฎา  สวาทดิ์เพชร
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  คำแสนตัน
 
1. นายนรินทร์  โพธิ์ทรัพย์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นางสาวณัฐมล  สรวงศิริ
2. นางสาวรัตนา  สาวิมล
 
1. นายนรินทร์  โพธิ์ทรัพย์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ศรีโบราณ
2. เด็กชายรัฐพล  เครือเนตร
 
1. นางอุไรภรณ์  ศรีจุมพล
2. นางสาวณิชนันทน์  พืชพร
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นายประชาสรรค์  ไชยดี
2. นายอธิวัฒน์  อินจีน
 
1. นางอักษราวรรณ  จิตธรรมมา
2. นางสาวอิสรีย์  แสนทรสินธิ์